نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیئت علمی/دانشگاه سیستان و بلوچستان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد/ دانشگاه شهید بهشتی

3 دانشجوی دکتری/ دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

امروزه مقولۀ توسعه، دغدغۀ بسیاری از کشورها است. یکی از ارکان توسعه، جامعیت و یکپارچگی آن در رفع عدم تعادل‌های اقتصادی - اجتماعی در منطقه است. در پژوهش حاضر که به شیوة «توصیفی-تحلیلی» به انجام رسیده، سعی شده نمای توسعه‌یافتگی با ارزیابی بیش از 80 شاخص فرعی در قالب 7 مولفة اصلی در دهستان های بخش مرکزی شهرستان جیرفت بر مبنای آمار سال 1395 و در راستای هدف اصلی این پژوهش بررسی شود. داده-های نظری پژوهش به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری و پس از استخراج شاخص‌ها، اوزان هر شاخص‌ از مدل TOPSIS بدست آمد. سپس اوزان حاصل از آنتروپی شانن و مدل تاپسیس در نقشه های فواصل اعمال و با بهره گیری از برنامه جانبیKriging ، درونیابی شد. در نهایت خروجی نهایی با ابزارFuzzy overly و گامای 9/0 استخراج شد و در مرحله بعد با استفاده از تحلیل خوشه و ناخوشه نقشه‌های مکانی ترسیم گردیدند. نتایج مدل تاپسیس نشان می‌دهد که بالاترین رتبه‌ی شاخص‌های توسعه‌یافتگی در محدوده مورد مطالعه مربوط به دهستان هلیل با میانگین 66/0 می‌باشد و دهستان‌های اسفندقه، اسلام‌آباد، دولت‌آباد و خاتون‌آباد به ترتیب با میانگین 55/0، 54/0، 46/0، 24/0 اولویت‌های بعدی را به خود اختصاص داده‌اند. همچنین تحلیل یافته‌ها نشان می‌دهد که دهستان هلیل از لحاظ برخورداری از نظر شاخص‌های تحقیق در حال توسعه می‌باشند. اسفندقه، اسلام‌آباد، در وضعیت نیمه برخوردار و دولت‌آباد و خاتون‌آباد در وضعیت محروم قرار گرفته‌اند؛ که این امر نشان از وضعیت نامناسب و دور از استانداردهای مطلوب توسعه‌یافتگی در سطح جهانی و ملی در محدوده مورد مطالعه می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Distribution Status of Development Indicators in Central Districts of Jiroft Township by GIS in Kriging Method

نویسندگان [English]

 • Seyyed Hadi Tabibnia 1
 • Faeze Ebrahimipour 2
 • Farokhlagha Bahadori 3

2 Master of Geography Student and Rural Planning of Shahid Beheshti University

3 PhD Student of Geography Student and Rural Planning of Shahid Beheshti University

چکیده [English]

Introduction
Today, the issue of development is a concern of many countries. And many local authorities around the world have already begun long-term development for the community and have perfected international best practices for comprehensive development planning and analysis. The central district of Jiroft township has been selected as the scope of the present study; Which in various fields affecting development, has a considerable distance from national and international standards; In terms of development indicators, it is one of the deprived areas of Iran and in this regard, it is a considerable distance from international standards. Different areas affecting poverty, lack of educational facilities, lack of infrastructure and infrastructure are some of the factors that have made it inevitable to address the issue of development in this region. Distribution of selected indicators in the sustainable development of rural areas in the central district of Jiroft.
 
Data and Method
In line with the purpose and the question; The nature of this research is descriptive-analytical and applied in terms of purpose and based on library studies. The statistical population of this research is the five rural districts of the central district of Jiroft township and the sample size has been omitted. Selected indicators have been collected through the statistical yearbook of the Statistics Center of Iran in 2016. It should be noted that in the first stage, about 80 indicators were selected and in the final selection process, considering the discussion of access to statistical and spatial data, the number of indicators was classified and adjusted to seven general indicators. After extracting the indicators, the weight of the indicators was obtained using the TOPSIS model. At this stage, the rank of rural areas in the central district of Jiroft township was obtained with emphasis on selected indicators; Then, for spatial analysis of the weights obtained from the Shannon entropy stage of the TOPSIS model, and in the next stage, spatial maps were drawn using cluster and non-cluster analysis.
 
Results and Discussion
Accordingly, the present study has extracted and studied seven development indicators according to the selected sub-indicators to measure the development of rural areas in the central district of Jiroft township. According to the distribution of the mentioned indicators; It can be concluded that the scope of research is very different from the standards of development and the indicators of development are not normal and balanced. On the other hand, measuring the development indicators of the research area shows; That the study area is not of equal value. The analysis of the findings shows that Halil village is developing in terms of sustainable development indicators. Esfahan, Islamabad, are in a semi-privileged state and Dolatabad and Khatunabad are in a deprived situation; This indicates an unfavorable situation and far from the desired standards of development at the global and national levels in the study area.
The results of this study on the level of development with the results of United Nations research (1991); Andriant (2001); Ghanbari et al. (2010); Aliaei and Azizi (1397); Mohammad Manan and Reisi (2015), which were mentioned in the background section of the research, are consistent. Accordingly, all of the above research confirms the lack of equitable distribution of services and facilities, as well as the lack of careful planning for regional development, regional inequality, and the lack of integrated development.
 
Conclusion
The analysis shows that Halil County is developing in terms of sustainable development indicators. Esfaandaghe, Islamabad, are in a semi-privileged state and Dolatabad and Khatunabad are in a deprived situation; This indicates an unfavourable situation and far from the desired standards of development at the global and national levels in the study area.
Also, in order to find regional inequalities and eliminate these inequalities, it is necessary to level the regions and regions in terms of development. By recognizing regional inequalities and ranking them at the district and regional level, better management of regions can be done and according to strategies such as creating planning areas at the provincial, city and district levels, implementing policies. And bottom-up programs Given that most decisions are made in Kerman province in Kerman city, such centralist policies should be reduced and special attention should be paid to the opportunities and limitations of each townships. These are some of the things that can help reduce inequality in the area under study.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Development
 • GIS
 • Cental District
 • Jiroft Township
 • امانپور، سعید، پرویزیان، علیرضا، علیزاده، مهدی (1394)، سنجش وضعیت شاخص­های توسعه در استان­های ایلام، مجله فرهنگ ایلام، دوره 16، شماره 48 و 49، پاییز و زمستان، ص 7-27.
 • رستگاری، حمید-نوری پور مهدی (1997)، ارزیابی و ارزیابی سطح توسعه روستایی در منطقه مرکزی فلاورجان: کاربرد تحلیل شبکه عصبی مصنوعی، فصلنامه آمار محیط، شماره 44، صص 179-200
 • رسولی، مجتبی-آگالاجی، علیرضا؛ ولی شریعت پناهی، مجید (1397)، درجه بندی سکونتگاه­های روستایی شهرستان ساوه از نظر میزان محرومیت و درجه توسعه با استفاده از شاخص موریس، مجله نگرش­های جدید در جغرافیای انسانی. سال 10، شماره 2، بهار، صص 216-203
 • رضوانی، محمدرضا؛ لطفی، حبیب و طالبی فرد، رضا (1396). تحلیل عوامل مؤثر بر گرایش روستاییان به دریافت تسهیالت بهسازی مسکن روستایی مورد مطالعاتی: دهستان مهروئیه، شهرستان فاریاب، جغرافیا و برنامه­ریزی، شماره 59،صص132- 113
 • رئیسی، محمدان و اسماعیل رئیسی (1394)، "جسارت در توسعه مناطق شیراز"، مجله پژوهش و برنامه ریزی شهری، سال ششم، شماره 21، تابستان، 121-138
 • زارع، بیژن و علی اکبر زندیلاک (1390)، "بررسی رابطه سطح توسعه اقتصادی-اجتماعی با جرایم خشن در استانها"، مجله مطالعات اجتماعی ایران، جلد پنجم، شماره 3، پاییز، 97-123.
 • زارعی، یعقوب (1395)، اندازه گیری برخی از شاخص­های توسعه اجتماعی در مناطق روستایی مطالعه: استان هرمزگان، فصلنامه برنامه ریزی رفاه و توسعه اجتماعی، سال هفتم، شماره 28، پاییز، ص 230-193.
 • زیاری، کرامت الله، (1378)، برنامه ریزی شهر جدید، تهران، انتشارات خم، چاپ اول، ص. 17
 • سازمان ملل (1991)، گزارش توسعه انسانی جمهوری اسلامی ایران، سازمان برنامه و بودجه جمهوری اسلامی ایران
 • سجاسی قیداری، حمدالله؛ شهدادی، علی؛ میرزاده کوشاهی، مهدی؛ حسینی، سیدرضا؛ بیون، علی (2019)، اندازه گیری نرخ توسعه شهرهای استان کرمان با استفاده از تکنیک ادغام، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال 9، شماره پیاپی 33، بهار، صص 55-72
 • سعیدی، سحر؛ سلمان ماهینی، عبدالرسول-سعیدی، سپیده (1398)، اندازه گیری سودمندی شهرهای استان گلستان با تأکید بر توسعه با استفاده از روش آنتروپی و تاپسیس، علوم و فن آوری محیط زیست، دوره 21، شماره یک، شماره پیاپی 80، آوریل، ص 133 -137
 • علیایی، محمدصادق، عزیزی، سمیه (1397)، بررسی و تجزیه و تحلیل توسعه مناطق روستایی با استفاده از روش تحلیل عاملی: منطقه وکیل آباد استان کرمان، آمار زیست محیطی، دوره 11، شماره 42، صص 97-116
 • فیروزی، محمدعلی؛ محمدی دهچشمه، مصطفی؛ مختاری چلچه، صادق (1396)، بررسی نابرابری منطقه­ای در استان خوزستان، مجله جغرافیا و توسعه منطقه­ای، سال پانزدهم، شماره 2، پاییز و زمستان 1396، شماره پیاپی 29، صص 217-240
 • قنبری، یوسف، حمید برقی و احمد حجاریان. (1389)، "تحلیل سطح شهرهای اصفهان"، فصلنامه دهکده و توسعه، ش. 14، شماره 3، صص 93-112.
 • کوهستانی، حسین (1395). سنجش رضایتمندی خانوارهای روستایی از عملکرد دهیاریها و عوامل مؤثر بر آن در بخش مرکزی شهرستان همدان، جغرافیا و برنامه ریزی، شماره 58، صص 235- 221.
 • ملکی، سعید، (1390)، درآمدی بر توسعه پایدار شهری، چاپ اول، انتشارات دانشگاه شهید چمران، اهواز، ص. 36
 • ملکی، سعید، دامان باغ، صافیا، (2013)، ارزیابی شاخص­های توسعه پایدار شهری با تأکید بر شاخص­های خدمات اجتماعی، جسمی و شهری (مطالعه موردی: مناطق 8 اهواز)، مجله مطالعات برنامه ریزی شهری، سال اول، شماره 3، پاییز، صص 29-54
 • ملکی، سعید 1 (1390)، مقدمه­ای بر توسعه پایدار شهری، اهواز: دانشگاه شهید چمران اهواز.
 • نقدی، اسدالله، صادقی، رسول، (1385)، حاشیه­های چالش برانگیز به سوی توسعه پایدار شهری با تأکید بر شهر همدان، فصلنامه تحقیقات رفاه اجتماعی، دوره 20، شماره 20، صص 213-233
 • Angelova, Mina. (2019). Performance of Social Entrepreneurs and Social Entrepreneurship in Bulgaria. Икономически изследвания (6), 160-191.
 • Athanassopoulos, Evangelos, & Voskoglou, Michael Gr. (2020). Quantifying Aristotle’s Fallacies. Mathematics, 8(9), 1399.
 • Barrios, John M, Benmelech, Efraim, Hochberg, Yael V, Sapienza, Paola, & Zingales, Luigi. (2021). Civic capital and social distancing during the Covid-19 pandemic☆. Journal of public economics, 193, 104310.
 • Bhalsod, Gemini D, Chuang, Ya-Hui, Jeon, Sangho, Gui, Wenjun, Li, Hui, Ryser, Elliot T, . . . Zhang, Wei. (2018). Uptake and accumulation of pharmaceuticals in overhead-and surface-irrigated greenhouse lettuce. Journal of agricultural and food chemistry, 66(4), 822-830.
 • Borgonovi, Francesca, & Andrieu, Elodie. (2020). Bowling together by bowling alone: Social capital and Covid-19. Social Science & Medicine, 265, 113501.
 • Brandon, P. Foreword. , 2002, In Sustainable Urban Development: The Framework and Protocols for Environmental Assessment; Curwell, S., Deakin, M., Symes, M., Eds.; Routledge: New York, NY, USA. P31
 • Brownhill, D.; Rao, S. A., 2002, Sustainability Checklist for Developments: A Common Framework for Developers and Local Authorities; BRE Press: London, UK.
 • Chaker, Rawad, & Impedovo, Maria Antonietta. (2021). The moderating effect of social capital on co-regulated learning for MOOC achievement. Education and Information Technologies, 26(1), 899-919.
 • Chen, Zhansheng, Poon, Kai-Tak, DeWall, C Nathan, & Jiang, Tonglin. (2020). Life lacks meaning without acceptance: Ostracism triggers suicidal thoughts. Journal of personality and social psychology.
 • Coșciug, Cristina, Timofti, Elena, & Timofti, Ghenadie. (2017). Development trends and promotion methods of the rural tourism in the Republic of Moldova.
 • Dayaratne, R., (2018). Toward sustainable development: Lessons from vernacular settlements of Sri Lanka. Front. Arch. Res. 2018, 7, 334–346.
 • Fraser, Timothy. (2021). Japanese social capital and social vulnerability indices: Measuring drivers of community resilience 2000–2017. International Journal of Disaster Risk Reduction, 52, 101965.
 • Frazier, j.c., 1997, Sustainable Development: modern elixier or sack dress? Journal of Environmental Concervation, vol.24, pp.182- 193
 • Galli, Alessandro, Iha, Katsunori, Pires, Sara Moreno, Mancini, Maria Serena, Alves, Armando, Zokai, Golnar, . . . Wackernagel, Mathis. (2020). Assessing the ecological footprint and biocapacity of Portuguese cities: Critical results for environmental awareness and local management. Cities, 96, 102442.
 • Gao, Yang, Liu, Bei, Yu, Lili, Yang, Haoran, & Yin, Shijiu. (2019). Social capital, land tenure and the adoption of green control techniques by family farms: Evidence from Shandong and Henan Provinces of China. Land Use Policy, 89, 104250.
 • Habes, Mohammed, Alghizzawi, Mahmoud, Salloum, Said A, & Mhamdi, Chaker. (2021). Effects of Facebook personal news sharing on building social capital in jordanian universities Recent Advances in Intelligent Systems and Smart Applications (pp. 653-670): Springer.
 • Hemphill, L.; Berry, J.; McGreal, S., 2004. An indicator-based approach to measuring sustainable urban regeneration performance. Urban Stud, 41, 725-755.
 • Jacobone, F.A., Gori, S., Sharma, V.K. and Braccio, G, (2018). Appropriate environmental friendly energy technologies for sustainable rehabilitation and cross border development, Int. J. Innovation and Sustainable Development, Vol. 12, Nos. 1/2, 2018, pp.67–86.
 • Javadzadeh, H, & Alavi, A. (2016). Comparative survey on the role of social capital in community sustainability in the new and old contexts (case: The Narmak and Yosefabad Communities).
 • Koen Hollander, Anneloes van Iwaarden, 2012, Activities of the European Union on sustainable urban development, Rein Zwart, Ries Kamphof LL.M, MA, September: pp1-15
 • Kwon, Hyerin. (2020). Political Use of Instagram: The Relationships Between Motivations, Frequent Use, Incidental News Exposure and Online Political Participation.
 • Landis, D.A., (2017). Designing agricultural landscapes for biodiversity-based ecosystem services. Basic Appl. Ecol.2017, 18, 1–12.
 • Le Noury, Joanna, Nardo, John M, Healy, David, Jureidini, Jon, Raven, Melissa, Tufanaru, Catalin, & Abi-Jaoude, Elia. (2015). Restoring Study 329: efficacy and harms of paroxetine and imipramine in treatment of major depression in adolescence. Bmj, 351.
 • Lestarini, Ratih, Harmain, Riza, Wulandhary, Succi, & Utari, Dyah. (2018). The implementation strategy of customary law aspect in protecting local environment. Paper presented at the E3S Web of Conferences.
 • Luke, T. W., 2005, Neither sustainable nor development: Reconsidering sustainability in development. Sustainable Development, 13:228:238.
 • Metsemakers, Willem-Jan, Fragomen, Austin T, Moriarty, T Fintan, Morgenstern, Mario, Egol, Kenneth A, Zalavras, Charalampos, . . . McNally, Martin A. (2020). Evidence-based recommendations for local antimicrobial strategies and dead space management in fracture-related infection. Journal of orthopaedic trauma, 34(1), 18.
 • Mininni, Giulia Mariangela. (2017). The ‘Barefoot Model’of economic empowerment in rural Rajasthan. Journal of the Indian Ocean Region, 13(1), 54-75.
 • Mukhopadhyay, Marmar. (2020). Total quality management in education: SAGE Publications Pvt. Limited.
 • Yannis, L. A. Andriantiatsaholiniaina. (2001), "Sustainability: an illdefined concept and its assessment using fuzzy logic". Ecological.
 • Petrakis, Panagiotis E, & Kostis, Pantelis C. (2020). The evolution of the Greek economy: Past challenges and future approaches: Springer Nature.
 • Puška, Adis, Šadić, Sead, Maksimović, Aleksandar, & Stojanović, Ilija. (2020). Decision support model in the determination of rural touristic destination attractiveness in the Brčko District of Bosnia and Herzegovina. Tourism and Hospitality Research, 20(4), 387-405.
 • Putnam, Robert D. (2020). Education, diversity, social cohesion and ‘social capital’.
 • Rao, P.K., 2000, Sustainable development economics and policy. Blackwell. Massachusetts University Press, P 58
 • Saxton, Gregory D, & Guo, Chao. (2020). Social media capital: Conceptualizing the nature, acquisition, and expenditure of social media-based organizational resources. International Journal of Accounting Information Systems, 36, 100443.
 • Sharama, Bimal.) 2004 (. Regional disparities in agricultural labou Productivity in the Brahmaputra Valley, Assam, India, Department of Geography, Gauhati University.
 • Singh, R.K.; Murty, H.R.; Gupta, S.K.; Dikshit, A.K. An overview of sustainability assessment methodologies. Ecol. Indicat. 2009, 9, 189-212.
 • Teriman, S.; Yigitcanlar, T.; Mayere, S. Urban sustainability and growth management in South-East Asian city-regions: The case of Kuala Lumpur and Hong Kong. Plann. Malays. 2009, 7, 47-68
 • Umberto Pisano, Katrin Lepuschitz & Gerald Berger, 2014,Urban Sustainable Development Approaches of Three Different Cities: Copenhagen, Newcastle, Vienna ESDN Case Study N°16 European Sustainable Development Network, pp 1-12
 • Valero-Gil, J., Allué-Poc, A., Ortego, A., Tomasi, F. and Scarpellini, S, (2018). What are the preferences in the development process of a sustainable urban mobility plan? New methodology for experts involvement, Int. J. Innovation and Sustainable Development, Vol. 12, Nos. 1/2, 2018, pp.135–155.
 • Yigitcanlar, T.; Fabian, L.; Coiacetto, E., 2008, Challenges to urban transport sustainability and smart transport in a tourist city: The Gold Coast, Australia. Open Transport. J, 1, 19-36.
 • Zheng, S.; Han, B.; Ouyang, Z., (2018). Ecological wisdom and inspiration underlying the planning and construction of ancient human settlements: Case study of hongcun UNESCO world heritage site in China. Sustainability 2018, 10, 13-45.
 • Zhou, Z.; Jia, Z.; Wang, N.; Fang, M., (2018). Sustainable Mountain Village Construction Adapted to Livelihood, Topography, and Hydrology: A Case of Dong Villages in Southeast Guizhou, China. Sustainability 2018, 10(12), 4619; https://doi.org/10.3390/su10124619.