نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار دانشکدة علوم جغرافیایی دانشگاه خوارزمی تهران

2 دانشجوی دوره کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی تهران

چکیده

اندیشه شهرهای سالم به دنبال تهدید محیط‌های زندگی انسانی به‌وسیله صنعت و شهرنشینی و آسیب‌های جسمانی و روانی حاصل از زندگی در ‏شهرهای بزرگ، مطرح گردید. یکی از اهداف مهم شهرهای جدید نیز فراهم آوردن زمینه‌ها و بسترهای زندگی سالم برای ساکنان شهر بوده است. ‏هدف این پژوهش، تحلیل وضعیت شاخص‌های شهر سالم و توزیع فضایی این شاخص‌ها در سطح شهر جدید سهند است. روش تحقیق توصیفی – ‏تحلیلی و مبتنی بر داده‌های اسنادی و پیمایشی است. یک قسمت از داده‌های مورد تحلیل، از شیپ فایل جمعیتی سرشماری سال 1395 و قسمت ‏دیگر به طریق پیمایشی با ابزار پرسشنامه از نمونه آماری 378 نفری سرپرستان خانوار ساکن محدوده مطالعاتی گردآوری شده‌اند. توزیع فضایی ‏شاخص‌ها و ابعاد در گستره شهر و در سطح فازهای چهارگانه شهر، با تهیه نقشه مربوط به روش میان‌یابی و با تحلیل نقشه‌ها صورت پذیرفت. داده-‏های جداول توصیفی، سپس وارد نرم‌افزار ‏SPSS‏ شده و وضعیت شاخص‌ها و ابعاد با اجرای آزمون تی‌تک‌‏‎ ‎نمونه‌ای و نتایج آن تحلیل شدند. یافته-‏های آزمون تی بر وضعیت کلی متوسط شهر سهند از نظر شاخص‌های شهر سالم دلالت داشته و این شاخص‌ها در ابعاد کالبدی و محیط زیستی از ‏حد میانه بالاتر و در شاخص‌های ابعاد اجتماعی-فرهنگی و اقتصادی پایین‌تر هستند. به لحاظ توزیع فضایی، در پهنه‌ها و فازهای قدیمی‌تر یعنی به ‏ترتیب فازهای 1، 2، 3 و 4، شاخص‌ها برتری دارند.‏

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analyzing healthy city indicators and their spatial distributions in Sahand new town

نویسندگان [English]

 • Habibollah Fasihi 1
 • hani rezayan 1
 • Sayyedeh Mahshid Hosseini 2

1 Assistant Professor, Faculty of Sciences of Kharazmi University of Tehran

2 Student in Master of Geography and Urban Planning of Kharazmi University of Tehran

چکیده [English]

Introduction
 
Public health and sanitation as an important and vital issue has always been considered by academicians and urban planners and managers. It has led to adopt policies and actions by governments and related organizations. Though, creating healthy cities is a long-standing idea that has been around for decades, but in recent months, as the Covid 19 epidemic, which usually spreads faster in crowded cities, has plagued every country in the world, it has received more attention again. One of the concerns of city planners and managers in the current situation is how to protect the living environment and create resilient cities against such diseases. One of the approaches that has been proposed in order to enhance health in human habitats is healthy city idea. The purpose of this study is to analyze the status of healthy city indicators and the spatial distribution of these indicators in the new city of Sahand.
 
Data and Method
 
            The study area of this research is the new city of Sahand, in the northwest of Iran, at a distance of 20 km from the city of Tabriz. The city has an area of 498 ha and a population of 80795 people. In the research, 38 indicators were selected as indicators of a healthy city and were classified into 4 dimensions. Part of the data was extracted from the GIS file of the 2016 Iranian Population and Housing Public Census and the other part was gathered through a survey using a questionnaire. Sample people including 378 household heads. The data was entered into the GIS to form a uniform shapefile. Then, by producing spatial distribution maps, spatial analysis was performed. Then, by transferring the data to SPSS software, a one-sample t-test was performed.
 
Results and Discussion
 
            T-test results showed that the mean of the 38 indicators is 2.99, which is slightly lower than the assumed mean (3). Among the four dimensions of the indicators, the physical one shows a better situation the others, so that the figure is 3.69, which is 0.69 higher than the assumed mean. As the city has constructed in recent decades in accordance to a pre-designed plan, the indicators have shown a better situation in this regard. After the physical dimension, the environmental one shows a higher value than the assumed mean and it was 3.33.
In terms of environmental dimesion, relatively large distance from pollution resources, being enclosed in a valley and northwest winds, has removed air pollution from the city. The low density of cars on the roads has caused the residents to be satisfied with the lack of noise pollution. Connecting almost all the houses to the municipal sewage network, proper slope of lands, low density of population and the absence of worn buildings are some of the environmental advantages of the city. At the same time, poor waste management and non-observance of environmental cleanliness by citizens are low-scoring indicators in this dimension.
The values of socio-cultural and economic dimensions are lower than the assumed mean.  Their values are 2.63 and 2.52 respectively. High value of the indicators of literacy, safety and security are the three indicators with higher values in this dimension. On the contrary, medical facilities, cultural services, leisure and sports facilities are indicators with a lower value in this dimension. In the economic dimension, except for employment, insurance coverage and job satisfaction, the other indicators show a very low value.
In terms of spatial distribution, the indicators of a healthy city in Phase 1 of the city has a better situation. In this Phase, the average valueof the indicators is 3.08. In Phase 2, in the southern parts, it has a higher value, but the in phase 2, it is slightly lower than the assumed mean (2.97). At most areas of the Phases of 3 and 4, where construction is still ongoing and service coverage, infrastructure and facilities are not completed, the value of  indicators are low. In Phase 3, the average value of the indicators is 2.95 and in phase 4 it is 2.76.
Conclusion
Analyzing healthy city indicators indicated that Sahand represents a medium situation of a complete healthy city. In this city, for reasons that are mostly originated from national economy, there are many shortcomings in the economic indicators of a healthy city. However, due to the existence of a proper labor market near the city, unemployment rate is lower and insurance coverage is higher than most cities in Iran. But due to inflation, the incomes of the urban community, most of which are salaried, have not been able to provide them with the goods and services they need to live healthily. Due to the government's financial inability in recent years, it has not been made sufficient investment in urban services, facilities and infrastructure.      The dormitory function of the city and the low financial capacity of its resident could not provide the municipality with the necessary financial resources to invest in  developing urban facilities and infrastructures . In terms of spatial distribution, in the zones and phases where the construction was done earlier (Phases 1, 2, 3 and 4, respectively), indicators values were higher than new constructed ones. In areas under construction or semi-residential, market conditions lead to less private sector activity.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Healthy city
 • New city
 • Spatial distribution
 • Sahand
 • اطهاری، کمال (1396). سیاست­های مسکن و محیط مسکونی در شهرهای جدید. مرکز تحقیقات راه و شهرسازی، شرکت عمران شهرهای جدید.
 • شرکت عمران شهر جدید سهند (1399). تاریخچه و معرفی شهر جدید سهند، بازیابی در تاریخ 30/8/1399 از سایت شرکت به نشانی: http://www.sahand-ntoir.gov.ir
 • عصر ایران- سایت تحلیلی­خبری (1390). یک شهر ایران در گروه هزار شهر سالم جهان قرار گرفت. بازیابی شده در تاریخ 2/10/1398 از : http://www.asriran.com
 • فصیحی، حبیب­اله (1394). رویکرد محیط زیستی به برنامه­ریزی شهری، تهران: ناشر مؤلف.
 • مرکز آمار ایران (1395). شیپ فایل بلوک­های جمعیتی شهر سهند در سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال 1395.
 • نظامی، عبادا... (1398). مصاحبه به­عنوان شهردار سهند. بازیابی 5/9/1399 از: http://sahand.ir
 • Artiga, S., Hinton, E. (2018). Beyond health care: The role of social determinants in promoting health and health equity, Retrieved 2020/11/20 from: https://www.kff.org/
 • Department of Health (2007). Building Healthy Cities - Guidelines for implementing a Helathy Cities Project in Hong Kong. China
 • De Leeuw, E and Simos, J. (2017). Healthy cities: the theory, policy, and practice of value-based urban planning. New York, Springer
 • GWU Milken School of Public Health (2019). Affordable housing & health. National League of Cities
 • Hancock T.D. (1988). Promoting health in the urban context. Copenhagen: WHO Healthy Cities Papers, No.1.
 • Hancock, T. (1993). The evaluation, impact and significant of the healthy cities /healthy communities movement. Journal of Public Health Policy, 14, 1, pp.5-18.
 • Jason, C. (2009). Toward the healthy cities: People, place and politics of urban planning. The MIT Press.
 • Ministry of Health and Welfare (2020), Health China cities, Retrieved 2020/11/20 from: http://healthycity.taipei.gov.tw/ct.asp?xItem=1307834&CtNode=39519&mp=100068
 • Moore, L. (2016). Seven principles of healthy homes for national healthy homes month. Neighbor Works America.
 • Kenzer, M. (1999). Healthy cities: a guide to the literature, Environment and Urbanization, Vol. 11, No. 1: 201-220
 • Nightingale, F. (2014). Environmental health: Chapter 2: Basic principles of healthy housing. Retrieved 2020/11/16 from: https://www.cdc.gov/nceh/publications/books/housing/cha02.htm
 • Pineo, H., Aldridge, R.W., Zimmermann, N., Michele, M. (2018). Promoting a healthy cities agenda through indicators: Development of a global urban environment and health index. Cities & Health, DOI: 10.1080/23748834.2018.1429180
 • Royal Town Planning Institute (2014). Promoting Healthy Cities: Why planning is critical to a healthy urban future, 44 Pages.
 • Sallis, J.F. (2016). Use of science to guide city planning policy and practice: How to achieve healthy and sustainable. The Lancet, 388 (10062). 2936-2947. DOI: 10.1016/S0140-6736(16)30068-X
 • Taylor, L.(2018). Housing and health: An overview of the literature. Health Affairs Health Policy Briefs, DOI: 10.1377/hpb20180313.396577
 • Tsouros,A.D. (2017). City Leadership for health and sustainable, Retrieved 2020/11/16 from: Globalhealthycities.com
 • Tulchinskyand, H.T., Varavikova, A.V. (2014). Environmental and Occupational Health, The New Public Health). Springer
 • Vancouver’s Healthy City Strategy (2014). A healthy city for all, 64 pages.
 • WHO (2010)a. A short guide to implementing the healthy city programme. Retrieved 2020/11/20 from: https://applications.emro.who.int
 • WHO (2010) A conceptual framework for action on the social determinants of health. Retrieved 2020/11/2 from: https://www.who.int
 • WHO Regional Office for Europe (2014). Athens Healthy Cities Declaration 2014, Copenhagen, WHO Regional Office for Europe
 • WHO (2016). Health in SDGs: Policy brief 1: Healthy cities, 9th Global Conferences on Health Promotion, Shanghai, China
 • WHO (2018). Regional Guidelines for Developing a Healthy Cities Project. Manila: WHO/WPRO
 • Who (2020). What is a healthy city? Retrieved 2020/11/16 from: https://www.euro.who.int/
 • WHO (2020). Health Promotion. Retrieved 2020/11/20 from: https://www.who.int
 • WHO Regional Office for the Western Pacific (2000). Regional guidelines for development a healthy city project. 58 pages.