نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی،استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکترای ژئومورفولوژی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gp.2021.44688.2789

چکیده

پدیده فرونشست ‌زمین یکی از مخاطراتی است که در طی سال‌های اخیر در بسیاری از مناطق رخ داده و معضلات زیادی را برای زمین‌های کشاورزی، مناطق مسکونی و جاده‌ها را در برخی از دشت‌های کشور به وجود آورده است. دشت ماهیدشت واقع در استان کرمانشاه یکی از این مناطق می‌باشد که در طی سال‌های گذشته برداشت بی‌رویه از منابع آب زیرزمینی در این دشت روند صعودی داشته است. بنابراین هدف از این پژوهش برآورد میزان فرونشست در دشت ماهیدشت می‌باشد. در این تحقیق جهت تعیین میزان افت سطح آب زیرزمینی و تهیه نقشه از نرم‌افزار GS+ و GIS و نیز مدل‌های مختلف روش کریجینگ(روش زمین ‌آمار) استفاده شد. همچنین به منظور تعیین محدوده تحت تأثیر و نهایتا برآورد میزان فرونشست دشت از روش تداخل‌سنجی راداری به ‌عنوان روشی قابل اطمینان و با دقت بسیار بالا، پوشش وسیع و توان تفکیک مکانی بالا استفاده گردید. نتایج نشان داد که بیشترین نرخ فرونشست در بازه‌ زمانی 2015 -2020، 15 سانتی‌متر محاسبه گردید که این مقدار به سمت غرب و مرکز دشت کاهش یافته به صورتی که در قسمت غرب دشت، کمترین مقدار فرونشست مشاهده می‌گردد. همچنین با توجه به نقشه‌های استخراج شده از پهنه‌بندی آب‌های زیرزمینی، عمق آب زیرزمینی در دشت ماهیدشت از حداکثر 62/21 متر در سال 2015 تا حداکثر 90/23 متر در سال 2020 متفاوت است. به طوری که میزان افت آب‌های زیرزمینی در طی سال‌های مطالعاتی(2015 تا 2020)، به 28/2 متر رسیده است که پیامد این افت سطح آب زیرزمینی منجر به ایجاد فرونشست در منطقه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation of subsidence of Mahidasht plain of Kermanshah province using radar interferometry method

نویسندگان [English]

  • Mousa Abedini 1
  • Elhameh Ebady 2
  • Ehsan Ghale 2

1 Mousa Abedini Professor Department of Geomorphology Faculty of Literature and Humanities University of Mohaghegh Ardabili- Ardabil,Iran

2 - PhD Student of Geomorphology, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

چکیده [English]

In recent years, the phenomenon of land subsidence is one of the hazards that has occurred in many areas and created many problems for agricultural land, residential areas and roads. Uncontrolled abstraction of groundwater resources in Mahidasht plain, Kermanshah province has had an upward trend during the past years. Therefore, the purpose of this study is to estimate the amount of subsidence in Mahidasht plain. In this research, map, GS+ and GIS software as well as different models of kriging method (geostatistics method) were used to determine the rate of groundwater level drop. Also, in order to determine the affected area and finally estimate the subsidence of the plain, the radar interference method was used as a reliable method with very high accuracy, wide coverage and high spatial resolution. The results showed that the highest subsidence rate in the time period of 2015-2020 was calculated as 15 cm, which this amount decreased to the west and center of the plain, so that in the western part of the plain, the lowest amount of subsidence is observed. Also, according to the maps extracted from the groundwater zoning, the groundwater depth in the Mahidasht plain varies from a maximum of 21.62 meters in 2015 to a maximum of 23.90 meters in 2020. So that the rate of groundwater decline during the study years (2015 to 2020), has reached 2.28 meters, which as a result of this groundwater level decline has led to subsidence in the region.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Groundwater
  • Radar Interference
  • Mahidasht Plain Kermanshah
  • Subsidence