نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی تهران، ایران

2 گروه مدیریت فناوری اطلاعات، واحد تهران مرکزی، دانشگاه آزاد اسلامی، تهران، ایران

چکیده

شـهرهای الکترونیکی در جهان با سـرعت رو به توسعه فرصت هاى بسیاری را برای محیط هاى زندگی، کار و تفریح مردم به وجود آورده اسـت. لذا هدف پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت شهر الکترونیکی جهت توسعه شهرهای الکترونیکی کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تبریز) می‌باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 28 نفر از خبرگان و دست اندرکاران مدیریت شهری کشور مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده شناسایی تعداد 367کد باز، 22خرده مقوله یا مفهوم و 6 مقوله استخراج و ویژگیهای آنها، می‌باشد. در همین راستا مقولات استخراجی به صورت ذیل دسته بندی شد: شرایط علّی: تغییر سبک زندگی، حکمروایی هوشمند (مشارکت)، کاهش زیان های محیط زیستی و گسترش فناوری نوین و شبکه‌های اجتماعی، شرایط محوری: الزامات فردی و اجتماعی، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و فناوری اطلاعات، بستر حاکم: بسترهای زیرساختی، زیرساختار الکترونیکی، شاخص های مالی و حقوقی کشور و وضعیت شبکه های ارتباطی، شرایط مداخله‌گر: موانع مدیریتی، آموزشی و ناهنجارهای فرهنگی، راهبردها: ارتقا زیرساختها، استفاده ازتجارب سایر کشورها و بومی سازی کردن آنها، بهره گیری از مدیران فناوری اطلاعات، فرهنگسازی و آموزش، پیامد: ارتقا کیفیت خدمات و رفاه و رضایت شهروندان، توسعه همه جانبه کشور و کاهش آلودگی و ترافیک و زیانهای محیط زیستی. نتایج تحقیق حاضر در توسعه مدیریت شهری الکترونیک بتنی بر تکنیکهای داده پردازی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می تواند راهگشای تحققیات آتی برای پیاده سازی شهرهای الکترونیک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A location based digital urban management approach for extension digital urban environments using data theory In Tabriz city

نویسندگان [English]

 • farhad sheidaei 1
 • Abbas Heydari 2

1 Department of IT Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

2 Department of IT Management, Central Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Introduction
Geo-marketing is a tool that uses geographic, or location-based, information to help companies put together marketing strategies and campaigns. Using digital mapping to organize and display data enables marketers to analyze data by region or a particular physical location. Geo-marketing can be used to choose a website for a new business or branch, determining key locations for advertising, displaying website content that is distinct to a user’s origin, and offering online advertising based on a user’s location. Other applications include showing how a customer segment might be distributed in particular. Geo-marketing is a new way of knowledge-based marketing, which is supported by digital maps and specialized GIS software. Knowledge-based marketing use packaged information such as marketing information systems, such as model building, data mining, etc., to determine customer profiles, deviation analysis, and trend analysis.   Location Intelligence is a technical way to organize spatial data with business and human data in a geographically correct way in order to reveal hidden relationships that may lead to benefitting a business and/or avoiding spatially wrong located investments. Digital urban environments and e-cities in the rapidly evolving world have created many opportunities for people's living, working and entertaining environments. Therefore, the purpose of this study was to provide a model based on e-city management for the development of e-cities with the data theory approach which was particularly applied for Tabriz city as a case study. This research was in the framework of a qualitative approach and by applying the data research method of the foundation. The data collection approach was semi-structured interviews and 28 experts were selected using purposive sampling method to collect information. Data analysis was performed in three stages: open coding, axial coding, and selective coding in GIS environment. Based on that, a qualitative research model was applied.
 
Methods
The research methodology was developed based on the GIScience approaches. This technology is the spearhead of geospatial research in a) the connection between technology and thinking, b) training and, c) professional upgrade.  All of the above tools are essential for the improvement of a business because they are real time data, they can collect, visualize and analyze their client’s assets in real-time in combination with the real world of a satellite image or any other aerial imagery (i.e. image from a drone) and the process of the data in real-time. This allows an almost instant updating of the maps used by the business. This can be done when the business uses web mapping software in order to update its database. All web mapping software is on the cloud and gives the opportunity to be used from any place any time by any employee of the company who has the right to do so. Also, the database is on the cloud and can be retrieved accordingly.
 
Results and conclusion
The results of the present study show the identification of 367 open sources, 22 subcategories or concepts, and 6 categories of extraction and their characteristics. In this regard, the extractive categories were categorized as follows: Causal conditions: lifestyle change, smart governance (participation), reduction of environmental damage and the development of new technology and social networks, pivotal conditions: individual and social requirements, achieving sustainable economic development and information technology, ruling context: Infrastructure platforms, electronic infrastructure, financial and legal indicators of the country and the status of communication networks, intervention conditions: managerial, educational and cultural anomalies, strategies: upgrading infrastructure, using the experiences of other countries and localizing them, establishment Electronic unit window, using IT managers, culture and education, consequences: improving the quality of services and welfare and satisfaction of citizens, comprehensive development of the country and reducing pollution, traffic and environmental damage. The results of the present study are of great importance in the development of concrete electronic city management on data processing techniques and can pave the way for future research for the implementation of electronic cities. Results also indicated that  the Janbo store is well located spatially and has a chance to build up a  successful business. Results of this research are of great importance for developing a GIS by bridging GIS and marketing and presenting a new approach for GIScience.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Digital city development
 • e-city management
 • location based analysis
 • Tabriz
 • اباذری قره تپه، ابوالفضل (1386) ارائة چارچوبی برای برنامه ریزی توسعة شهرداری الکترونیک در ایران. مجموعه مقالات
  اولین کنفرانس بینالمللی شهرداری الکترونیکی. تهران: سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور.
 • احمدی، ملیحه، عمرانی، مرتضی ( 1394) ارزیابی تاثیرات هوشمند سازی شهر با تاکید بر مولفه های توسعه پایدار. فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست.پ، صص1-22
 • جلالی، علی اکبر (1384)؛ اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی، تهران: مرکز تحقیقات مخابرات
 • درویشی، حسین.(1393). در تحقیقی به بررسی قابلیت‌های شهر زابل جهت تحقق شهر الکترونیک ؛ پایانامه مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه زابل.
 • سالنامه آماری شهر و شهرداری تبریز (1395)، تبریز، سازمان برنامه و بودجه
 • عظیمی، نورالدین، اسماعیل پور رضا، حیدری، سمیرا.(1394)، ارزیابی عوامل موثر بر مشارکت الکترونیکی شهروندان در مدیریت امور شهری، مطالعات و پژوهش های شهری منطقه ای، دوره 7، شماره  26از صفحه 189 تا صفحه 
 • فرج پور خاناپشتانی, قاسم؛ ماندانا زعفرانلوی قوچانی؛ اردلان زعفرانلوی قوچانی و محسن طاهر کرمی، ۱۳۹۴، بررسی پیاده سازی کسب وکار الکترونیک در سازمان. مطالعه موردی: مرکز کایروپراکتیک فلسفی، کنفرانس بین المللی مدیریت، اقتصاد و مهندسی صنایع، تهران، موسسه مدیران ایده پرداز پایتخت ویرا،
 • فرمانبر، امیر. دولتخواه، عزیز(1388)، شهرداری الکترونیکی،علم و دانش، روشنی،تهران، نوبت چاپ اول
 • فهم فام، قدسیه، حمیدی، جت اله(1397)،عوامل موثر بر توسعه و مدیریت شهر هوشمند با استفاده از یک رویکرد ترکیبی از فناوری‌های داده‌های بزرگ و اینترنت اشیاء و رایانش ابری، پردازش و مدیریت اطلاعات (علوم و فناوری اطلاعات557-584).
 • فیضی، سلمان(1391) بررسی میزان تحقق شاخص­های شهر الکترونیک در نظام شهری ایران نمونه ی موردی شهر رشت ؛ پایانامه مقطع کارشناسی ارشد،دانشگاه گیلان.
 • قرخلو، مهدی؛ حسینی. سیدهادی.  ( 1386).  شاخص های توسعه پایدار شهری، جغرافیا و توسعه ناحیه ای، شماره 8، 178- 157.
 • محسنی، اکبر. ( 1380). تجربیجات پیاده سازی شهرداری الکترونیکی در ایران و سایر، کشورها، اولین کنفرانس بین المللی، سازمانها و شهرداریها.
 • هادی، بهمن؛ زینالی، علی(1389) ضرورت ایجاد شهر الکترونیک در توسعه پایدار (مطالعه موردی منطقه 6 تبریز) ؛ مدیریت بهره وری (فراسوی مدیریت)، شماره 15،صص 31-50
 • هاشمی پرست، رسول. ( 1390). حاشیه نشینی چالشی فراروی توسعه پایدار شهری (با تأکید بر شهر همدان)، فصلنامه علمی پژوهشی رفاه اجتماعی.209-294.
 • ( 2019).  digital cities - mobility, information and safety of citizens (milan) , viale Sarca 226, Milan.
 • Anil Urs (2018) Kanakapura Road, Electronic City & Devanahalli emerge top 3 residential areas in Bengaluru , Updated on September 18, 2018  Published onSeptember 18.
 • Bifulco, F., Tregua, M., Amitrano, C. C., and D'Auria, A. (2016) ICT and sustainability in smart cities management, International Journal of Public Sector Management. 29, 132-147. 22- Dameri, R. P., Ricciardi, F. (2015) Smart city intellectual capital: an emerging view of territorial systems innovation management. 860-886
 • Corbin, J., & Strauss, A. (2008). Techniques and procedures for developing grounded theory. Basics of Qualitative Research, 3rd ed.; Sage: Thousand Oaks, CA, USA.Dameri, R. P., Ricciardi, F. (2015) Smart city intellectual capital: an emerging view of territorial systems innovation management. 860-886
 • Ebbers, W. E., (2014), “Electronic government: Rethinking channel management strategies,” Government Information Quarterly, 22
 • Jonathan Woetzel , Shanghai, Jaana Remes San Francisco. (2019).  smart cities: digital solutions for a more livable future , Mckincy company
 • Toru Ishida (2017), Digital City, Smart City and Beyond, WWW '17 Companion: Proceedings of the 26th International Conference on World Wide Web Companion,April 2017 ,Pages 1151–1152Wakabayashi, M. (2012) Urban Space and Cyberspace: Urban Environment in the Age of Media and Information Technology, in International Journal of Japanese Sociology, Vol. 11(1), pp. 6-18.