نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیای دانشگاه تهران، تهران، ایران

2 دانشجوی دکتری، برنامه ریزی شهری، دانشکده جغرافیا، دانشگاه تهران، تهران، ایران

10.22034/gp.2021.45009.2805

چکیده

امروزه در سطح جهان ، 55٪ از جمعیت در مناطق شهری زندگی می‌کنند و پیش‌بینی می‌شود تا سال 2045 تعداد افرادی که در شهرها زندگی می‌کنند به 6 میلیارد افزایش می‌یابد. طی 6 دهه گذشته روند شهرنشینی در ایران روندی صعودی بوده است چرا که در طول زمان شهر ها به لحاظ اقتصادی، اجتماعی به صورت پدیده های جاذب درآمده اند. شهر شیراز به عنوان مرکز استان فارس تا پیش از دهه 1340 و شروع مدرنیزاسیون در ایران از رشدی درونزا و ارگانیک برخوردار بوده و تعادلی مناسب میان نرخ رشد جمعیت شهر و نرخ رشد مساحت آن برقرار بوده است. به دنبال تشدید افزایش جمعیت شهری در دهه های اخیر شکل فیزیکی شهرها نیز دچار تغییر و تحولاتی گردیده است . بنابراین هدف کلی این پژوهش بررسی نحوه گسترش کالبدی – فضایی کلان‌شهر با استفاده از سنجش از دور می باشد. به منظور بررسی تغییرات پوشش اراضی باکمک داده های ماهواره لندست نقشه کاربری سال های 1984 تا 2020 توسط نرم افزارهای TerrSet و Earth Explorer تهیه گردید و برای سال 2040 پیش بینی در تغییرات کاربری اراضی با استفاده از الگوریتم Markov انجام شد. نتایج نشان می دهد در 36 سال گذشته مساحت کالبدی شهر شیراز با رشد 90 درصدی به مساحت 19778 هکتار رسیده است و پیش بینی می شود در 40 سال آینده مساحت شهری با نرخ رشد 35% به 41506 هکتار خواهد رسید. روش صورت گرفته در این پژوهش توصیفی – تحلیلی می باشد و داده های آن به صورت کتابخانه ای گردآوری شده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

"Investigation of physical-spatial expansion of Shiraz metropolis using remote sensing (Rs)"

نویسندگان [English]

  • keramatollah ziari 1
  • hossein iraji 2

1 Professor of Geography and Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

2 PhD Student, Urban Planning, Faculty of Geography, University of Tehran, Tehran, Iran

چکیده [English]

Today, 55% of the world's population lives in urban areas, and it is projected that by 2045 the number of people living in cities will increase to 6 billion. During the last 6 decades, the trend of urbanization in Iran has been an upward trend because over time, cities have become economically and socially attractive phenomena. The city of Shiraz, as the capital of Fars province, had endogenous and organic growth before the 1340s and the beginning of modernization in Iran, and there was a good balance between the population growth rate of the city and the growth rate of its area. Following the intensification of urban population growth in recent decades, the physical shape of cities has also changed. Therefore, the general purpose of this study is to investigate the physical-spatial expansion of the metropolis using remote sensing. In order to study land cover changes with the help of Landsat satellite data, the land use map for 1984 to 2020 was prepared by TerrSet and Earth Explorer software, and for 2040, land use change forecasts were made using the Markov algorithm. The results show that in the last 36 years, the physical area of Shiraz city has reached 19778 hectares with a growth of 90% and it is predicted that in the next 40 years, the urban area will reach 41506 hectares with a growth rate of 35%. The method of this research is descriptive-analytical and its data has been collected in a library.

کلیدواژه‌ها [English]

  • expansion
  • Physical-Spatial
  • Shiraz
  • remote sensing
  • TerrSet