نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران - ایرانe

2 کارشناسی ارشد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری،دانشگاه سیستان و بلوچستان،زاهدان،ایران.

10.22034/gp.2021.46170.2846

چکیده

دسترسی به فضاهای باز محلات شهر یکی از اصول مهم دیدگاه پدافند غیر عامل می‌باشد. چرا که میزان زیادی از تلفات مربوط به بعد از بحران، بیشتر به دلیل عدم توانایی در دسترسی به فضای باز و همچنین توان گریز از منطقه خطر می‌باشد.
پژوهش حاضر با هدف بررسی و قابلیت دسترسی فضاهای باز محلات شهری در موقع اضطراری از منظر پدافند غیرعامل منطقه ۱کلان شهر تبریز می باشد. به همین منظور در این پژوهش برای پهنه بندی فضاهای مختلف بر مبنای آسیب پذیری و نیز تجزیه و تحلیل اطلاعات از نرم افزارهای مرتبط مانند ARC GIS و Auto cadو نرم افزار Excel استفاده شده است.
نتایج و یافته‌های پژوهش بیانگر آن است که 3/67 درصد، منطقه 1 شهر تبریز از نظر دسترسی به فضای باز از منظر پدافند غیر عامل در برابر بحرانهای وضعیتی مناسبی قرار دارد. اما برای بالابردن کیفیت و کمیت این شرایط به حد مطلبوب، بهبود وضع کارکردی فضاهای باز (فضای سبز و محصور) و افزایش عرض خیابان‌ها و کوچه‌هایی منتهی به فضای باز، به گونه‌ای که امکان دسترسی سریع و آسان برای ارگان‌هایی مانند آتشفشانی و ... در مواقع بحران را فراهم نماید. از اهمیت خاصی برخوردار است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring and evaluating the accessibility of open spaces of urban neighborhoods from the perspective of passive defense (Case study: Region 1 of Tabriz metropolis)

نویسندگان [English]

  • Yousef Darvishi 1
  • omid hosseini 2

1 Department of Geography and Urban Planning Payame Noor University (PNU), Tehran- Iran

2 M.Sc. Department of Geography and Urban Planning, Sistan and Baluchestan University, Zahedan, Iran.

چکیده [English]

Access to open spaces in urban areas is one of the important principles of passive defense. This is because of the large number of post-crisis casualties, mostly due to the inability to access outdoor space as well as the ability to escape the danger zone.
The aim of this study is to investigate and accessibility of open spaces of urban areas in case of emergency from the perspective of passive defense of region 1 of Tabriz. For this purpose, in this research, related software such as 10 ARC GIS, Auto cad and Excel software have been used to zoning different spaces based on vulnerability and also to analyze information.
The results and findings of the study indicate that 67.3% of Tabriz Region 1 is in a good position in terms of access to open space in terms of passive defense against crises. But to increase the quality and quantity of these conditions to the desired level, improve the functional condition of open spaces (green and enclosed space) and increase the width of streets and alleys leading to the open space, so that quick and easy access to the organ is possible. ‌ Provides things like volcanism, etc. in times of crisis, is of particular importance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • : Outdoor
  • Passive Defense
  • accessibility
  • Tabriz