نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 گروه مدیریت دولتی و شهری، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی، تهران، ایران

2 استاد دانشگاه علامه طباطبائی

3 استادیار دانشگاه علامه طباطبائی

4 دانشجوی دکتری گردشگری- دانشگاه علامه طباطبایی ، تهران، ایران

10.22034/gp.2021.45143.2808

چکیده

این مطالعه با هدف شناسایی ابعاد و مولفه‌های توسعه مکمل‌گرای گردشگری و بررسی نقش آن در توسعه منطقه‌ای انجام گرفته است. برای این منظور، روش پژوهش، آمیخته اکتشافی و دارای دو مرحله متوالی کیفی و سپس کمی است. روش تحقیق این مطالعه به گونه‌ای است که ابتدا در بخش کیفی از روش فراترکیب و تحلیل مضمون استفاده شد و الگوی تحقیق براساس آن طراحی گردید و سپس در بخش کمی با استفاده روش معادلات ساختاری به بررسی ساختاری مدل تحقیق، تعیین روایی و پایایی و ارتباط بین سازه‌ها پرداخته شد. جامعه آماری تحقیق شامل مطالعات داخلی و خارجی مرتبط با موضوع تحقیق با تعداد نمونه 59 مطالعه و خبرگان دانشگاهی، اجرایی و مدیران کسب و کارهای گردشگری با تعداد نمونه 18 نفر در بخش کیفی و 110 نفر در بخش کمی می‌باشد. براساس نتایج تحقیق، براساس رویکرد کیفی، دو مفهوم فراگیر شامل دستاوردهای توسعه منطقه‌ای و توسعه مکمل‌گرای گردشگری با ابعاد مکمل‌گرایی سیاستی، مکمل‌گرایی همکارانه، مکمل‌گرایی فرهنگی، مکمل‌گرایی پویا، مکمل‌گرایی فنی و مکمل‌گرایی سایت‌های گردشگری شناسایی شد. همچنین نتایج حاصل از معادلات ساختاری و با تاکید بر استان اردبیل به عنوان منطقه مورد مطالعه، نشان داد که توسعه مکمل‌گرای گردشگری با ضریب مسیر 406/0 و معناداری 893/4 تاثیر مثبت و معناداری بر دستاوردهای توسعه منطقه‌ای در استان اردبیل دارد. نتایج این تحقیق می‌تواند به توسعه ادبیات تحقیق در حوزه مکمل‌گرایی در گردشگری و نیز بکارگیری گردشگری در دستیابی به دستاوردهای توسعه منطقه‌ای کمک کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Tourism complementarity development: a new approach to regional development

نویسندگان [English]

  • Gholamreza kazemian shiran 1
  • mahmood ziaee 2
  • fatemeh yavarigohar 3
  • Yavar Babaei 4

1 Associate Professor , Allame Tabataba’I University, Kazemian1344@gmail.com

2 Professor of Allameh Tabatabai University

3 Assistant Professor Allameh Tabatabai University

4 Phd Students in tourism management, Allame Tabataba’I University, Babaei_yavar@atu.ac.ir

چکیده [English]

The aim of this study was to identify the dimensions and components of tourism complementarity development and to investigate its role in regional development. For this purpose, the research method is an exploratory mix and has two consecutive qualitative and then quantitative stages. The research method of this study is such that first in the qualitative part the meta-combination method and content analysis was used and the research model was designed based on it and then in the quantitative part using the structural equation method to structurally study the research model, determine validity, reliability, and relationship between the structures were covered. The statistical population of the study includes internal and external studies related to the research subject with a sample number of 59 studies and academic, executive and tourism business experts with a sample number of 18 people in the qualitative sector and 110 people in the quantitative sector. Based on the research results, in the qualitative approach, two comprehensive concepts including the achievements of regional development and tourism complementarity development with the dimensions of policy complementarity, collaborative complementarity, cultural complementarity, dynamic complementarity, technical complementarity and tourism site complementarity were identified. In addition, the results of structural equations with emphasis on Ardabil province as the study area, showed that complementarity tourism development with a path coefficient of 0.406 and a significance of 4.893 has a positive and significant effect on regional development achievements in Ardabil province. The results of this research can help the development of research literature in the field of complementarity in tourism and the use of tourism industry in regional development achievements.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Complementarity tourism development
  • regionalism
  • Regional Development
  • Tourist destinations