دوره و شماره: دوره 25، شماره 78، بهمن 1400 
ارزیابی دینامیک جانبی مجرای رودخانه کهمان

صفحه 59-83

10.22034/gp.2021.44161.2765

ایمانعلی بلواسی؛ صیاد اصغری سراسکانرود؛ فریبا اسفندیاری؛ بتول زینالی


تحلیل فضایی شاخصهای شهر سالم در شهر جدید سهند

صفحه 309-321

10.22034/gp.2021.43017.2747

حبیب اله فصیحی؛ هانی رضائیان؛ سیده مهشید حسینی