نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا برنامه ریزی شهری ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی، سمنان، ایران.

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان، ایران.

چکیده

شهر خلاق می‌تواند نیازها و خواسته‌های جوامع شهری را در ابعاد گوناگون برطرف کند بر همین اساس هدف از پژوهش حاضر سنجش مولفه‌های موثر در تحقق پذیری شهر خلاق با رویکرد آینده نگری پایدار می‌باشد. در این راستا با توجه به هدف پژوهش از روش پیمایش استفاده‌شده است به لحاظ سطح مطالعه، در دو سطح توصیفی و تبیینی (توصیفی- تحلیلی) استفاده گردید در واقع این پژوهش بر تاثیرعواملی چون (سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی) بر شهر خلاق تأکید دارد. این تحقق بر اساس وسعت مطالعه جزو تحقیقات پهنانگر (شهر رودیان) است و بر اساس معیار زمان، مقطعی می‌باشد همچنین برای تجزیه ‌و تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای آماری چون SPSS، و روش تصمیم‌گیری چند شاخصه(Dematel Based ANP) استفاده ‌شده است در سطح توصیفی از جداول یک‌بعدی، درصد و فراوانی استفاده‌شده است همچنین در سطح استنباطی نیز برای آزمون فرضیات از آزمون‌های T-Test، تی دو نمونه مستقل، تحلیل مسیر، پیرسون استفاده گردیده است و برای رتبه‌بندی عوامل مؤثر بر تحقق شهر خلاق از مدل DANP بهره گرفته‌شده است درنهایت نتایج حاصل از پژوهش نشان داد بین هنجارها و اعتماد اجتماعی و سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی ارتباط مؤثری وجود دارد که این ارتباط دارای همبستگی برای متغیرهای سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی به ترتیب 436/0، 591/0، 565/0 و 665/0 می‌باشد که در نتیجه نشان‌دهنده این موضوع می‌باشد که با افزایش هنجارها و اعتماد اجتماعی، میزان سرمایه انسانی، نوآوری، سرمایه اجتماعی و کیفیت زندگی نیز در منطقه مورد مطالعه افزایش پیدا خواهد کرد در نتیجه می‌توان در نهایت از نتایج پژوهش حاضر اینگونه برداشت نمود که سرمایه اجتماعی پیش‌بینی کننده خوبی برای تبیین و بررسی سطح شهر خلاق در شهر رودیان می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Effective Components in the Realization of a Creative City with a Sustainable Futurism Approach (Case Study: Rudian City)

نویسندگان [English]

 • Ruhollah Arab Ameri 1
 • Abbas Arghan 2
 • saed kamyabi 2

1 PhD Student in Urban Planning Geography, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Semnan Branch, Islamic Azad University, Semnan, Iran

چکیده [English]

Introduction
In essence, creativity involves experiences, innovations, the capacity to rewrite the rules, unconventionality, a new attitude to the affairs, innovative illustration of possible scenarios in the future, distinguishing common points from different points, and adopting a resilient approach to life. A creative city is a conducive environment for human development that lays the ground for developing its residents’ creativity. These cities usually enjoy dynamic and healthy spaces. Thus, it is imperative to pay attention to the factors affecting a creative city to create urban interactive spaces. These factors include human capital, innovation, social capital, and life quality. These factors affect the citizens and overshadow their sense of attachment to such spaces, thus preventing social anomalies. 
 
Data and methodology
Despite similarities with their nature, various scientific research methodologies also have differences, requiring the researcher to use appropriate methodologies consistent with the research subjects and consider the limitations that may arise. This descriptive-analytical research used the survey method to examine ways to improve effective and creative innovations in the urban planning of new cities. This research stresses the effects of human capital, innovation, social capital, and life quality on the creative city. Later in the text, the research addresses each of these indicators and ranks different districts in the new city of Rudyan.
This research falls under extensive research categories (e.g., the city of Rudyan) and is a cross-sectional study. Data were analyzed by SPSS software programs and multi-criteria decision-making technique (DEAMTEL-based ANP). In the descriptive section, the study uses one-dimensional tables, percentages ad frequency, while in the inferential section, T-Test tests, two-sample t-test (independent samples t-test), path analysis, Pearson, etc., were used to test the hypotheses. Also, the DANP model was used to rank the factors affecting the materialization of a creative city.
Discussion and conclusion
The new city of Rudyan has an average innovation index of 2.01, which is not desirable. This indicates that the new city stands at a lower rank than other cities across the nation regarding the application of technology, innovation, science, etc., and it is required to take more measures to become a creative city.
The new city of Rudyan has an average social capital index of 2.74, which is not desirable. Speaking of social capital variables, the city acquired an average rate of 2.88 in the cooperation and collaboration in social relation network (the best situation), while it held an average rate of 2.34 in the variable of social trust (the worst situation). Considering the significance level of less than 0.05 (i.e., 0.003) for all social capital variables, the results from the indicator understudy can be generalized to the whole community.
The new city of Rudyan has an average quality of life index of 2.74, which is not desirable. Speaking of quality-of-life variables, the city held an average rate of 2.94 in the variable of urban culture (the best situation), while it held an average rate of 2.10 in the variable of the environmental situation (the worst situation). Considering the significance level of less than 0.05 (i.e., 0.003) for all variables of quality of life, the results suggest that the city of Rudyan has, like other variables, an undesirable quality of life situation.
Results:
As social trust increases, human capital, innovation, social capital, and life quality will also improve. This is also true of the city of Rudyan. A significant relationship was found between interpersonal trust and human capital with quality of life. There was also a significant relationship between social capital and the creative city, i.e., with the development of social capital components, creative city indicators will also develop (as in the city of Rudyan). The research findings revealed that social capital was a good predictor to explain the city of Rudyan’s creativity.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative city
 • space
 • interaction
 • Rudian city
 • SPSS
 • DANP
 • آذر شربیانی، محمد (1396). بررسی ارتباط بین سرمایه اجتماعی و توسعه شهری دانش بنیان، سیاست نامه علم و فناوری، دوره 07، شماره1، صص 17-30.
 • آزاد, نفیسه، علیرضانژاد، سهیلا، ناظمی، امیر (1398)، طبقۀ خلاق: کاوشی در امکان‌هایِ شکل‌گیری اجتماعات و اقتصاد خلاق در تهران. اقتصاد شهری، دوره 4، شماره1، صص 71-88.
 • بندر آباد علی رضا، مرادی مسیحی واراز، کاوش نیا حامد، عالی حسین (1394)، جستاری بر مفهوم‌شناسی عرصه‌های عمومی شهری در بازخوانی نظریه‌ انتقادی و مکتب فرانکفورت، مدیریت شهری و روستایی، دوره ۱۴، شماره ۳۹ ، صص۲۶۳-۲۹۰.
 • پیربابائی، محمدتقی، ربیعی‌فر، ولی‌الله، اسدی محل‌چالی، مسعود (1397)، پایش ساختار شهرها از منظر راهبرد شهر خلاق (مطالعه موردی: 8 کلانشهر کشور)، فصلنامه علمی ـ پژوهشی برنامه ریزی توسعه کالبدی، دوره 5، شماره3، صص 11-31.
 • توکلی، هانیه و حسن پور، حسین (1392)، بررسی معیارهای شهر خلاق با تأکید بر توسعه پایدار شهری (نمونه موردی: پیرانشهر)، اولین همایش ملی جغرافیا، شهرسازی و توسعه پایدار تهران.
 • حبیبی کیومرث، صفرنژاد مجتبی، موسوی حمید رضا (1391)، سامان دهی و طراحی شهری میدان امام زاده دو خاتون شهرکرد مبتنی بر فرهنگ بومی، نشریه مطالعات شهر ایرانی اسلامی، دوره2، شماره8، صص69-1.
 • حسینی، سید علی، قلی پور، یاسر، مظفری، اعظم (1396)، تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه ی پایدار شهری (نمونه موردی: شهر رشت)، معماری و شهرسازی ایران، دوره 8، شماره1، صص 209-227.
 • داداش پور مقدم، مجید، ولی زاده، رضا (1399)، ارزیابی و تحلیل شاخص‌های شهر خلاق در کلانشهرها: مطالعه موردی منطقه 1 کلانشهر تبریز، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره 24، شماره73، صص 181-198.
 • داودپور، زهره، محمودی آذر، شیرزاد (1398)، بررسی نقش برندسازی شهری در تحقق مفهوم شهر خلاق (مورد مطالعه: ارومیه)، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 6، شماره 18، صص109-141.
 • دل انگیزان، سهراب، دهقان شبانی، زهرا، خانزادی، آزاد، ذبیحی دان، محمد سعید (1397). تعیین شاخص‌های شهر خلاق و رتبه‌بندی کلان‌شهرهای ایران براساس معیارهای شهر خلاق: با استفاده از روش تاپسیس اصلاح‌شده، اقتصاد شهری، دوره 3، شماره1، صص 1-24.
 • ربانی خوارسگانی، علی، ربانی، رسول، ادیبی سده، مهدی، موذنی، احمد (1390)، بررسی نقش تنوّع اجتماعی در ایجاد شهرهای خلاق و نوآور (مورد مطالعه : شهر اصفهان)، فصلنامه جغرافیا و توسعه، دوره 9، شماره21، صص 159-180.
 • شمسی، خضر، کرکه آبادی، زینب، کامیابی، سعید (1397)، مروری بر مفهوم شهرخلاق با تأکید بر سنجش وضعیت خلاقیت شهری (نمونه موردی: مناطق 3 گانه قزوین)، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 13، شماره2، صص427-443.
 • شهابیان، پویان و رهگذر، عرفانه (1391)، پیوند محیط خلاق با شهر، مجله منظر، دوره4 ، شماره19، صص 68-73.
 • صابری فر، رستم، نیت مقدم، صالحه (1397تحلیل میزان موفقیت در دستیابی به شهرهای خلاق و نوآور (مطالعه موردی: شهر فردوس)، مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 13، شماره3، صص 613-627.
 • علیزاده، محمدرضا، لطفی، حیدر (1398)، تبیین اثرگذاری عضویت در شبکۀ‌ شهرهای خلاق بر توسعه شهری پایدار. مطالعات برنامه ریزی سکونتگاه های انسانی، دوره 14، شماره3، صص661-675.
 • قابضی، روح الله (1392)، بررسی عوامل موثر بر بهره وری سرمایه های انسانی در مراکز پژوهشی (مطالعه موردی: پژوهشگاه صنعت نقت)، دوفصلنامه نوآوری و ارزش آفرینی، دوره1 شماره 3، صص122-111.
 • کلانتری، بهرنگ، یاری قلی، وحید و رحمتی، اکبر (1391)، فضای جمعی و شهر خلاق، مجله منظر، دوره 4، شماره1، صص 78-74.
 • محسنی، پریسا و سلیمی پور، زهرا و نجفی احمد (1396)، بررسی نظریه شهر خلاق و ضرورت استفاده در برنامه‌ریزی شهری، سومین کنفرانس سالانه بین المللی عمران، معماری و شهرسازی.
 • مشکینی، ابوالفضل، سلیمانی، محمد، عزیزی، حسین، زارع پیشه، نرگس (1392)، ارزیابی میزان تحقق‌پذیری اهداف شهرهای جدید در ایران (مطالعه موردی: شهر جدید صدرا)، مطالعات ساختار و کارکرد شهری، دوره 1، شماره 1، صص29-41.
 • ملکی، سعید و مرادی مفر، سمیرا و حسین زاده؛ اکبر (1394)، اولویت بندی شاخصهای شهر خلاق با استفاده از مدل تحلیل شبکه ANP(مورد مطالعه: مناطق شهری 1 و 4 شهر زنجان)، شهر پایدار، دوره 2 ، شماره1، صص 98- 78.
 • P.D (2011). a critical realist image of the future Wendell Bell’s contribution to the foundations of futures studies, future, Vol. 43, No. 6, pp: 610-617.
 • Kirchberg, Volker (2006). Book Reviews: The City as an Entertainment Machine, by Terrym Nichols Clark (ed.) and Neo-Bohemia: Art and Commerce in the Postindistrial City, by Richard D. Lloyd. In: City & Community, 5, 2, 199-202.
 • Hahen, jolia, (2010). Creative Cities and(Un)Sustainability – Cultural Perspectives” http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/de/ oder schicken Sie einen Brief an Creative Commons, 171 Second Street, Suite 300, San Francisco, California 94105, USA.
 • Ilaria Pappalepore, RobertMaitland, AndrewSmith(2014). Prosuming creative urban areas. Evidence from East London, Annals of Tourism Research, Volume 44, January 2014, Pages 227-240
 • ElsaVivant (2013). Creatives in the city: Urban contradictions of the creative city, City, Culture and Society, Volume 4, Issue 2, June 2013, Pages 57-63.
 • Megone, C. (1990).The quality of life: Starting from Aristotle. In: Baldwin, S., Godfrey, C., Propper, C. (Eds.), Quality of Life: Perspectives and Policies. Biddles, London, pp. 28-41.
 • Florida, R(2005). Cities and creative class. Routladge. UAS, p54.
 • Kakiuchi, E. (2015). Culturally creative cities in Japan: Reality and Prospects, city, culture and Society, 1-8.
 • Chiu, W. Y., Tzeng, G. H., & Li, H. L. (2013). A new hybrid MCDM model combining DANP with VIKOR to improve e-store business. Knowledge-Based Systems, 37, 48-61.
 • Mokhtari, R., Marsoosi, N., Aliakbari, S., & Amini, D. (2015). Explanation of localization criteria of spatial indices of creative city space with Iranian - Islamic approach, Iranian - Islamic Urban Studies Quarterly, No. 22, pp: 23-39. (in persian)
 • Mousavi, M., & Kahki, F. (2018). A Future Study on Land Preparation: A Look at the Applications of Mac and Wizard Scenarios, Urmia University Press.
 • Postma, T. J. B. M., Liebl, F. (2005). How to improve scenario analysis as a strategic management tool, Journal of Technological Forecasting& Social Change, Vol. 72, pp. 161–173.
 • Pratt, A. C., & Hutton, T. A. (2013). Reconceptualising the relationship between the creative economy and the city: Learning from the financial crisis. Cities, 33, 86-95.
 • Sarvar, R., Akbari, M., Amani, M., & Taleshi, M. (2016). Analysis of Urban Neighborhood Performance in terms of Creative City Indicators; Case Study: Bonab City, Geography, Vol 14, No. 48, pp: 322-351. (in persian)
 • Sajadian, M. (2014). Fourth Wave University, Interactions, and Creative Cities (Optimizing Country Strategy Analysis), Geography and Urban Planning of the Zagros Landscape, Vol 6, No. 19, pp: 39-56. (in persian)
 • Slaughter R. (1997). Developing and Applying Strategic Foresight, ABN Report, Vol 5, No 10, Sydney.
 • Zarabi, A., Ghadami, M., & Kanaani, M. (2012). Evaluation of Urban Settlements with Healthy City Approach in Mazandaran Province, Social Welfare Quarterly, Vol 12, No. 47, pp: 131-151. (in persian)