نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

2 کارشناس ارشد برنامه‌ریزی شهری، گروه شهرسازی، دانشکده معماری و شهرسازی، واحد قزوین، دانشگاه آزاد اسلامی، قزوین، ایران

10.22034/gp.2021.43960.2764

چکیده

امروزه گسترش شهرها، افزایش جمعیت و تمایل به زندگی ماشینی موجب عدم‌توجه به طبیعت، نادیده گرفتن نیازهای انسان و بروز ناهنجاری‌های اجتماعی شده است. از اینرو با ارتقای کیفی محورهای پیاده در بستر طبیعت مانند جاده سلامت قزوین می‌توان به بخشی از این نیازها پاسخ داد. بنابراین با توجه به مطالعات و تحقیقات اندک در این محدوده، پژوهش حاضر به دنبال ارزیابی محور پیاده سلامت قزوین که حدفاصل شهر و طبیعت قراردارد، می‌باشد. در راستای تحقق این هدف، از روش‌های کیفی و کمی استفاده شده است به طوری که با استفاده از روش‌های کتابخانه‌ای، مشاهده و مصاحبه با متخصصین، عوامل موثر بر مطلوبیت محورهای پیاده مشخص گردید و سپس براساس توزیع پرسشنامه میان کاربران فضا و کاربری‌های سیار و مستقر در مسیر جاده سلامت پاسخ‌ها گردآوری و تجزیه و تحلیل به روش آزمون دو جمله‌ای در نرم‌افزار SPSS صورت پذیرفت. نتایج حاصل بیانگر آن است که در عامل کالبدی معیارهای پیوستگی و عرض محور هر یک با 41 درصد، در عامل زیست‌محیطی معیار نظافت و پاکیزگی با 41 درصد، در عامل آسایش و راحتی معیار عدم آلودگی صوتی و وضعیت کفپوش هریک با 46 درصد، در عامل کاربری و فعالیت نیز معیار قابلیت استفاده‌های متفاوت از مسیر با 53 درصد، بیشترین رضایتمندی شهروندان را در پی داشته‌اند و در مقابل محوطه‌آرایی در عامل کالبدی با 25 درصد، معیار حفاظت از پیاده‌ها در مقابل تغییرات جوی در عامل زیست‌محیطی با 17 درصد، معیار تسهیلات در عامل آسایش و راحتی با 23 درصد و معیار تنوع عملکردی در عامل کاربری و فعالیت با 25 درصد، از کمترین رضایت برخوردار بوده‌اند. در پایان لازم به ذکر است که نتایج تحقیق و همچنین پیشنهاداتی که براساس آن‌ها تعیین گردیده‌اند، می‌توانند مورد توجه تمامی سازمان‌های اجرایی قرار گیرند و در نهایت منجر به ارتقای کیفی جاده سلامت قزوین و نمونه‌های مشابه آن در کشور گردند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Assessment of the Factor Influencing on Desirability of the Urban Pedestrian Axes (Case Study: Qazvin Health Road)

نویسندگان [English]

  • Vahid Bigdeli Rad 1
  • Bahareh Zarbafnia 2

1 Associate Professor of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Islamic Azad University (QIAU), Qazvin, Iran

2 M.Sc. Department of Urban and Regional Planning, Faculty of Architecture and Urban Planning, Qazvin Branch, Islamic Azad University, Qazvin, Iran.

چکیده [English]

Today, urbanization and development of cities, population growth, and tendency to mechanical lifestyle have led humans to neglect nature and ignore basic human needs, and further created social problems. Environmental, air, and noise pollutions entail us to highlight nature more than before. For this, improving the quality of paths intended to walk in the heart of nature (e.g., Qazvin Health Road) can help to respond to part of these requirements. Since there were a few reports on this topic, we attempted to evaluate the Qazvin Health Walking path, extended from the city to nature. Wherefore, we used quantitative and qualitative approaches and specified factors affecting walking routs through library research, observations, and interviewing experts. We gathered data by distributing questionnaires among mobile and settled users on the health road, and then analyzed them through binomial tests in SPSS. Results showed that continuity and road's width (of physical factors) (each with 41 percent), cleanliness (of environmental factors) (with 41 percent), non-auditory effects of noise pollution (of convenience factors) (each with 46 percent), and the capacity for multiple uses of the road (of usage and activity factors) (with 53 percent) gained the highest satisfaction of citizens. Contrarily, landscaping (of physical aspects) (with 25 percent), protection of pedestrians against climatic changes (of environmental factors) (with 25 percent), facilities (of convenience factors), and functional diversity (of usage and activity factors) achieved the least satisfaction of pedestrians. Ultimately, the results of this study and our recommendations can help all executive organizations to improve the quality of Qazvin health road.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Assessment of Desirability
  • Urban Pedestrian
  • Qazvin Health Road
  • Binomial Test