نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا وبرنامه ریزی شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

2 استادیار، جغرافیا و برنامه ریزیروستایی، دانشگاه پیام نور، تهران- ایران

3 دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه استانبول تکنیک استانبول، ترکیه

4 دانشجو کارشناسی ارشد امایش شهری دانشگاه پیام نور تهران ایران

10.22034/gp.2021.42922.2744

چکیده

در طول چند دهه گذشته توجه به پایدار اجتماعی در سطح محلات شهری تبدیل به یک الگوی برنامه ریزی مهم در کشورهای پیشرفته شده است. هدف این پژوهش ارزیابی پایداری اجتماعی محلات شهری منطقه 15 شهر تهران با تاکید برشاخص اختلاط کاربری اراضی است. اختلاط کاربری ها و توزیع فعالیت ها از عوامل تاثیرگذار بر الگوهای پایداری اجتماعی در سطح محلات شهری است .این پژوهش به لحاظ هدف از نوع کاربردی است و با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. در این پژوهش ابتدا از طریق مطالعات کتابخانه ای، شاخص های اختلاط کاربری مؤثر بر پایداری اجتماعی در ۵شاخص دسترسی پذیری به کاربری ها، نحوه توزیع کاربری ها، تنوع و برابری کاربری ها، قدمت و سازگاری کاربری ها، ملاحظات طراحی در برنامه ریزی کاربری ها تعیین شدند. جامعه‌آماری مدیران و کارشناسان شهری وساکنین محلات مورد مطالعه است. . ابتدا میزان اختلاط کاربری هر یک از محله های شهر از طریق ضریب آنتروپی شانون محاسبه وشاخص های مورد مطالعه در محلات ، با استفاده ازتکنیک کوپراس رتبه بندی شد. نتایج حاصل از تحقیق نشان داد مقدار بتای شاخص دسترسی پذیری به کاربری های(485/0β=)، تراکم کاربری ها(482/0β= )و نحوه توزیع کاربری ها(479/0 β= )به ترتیب بیشترین اهمیت را در سطح پایداری اجتماعی محلات مورد مطالعه دارند و محلات مورد مطالعه از نظر پایداری اجتماعی سطوح متفاوتی دارند؛ به طوری که محلات افسریه شمالی (23/98) و افسریه جنوبی (83/96) و کیان شهر شمالی(23/84) از لحاظ شاخص های اختلاط کاربری اراضی بهترین وضعیت را دارند و محلات هاشم آباد با (043/27 NJ= )و مینایی با (43/22 NJ=) در بدترین وضعیت قرار دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Title: Assessing the social sustainability of urban neighborhoods with an emphasis on composition of land use (Case study of 15th district of Tehran

نویسندگان [English]

  • ESMAEL NASIRI HENDEH KHALEH 1
  • fazlollah esmaeili 2
  • REYHANEH YOUNESI SANDI 3
  • hassan nezafat takleh 4

1 Esmal nasiri hendehkhalel associat professor at geography and urban planning in payame nor university tehran–iran

2 Assistant Professor, Geography and Rural Planning, Payame Noor University tehran iran

3 Master student of Istanbul Technical University

4 Master student of Urban Planning, Payame Noor University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Over the past few decades, attention to social sustainability in urban areas has become an important planning model in developed countries. The purpose of this study is to assess the social sustainability of urban areas in the 15th district of Tehran with an emphasis on the land-use mix. land-use mix and distribution of activities are effective factors on patterns of social sustainability in urban neighborhoods. This research purpose is applied type as well as has been done using a descriptive-analytical method. In this study, first through library studies, user mixing indicators affecting social sustainability in 5 indicators; Accessibility of uses, how to distribute uses, variety of uses, age and compatibility of uses, design considerations in user planning were determined. The statistical population is selected from managers and urban experts and residents of the studied areas. First, the amount of land use mix of each of the studied neighborhoods has been calculated through the Shannon entropy coefficient and the studied indices in the neighborhoods have been ranked using Coopras technique. The results showed that the β value of the accessibility index to land uses (β = 0.485), the density of land uses (β = 0.482) and the distribution of land uses (β = 0.479), respectively, are the most important in the social sustainability of the studied areas and the studied neighborhoods have different levels in terms of social sustainability; so that the neighborhoods of North Afsariyeh (98/23) and South Afsariyeh (96/83) and North Kianshahr (84/23) have the best situation of the land-use mix. On the other hand, Hashemabad neighborhood with (27.04.03 NJ =) And Minayi neighborhood with (NJ = 22.43) are in the worst condition

کلیدواژه‌ها [English]

  • land use mixing
  • social sustainability
  • Urban Neighborhoods
  • district 15 of Tehran