نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه لرستان

2 مربی، عضو هیات علمی دانشگاه پیام نور تهران، ایران

چکیده

در سالهای اخیر در کنار توجه ویژه به دیدگاه‌های مرتبط با توسعه پایدار و پایداری شهری، نگرش بهبود کیفیت زندگی که از ملزومات زیست‌پذیری شهرهاست، جایگاه خود را در ادبیات برنامه‌ریزی شهری باز کرده است. هدف مقاله حاضر جستجوی پیشرانهای اصلی تأثیرگذار بر زیست‌پذیری شهری است. این مقاله یکی از مستعدترین شهرهای مرکزی کشور یعنی شهر کاشان را به عنوان محدوده پژوهش انتخاب نموده است. روش این تحقیق از نوع تحقیقات توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات آن به صورت «اسنادی و میدانی» است که از پرسشنامه محقق ساخته در آن استفاده شد و رویکرد آن مبتنی بر آینده‌پژوهی و افق آن سال 1415 است. جامعه آماری 15 نفر از خبرگان و متخصصان شهری بوده‌اند. به منظور سنجش و تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای آینده پژوهی شامل میک‌مک و سناریو ویزارد استفاده شده است. نتایج این تحقیق بیانگر آن است که 5 سناریوی با ترکیب‌های متفاوتی از سه وضعیت، مطلوب، ایستا و بحرانی که احتمال وقوع در زیست‌پذیری شهر کاشان را دارند که 1/51 درصد وضعیت بحرانی، 8/17 درصد در حالت ایستا و 1/31 درصد وضعیت مطلوب صفحه سناریو را به خود اختصاص داده است و احتمال وقوع رخدادهای منفی (بحرانی) بیشتر از رخدادهای مثبت (مطلوب) می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Determining key drivers affecting urban livability with a futuristic approach (Case study: Kashan)

نویسندگان [English]

  • amir oshnooei nooshabadi 1
  • mahshid mohammad ebrahimi 2

1 Assistant Professor Department of geography, Lorestan University

2 Payam Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
In recent decades, in parallel with theories of sustainable development and sustainable urban development, the idea of ​​improving the quality of life, which in turn makes cities more livable, has found its place in urban planning literature and, therefore, the ability to have Livelihoods are essential for cities. This article has selected one of the most talented central cities of the country, namely Kashan city, as the scope of research, which has excellent features such as tourist attractions, historical and cultural history, natural attractions and so on. On the other hand, in this city, issues such as; Widespread unemployment and employment issues, the phenomenon of marginalization, lack of recreational and leisure facilities, high housing prices and rents, and so on. In order to eliminate these negative effects from the spaces of this city, it is necessary to identify and analyze the key factors affecting livability with a future research approach. The main question of the research is what are the key factors affecting the future situation of livability in Kashan?
Methodology
This research is based on the purpose of applied research and according to data collection methods, it is descriptive-analytical research and its data collection method is "documentary and field" in which the researcher-made questionnaire was used. The research method is based on the futures approach and its horizon is 1415. The statistical population was 15 experts and specialists. Futurism projects use a set of techniques and methods that often complement each other, and the outputs of each form the inputs to the next method. Micmac and Scenario Wizard futures software and Delphi method have been used to review and analyze the data. Propulsion forces are prioritized based on the opinion of specific experts and then these factors are prioritized based on the degree of importance and uncertainty, and the most critical factors are used to write down possible scenarios.
 Results and discussion
In this study, 24 factors were identified as effective factors of biodiversity indicators in Kashan. The identified factors are then analyzed with Mick Mac software to extract the main influential factors. The dimensions of the matrix were 24. 24. The degree of saturation of the matrix is ​​84.22%, which shows that the selected factors have a great and scattered effect on each other, and in fact, the system has been in a state of instability. According to Table 1, out of a total of 488 measurable relationships in this matrix, 88 were zero, which means that the factors did not affect each other or were not affected by each other.58 The relationship was one, meaning that the effect was relatively small. Together, 163 relationships were numbered 2, meaning that the influential interface was relatively strong, 174 relationships were 3, meaning that the key factor relationships were very large and highly effective. Finally, 93 relationships had a P number that indicated the potential and indirect relationships of the factors.
Conclusion
The results of this study indicate 5 scenarios with different combinations of three situations, desirable, static and critical, which are likely to occur in the viability of Kashan city, which unfortunately, the probability of negative (critical) events is more than positive (desirable) events. However, 51.1% of the critical situation, 17.8% in the static state and 31.1% in the optimal state of the scenario page. With this situation, it seems that the favorable and stable conditions have occupied a smaller part of the scenario page and the critical situation is in the first priority and according to the results of these scenarios, it is clear that in Kashan's habitability, conditions are likely to occur. More critical, but less likely to occur. A very important point in the results is the relative distance of the level of desirability in the best case scenario with the ultimate living objectives of Kashan city. Assuming that the best scenario, which is Scenario 1, occurs among the five scenarios, it does not indicate the desired viability of Kashan in the future. In the most optimistic case scenario, one in four scenarios out of five scenarios affecting urban viability will be in an almost favorable situation, with only four desirable scenarios alone, and the other four scenarios have a much lower utility ratio. On the other hand, assuming that the worst possible situation, scenario 5, occurs in the viability of Kashan city, in this scenario we will see 6 critical situations in the scenario that we will not see a favorable situation in Kashan city.

کلیدواژه‌ها [English]

  • livability
  • Futurism
  • Scenario Writing
  • Kashan
-        Abdollahi, AliAshqar Hassanzadeh, Morteza. (2016). Identifying and prioritizing the constructive indicators of urban planning in urban livability, urban social geography, 3 (4), 103-123.
-        Ajorloo, Saeed, Rouhani, Arash (2015) Mick Mac Software Training, Arena Publications.
-        Allam، Z. (2020). Biotechnology and Future Cities. doi:10.1007/978-3-030-43815-9.
-        Asiabanipour, E., panahi, A., Ahmadzadeh, H. (2020). The effect of urban livability factors on the present situation using Structural Equation Modeling of Partial Least Squares (Case study: district of Tabriz city). Geography and Planning, Online publishing Barzegar, Sadegh, Heidari, Taghi, Anbarloo, Alireza. (2019). Analysis of informal settlements with a livability approach, Quarterly Journal of Regional Planning, 9 (33), 137-152.
-        Deh Zadeh Silabi, Parvin, Ahmadifard, Narges. (2019). Determining the key drivers of tourism development with a futures research approach, Journal of Geography and Environmental Sustainability, 9 (1), 73-89.
-        EIU (Economist Intelligence Unit) ، 2014. ⟨www.economistgroup. com⟩.
-        Fateha Rad, Mehdi, Jalilvand, Mohammad Reza, Molaei, Mohammad Mehdi, Samiei, Saeed, Nasrallah Wasti, Leila. (2013). Coordinates ‌ Cognitive methodology of the interdisciplinary future ‌Research as an integrated meta-paradigm. Quarterly Journal of Intermediate Studies in Humanities, 6 (1), 135-161.
-        Ghanbari, Mohammad, Ajza Shokouhi, Mohammad, Rahnama, Mohammad Rahim, Kharazmi, Omid Ali (2017). Mashhad livability based on health index. Journal of Gorgan University of Medical Sciences. 20 (4): 97-107.
-        Heidari, Akbar, Rahnama, Mohammad Rahim, Shokouhi, Mohammad Ajza, Kharazmi, Omid Ali. (2016). Analysis of spatial developments of urban environment in Mashhad using natural step futures research model. Geography and Environmental Sustainability, 6 (1), 1-19.
-        Heydari, M., Anbarloo, A., Rahmani, M., Tahmasebi, H. (2020). Monitoring Social Living Experience in Urban Space with Future Research Approach (Case Study: Zanjan City). Geography and Planning, Online publishing Heidari, Mohammad Taqi. (2017). Typological analysis of the viability approach in the worn urban tissues of Zanjan, Journal of Urban Social Geography, 5 (1), 85-104.
-        Irandoost, Kiomars, Issilo, Ali Asghar, Shahmoradi, Behzad (2014). Viability Index in Urban Environments, Quarterly Journal of Economics and Urban Management. 4 (13): 101-118.
-        Jafari, Firooz, Moazani, Mehdi, Badli, Ahad. (2020). The future of urban land use change research in Tabriz metropolis, Journal of Spatial Planning (Geography), 10 (2), 1-22.
-        Jafari, Firooz, Sharifzadeh, Adel. (2019). Identifying the key factors affecting housing prices with the futuristic approach of Tabriz. Journal of Geography and Planning, 23 (67), 67-89.
-        Jarvenpaa، S. T. (2013). How Finnair socialized customers for service co-creation with social media. MIS Quarterly Executive، 12 (3) ، 125–136.
-        Management and Planning Organization of Isfahan Province (2017) Plan for compiling development documents of Isfahan cities with the model of resistance economy, Kashan city, Isfahan University.
-        Menike، H. R. A. (2018). A literature review on population growth and economic development. International Journal of Humanities Social Sciences and Education، 5(5) ، 67–74.
-        Mohammad Pourjaberi, M, Ebrahimzadeh, I, Rafieian, M, Saedmoucheshi, R. (2017). Identifying and analyzing the interactions of key factors and measuring the degree of regional sustainability with the approach of strategic foresight, geography and environmental sustainability, 6 (3), 1-17.
-        Nazarpourzaki, Amin, Heidarinia, Saeed, Prizadi, Taher, Nazarpourdzaki, Reza. (2017). Strategic Planning for Urban Poverty Development, Urban Structure and Function Studies, 4 (15), 124-149.
-        Nedayi Tusi, Sahar (2017). Application of strategic foresight methodology in spatial development planning; Karaj Scenario Research Case. Letter of Architecture and Urban Planning, 10 (20), 23-48.
-        Omidi Shahabad, Omid, Badri, Seyed Ali, Rezvani, Mohammad Reza, Zali, Nader. (2019). Analysis of key factors affecting the formation of rural landscaping model with futuristic approach (Case study: Lorestan province). Rural Research, 10 (1), 92-113.
-        Pedersen، Malene Freudendal (2020). Sustainable urban futures from transportation and planning to networked urban mobilities، Transportation Research Part D 82، 1-11.
-        Ramaswami، Anu (2020) Unpacking the Urban Infrastructure Nexus with Environment، Health، Livability، Well-Being، and Equity، One Earth، Volume 2، Issue 2، 21 February 2020، Pages 120-124.
-        Rohiparvar, Zohreh Al-Zahra, Shobiri, Seyed Mohammad, Larijani, Maryam, Mikaeli, Alireza (2009). Investigating the effects of establishing nature schools on urban livability using the Delphi technique Case study: Pardisan Park, Tehran. Urban Ecology Research, 10 (19), 27-46.
-        Saeedpour, Saeed, Behboodi, Mohammad Reza (2017) Application Guide for ScenarioWizard Software, Hormozgan University Press.
-        Salari Moghadam, Zahra, Ziari, Keramatullah, Hatami Nejad, Hossein. (2019). Measuring and evaluating the viability of urban neighborhoods Case study: District 15 of Tehran. Sustainable City Quarterly, 2 (3), 41-58.
-        Saraei, Mohammad Hossein, Alizadeh, Yahya. (2019). Sustainable planning based on scenario writing in the field of sustainable social tourism in Meybod, Urban Social Geography, 6 (2), 1-17.
-        Sasanpour, Farzaneh, Alizadeh, Sara, Arabi Moghadam, Houria (2018). Feasibility study of Urmia urban areas, Journal of Applied Research in Geographical Sciences. 18 (48): 241-258.
-        Scoones، I. (2016). The politics of sustainability and development. Annual Review of Environment and Resources، 41(1) ، 293–319.
-        Shamaei, Ali, Bigdeli, Leila (2016) Dimensions of livability in the 17th district of Tehran, Geography Quarterly, No. 50, pp. 171-191.
-        Shaterian, Mohsen, Heidari, Rasoul, Shaterian, Mahmoud, Dolatiaran, Kamran (2020) Modeling and analysis of factors affecting the occurrence of crime in the suburbs of Kashan, Regional Planning Quarterly, No. 37, pp. 91-108.
-        Song yang (2011). a livable city study in china: using structural Equation models، thesis submitted in statistics، department of statistics Uppsala University.
-        Statistics Center of Iran (2016), General Census of Population and Housing of Kashan.
-        Tajrin، S.، & Hossain، B. (2018). Rural-urban migration and its causes and consequences on migrant street hawker in Khulna city. The International Journal of Humanities & Social Studies، 7 (5) ، 223–236.
-        Taleshi Anbouhi, Marzieh, Aghaeizadeh, Ismail, Jafari Mehrabadi, Maryam. (2019). Structural analysis of biodegradability of urban worn-out structures with Qazvin futures research approach, Quarterly Journal of Urban Research and Planning, 10 (39), 117-134.
-        Timmer Vanessa and nola- Kate seymoar (2005). The World Urban Forum 2006 Vancouver. Working group discussion paper internation center for sustainable cities.
-        Tsutsui، Kirara، (2020) Rethinking Livability in Megacities: Applications of Jane Jacobs’ Theories on Tokyo and Los Angeles، Pomona Senior Theses Bachelor of Arts، Department Environmental Analysis.216
-        Vinod Kumar، T. M. (Ed.). (2020). Smart Living for Smart Cities. Advances in 21st Century Human Settlements. doi:10.1007/978-981-15-4603-7
-        VisiNab, Borhan, Baba'i Aqdam, Fereydoun, Ghorbani, Rasool. (2019). Identifying and Prioritizing Factors Related to the Economic Dimension of Urban Viability, Geographical Research on Urban Planning, 7 (1), 127-149.
-        Zali, Nader (2010). Strategic foresight and regional policy with a scriptwriting approach. Journal of Strategic Studies, 14 (54), 33-54.
-        Zali, Nader, Mansouri, Sara (2014). Analysis of key factors affecting the development of sustainable transportation on the horizon of 1404 Tehran (structural analysis method). Planning and arranging space. 19 (2): 1-32.
-        Ziari, Keramatollah, Hosseini, Seyed Mostafa (2016), Evaluation of the relationship between livability and resilience in the metropolitan areas of Mashhad, Journal of Greater Khorasan, 7, 25-11.
-        Ziari, Keramatullah, Heidari, Asghar, Ghanizadeh, Hadi, Abazari, Nasrin. (2018). Evaluation and prioritization of Bam livability components. Journal of Urban Social Geography, 5 (1), 105-120.