نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی گروه جغرافیا

2 دانش‌آموخته دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه زنجان، زنجان،

10.22034/gp.2021.47311.2879

چکیده

هویت مکان پیش‌نیاز و پیش‌شرطی برای انسجام اجتماعی، شکل‌گیری و تقویت فرهنگ مدنی و دموکراتیک، همچنین محیطی جهت ایجاد نشاط و حیات شهری پایدار در سطوح کنش‌های فردی و اجتماعی شهروندان در متن فضا را دارد. هدف این مقاله بررسی تطبیقی مولفه‌های هویت مکان در فضای خیابانی آبرسان و شریعتی شهر تبریز است. مقاله حاضر از نظر هدف کاربردی و از نظر روش توصیفی ـ تحلیلی و همبستگی می‌باشد. داده‌ها با استفاده از منابع اسنادی (کتابخانه‌ای) و مطالعات میدانی (پرسشنامه محقق‌ساخته) گردآوری شده است. جامعه آماری این پژوهش شامل کل کاربران هر دو خیابان مورد مطالعه بوده است که در این میان تعداد 400 نفر به عنوان حجم نمونه مشخص و تعیین گردید. نمونه‌های تحقیق با استفاده از روش نمونه‌گیری تصادفی ساده در دو فضای خیابانی آبرسان و شریعتی انتخاب شدند. جهت تحلیل داده‌ها از آزمون لون و تی‌تست دو نمونه‌ای مورد استفاده قرار گرفته است. نتایج کلی یافته‌ها که مبنای آن، نظریات کاربران فضای هر دو خیابان مورد مطالعه هست، نشان‌دهنده این امر است که از مولفه‌های چهار‌گانه (الگوهای شهرسازی، طراحی شهری، اجتماعی، و حسی و ادراکی) در قالب ده مقوله مورد بررسی هویت مکان، در حالت کلی خیابان شریعتی در بافت سنتی شهر تبریز بیشتر از آبرسان در بافت مدرن، هویت مکان را تولید می‌کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Comparative Study of the Identity of Place’s Components in Abresan and Shariati Street Spaces of Tabriz

نویسندگان [English]

  • mohsen ahadnejad reveshty 1
  • Mehdi Eshlaghi 2

1 Academic staff member

2 PhD in Geography and Urban Planning, Faculty of Humanities, University of Zanjan, Zanjan, Iran.

چکیده [English]

Identity of place is a prerequisite and precondition for social cohesion, the formation and strengthening of civic and democratic culture, the creation of vitality and sustainable urban life at the level of individual and social actions of citizens in space. The purpose of this paper is a comparative study of the components of Identity of place in Abresan and Shariati street spaces of Tabriz. The present paper is applied in terms of purpose and in terms of descriptive-analytical and correlation method. Data were collected using documentary sources (libraries) and field studies (researcher-made questionnaire). The statistical population of this study included all users of both streets studied, in which 400 people were identified as the sample size. The research samples were selected using simple random sampling method in Abersan and Shariati street spaces. Two samples of Leven test and t-test were used to analyze the data. The general results of the findings, which are based on the theories of the users of the space of both streets, show that the four components (urban planning patterns, urban design, social, and sensory and perceptual) in the form of ten categories studied identity of place, in general, Shariati Street in the traditional context of Tabriz produces more identity than Abresan in the modern context.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Identity of Place
  • the Spatial
  • the Social
  • Abresan and Shahnaz Streets