نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

عضو هیات علمی تمام وقت گروه حغرافیا و برنامه ریزی شهر ی دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر

10.22034/gp.2021.44455.2778

چکیده

یکی از مشکلات اساسی در فرایند بازآفرینی بافت های فرسوده و نا کارآمد شهرهای امروز، عدم توجه به اعمال مفهوم مولفه های اجتماعی بعنوان یکی از پتانسیل های محله است. اهمیت مولفه های اجتماعی در فرآیند بازآفرینی از آن جهت محسوس است که مداخله در بافت های فرسوده در بیشتر موارد در ظرف مکانی محله انجام می شود، اما این عنصر معمولاً مغفول باقی می ماند. نظر به اهمیت موضوع، این پژوهش به تحلیل عملکرد بافت های فرسوده و نا کارآمد شهری بر اساس پنج مولفه انتخابی پژوهش (حس تعلق اجتماعی، انسجام اجتماعی، همیاری اجتماعی، امنیت اجتماعی و اعتماد اجتماعی ) و 36 متغیر در سه محله (عامری، خزعلیه و حصیرآباد) در منطقه هفت کلانشهر اهواز پرداخته است. نوع تحقیق کاربردی و روش تحقیق، پیمایشی با تاکید بر پرسشنامه می باشد. جامعه آماری شهروندان ساکن سه محله مورد مطالعه و روش محاسبه حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران و شامل 379 نفر بوده است. به منظور بررسی نرمال بودن توزیع داده‌ها از آزمون کلموگروف- اسمیرنوف و جهت بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از آزمون علامت ، استفاده شده است. همچنین وزن دهی متغیرها توسط مدل آنتروپی شانون و رتبه بندی محلات با استفاده از تکنیک ماباک انجام شده است. یافته های پژوهش حاصل از نتایج آزمون علامت نشان می دهد: محله عامری با میانگین ضریب تاثیر 16/3 در مجموع پنج مولفه ی انتخابی پژوهش به نسبت دو محله ی دیگر بیشتر بوده است. همچنین نتایج حاصل از رتبه بندی مولفه های اجتماعی انتخاب شده پژوهش در محلات سه گانه با استفاده از تکنیک ماباک، نشان می دهد محله عامری با مقدار Si (مقدار تاثیرگذاری مولفه و شاخص ها) 26/0 در رتبه اول و به ترتیب محله خزعلیه 079/0 و محله حصیرآباد با 164/0- در رتبه های دوم و سوم قرار گرفته اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Ranking and Analysis Urban Decay Texture and Dysfunctional From The Aspect of Social Indicators Using The MABAK Technique (Case Study: Neighborhoods of Kazaliye, Ameri and Hasir-Abad In Ahvaz Metropolitan 7th Region)

نویسنده [English]

  • abbas maroofnezhad

Ph.D., Department of Geography and urban planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

چکیده [English]

One of the main problems in the process recreating dysfunctional texture and underprivileg cities today, neglecting is to apply concept of social factors as one of the potentials of the neighborhood. The importance of social components in the process of recreating is tangible because of that intervention in underprivileg texture in most cases is done in neighborhood place, but this factor has been neglected. Due to the importance of the subject, the purpose of the present research was to analysis performance of some social issues in urban decay texture and dysfunctional based on five selected research indicators(Sense of social belonging, Social solidarity,Social assistance,Social security and Social trust) and thirty six variables in three neighborhoods (Khazaliye, Ameri and Hasir-Abad )in the 7th metropolitan region of ahvaz. The type of research is practical and based on the survey research method with emphasis on the questionnaire. The statistical population was the citizens living in the three studied neighborhoods, and the method of calculating the sample size using the cochran's formula was 379 people. Kolmogorov-Smirnov test was used to evaluate the normality of data distribution and a sign test was used to review the status of research variables. The weighting of variables was also done by the shannon entropy model and ranking of neighborhoods using the MABAC technique.The research findings from sign test results show: ameri neighborhood with impact factor average 3/16 it was more than the other two neighborhoods a total of five selected components of research .Also the results of the ranking selected social components of research In triple neighborhoods using the mabak technique show: ameri neighborhood with the value of Si(impact value of components and indicators) is equal to 0/260 is in the first rank and khazaliye neighborhood and hasir-abad with 0/079, -0/164 is ranked second to three.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Decay Texture and Dysfunctional
  • Social Aspect
  • Urban Neighborhoods
  • MABAC Technique
  • Ahvaz Metropolitan 7th Region