نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

10.22034/gp.2021.47741.2887

چکیده

با توجه به گسترش شهرها و افزایش جمعیت، بررسی رضایتمندی سکونتی ساکنین برای برآورده کردن نیازهای آتی و رسیدن به توسعه پایدار، جایگاه ویژه‌ای در مطالعات مختلف پیدا نموده است. رضایتمندی سکونتی براساس مولفه‌های بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در نظر گرفته می‌شود. در این راستا بررسی رضایتمندی سکونتی در شهر رشت به عنوان یزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر استان گیلان حائز اهمیت می‌باشد. لذا هدف این پژوهش سنجش مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی در شهر رشت با رویکرد آینده‌پژوهی است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بوده است. گردآوری داده‌ها به روش اسنادی و نیز به صورت پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی می‌باشد. ابتدا 35 عامل به عنوان عوامل مؤثر در رضایتمندی سکونتی شهر رشت با توجه به مولفه-های حکمروایی خوب شهری شناسایی و در گام بعدیاز نرم افزار میک‌مک برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است و نوع پرسشنامه به صورت ماتریس اثرات متقابل و با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی شهری شهر رشت می‌باشد. وزن‌دهی این پرسشنامه به صورت مقایسه‌ای زوجی و میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می‌شود. در نهایت 13 عامل کلیدی شناسایی شد و تعداد 29 وضعیت احتمالی برای عوامل کلیدی در نظر گرفته شد. پرسشنامه‌ سناریو ویزارد نیز به صورت ماتریس اثرات متقابل طراحی و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در این پرسشنامه، وضعیت‌ها می‌توانند تأثیرگذاری تقویت کننده یا تأثیرگذاری محدودکننده را نشان دهند و اعداد پرسشنامه از3+ تا 3- متغیر است. مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه شهری، مشارکت شهروندان و اجتماعات محلی، وجود زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای مداخله شهروندان و همکاری سازمان‌های مردم نهاد با شهرداری بیشترین ارزش سازگاری را بین عوامل کلیدی در بهبود وضعیت رضایتمندی سکونتی شهر رشت در چارچوب حکمروایی خوب شهری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Good Urban Governance in Creating Residential Satisfaction with a future study (Case study: Rasht city)

نویسندگان [English]

 • Hossein Hataminejad 1
 • noosha hamghadam 2
 • reza kanooni 2

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran

2 PhD Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

Introduction
 
Due to the expansion of cities and population growth, the study of residential satisfaction of residents to meet future needs and achieve sustainable development, has found a special place in various studies. Residential satisfaction is examined on the basis of many components and is considered as a tool for decision making and policy making. In this regard, the study of residential satisfaction in the city of Rasht as the largest and most populous city in Gilan province is important. Therefore, the purpose of this study is to assess the components of good urban governance in creating residential satisfaction in Rasht with a future study approach. The present study has been applied in terms of descriptive-analytical and exploratory methods. Data collection is by documentary method as well as survey based on Delphi technique. First, 35 factors were identified as effective factors in residential satisfaction in Rasht according to the components of good urban governance and in the next step, Micmac software was used to analyze the data and the type of questionnaire was a matrix of interactions and According to the opinions of experts and specialists in urban planning in Rasht. The weighting of this questionnaire is measured by pairwise comparisons and the relationship between variables and numbers between zero and three. Finally, 13 key factors were identified and 29 possible situations were considered for key factors. The Wizard Scenario Questionnaire was also designed as an interaction matrix and provided to experts. the questionnaire ranges from +3 to -3 varying. management and integrated urban planning, participation of local citizens and communities, the existence of infrastructure and mechanisms necessary for citizen intervention and cooperation with the municipality has the highest consistency value among key factors in improving the quality of the Rasht city's residential satisfaction within the framework of good urban governance.
the study of residential satisfaction of residents has been one of the most important research topics in various fields.  Residential satisfaction assessment is based on many components and covers a wide range; Such as social-components, cultural-components, physical-components, service-components, and economic-components There are several main reasons for paying special attention to this issue. From the first point of view, residents' evaluation of residential environments can be considered as one of the most important criteria for measuring the achievement of goals and evaluating the success rate of any project. From the second point of view, residential satisfaction is considered as one of the important indicators of the general quality of life of individuals. Rasht is the most populous city in Gilan province. For this reason, the existence of components of good urban governance in meeting the needs of this population and housing satisfaction of people is necessary. Therefore, the purpose of this study is to investigate the components of good urban governance in creating residential satisfaction.
 
 
Materials and Methods
The present study is applied in terms of descriptive-analytical method, which in line with the basics of futures science, research on the situation of residential satisfaction in the framework of good urban governance in Rasht. In this regard, data collection in the theoretical part by documentary method and in the practical part by survey, has been based on the Delphi technique. Due to the fact that Mick Mac software and Scenario Wizard have been used to analyze the data, the type of questionnaire is in the form of a matrix of interactions and is based on the opinions of experts and specialists. To identify the key factors by Mick Mac software, after identifying the factors affecting residential satisfaction, an interaction questionnaire was designed. Its validity was conducted by experts in the form of interviews. The statistical population of the study is 20 experts and specialists (geography and urban planning of Rasht). The weighting of this questionnaire is measured by pairwise comparisons and the relationship between variables and numbers between zero and three. Then, different possible situations were considered for each of the key factors and interaction effects were designed in the form of a questionnaire. Then the questionnaire was completed by the statistical community and through the Ensemble feature in the Scenario Wizard software, the questionnaires were entered into the software.
 
Discussion and Results
 Mick Mac software and cross-matrix analysis have been used to extract the key factors affecting residential satisfaction in Rasht within the framework of good urban governance and the output of this software (key factors) will be used as input to the Wizard scenario software. 35 factors as effective factors in residential satisfaction in Rasht in the framework of good urban governance have been identified and studied with Mick Mac software to extract the main factors affecting residential satisfaction in Rasht (in this software the effect of variables on each other from zero to three Is valued). 29 possible situations were created for 13 key factors affecting the improvement of residential satisfaction in Rasht. The scenarios provided by ScenarioWizard software were 10,000 scenarios, of which 1294 are valid and 2 scenarios are highly compatible. Of the two scenarios with high compatibility, the first scenario shows the favorable conditions and the second scenario shows the critical conditions for the future of residential satisfaction in Rasht within the framework of good urban governance. In order to improve the situation of residential satisfaction, the possible probable situation should be strengthened and the possible critical situation should be weakened.
 
Conclusion
 According to the obtained results, the first scenario is the best progressive scenario for improving the residential satisfaction situation in Rasht within the framework of good urban governance. With the realization of this scenario, 100% of the determinants of residential satisfaction in Rasht will be achieved. All 13 key factors in this scenario are among the possible probable situations and there are no critical and static factors in this scenario. The possible situations selected in this scenario have many positive effects on the factor of improving the residential satisfaction situation in Rasht within the framework of good urban governance. The second scenario is a critical scenario that with the realization of this scenario, the situation of influential factors in the future of residential satisfaction in Rasht will reach its worst. It is better for the initial measures to be in the direction of resolving the critical situations so that the system moves towards stability and the influential factors in the first scenario have their positive impact process. Integrated urban management and planning, citizen participation and local communities, the existence of necessary infrastructure and mechanisms for citizen intervention and cooperation of non-governmental organizations with the municipality are among the highest values of compatibility related to key factors in the future of residential satisfaction in Rasht.

کلیدواژه‌ها [English]

 • good urban governance"
 • Residential satisfaction"
 • Rasht city"
 • "
 • Future study"
 • آروین، محمود؛ فرهادی­خواه، حسین؛ پوراحمد، احمد(1396)، بررسی شاخص­های زمینه­ساز مشارکت شهروندان در امور شهری(مطالعه­ی موردی: منطقه­ی 9 شهر تهران(، مطالعات جغرافیایی مناطق خشک، دوره هشتم، شماره بیست و نهم، صص 33-51.
 • اکبریان رونیزی، سعیدرضا(1397)، ارزیابی رضایتمندی شهروندان از کیفیت محیط سکونتی(مطالعه موردی: شهر زرقان)، پژوهش­های جغرافیایی برنامه­ریزی شهری، دورۀ 6، شمارۀ1، ص 113-127.
 • الله­یاری اصلی­ارده، شمیلا؛ جعفری مهرآبادی، مریم و شکرگزار، اصغر(1396)، سنجش کیفیت محیط سکونتی محلات شهری(مطالعه موردی: محلات خرمشهر و ضیابری شهر رشت)، پژوهش­های جغرافیا و برنامه­ریزی شهری، دوره پنجم، شماره 1، ص107-127.
 • بیگلو، حسین هادی؛ سرور، رحیم و نوری، علی(1397)، تببین تحقق­پذیری حکمروایی خوب شهری با تاکید بر هوشمند­سازی مکان؛ موردکاوی شهر تهران، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 52، ص204-189  
 • خانی­زاده، محمدعلی و رضویان، محمدتقی(1397)، سنجش مؤلفه­های مؤثر بر رضایتمندی ساکنین از محیط سکونت در بافت­های فرسوده و تاریخی(نمونه موردی: محله سرشور شهر مشهد) فصلنامه جغرافیا(برنامه­ریزی منطقه­ای)، سال نهم، شمارۀ 1، ص229-233.
 • ربانی، طاها؛ مشکینی، ابوالفضل؛ رکن الدین افتخاری، عبدالرضا و رفیعیان، مجتبی(1398)، تبیین مسائل حکمروایی شهری در سناریوهای آینده کلانشهر تهران مبتنی بر رویکرد تبدیل سناریوهای کیفی به کمی فصلنامه شهر پایدار، دوره 2، شمارۀ1، ص 62-45.
 • زیاری، کرامت اله؛ یداله­نیا، هاجر و یداله­نیا، حسین(1399)، تحلیل عملکرد مدیریت شهری با تأکید بر شاخصهای حکمروایی خوب از منظر شهروندان (مورد مطالعه: شهر ساری)، فصلنامه علمی پژوهش و برنامه­ریزی شهری، سال 11 شماره پیاپی 40، صص 1-16.
 • عظمتی، حمیدرضا؛ مهدی نژاد، جمال­الدین و احسانی اسکوی، سیده فرشته(1398)، تاثیر متقابل رضاتمندی سکونتی و مداخلات کالبدی خودانگیخته ساکنین، فصلنامه مدیریت شهری، شمارۀ 54، ص 169-182.
 • علیپور، درسا و شهابیان، پویان(1398)، ارزیابی عوامل موثر بر رضایتمندی از کیفیت محیطی محلات مسکونی(نمونه موردی: شهر جدید پردیس)، فصل نامه آمایش محیط، شماره4. ص39-21
 • فیروزی، محمدعلی؛ روستایی، شهریور؛ کاملی فر، محمدجواد و ملکی، سعید(1398)، تحلیل مؤلفه های تبیین کنندة حکمروایی شهری دانش بنیان(مطالعه­ای در کلان­شهر تبریز)، پژوهش­های جغرافیای برنامه­ریزی شهری، دورة 7، شمارة 3، ص 489-471.
 • لشگری تفرشی، احسان و احمدی، سید عباس(1398)، تبیین بنیان های کارکردی حکمروایی فضایی در چارچوب انگارة پساساختارگرا، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال نوزدهم، شماره 4، ص277-259.
 • مطلبی، قاسم؛ میرغلامی، مرتضی؛ آیشم، معصومه و مولائی، اصغر(1398)، ارزیابی تاثیر ارزشهای اجتماعی در میزان رضایت مردم از فضای سکونت نمونه موردی: محله چرنداب شهر تبریز، فصلنامه مدیریت شهری، شماره 56، ص 55-71.
 • ملکی، سعید؛ زارعی، جواد؛ زادولی خواجه، شاهرخ(1397)، ارزیابی شاخص­های حکمروایی مطلوب شهری با رویکرد مدیریت محله محور(مورد شناسایی: محلات شهر همدان)، جغرافیا و آمایش شهری منطقه­ای، سال هشتم، شماره 29 ص74-61.
 • Abolfathi Momtaz.Y… Fallahi. B… & Delbari. A. (2018). Residential Satisfaction Among Iranian Senior Citizens, The Open Psychology Journal, Volume 11: 89-94.
 • Y. A, Wafer. A, Ahmed. F, Alshuwaikhat. H. M (2019), Top-down sustainable urban development? Urban governance transformation in Saudi Arabia, Cities 90, P 272–281.
 • V... & Bustamante. W. (2019). Structuring a Residential Satisfaction Model for Predictive Personalization in Mass Social Housing. Sustainability. 11. 3943: 1-30.
 • N… Hall. C. M... Yu. K… & Qian. C. (2019). Environmental Satisfaction, Residential Satisfaction, and Place Attachment: The Cases of Long-Term Residents in Rural and Urban Areas in China. Sustainability. 11, 6439: 1-20.
 • T... &. Daglı. U. U. (2019). Exploring the Determinants of Residential Satisfaction in Historic Urban Quarters: Towards Sustainability of the Walled City Famagusta, North Cyprus. Sustainability. 11. 6261: 1-25.
 • R.; Bardhan. R.; & Sunikka-Blank. M. (2019) Discomfort and distress in slum rehabilitation: Investigating a rebound phenomenon using a backcasting approach. Habitat Int: 87, 75–90.
 • K. O…& Olotuah. A. O. (2020). Analysis of Residents’ Satisfaction Levels with Housing and Residential Environment of Six Occupied Housing Estates in Benin City, Edo State, Nigeria, Academic Journal of Interdisciplinary Studies www.richtmann.org. Vol 9, No 1: 179-194.
 • A. P. (2018). Policy Initiatives for Governance of Socially Sustainable Development: India’s Account of Incessant Endeavors, Emerging Economy Studies 4(1): 40–61.
 • Engelke, P. (2017). Crafting a Resilient World: A Strategy for Navigating Turbulence. Washington, DC: Atlantic Council.
 • Q. (2018). Bringing Urban Governance Back in: Neighborhood Conflicts and Depression, Social Science and Medicine, No. 196: 1–9.
 • X.; Zuo. J.; Baker. E.; Chang. R.; & Wen, T (2019), Exploring the determinants of residential satisfaction in public rental housing in China: A case study of Chongqing. J. Hous. Built Environ. 34: 869–895.
 • T., Marovic. I., Aigel. P. (2015). “Perception of Residential Environment in Cities: A Comparative Study”, Procedia Engineering, 117: 495-501.
 • W... Feng. T… & Timmermans. H. J. (2018). Non-linear asymmetric gap models of residential satisfaction: Formulation and empirical evidence. Environment and Planning B: Urban Analytics and City Science 0(0): 1-21.
 • V… & Groetelaers. D. A. (2018). Regional governance and public accountability in planning for new housing: A new approach in South Holland, the Netherlands, Environment and Planning C: Politics and Space. Vol. 36(6): 1027–1045.
 • S, Follmann. A (2020), The social innovation–(re)politicisation nexus: Unlocking the political in actually existing smart city campaigns? The case of Smart City Cologne, Germany, Urban Studies, Vol. 57(4), P 894–915.
 • S… & Li. Z. (2017). Residential satisfaction of migrants in Wenzhou, an ‘ordinary city’ of China. Habitat International. 66: 76-85.
 • S... Cerina. V… & Fornara. F. (2019). Residential Satisfaction, Psychological Well-Being and Perceived Environmental Qualities in High- vs. Low- Humanized Residential Facilities for the Elderly. Social Psychological Bulletin. Vol. 14(2): 1-15.
 • M. A… Mokbel. M… Alawieh. S… & Yassin. N. (2019). Towards improved governance for sustainable solid waste management in Lebanon: Centralised vs decentralised approaches. Waste Management & Research. Vol. 37(7): 686–697.
 • K. J... Compton. M… Polga-Hecimovich. J… Song. M… & Wimpy. C. (2019). Bureaucracy and the Failure of Politics: Challenges to Democratic Governance. Administration & Society. Vol. 51(10): 1576–1605.
 • M… Stark. M…Satoh. K…Schmitt. M… & Kaip. E. (2019). Diversity in collaboration: Networks in urban climate change governance, Urban Climate. 29. 100502: 1-14.
 • M. (2019). Melbourne’s vertical expansion and the political economies of high-rise residential development. Urban Studies. Vol. 56(16): 3394–3414.
 • K… & Lieberherr. E. (2018). Alternative governance arrangements for modular water infrastructure: An exploratory review. Competition and Regulation in Network Industries. Vol. 19(1-2): 53–68.
 • G… & Warner. C. (2018). Neighborhood Structure, Community Social Organization, and Residential Mobility. Socius: Sociological Research for a Dynamic World. Volume 4: 1–14.
 • U... BLENKUŠ. M… & SOČAN. G. (2018). Residential satisfaction questionnaires: A systematic review. Urbani izziv. volume 29. no. 2: 67-82.
 • K. Y... Palacios. M. R…& Gomez. C. A. M. (2019). Governance and policy limitations for sustainable urban land planning. The case of Mexico. Journal of Environmental Management. xxx (xxxx) xxxx.109575: 1-9.
 • S. Y, Taeihagh. A (2020), Smart City Governance in Developing Countries: A Systematic Literature Review, Sustainability, 12, 899, P 1-30.
 • XI (2018). The Residential Satisfaction of the Low-Cost Housing in The New Second-Tier City of Jiangsu Province, China, Faculty of Built Environment University of Malaya Kuala Lumpur. Department of Estate Management. BHA080004: 365 pages.
 • S... & GU. Z. (2020). The making of social injustice and changing governance approaches in urban regeneration: Stories of Enning Road. China. Habitat International 98. 102149:1-11.
 • M... Ihsan. F…& Ellahi.A. (2015). Exploring the impact of good governance on citizens' trust in Pakistan, Government Information Quarterly. xxx () xxx–xxx http://dx.doi.org/10.1016/j.giq.2015.06.001:1-10.
 • Zainul Abidin. N... Abdullah. M. A… Basrah. N…& Alias. M. N. (2019). Residential Satisfaction: Literature Review and A Conceptual Framework. Earth and Environmental Science. 012040: 1-9.
 • B. (2020). Social policies, financial markets and the multi-scalar governance of affordable housing in Toronto, Urban Studies. Vol. 57(13): 2628–2645.
 • L... Mbachu. J… & Zhang. H. (2019). Forecasting residential building costs in New Zealand using a univariate approach. International Journal of Engineering Business Management. Volume 11: 1–13.
 • Zurba. M… D... Mwaura. G… Burlando. C.... Rastogi. A... Shalini. D… & Rebecca. K. (2020). Intergenerational Dialogue, Collaboration, Learning, and Decision-Making in Global Environmental Governance: The Case of the IUCN Intergenerational Partnership for Sustainability. Sustainability. 12. 498: 1-19.