نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا

2 گروه جغرافیا- دانشگاه زنجان

3 گروه جغرافیا، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

10.22034/gp.2021.42611.2732

چکیده

سکونتگاه‌های مساله‌دار به‌ عنوان چالشی جدی فراروی کشورها، تجربه عینی روابط پنهان قدرت بازیگران خود بوده که سهم هریک از آنها در تولید این فضاها متفاوت بوده است. محله اسلام آباد شهر زنجان به دلیل موقعیت خاص و ویژگی‌های منحصربه فرد خود در فرآیند تکوین شهر، جولانگاه بازیگران مختلف بوده است. از این‌رو هدف پژوهش حاضر، تبیین اثرات عملکرد بازیگران در تولید متن سکونتگاه‌های مساله‌دار شهری با رویکرد حق‌به شهر و تحلیل انتقادی می‌باشد. پژوهش حاضر از نظر ماهیت کیفی و از نظر نوع کاربردی است. جهت تبیین متن/فضا در سکونتگاه‌های مساله‌دار ترکیبی از روش کیفی-کمی استفاده شد. متغیرهای اصلی پژوهش در ارتباط مستقیم با ساکنان جمع آوری شده و سپس به روش تکنیک دلفی توسط 50 کارشناس منتخب انتخاب و تکمیل گردید. بررسی تاثیرات شاخص‌ها از آزمون تی تک‌نمونه‌ای در محیط نرم افزار Spss صورت گرفته و جهت پیوند قدرت و ایدئولوژی بازیگران در تولید متن/فضا سکونتگاه‌های مساله‌دار از نرم افزار Mactor استفاده شد. یافته‌ها نشان داد که تجربه زندگی ساکنان از نظر کارشناسان در قالب مفاهیمی چون فقر، نادیده گرفته شدن، عقب ماندگی، نیروهای نامرئی، تعارض منافع، ابهام در سرنوشت، فاصله ادعا و عمل، فاصله میان ما و آنان، دوگانگی و تضاد و منافع شخصی نه‌خیر مشترک معنا یافته است. مفاهیمی که نهادینه‌شدن ایدئولوژی‌های مسلط و عدم آگاهی و ضعف اقتصادی ساکنین این سکونتگاه‌ها و تقابل راهبردهای فضایی دولت/مدیریت شهری در برابر تاکتیک‌های فضایی مردم را نمایش می‌دهند. نقش مدیریت میانی به عنوان حلقه اتصال میان مدیریت دولتی و مدیریت محلی در تولید متن/فضا سکونتگاه‌های مساله‌دار چشم‌گیر بوده است. رمزگشایی معنای پنهان در‌پس معنای ظاهری با شناخت حقوق کاربران این سکونتگاه‌ها می‌تواند شرایط تسلط بازیگران اصلی را در قالب خود-اداره‌گری و خود-مدیریتی در سطوح مختلف افزایش دهد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis on the Performance of Urban Activists in Production of Text Urban Problematic Settlements (Case Study: Islamabad Neighborhood of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • mohsen ahadnejad reveshty 1
  • MOHAMAD TAGHI HEYDARI 2
  • saeed najafi 3

1 Academic staff member

2 university of zanjan

3 Geography Department, Social Science Faculty, University of Zanjan, Zanjan. iran

چکیده [English]

Problematicsettlements,as a serious challenge neighborhood in countries, have been the objective experience of the hidden power relations of their activists,and the contribution of each of them in the production of these spaces has been different.Islamabadneighborhood of Zanjancity have been different the goals of the activists because of its special position and unique features in the process of city development.Therefore,the aim of the present study is to explain the effects of activists performance in producing the text of problematicurbansettlements with a right-to-city approach and critical discourse.The present study is qualitative in nature and applied in type.The objective method was used to explain the text/space in the problematicsettlements.The main research variables were collected in direct contact with the residents and then it was selected and completed by Delphi technique by50 selected experts.‌The effects of the indicators were investigated by one-sample t-test in Spss software and used to link the power and ideology of the activists in the production of text/space of problematicsettlements with Mactor software. Findings show that according to experts Idea the life experience of residents in the form of concepts such as poverty,neglect,backwardness,invisible forces,conflict of interest, ambiguity in fate,distance between claim and action,distance between us and them,duality and conflict and personal interests do not mean common good.Concepts that show the naturalization of the dominant ideologies and the lack of awareness and economic weakness of the inhabitants of these settlements and the confrontation of government/urban management space strategies against the tactics of weak people.The role of middle management as a link between government and local in the production of text/space of problematicsettlements has been significant.Decoding the hidden meaning behind the apparent meaning by recognizing the rights of the users of thesesettlements can increase the conditions of domination of the main in the form of self-administered and self-management at different levels.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Analysis
  • Urban Activists
  • Text Production
  • Problematic Settlements
  • Zanjan City
  • Islamabad Neighborhood