نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 هیئت علمی دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی/ دانشگاه تبریز

3 دانشجو/ دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2021.45172.2809

چکیده

ﻣﻨﻈﻮر از آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ، رﺳﯿﺪن ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮبﺗﺮﯾﻦ ﺗﻮزﯾﻊ ﻣﻤﮑﻦ ﺟﻤﻌﯿﺖ، ﺗﻮﺳﻂ ﺑﻬﺘﺮﯾﻦ ﺷﮑﻞ ﺗﻮزﯾﻊ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی اﻗﺘﺼﺎدی و اﺟﺘﻤﺎﻋﯽ در ﭘﻬﻨﻪ ﺳﺮزﻣﯿﻦ اﺳﺖ. امری که در برنامه‌های توسعه اﯾﺮان ﺗﺎﮐﻨﻮن ﺑﻪ‌ ﻃﻮر ﺟﺪی ﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪه و ﯾﺎ ﻻاﻗﻞ ﻧﻤﻮدﻫﺎی ﺧﻮد را ﻧﺸﺎن ﻧﺪاده اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﻣﺠﺎل ﺑﻪ آﻣﺎﯾﺶ ﺳﺮزﻣﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﺜﺎﺑﻪ ﯾﮏ ﺿﺮورت ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ. هدف تحقیق حاضر، بررسی علل و عوامل موانع تحقق طرح‌های آمایش در استان آذربایجان شرقی می‌باشد. تحقیق حاضر از نظر هدف، از نوع کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش توصیفی- تحلیلی و جهت گردآوری داده‌ها و اطلاعات از مطالعات اسنادی و میدانی استفاده شد. جامعه آماری این پژوهش شامل 197 نفر از نخبگان علمی (اساتید دانشگاهی و دانشجویان دکتری، کارشناسی ارشد رشته‌های برنامه‌ریزی شهری، روستایی، برنامه‌ریزی منطقه‌ای و شهرسازی)، کارشناسان و متخصصان مدیریت شهری در استان آذربایجان‌شرقی است. جهت تجزیه‌و‌تحلیل داده‌ها از روش‌های کمی مانند؛ معادلات ساختاری در نرم افزار PLS، رگرسیون و تحلیل‌مسیر استفاده شد. نتایج نشان داد، عامل اداری و مدیریتی، اقتصادی، سیاسی و امنیتی و سازمان فضایی دارای مقادیر «متوسط» و عامل «برنامه‌های توسعه»، دارای مقادیر «قوی» برای تعیین قدرت پیش‌بینی مدل در مورد متغیرهای پنهان درون‌زا در زمینه‌های طرح‌های آمایش سرزمین در استان آذربایجان شرقی هستند. بنابراین، با توجه به بالا بودن مقادیر تمام مقادیر گفته می‌شود که شاخص «برنامه‌های توسعه» دارای بیشترین تأثیر در عدم تحقق طرح آمایش سرزمین در سطح استان آذربایجان‌شرقی دارد. همچنین، با توجه به آزمون تحلیل‌مسیر، بیشترین اثر کلی در زمینه اجرای طرح آمایش سرزمین مربوط به شرایط اجتماعی- فرهنگی با میزان اثر کلی (305/0) و شاخص نهادی با میزان اثر کلی 206/0 می‌باشد. همچنین، کمترین اثر کلی مربوط به شاخص مدیریتی و قانونی با میزان 054/0 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An Investigating the Causes and Factors of Obstacles to the Implementation of the Spatial Planning Schemes in East Azerbaijan Province

نویسندگان [English]

  • Abolfazl Ghanbari 1
  • Abolgasem Taghizad Fanid 2
  • Mohammad Abar 3

1 Academic Member/ University of Tabriz

2 Academic Member/ University of Tabriz

3 Student/University of Tabriz

چکیده [English]

The purpose of the spatial planning is to achieve the most desirable distribution of population, by the best form of distribution of economic and social activities across land, which has not yet been seriously addressed, or at least showed its manifestations, and in this time spatial planning as a necessity has been paid. The aim of this study is to investigate the causes and factors of the obstacles to the realization of spatial planning schemes in East Azerbaijan province. The present study was applied in terms of purpose, practical and descriptive of nature and method of descriptive - analytic and used for data collection and data from documentary and field studies. The population of the study consisted of 120 faculty members (university professors and Ph.D students, masters of urban planning, rural planning and urban planning), experts and urban management specialists in East Azerbaijan province. To analyze the data, quantitative methods such as structural equation modeling (SEM), regression and path analysis were used. The results showed that the administrative and administrative, economic, political and security factors and the spatial organization have "moderate" values and the factor of "programs of development" have strong "values" to determine the model predictions about endogenous latent variables in spatial planning schemes in east Azerbaijan province. Therefore, considering the high values of all values, it is said that the "development plans" index has the greatest impact on the non - realization of spatial planning schemes in east Azerbaijan province. Also, according to the path analysis test, the most general effect on the implementation of spatial planning scheme for socio - cultural conditions with total effect size (0/305) and the institutional index is 0/206. Also, the lowest overall effect is related to the management and legal index with 0/054.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Spatial Planning
  • Implementation Barriers
  • Structural Equation Modeling
  • East Azerbaijan