نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان، ایران.

10.22034/gp.2021.43093.2749

چکیده

شهر خلاق می‌تواند نیازها و خواسته‌های جوامع شهری را در ابعاد گوناگون برطرف کند بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر سنجش مولفه‌های موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد آینده نگری پایدار می‌باشد. در این راستا با توجه به هدف پژوهش از روش پیمایش استفاده‌شده است به لحاظ سطح مطالعه، در دو سطح توصیفی و تبیینی (توصیفی- تحلیلی) استفاده گردید در واقع این پژوهش بر تاثیرعواملی چون (سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی) بر شهر خلاق تأکید دارد. این تحقق بر اساس وسعت مطالعه جزو تحقیقات پهنانگر (شهر رودیان) است و بر اساس معیار زمان، مقطعی می‌باشد همچنین برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری چون SPSS، و روش تصمیم‌گیری چند شاخصه(Dematel Based ANP) استفاده ‌شده است در سطح توصیفی از جداول یک‌بعدی، درصد و فراوانی استفاده‌شده است همچنین در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون‌های T-Test، تی دو نمونه مستقل، تحلیل مسیر، پیرسون استفاده گردیده است و برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق شهر خلاق از مدل DANP بهره گرفته‌شده است درنهایت نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین هنجارها و اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ارتباط مؤثری وجود دارد که این ارتباط دارای همبستگی برای متغیرهای سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به ترتیب 436/0، 591/0، 565/0 و 665/0 می‌باشد که در نتیجه نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که با افزایش هنجارها و اعتماد اجتماعی، میزان سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی نیز در منطقه مورد مطالعه افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه می‌توان در نهایت از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت نمود که سرمایه اجتماعی پیش‌بینی کننده خوبی برای تبیین و بررسی سطح شهر خلاق در شهر رودیان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Components in the Realization of a Creative City with a Sustainable Futurism Approach (Case Study: Rudian City)

نویسندگان [English]

  • Ruhollah Arab Ameri 1
  • Abbas Arghan 2
  • saed kamyabi 2

1 PhD Student in Urban Planning Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Creative city can meet the needs and wants of urban communities in various dimensions. Therefore, the purpose of this study is to assess the effective components in the realization of creative city with a sustainable perspective. In this regard, according to the purpose of the research, the survey method has been used. In terms of the level of study, it has been used at both descriptive and explanatory levels (descriptive-analytical). Emphasizes the creative city. Based on the scope of the study, this realization is part of extensive research (Rudian city) and is cross-sectional based on time. Also, statistical software such as SPSS and multi-criteria decision making method (Dematel Based ANP) have been used to analyze the data. One-dimensional tables, percentages and frequencies have been used. Also, at the inferential level, t-test, independent t-test, path analysis, Pearson have been used to test hypotheses, and DANP model has been used to rank the factors affecting the realization of the creative city. Finally, the results showed that there is an effective relationship between norms and social trust and human capital, innovation, social capital and quality of life, which has a correlation for the variables of human capital, innovation, social capital and quality of life, respectively, 0.436. 0.591, 0.565 and 0.665, which indicates that with the increase of norms and social trust, the amount of human capital, innovation, social capital and quality of life will also increase in the study area. The result can be ultimately the result of the researcher The present observes that social capital is a good predictor for explaining and examining the level of the creative city in the city of Rudian.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative City
  • Space
  • Interaction
  • Rudian city
  • Spss
  • DANP