نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

2 استادیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران.

3 دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز

4 عضو هیأت علمی گروه معماری و شهرسازی ، واحد مراغه، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

10.22034/gp.2021.43357.2752

چکیده

ساختار فضایی شهرها با تمامی ابعاد اقتصادی، اجتماعی و محیطی خود، فراهم کننده چرخه حیات شهروندان شهرها هستند. سوء مدیریت شهری منجر به توسعه نامتوازن فضاهای شهری و توزیع نامناسب زیرساخت‌ها در شهر و بخصوص در کلان‌شهرها می‌شود که نتیجه نهایی آن تضعیف حقوق شهروندان در دسترسی مناسب به خدمات می‌شود. پژوهش با هدف ارزیابی و تحلیل نحوه‌ی توزیع خدمات عمومی شهری از دیدگاه عدالت اجتماعی در ساختار فضایی کلان‌شهر تبریز انجام شده است. پژوهش حاضر از نظر هدف، نظری – کاربردی و از لحاظ ماهیت و روش مطالعه، توصیفی – تحلیلی می‌باشد. اطلاعات مورد نیاز نیز به دو صورت کتابخانه‌ای و میدانی به دست آمده است. تجزیه‌وتحلیل داده‌های پژوهش نشان داد که مناطق 6 و 8 دارای بالاترین امتیاز و مناطق 5 و 4 امتیاز پایین‌تری دارند. همچنین تحلیل داده‌ها با استفاده از مدل‌های ویکور، تاپسیس و پرومته منجر به تغییر اولویت مناطق مختلف از نظر معیارهای عدالت اجتماعی گردید و برای رفع اختلاف موجود بین مناطق از روش ادغام کاپلند استفاده شد. با توجه به یافته‌های پژوهش می‌توان گفت که کسب امتیاز زیاد برخی از مناطق ناشی از کارکرد اقتصادی و تجاری آن‌ها بوده است و این امر ضرورت توجه به تمامی ابعاد بهداشتی، فضای سبز، آموزش، تجهیزات و تأسیسات شهری را نیز ضروری می‌کند تا کمیت و کیفیت دسترسی به شاخص‌های عدالت اجتماعی در مناطق شهری تبریز تقویت گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Spatial distribution analysis of urban public services from the perspective of social justice in the spatial structure of Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • sajjad racabi 1
  • Reza valizade 2
  • daryosh satarzadeh 3
  • ali panahi 3
  • ghorban Mahboubi 4

1 PhD student in Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz

2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 Islamic Azad University, Tabriz

4 Assistant Professor, Department of Architecture and Urban Planning, Maragheh Branch, Islamic Azad University, Maragheh, Iran.

چکیده [English]

The spatial structure of cities, with all their economic, social and environmental dimensions, provides the life cycle of urban citizens. Urban mismanagement leads to unbalanced development of urban spaces and improper distribution of infrastructure in the city, especially in metropolitan areas, the result of which is the weakening of citizens' rights to proper access to services. This study aimed to evaluate and analyze the distribution of urban public services from the perspective of social justice in the spatial structure of Tabriz metropolis. The present research is theoretical-applied in terms of purpose and descriptive-analytical in terms of nature and method of study. The required information is obtained in both library and field form. Analysis and analysis of research data showed that regions 6 and 8 had the highest score and regions 5, 9 and 4 have the lowest score. Data analysis using the Vikor, Topsis and Promethee models led to a change in the priority of different regions in terms of social justice criteria, and Kapland's integration method was used to resolve the differences between the regions. According to the research findings, it can be said that obtaining high scores in some areas has been due to their economic and commercial function, and this necessitates the need to pay attention to all aspects of health, green space, education, equipment, and urban facilities. To strengthen the quantity and quality of access to social justice indicators in urban areas of Tabriz.

کلیدواژه‌ها [English]

  • public services
  • social justice
  • Spatial structure
  • Tabriz metropolis