نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشکده علوم انسانی،استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

2 دانشجوی دکتری گروه جغرافیای طبیعی (ژئومورفولوژی)، دانشگاه محقق اردبیلی،

3 استاد گروه جغرافیای طبیعی دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gp.2022.48624.2909

چکیده

امروزه به‌ منظور ارزیابی نئوتکتونیک عمدتاً از اثرات ژئومورفیکی ناشی از فعالیت‌های زمین‌ساخت، مطالعه‌ی مناظر و اشکال ایجاد شده، هم چنین اندازی‌گیری کمی لندفرم‌ها از شاخص‌های ژئومورفولوژی استفاده می‌شود. در این مطالعه، فعالیت‌های نئوزمین‌ساخت منطقه مورد مطالعه با تأکید بر توان لرزه‌زایی گسل‌ها، با بهره‌گیری از آثار و شواهد ژئومورفیک ارزیابی و سپس شهرها و مراکز پرتراکم جمعیتی نسبت به مراکز لرزه‌ای و حریم گسل‌ها پهنه‌بندی گردید. بدین‌منظور ابتدا نقشه‌های توپوگرافی، زمین‌شناسی، تصاویرماهواره‌ای، عکس‌های هوایی و مدل ارتفاعی رقومی منطقه مورد مطالعه تهیه شد. سپس بر اساس نتایج حاصل از بازدید‌های میدانی و مطالعات انجام شده، آثار و شواهد بارز در منطقه مورد مطالعه، مانند پرتگاهگسلی، خطواره‌های گسلی، چشمه‌های تکتونیکی و ... مورد شناسایی قرار گرفتند.با بهره‌گیری از داده‌های تهیه شده، گسل‌های اصلی شناسایی، و با استفاده از شاخص‌های ژئومورفولوژی میزان فعالیت‌ زمین‌ساخت در منطقه مورد مطالعه مورد ارزیابی قرار گرفت و نقشه پهنه‌بندی فعالیت‌های زمین‌ساختی ترسیم گردید.در ادامه با استفاده از معادلات ولز و کوپر اسمیت، نوروزی، اشجعی و زارع، توان لرزه‌زایی گسل‌ها محاسبه شد. متوسط توان لرزه‌زایی برای گسل‌های آستارا، هیر، نئور و سنگور به ترتیب 9/6،2/6،7،8/4ریشتر محاسبه شد. سپسموقعیت مناطق مسکونی در حریم گسل‌ها پهنه‌بندی و با نقشه کاربری اراضی ومقاومت سازندها که پس از فاصله از گسل‌ بیشترین آسیب‌پذیری از زلزله‌هارا دارند، هم‌پوشانی انجام گرفت. نتایج حاصل از این پژوهش بیانگر آن‌است که شهرهای نمین، عنبران، لوندویل و اسالم در پهنه خطر بسیار زیاد زمین‌لرزه، آستارا در پهنه خطر زیاد، حویق در پهنه خطر متوسط و شهرهای هشتپر و آبی‌بیگلو در پهنه‌بندی خطر بسیار کم قرار دارند

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigation on the geomorphological effects of active tectonics and zoning Earthquake risk with emphasis on seismicity of faults (Case study: Namin, Astara, Talesh)

نویسندگان [English]

  • Mousa Abedini 1
  • Vida Irani 2
  • Fariba Esfanyari darabad 3

1 Mousa Abedini Professor Department of Geomorphology Faculty of Literature and Humanities University of Mohaghegh Ardabili- Ardabil,Iran

2 PhD Student, Department of Natural Geography (Geomorphology), Mohaghegh Ardabili University

3 Professor, Department of Natural Geography (Geomorphology), Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

Nowadays, geomorphological indicators are mainly used for neotectonic evaluation, mainly from geomorphic effects caused by tectonic activities, study of landscapes and shapes, as well as quantification of landforms. In this study, the neo-tectonic activities of the study area with emphasis on seismicity of faults were evaluated using geomorphic effects and evidence and then cities and densely populated centers were zoned relative to seismic centers and fault areas. For this purpose, first, topographic maps, geology, satellite images, aerial photographs and digital elevation model of the study area were prepared. Then, based on the results of field visits and studies, obvious effects and evidence in the study area, such as fault precipice, fault lines, tectonic springs, etc. were identified. Using the prepared data, the main faults were identified, and using geomorphological indicators, the amount of tectonic activity in the study area was evaluated and the zoning map of tectonic activities was drawn. Then, using the equations of Wales and Cooper Smith, Nowruz, Ashjaei and Zare, the seismic potential of the faults was calculated. The average seismic power for Astara, Hir, Nevar and Sangour faults was calculated to be 2.9, 8.6, 4.6 Richter, respectively. Then, the location of residential areas in the area of faults was zoned and overlapped with the land use map and the strength of the formations that are most vulnerable to earthquakes after the distance from the fault.The results of this study indicate that the cities of Namin, Anbaran, Lundville and Asalem are in the very high risk zone of earthquakes, Astara in the high risk zone, Hawiq in the medium risk zone and the cities of Hashtpar and Abi Bigloo are in the

کلیدواژه‌ها [English]

  • Orogeny&rsquo
  • s, Fault, Tectonics, Zonation