نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ داتشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری/ دانشگاه شهید بهشتی

10.22034/gp.2021.42993.2745

چکیده

امروزه مقولۀ توسعه، دغدغۀ بسیاری از کشورها است. یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچگی آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی - اجتماعی در منطقه است. در پژوهش حاضر که به شیوة «توصیفی-تحلیلی» به انجام رسیده، سعی شده نمای توسعه‌یافتگی با ارزیابی بیش از 80 شاخص فرعی در قالب 7 مولفة اصلی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای آمار سال 1395 و در راستای هدف اصلی این پژوهش بررسی شود. داده-های نظری پژوهش به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و پس از استخراج شاخص‌ها، اوزان هر شاخص‌ از مدل TOPSIS بدست آمد. سپس اوزان حاصل از آنتروپی شانن و مدل تاپسیس در نقشه های فواصل اعمال و با بهره گیری از برنامه جانبیKriging ، درونیابی شد. در نهایت خروجی نهایی با ابزارFuzzy overly و گامای 9/0 استخراج شد و در مرحله بعد با استفاده از تحلیل خوشه و ناخوشه نقشه‌های مکانی ترسیم گردیدند. نتایج مدل تاپسیس نشان می‌دهد که بالاترین رتبه‌ی شاخص‌های توسعه‌یافتگی در محدوده مورد مطالعه مربوط به دهستان هلیل با میانگین 66/0 می‌باشد و دهستان‌های اسفندقه، اسلام‌آباد، دولت‌آباد و خاتون‌آباد به ترتیب با میانگین 55/0، 54/0، 46/0، 24/0 اولویت‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که دهستان هلیل از لحاظ برخورداری از نظر شاخص‌های تحقیق در حال توسعه می‌باشند. اسفندقه، اسلام‌آباد، در وضعیت نیمه برخوردار و دولت‌آباد و خاتون‌آباد در وضعیت محروم قرار گرفته‌اند؛ که این امر نشان از وضعیت نامناسب و دور از استانداردهای مطلوب توسعه‌یافتگی در سطح جهانی و ملی در محدوده مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Distribution Status of Development Indicators in Central Districts of Jiroft Township by GIS in Kriging Method

نویسندگان [English]

  • Faeze Ebrahimipour 2
  • Farokhlagha Bahadori 3

2 M.Sc Student

3 PhD Student

چکیده [English]

Today, many countries are concerned about development. One of the pillars of its development is its integrity in integrating socio-economic imbalances in the region. In this descriptive-analytical study, we have tried to develop the view of development by evaluating more than 80 sub-indices in the form of 7 principal components in the districts of central part of Jiroft city based on the year 2017 statistics. This research will be reviewed. Theoretical data of the study were collected through library method and after extraction of indices, weights of each index were obtained from TOPSIS model. Then the weights from the Shannon entropy and the TOPSIS model were applied to the distance maps and interpolated using the Kriging lateral program. Finally, the final outputs were extracted using Fuzzy overly and 0/9gamma tools and then mapped using cluster analysis and mapping. Results of Topsis model show that the highest rank of developmental indicators in the study area is related to Halil village with an average of 0/66and Esfandagh, Islamabad, Dolatabad and Khatuni villages Abad had the following priorities with average of 0/55, 0/54, 0/46, 0/24 respectively. The results also show that Halil village is developing in terms of research indicators. Esfandaq, Islamabad, is in semi-prosperous condition and the government of Abad and Khatunabad are in a deprived situation, indicating a poor situation far from the desirable standards of global and national development within the study area be it.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Development
  • GIS
  • Cental District
  • Jiroft Township