نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران

2 دانشیار دانشکده علوم انسانی، دانشگاه تربیت مدرس تهران، ایران.

3 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه زنجان، زنجان، ایران.

چکیده

امروزه مشارکت عمومی و خصوصی(PPP) به‌عنوان یک روش تهیه جایگزین برای ارائه خدمات عمومی شکل گرفته و نقش آن در تحقق مسکن قابل استطاعت در کشورهای درحال‌توسعه با رویکردی جامع ضرورتی است که کم‌تر به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر از نظر روش تحقیق توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی است. درگام نخست به منظور مفهوم‌پردازی مشارکت‌های عمومی-خصوصی و شناسایی عوامل موفقیت (SFS) از روش تحلیل محتوا استفاده گردید. سپس در یک فرایند پیمایشی در قالب پرسشنامه از متخصصان کشورهای مختلف در این حوزه درخواست گردید تا هریک از عوامل موفقیت شناسایی شده را با توجه به سطح ضرورت یا درجه اهمیت رتبه‌بندی نمایند. داده‌های جمع‌آوری شده از طریق اسناد و پاسخ‌دهندگان مربوطه به ترتیب با NVivo و بسته آماری برای علوم اجتماعی (SPSS) تجزیه‌وتحلیل گردید. یافته‌ها نشان داد که از بین 24 معیار اولیه، 16 معیار کفایت لازم را برای قرارگیری در لیست شاخص‌های ضروری موفقیت بدست آوردند."چارچوب قانونی مطلوب و کارآمد"،"اراده سیاسی و تعهد به PPP مسکن قابل‌استطاعت" و "تخصیص و تقسیم منصفانه ریسک" سه معیاری هستند که بالاترین درجه ضرورت را مطابق نظر متخصصان کشورهای مختلف به خود اختصاص داده‌اند. همچنین یافته‌های حاصل از تحلیل عاملی روشن نمود که چهار عامل "بعد سیاسی، قانونی-نهادی"، بعد اقتصادی"، "قرارداد معقول" و"مشوق‌ها و محرک‌ها" به ترتیب با تبیین 299/30، 319/17، 694/11و 650/9 درصد از واریانس تأثیرگذارترین عوامل در تحقق الگوی شایسته مشارکت‌های عمومی-خصوصی مسکن قابل‌استطاعت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Critical Analysis on the Performance of Urban Actors Production of Problematic Urban Settlements (Case Study: Islamabad neighborhood of Zanjan City)

نویسندگان [English]

  • mohsen ahadnejad reveshty 1
  • Abolfazl Meshkini 2
  • Heydar Salehi Mishani 3

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Zanjan, Department of Geography

2 Associate Professor, Faculty of Humanities, Tarbiat Modares University, Tehran, Iran.

3 Ph.D. student of Geography and Urban Planning, Zanjan University, Zanjan, Iran

چکیده [English]

Introduction
Rapid urbanization poses a significant challenge to accommodating the poor particularly in developing countries. To address this issue, affordable housing has become the agenda for many governments in a bid to improve the living condition of low income households. The exclusivity of government agencies in dealing with the provision of affordable housing and ensuring a revolving stock to the public can add significant pressure on available limited budget and resources. To redress the investment shortfall (current and future), and more so for the construction of infrastructure and housing development, most governments in developing countries are turning to PPPs. The first step in achieving an appropriate model of public-private partnerships is to identify, analyze, and classify the various factors that are necessary to ensure the success of these projects. In order to achieve this important, the present study aims to examine experts' perceptions of the "Critical Success Factors (CSFs)" for public-private partnership (PPP) projects in the housing sector of developing countries. It therefore has an international approach.
 
Data and Method
The present paper is applied in terms of purpose and descriptive - analytical in terms of method. In the first step, the content analysis method was used to conceptualize public-private partnerships and identify success factors. Then, in a survey process in the form of a questionnaire, experts in this field were asked to rank each of the identified success factors according to the level of critical or degree of importance. The data gathered through the relevant documents and respondents were analysed respectively with NVivo and Statistical Package for Social Science (SPSS). In this context, one sample t test was used to compare the average of factors, the Normalization function in order to standardize and identify the critical factors and Path Analysis in order to determine the direct and indirect effects of the indicators and also to identify the main dimension in explaining the Public-Private Partnership model.
 
Results and Discussion
The findings showed that from the preliminary list of 24 key indicators that was identified through an extensive literature review, 16 CSFs were finally highlighted. "Efficient legal framework ", "Political will and commitment to PPP housing ", "Equitable risk sharing", " Stable political system " and " Access to low interest housing loan to developers" are five factors that have the highest degree of critical according to experts in different countries. The findings of factor analysis also clarified that the four factors of "political-institutional dimension", "economic dimension", "reasonable contract" and "incentives", respectively, with the explanation of 30.29, 17.31, 11.69 and 9.650 % of the variance are the most influential factors in achieving the appropriate model of public-private partnerships for affordable housing.
 
Conclusion
Identifying Critical Success Factors plays a fundamental role in the scientific literature of public-private partnerships and achieving an appropriate PPP for affordable housing model in developing countries requires, above all, reforming the macro-political, legal and economic conditions prevailing in these countries.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Critical Analysis
  • Urban Actors
  • Text Production
  • Problematic Settlements
  • Zanjan City
  • Islamabad Neighborhood
-                 مومنی راد، اکبر، علی آبادی، خدیجه، فرادانش، هاشم، مزینی، ناصر(1392)، تحلیل محتوای کیفی در آیین پژوهش: ماهیت، مراحل و اعتبار، فصلنامه اندازه­گیری تربیتی شماره 14، سال 4، زمستان 1392.
-        Abdul-Aziz A, Kassim PS (2011) Objectives, success and failure factors of housing public–private partnerships in Malaysia. Habitat Int 35(1):150–157.
-        Adabre Michael, Chan, Albert P.Chan (2019), Critical success factors (CSFs) for sustainable affordable housing, Building and Environment 156 (2019) 203–214.
-        Adabre, Michael, Chan, Albert P.C. Amos Darko, Robert Osei-Kyei, Rotimi Abidoye, Theophilus Adjei-Kumi (2020), Critical Barriers to Sustainability Attainment in Affordable Housing: International Construction Professionals’ Perspective, Journal of Cleaner Production (2020). 2020.119995
-        AERTS, Geoffrey, Thies Grage,  Michaël Dooms, Elvira Haezendonck (2014), Public-Private Partnerships for the Provision of Port Infrastructure: An Explorative Multi-Actor Perspective on Critical Success Factors,, Volume 30 Number 3 December 2014 pp. 273-298
-        Ahmadabadi, Ali Akbari, Gholamreza Heravi(2019), The effect of critical success factors on project success in Public-Private Partnership projects: A case study of highway projects in Iran, Transport Policy 73 (2019) 152–161
-        Ahmed, Yahaya, Bin Sipan, Ibrahim(2019), Critical Factors for Implementation of Public-private Partnership for Affordable Housing in Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 8, ISSUE 09, SEPTEMBER 2019 ISSN 2277-8616
-        Ahmed, Yahaya, Ibrahim Atan Bin Sipan, Hariati Binti Abdullah Hashim (2019), Public Private Partnership Strategy for Housing Provision in Abuja, Nigeria, INTERNATIONAL JOURNAL OF SCIENTIFIC & TECHNOLOGY RESEARCH VOLUME 9, ISSUE 01, JANUARY 2020
-        Akintoye A, Kumaraswamy M. 2016. Public private partnerships: a global review, CIB Series TG72 public private partnerships, Report for the international council for research and innovation in building and construction. Delft, The Netherlands: CIB General Secretariat.
-        Alteneiji, Khalifa, Sabah Alkass, Saleh Abu Dabous(2020), A review of critical success factors for public–private partnerships in affordable housing, Int J Syst Assur Eng Manag https://doi. Org /10. 1007/ s13198 -020-00976-x.
-        Banihashemi Saeed, Hosseini M., Golizadeh Hamed, Sankaran, Shankar, 2017. Critical success factors (CSFs) for integration of sustainability into construction projectmanagement practices in developing cou..., Int. J. Proj. Manag.
-        Chileshe, Nicholas, Carol Wambui Njau, Brian Kiptoo Kibichii, Lyn Njeri Macharia & Neema Kavishe (2020): Critical success factors for Public-Private Partnership (PPP) infrastructure and housing projects in Kenya, International Journal of Construction Management.
-        Chou, Jui-Sheng, Pramudawardhani, Dinar(2015), Cross-country comparisons of key drivers, critical success factors and risk allocation for public-private partnership projects, Int. J. Proj. Manag.
-        Creswell, John W(2014), Research design: qualitative, quantitative, and mixed methods approaches, Library of Congress Cataloging-in-Publication Data, ISBN 978-1-4522-2610-1 (pbk).
-        Dezhi, Li, Chen, Y., Chen, H., Guo, K., Eddie, C.-M.H., Jay, Y., 2016. Assessing the integrated sustainability of a public rental housing project from the perspective of complex eco-system. Habitat Int. 53, 546e555.
-        Dhavale TB, Aher RR (2016) Effective application of PPP in affordable housing project. Int J Mod Trends Eng Res 2(7):612–616
-        Ferreira DC, Marques RC, Public-private partnerships in health care services: Do they outperform public hospitals regarding quality and access? Evidence from Portugal, Socio- Economic Planning Sciences (2020),
-        Gbevillah V (2015) Public private partnership in affordable housing delivery in Ghana (Master’s thesis, Kwame Nkrumah University of Science and Technology).
-        Hossain, Mohammad, Ross Guest, Christine Smith, (2019) "Performance indicators of public private partnership in Bangladesh: An implication for developing countries", International Journal of Productivity and Performance Management, Vol. 68 Issue: 1, pp.46-68,
-        Kavishe, Neema, Chileshe, Nicholas (2019): Development and validation of public–private partnerships framework for delivering housing projects in developing countries: a case of Tanzania, International Journal of Construction Management
-        Kwofie TE, Afram S, Botchway E (2016) A critical success model for PPP public housing delivery in Ghana. Built Environ Project Asset Manag 6(1):58–73.
-        Lam, Patrick, Wenjing, Yang(2020), Factors influencing the consideration of Public-Private Partnerships (PPP) for smart city projects: Evidence from Hong Kong, Cities 99 (2020) 1026062.
-        Li, Bing, Akintoye, Akin, Edwards PJ, Hardcastle C. (2005), Critical success factors for PPP/PFI projects in the UK construction industry. Constr Manag Econ. 23(5):459–471.
-        Li,Y., Chen, H., Chew, D. Teo, & Ding, G. (2011). Critical project management factors of AEC firms for delivering green building projects in Singapore. Journal of construction engineering and management (12), 1153-1163.
-        Muhammad & Johar (2018): Critical success factors of public–private partnership projects: a comparative analysis of the housing sector between Malaysia and Nigeria, International Journal of Construction Management.
-        Neema Kavishe & Nicholas Chileshe (2019): Development and validation of public–private partnerships framework for delivering housing projects in developing countries: a case of Tanzania, International Journal of Construction Management.
-        Ong HC (2003) A new model of public private partnerships for affordable housing in Malaysia (Doctoral thesis, University of Salford).
-        Osei-Kyei, Robert, Albert P.C. Chan, (2018) "A best practice framework for public-private partnership implementation for construction projects in developing countries: A case of Ghana", Benchmarking: An International Journal, Vol. 25 Issue: 8, pp.2806-2827,
-        Oyebanji, Akanbi Olusayo, Liyanage, Champika, Akintoye, Akintola, Critical Success Factors (CSFs) for achieving sustainable social housing (SSH), Int. J. Sustain. Built Environ. 6 (1) (2017) 216–227.
-        Palaco, Ileana, Park MJ, Kim SK, Rho JJ (2018), Public–Private Partnerships for e-government in Developing Countries: An Early Stage Assessment Framework, Evaluation and Program Planning.
-        Patel TR, Sharma ND, Yadav NB (2017) Analysis of public private partnership (PPP) mode for housing project. J Emerg Technol Innov Res 4(5):236–238.
-        Sobuza Y (2010) Social housing in South Africa: are public private partnerships (PPP) a solution? (Master’s thesis). University of Pretoria
-        Sresakoolchai, Jessada, Kaewunruen, Sakdira(2020), Comparative studies into public private partnership and traditional investment approaches on the high-speed rail project linking 3 airports in Thailand, Transportation Research Interdisciplinary Perspectives 5 (2020) 100116
-        Timo Valila, An overview of economic theory and evidence of public-private partnerships in the procurement of (transport) infrastructure, Utilities Policy 62 (2020) 100995
-        tion/$FILE/EY-Housing-the-growing-population.pdf. Accessed 5 Oct 2018
-        Trangkanont S, Charoenngam C (2014) Private partner’s risk response in PPP low-cost housing projects. Prop Manag 32(1):67–94.
-        Ukoje, J.E., Kanu, K.U.(2014),  Implementation and the Challenges of the Mass Housing Scheme in Abuja, Nigeria, American International Journal of Contemporary Research Vol. 4, No. 4; April 2014
-        UN-Habitat (2020), for a better urban future, https://unhabitat.org/topic/housing, the challenge.
-        UN-Habitat. 2011. Public-private partnerships in housing and urban development. Nairobi: UN-Habitat, ISBN Number (Volume): 978-92-1-132356-6
-        Wibowo A, Alfen HW. 2014. Identifying macro-environmental critical success factors and key areas for improvement to promote public-private partnerships in infrastructure. Eng Const Arch Manage. 21(4):383–402.
-        Wibowo, Andreas, Hans Wilhelm Alfen(2014 "Government-led critical success factors in PPP infrastructure development", Built Environment Project and Asset Management, Vol. 5 Iss 1 pp. 121-134
-        Winston, Nessa, Eastaway, Montserrat, Sustainable Housing in the Urban Context: International Sustainable Development Indicator Sets and Housing, Soc Indic Res (2008) 87:211–221.
-        Yilma Debela, Getachew (2019): Critical success factors (CSFs) of public–private partnership (PPP) road projects in Ethiopia, International Journal of Construction Management, DOI: 10.1080/15623599.2019.1634667
-        Zhang, Fang, Chuanyong, Zhangb, Hudsond, John(2018), Housing conditions and life satisfaction in urban China, Cities (2018).
-        Scharle Peter(2002), Public–Private Partnership (PPP) as a Social Game, Innovation, Vol. 15, No. 3, 2002, 15(3):227–52.
-        Pongsiri, Nutavoot(2002), Regulation and publicprivate partnerships. Int J Public Sect Manag, 2002; 15(6): 487–95.