نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد

2 عضو هیات علمی گروه توسعه روستایی دانشگاه شهرکرد

10.22034/gp.2021.44241.2766

چکیده

رویکرد معیشت پایدار از رویکردهای جدید در توسعه پایدار روستایی است که برای کاهش فقر و توسعه روستاها مورد توجه قرار گرفته است. تأمین معیشت پایدار روستاییان در دنیای امروز از اولویت‌ها می‌باشد که باید از انواع دارایی‌ها (طبیعی، انسانی، مالی، فیزیکی و اجتماعی) روستاییان برای بهبود و ارتقای معیشت آن‌ها استفاده کرد. هدف کلی این پژوهش ارزیابی وضعیت معیشت جوامع روستایی شهرستان دره شهر با استفاده از رهیافت slf و الگوی cipp می‌باشد. اطلاعات جمع‌آوری ‌شده از روستاهای این شهرستان در بین سه تیپ روستاهای برخوردار، نیمه برخوردار و کم برخوردار بر اساس چارچوب مفهومی تحقیق و با مقایسه متغیرهای معیشت انجام گردید. این تحقیق از نظر هدف کاربردی، به لحاظ روش پیمایشی- غیرآزمایشی می‌باشد که حجم کل جامعه آماری 16140 خانوار بوده و حجم نمونه مورد مطالعه با استفاده از فرمول کوکران 380 نفر در 16 روستای مورد مطالعه با استفاده از روش نمونه‌گیری طبقه‌ای و با استفاده از انتصاب متناسب تعیین شد. به‌منظور جمع‌آوری اطلاعات از ابزار پرسش‌نامه محقق ساخت، مصاحبه و مشاهدات میدانی استفاده گردید. برای تحلیل داده‌ها از روش‌های آماری توصیفی و استنباطی با بهره‌مندی از نرم‌افزار spss بهره برده شد. نتایج به ‌دست‌ آمده نشان می‌دهد که بین روستاهای موردمطالعه از نظر برخورداری دارایی‌های معیشتی تفاوت معنی‌داری وجود دارد. هم‌چنین آزمون فریدمن نشان می‌دهد که سهم دارایی‌های طبیعی در روستاهای مورد مطالعه بیشتر است و سهم دارایی‌های انسانی، اجتماعی، طبیعی، فیزیکی و مالی به ترتیب 39/3، 30/3، 59/3، 33/1، 39/3 می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of five subsistence assets in rural communities (Case study: Dare Shahr villages)

نویسندگان [English]

  • Zainab Rahimi 1
  • Mehdi Karami Dehkordi 2

1 Ms.C student of Rural Development, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

2 Assistant Prof. of Rural Development, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

Sustainable livelihood approach is one of the new approaches in sustainable rural development that has been considered to reduce poverty and rural development. Sustaining the sustainable livelihood of the villagers in today's world is one of the priorities that should use the various assets (natural, human, financial, physical and social) of the villagers to improve and enhance their livelihood. The general purpose of this study is to evaluate the livelihood of rural communities in Darrehshahr city using SLF approach and cipp model. The data collected from the villages of this city were divided into three types of rich, semi-rich and low-rich villages based on the conceptual framework of the research and by comparing the variables of livelihood. In terms of applied purpose, this study is in terms of survey-non-experimental method that the total statistical population is 16,140 households and the sample size using Cochran's formula is 380 people in 16 villages using stratified sampling method and appointment Was determined proportionally. In order to collect information, a researcher-made questionnaire, interview and field observations were used. To analyze the data, descriptive and inferential statistical methods were used using SPSS software. The results show that there is a significant difference between the studied villages in terms of livelihood assets. Friedman test also shows that the share of natural assets is higher in the studied villages and the share of human, social, natural, physical and financial assets are 3.39, 3.30, 3.59, 1.33, 3.39, respectively..

کلیدواژه‌ها [English]

  • CIPP model
  • livelihood assets
  • Darrehshahr city
  • sustainable livelihood