نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 Ahvaz

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران.

4 پژوهشگر ارشد مؤسسه جغرافیا فیزیکی دانشگاه گوته، فرانکفورت آلمان.

10.22034/gp.2021.44820.2798

چکیده

پژوهش حاضر با هدف طراحی چارچوب و شناسایی اولویت‌ها جهت ساماندهی کاربری اراضی در حوضه جنوبی دریاچه ارومیه با استفاده از کاربرد تکنیک تحلیل ذی‌نفعان انجام شد. برای انجام این تحقیق، جمع‌آوری و تجزیه و تحلیل اطلاعات در دو فاز کمی و کیفی صورت گرفت. لذا، ابتداء به صورت پیمایشی رفتار بهره‌برداران کشاورزی منطقه مورد بررسی قرار گرفت. سپس برای جمع‌بندی نتایج به دست آمده، از روش "تحلیل ذینفعان" استفاده شد. در فاز اول (کمی) تحقیق، جامعه آماری شامل تمامی بهره‌برداران بخش کشاورزی منطقه بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران پیش‌بینی گردید. در نتیجه، تعداد 153 نفر به عنوان نمونه در دو مرحله انتخاب شدند. ابزار اصلی تحقیق در این بخش، پرسشنامه بود. برای تایید روایی بخش‌های مختلف پرسشنامه از متخصصان بهره گرفته شد و به کمک ضریب آلفا کرونباخ پایایی آن تایید شد. در فاز فاز کیفی برای انجام این فاز، 18 متخصص با توجه به موضوع و اهداف تحقیق به‌صورت هدفمند انتخاب شدند. نتایج کلی به دست آمده حاکی از آن است که رفتارهای"تغییر در روش کاشت محصولات"، "تغییر کاربری اراضی" و "استفاده از ارقام بومی"، در گروه بهره‌برداران دارای تغییر کاربری، و رفتارهای "مهاجرت فصلی سرپرست خانوار به مکان دیگر برای کار"، "افزایش میزان استفاده از کود و سموم شیمیایی" و "مهاجرت دائمی به شهر"، در گروه بهره‌برداران فاقد تغییر کاربری به ترتیب در اولویت‌های اول تا سوم هستند. همچنین، با توجه به نتایج فاز کیفی تحقیق، مدیریت اراضی کشاورزی از جمله موضوعاتی است که مورد توجه ویژه‌ای قرار گرفته و ذی‌نفعان متعددی در آن سهیم هستند. مهمتر آنکه در بیشتر بخش‌ها کشاورزان در سطح مزارع در کنار سازمان‌هایی هم‌چون جهاد کشاورزی، صدا و سیما، جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری، آب منطقه و ستاد احیاء دریاچه ارومیه به عنوان ذی‌نفع اصلی و کلیدی جانمایی شده است. لذا این ذی‌نفعان را می‌توان در گروه تاثیرگذاران قرار داد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Application of stakeholder analysis in designing the framework and identifying priorities for organizing land use in the south basin of Urmia Lake

نویسندگان [English]

  • Mansour Ghanian 1
  • latif mohammadzadeh 2
  • Afshin Marzban 3
  • Somayeh Shadkam 4

1 Ahvaz

2 Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan

3 Department of Agricultural Machinery, Faculty of Agriculture Engineering and Rural Development, Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan, Iran.

4 Senior scientist, Institute of Physical Geography at Goethe University Frankfurt, Germany

چکیده [English]

This study, with a sociological approach, attempted to analyzing the behavior of users in the field of land use planning in the south basin of Urmia Lake. Hence, this research was closed in 2 steps. First, to understand the farmers' behavior, a survey research will conduct. The research statistical population were the all farmers in the south basin of Urmia lake who were 153 farmers were selected as the sample by a randomized cluster sampling method in the second stage. The sample size is predicted using Cochran formula. The instrument for collecting data was a questionnaire which its validity was confirmed by a panel of experts. The reliability of the questionnaire was confirmed using Cronbach’s alpha coefficient (α=0.74). The data were analyzed using SPSS software. Finally, the "stakeholder analysis" method was used to summarize the results. To perform this section, 28 specialists were selected purposefully according to the subject and objectives of the research. Results showed that behaviors of "change in the method of planting crops", "change of land use" and "use of native cultivars", in the group of farmers with change of land use, and behaviors of "seasonal migration of the head of the household to another place of work", "increase of use" "Chemical fertilizers and pesticides" and "permanent migration to the city" in the group of farmers without land use change are in the first to third priorities. Also, according to the results, agricultural land management is one of the topics that have received special attention and many stakeholders. More importantly, in most sectors, farmers have been identified as the main and key stakeholders. Therefore, these stakeholders can be included in the group of influencers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Agricultural lands
  • User behavior
  • Planning
  • Stakeholder analysis
  • Basin of Urmia lake