نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز

2 دانشگاه آزاد اسلامی تهران مرکز- عضو هیئت علمی

10.22034/gp.2021.44443.2775

چکیده

شـهرهای الکترونیکی در جهان با سـرعت رو به توسعه فرصت هاى بسیاری را برای محیط هاى زندگی، کار و تفریح مردم به وجود آورده اسـت. لذا هدف پژوهش ارائه مدلی مبتنی بر مدیریت شهر الکترونیکی جهت توسعه شهرهای الکترونیکی کشور با رویکرد نظریه داده بنیاد (مورد مطالعه: شهر تبریز) می‌باشد. این پژوهش در چارچوب رویکرد کیفی و با به کارگیری روش تحقیق داده بنیاد انجام گرفته است. ابزار جمع آوری داده ها، مصاحبه های نیمه ساختار یافته بوده و به منظور گردآوری اطلاعات، با به کارگیری روش نمونه گیری هدفمند با 28 نفر از خبرگان و دست اندرکاران مدیریت شهری کشور مصاحبه انجام شد. تجزیه و تحلیل داده ها در سه مرحله کدگذاری باز، کدگذاری محوری و کدگذاری انتخابی در محیط سیستم های اطلاعات جغرافیایی انجام گرفت. بر اساس آن، مدل کیفی پژوهش طراحی شد. نتایج پژوهش حاضر، نشان دهنده شناسایی تعداد 367کد باز، 22خرده مقوله یا مفهوم و 6 مقوله استخراج و ویژگیهای آنها، می‌باشد. در همین راستا مقولات استخراجی به صورت ذیل دسته بندی شد: شرایط علّی: تغییر سبک زندگی، حکمروایی هوشمند (مشارکت)، کاهش زیان های محیط زیستی و گسترش فناوری نوین و شبکه‌های اجتماعی، شرایط محوری: الزامات فردی و اجتماعی، دستیابی به توسعه اقتصادی پایدار و فناوری اطلاعات، بستر حاکم: بسترهای زیرساختی، زیرساختار الکترونیکی، شاخص های مالی و حقوقی کشور و وضعیت شبکه های ارتباطی، شرایط مداخله‌گر: موانع مدیریتی، آموزشی و ناهنجارهای فرهنگی، راهبردها: ارتقا زیرساختها، استفاده ازتجارب سایر کشورها و بومی سازی کردن آنها، بهره گیری از مدیران فناوری اطلاعات، فرهنگسازی و آموزش، پیامد: ارتقا کیفیت خدمات و رفاه و رضایت شهروندان، توسعه همه جانبه کشور و کاهش آلودگی و ترافیک و زیانهای محیط زیستی. نتایج تحقیق حاضر در توسعه مدیریت شهری الکترونیک بتنی بر تکنیکهای داده پردازی از اهمیت زیادی برخوردار بوده و می تواند راهگشای تحققیات آتی برای پیاده سازی شهرهای الکترونیک باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

A location based digital urban management approach for extension digital urban environments using data theory In Tabriz city

نویسندگان [English]

  • farhad sheidaei 1
  • Abbas Heydari 2

1 Islamic azad University, Tehran

2 Islamic Azad University of Tehran

چکیده [English]

Digital urban environments and e-cities in the rapidly evolving world have created many opportunities for people's living, working and entertaining environments. Therefore, the purpose of this study is to provide a model based on e-city management for the development of e-cities with data theory approach which is particular applied for Tabriz city as case study. This research has been done in the framework of a qualitative approach and by applying the data research method of the foundation. The data collection approach was semi-structured interviews and in order to collect information, using purposeful sampling method, 28 experts.Data analysis was performed in three stages of open coding, axial coding and selective coding in GIS environment. Based on that, a qualitative research model was applied.
The results of the present study show the identification of 367 open source, 22 subcategories or concepts and 6 categories of extraction and their characteristics. In this regard, the extractive categories were categorized as follows: Causal conditions: lifestyle change, smart governance (participation), reduction of environmental damage and the development of new technology and social networks, pivotal conditions: individual and social requirements, achieving sustainable economic development and information technology, ruling context: Infrastructure platforms, electronic infrastructure, financial and legal indicators of the country and the status of communication networks, intervention conditions: managerial, educational and cultural anomalies, strategies: upgrading infrastructure, using the experiences of other countries and localizing them, establishment Electronic unit window, using IT managers, culture and education, consequences: improving the quality of services and welfare and satisfaction of citizens, comprehensive development of the country and reducing pollution, traffic and environmental damage. The results of the present study are of great importance in the development of concrete electronic city management on data processing techniques and can pave the way for future research for the implementation of electronic cities.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Digital city development
  • e-city management
  • location based analysis
  • Tabriz