نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

2 دانشجوی دکتری برنامه ریزی شهری دانشگاه تهران

10.22034/gp.2021.47741.2887

چکیده

با توجه به گسترش شهرها و افزایش جمعیت، بررسی رضایتمندی سکونتی ساکنین برای برآورده کردن نیازهای آتی و رسیدن به توسعه پایدار، جایگاه ویژه‌ای در مطالعات مختلف پیدا نموده است. رضایتمندی سکونتی براساس مولفه‌های بسیاری مورد بررسی قرار می‌گیرد و بعنوان ابزاری برای تصمیم‌گیری و سیاستگذاری در نظر گرفته می‌شود. در این راستا بررسی رضایتمندی سکونتی در شهر رشت به عنوان یزرگترین و پرجمعیت‌ترین شهر استان گیلان حائز اهمیت می‌باشد. لذا هدف این پژوهش سنجش مؤلفه‌های حکمروایی خوب شهری در ایجاد رضایتمندی سکونتی در شهر رشت با رویکرد آینده‌پژوهی است. پژوهش حاضر کاربردی و به لحاظ روش انجام توصیفی- تحلیلی و اکتشافی بوده است. گردآوری داده‌ها به روش اسنادی و نیز به صورت پیمایشی مبتنی بر تکنیک دلفی می‌باشد. ابتدا 35 عامل به عنوان عوامل مؤثر در رضایتمندی سکونتی شهر رشت با توجه به مولفه-های حکمروایی خوب شهری شناسایی و در گام بعدیاز نرم افزار میک‌مک برای تجزیه و تحلیل داده‌ها استفاده شده است و نوع پرسشنامه به صورت ماتریس اثرات متقابل و با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان برنامه‌ریزی شهری شهر رشت می‌باشد. وزن‌دهی این پرسشنامه به صورت مقایسه‌ای زوجی و میزان ارتباط متغیرها با اعداد بین صفر تا سه سنجیده می‌شود. در نهایت 13 عامل کلیدی شناسایی شد و تعداد 29 وضعیت احتمالی برای عوامل کلیدی در نظر گرفته شد. پرسشنامه‌ سناریو ویزارد نیز به صورت ماتریس اثرات متقابل طراحی و در اختیار کارشناسان قرار گرفت. در این پرسشنامه، وضعیت‌ها می‌توانند تأثیرگذاری تقویت کننده یا تأثیرگذاری محدودکننده را نشان دهند و اعداد پرسشنامه از3+ تا 3- متغیر است. مدیریت و برنامه‌ریزی یکپارچه شهری، مشارکت شهروندان و اجتماعات محلی، وجود زیرساخت‌ها و سازوکارهای لازم برای مداخله شهروندان و همکاری سازمان‌های مردم نهاد با شهرداری بیشترین ارزش سازگاری را بین عوامل کلیدی در بهبود وضعیت رضایتمندی سکونتی شهر رشت در چارچوب حکمروایی خوب شهری دارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating the Components of Good Urban Governance in Creating Residential Satisfaction with a future study (Case study: Rasht city)

نویسندگان [English]

  • Hossein Hataminejad 1
  • noosha hamghadam 2
  • reza kanooni 2

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, University of Tehran

2 PhD Student of Geography and Urban Planning, University of Tehran

چکیده [English]

Due to the expansion of cities and population growth, the study of residential satisfaction of residents to meet future needs and achieve sustainable development, has found a special place in various studies. Residential satisfaction is examined on the basis of many components and is considered as a tool for decision making and policy making. In this regard, the study of residential satisfaction in the city of Rasht as the largest and most populous city in Gilan province is important. Therefore, the purpose of this study is to assess the components of good urban governance in creating residential satisfaction in Rasht with a future study approach. The present study has been applied in terms of descriptive-analytical and exploratory methods. Data collection is by documentary method as well as survey based on Delphi technique. First, 35 factors were identified as effective factors in residential satisfaction in Rasht according to the components of good urban governance and in the next step, Micmac software was used to analyze the data and the type of questionnaire was a matrix of interactions and According to the opinions of experts and specialists in urban planning in Rasht. The weighting of this questionnaire is measured by pairwise comparisons and the relationship between variables and numbers between zero and three. Finally, 13 key factors were identified and 29 possible situations were considered for key factors. The Wizard Scenario Questionnaire was also designed as an interaction matrix and provided to experts. the questionnaire ranges from +3 to -3 varying. management and integrated urban planning, participation of local citizens and communities, the existence of infrastructure and mechanisms necessary for citizen intervention and cooperation with the municipality has the highest consistency value among key factors in improving the quality of the Rasht city's residential satisfaction within the framework of good urban governance.

کلیدواژه‌ها [English]

  • good urban governance"
  • Residential satisfaction"
  • Rasht city"
  • "
  • Future study"