نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استاد جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی و برنامه ریزی، دانشگاه اصفهان

2 کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری،گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

3 کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری، گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده علوم جغرافیایی، دانشگاه اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده

گردشگری در قرن اخیر به عنوان یکی از مهمترین ابزارها در جهت ارتقاء کیفیت ابعاد اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در شهرها شناخته شده است. اگر این صنعت به صورت خلاقانه مورد استفاده قرار بگیرد می‌تواند نتایج مثبت زیادی هم برای جامعه گردشگر و هم برای جامعه میزبان داشته باشد. بنابراین توجه به عوامل مؤثر در توسعۀ گردشگری و برنامه‌ریزی در این زمینه امری ضروری است. از این رو در پژوهش حاضر به تبیین شاخص‌های موثر در توسعه گردشگری خلاق با تأکید بر جاذبه‌های گردشگری پرداخته شده است. نوع پژوهش از نظر روش توصیفی- تحلیلی و از نظر هدف کاربردی- توسعه‌ای‌ است. داده‌های پژوهش از روش کتابخانه‌ای - اسنادی و روش میدانی- پیمایشی به دست آمده است. نمونه آماری تحقیق را 385 نفر از گردشگران و شهروندان تشکیل داده‌اند که حجم نمونه با استفاده از روش کوکران به دست آمده است. همچنین شناسایی مسئولان و متولیان با استفاده از روش گلوله برفی صورت گرفته است. برای بررسی و تحلیل داده‌ها از روش تحلیل عاملی، ضریب آنتروپی و روش‌های تصمیم‌گیری چندمعیاره(AHP، تاپسیس، ساو) استفاده شد و در نهایت با جمع‌بندی نتایج حاصل از روش‌های انجام شده، اولویت‌بندی مولفه‌ها با روش رتبه بندی جزئی (POSET) صورت گرفت. نتایج یافته‌های روش تحلیل عاملی نشان می‌دهد که چهار عامل، فرهنگی/ اجتماعی، فرهنگی / هنری، کالبدی/ نهادی و اقتصادی مهمترین عوامل تأثیر گذار در توسعه گردشگری خلاق هستند و در ادامه مولفه‌های موثر بر توسعه گردشگری خلاق رتبه بندی شد. محاسبات ضریب آنتروپی نیز بیانگر عدم تعادل در توزیع جاذبه‌ها در بیشتر مناطق است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development of creative tourism with emphasis on tourism attractions (Case Study: Isfahan City)

نویسندگان [English]

 • M. Taghvaei 1
 • Sheida Janali poor 2
 • Marjan Shafiei 3

1 Professor of Geography and Urban Planning, University of Isfahan

2 MA Geography and Urban Planning Department of Geography and Urban Planning,Faculty of Geography,University of Isfahan,Isfahan, Iran

3 MA Geography and Urban Planning ,Department of Geography and Urban Planning،Faculty of Geography،University of Isfahan,Isfahan, Iran

چکیده [English]

Introduction
In 2016, almost 55% of the world’s population were living in cities which is anticipated to amount to 66% by 2050. As the population grows, competition between cities as tourism destinations also grows (Boivin & Tanguay, 2019:67). Tourism is a major industry globally, with so many people spending their time in recreation and travel each year (Taghvaei & Jozi-Khamsalouei, 2016:163). This rapidly growing industry which is affecting economies considerably (Bazrafshan & Bameri, 2018:168), is becoming one of the main components of the world’s trade shortly (Taghvaei & Hosseini-Khah, 2017:9). Today, tourists seek to gain more interactive and satisfying experiences, as creative tourism can be an effective way to connect this (Mohammadi et al. 2016:5). Creative tourism is gaining momentum and seeks to provide modern tourism development strategies (Kiani Salmi & Safari, 2017:117). Creative tourism paves the way for societies to achieve development (Saniei et al. 2014:84). With an oil-dependent economy, Iran has not done non-oil economy and revenue generation through other channels; thus, it should seriously engage in tourism (Taghvaei et al. 2013:172) because it enjoys the potential to become a strong tourism hub.
Meanwhile, creative tourism refers to a more developed form of tourism that has a rich historical and cultural background in Iran, especially in Isfahan (Shafie et al. 2014:251), which enjoys nationally and internationally-recognized attractions and draws many tourists from all over Iran and the world (Taghvaei & Izadi, 2012:32). Therefore, given the positive outcomes that tourism may bring about for cities and also the role of the city of Isfahan as a tourism city, the present research investigates the most important components affecting the creative tourism development in Isfahan and emphasizes tourism attractions. It also seeks to answer the following questions: 
What is the distribution of tourism attractions in Isfahan? And
What are the most important components affecting the development of creative tourism in Isfahan?
Data and Method
The present research falls under applied-developmental studies in terms of goals and uses a descriptive-analytical method from a methodological perspective. Data required were gathered from library and document sources and field surveys. A research questionnaire was developed using indicators extracted from books, scientific articles, views, and related theories in creative tourism, including four dimensions and 29 indicators. Also, factorial analysis, the Analytic Hierarchy Process (AHP) (TOPSIS and SAW), Partially Ordered Set (POSET) methods, and entropy coefficient were used to analyze the data.
According to Isfahan’s Handicraft and Tourism Organization, the statistical population was 850000 in 2018. The Cochran formula yielded a total sample size of 385 tourists and officials working in the tourism sector (Cultural Heritage, Handicrafts and Tourism Organization) selected via the snowball sampling method.
Results and Discussion
Factor analysis model findings suggest that social-cultural (9 variables), artistic-cultural (6 variables), structural-institutional (7 variables), and finally economic (6 variables) factors were the most important factors affecting the materialization of creative tourism in the city of Isfahan, which could explain 49.73% of the total variance. AHP, TOPSIS and SAW methods were used to prioritize the indicators. Also, the POSET method was used to rank the indicators.
Model findings of the cultural dimension suggest that the criterion of official attention to the cultural heritage, learning experiences and new skills and holding handicraft industries workshops are ranked first to third, respectively. Model finding of the structural dimension also suggests that creativity in design, standard location and quality of tourism infrastructure, and the effects of night transportation on the use of tourism attractions take first to third ranks, respectively. The prioritization of social dimension indicators reveals that the sub-criterion of security and peace of mind in tourism spaces, greater interaction between people and tourists and holding sports-cultural games take first to third priorities. As regards the economic dimension, components of handicrafts industries marketing, appropriate distribution of sale centers and diversity of tourism services consistent with all income groups are ranked first to third. In the meantime, the entropy coefficient for the distribution of attractions in the city of Isfahan was 0.5, which indicates a greater concentration and imbalanced distribution of the attractions in the municipal districts of the city.  It is thus required to develop and balance new attractions fundamentally.
Conclusion
With so many historical sites, the metropolis of Isfahan is considered one of the most popular tourist hubs in Iran, which necessitates tourism planning for this city. The distribution of tourism attractions in Isfahan indicates greater concentration and imbalanced distribution of the attractions in municipal areas of the city. Despite the large number of tourists flowing into this city, their presence is limited to some areas, with people of Isfahan themselves having to travel longer distances to see the attractions. Thus, one of the critical solutions is to employ successfully implemented models and ideas for creating new attractions in areas which lack attractions. Also, to materialize creative tourism in Isfahan, it is imperative to provide planning on major components and indicators and understand and prioritize these indicators so that creative tourism is developed and implemented.
 

کلیدواژه‌ها [English]

 • Tourism"
 • CreativeTourism"
 • FactoAnalysis"
 • "
 • Isfahan"
 • احدنژادروشتی، محسن، بیگدلی، اعظم ،(1394)، شهر خلاق و گردشگری خلاق: بررسی نظریه ای، اولین همایش ملی گردشگری، جغرافیا و محیط زیست پاک، دانشگاه بوعلی سینا همدان.
 • اذانی، مهری، موحدی، سحر ،(1391)، سنجش رفتار گردشگران همایش ها با استفاده از الگوی گردشگری خلاق (جهت توسعه صنایع دستی شهر اصفهان)، فصلنامه گردشگری و چشم انداز آینده، سال سوم، شماره1، زمستان 1391
 • بسته نگار، مهرنوش (1395)، نماد رنگ در برند گردشگری خلاق شهرهای ایران، فصلنامه هنر و تمدن شرق، شماره 11، صص 28_21.
 • بذرافشان، جواد، بامری، علی، (1397)، بررسی و تحلیل وضعیت گردشگری خلاق در شهر زاهدان، فصلنامه برنامه ریزی منطقه ای، سال هشتم، شماره31. پاییز 1397
 • بیگدلی، اعظم، (1394)، ارزیابی و امکان سنجی توسعه گردشگری شهری با رویکرد گردشگری خلاق، پایانامه کارشناسی ارشد در رشته جغرافیا و برنامه ریزی گردشگری، دانشگاه زنجان.
 • تقوایی، مسعود، مبارکی، امید،(1391)، تحلیل سیستم های شهری کلان منطقه آذربایجان در سال های 1335 تا 1385، جغرافیا( فصلنامه علمی پژوهشی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال دهم، صص194-171
 • تقوایی مسعود، کیومرثی، حسین ،(1391)، کاربرد تکنیک ها و مدل ها در برنامه ریزی و مدیریت توریسم، اصفهان، انتشارات معظمی.
 • تقوایی، مسعود، ایزدی ملیحه، (1391تحلیلی بر توزیع فضایی خدمات گردشگری (مطالعه موردی: شهر اصفهان)، فصلنامه علمی_پژوهشی نگرش های نو در جغرافیا انسانی، سال پنجم، شماره اول، صص 44_31
 • تقوایی، مسعود، عبداله زاده، مهدی، پورعیدی وند، لاله ، افشارپور، فرزانه ،(1392)، تحلیلی بر مکانیابی بهینۀ مراکز اقامتی در شهر تبریز با بهره گیری از فرآید تحلیل سلسله مراتبی،فصلنامه علمی-پژوهشی فضای جغرافیایی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، سال سیزدهم، شماره 43، پاییز1392
 • تقوایی، مسعود و جوزی خمسلویی، علی، (1395)، رویکردهای خلاق در توسعه پایدار گردشگری شهری، اصفهان، انتشارات نگارخانه.
 • تقوایی، مسعود، حسینی خواه، حسین ،(1396)، برنامه ریزی توسعه صنعت گردشگری مبتنی بر روش آینده پژوهی و سناریو نویسی( مطالعه موردی: شهریاسوج)، مجله برنامه ریزی و توسعه گردشگری، سال ششم، شماره 23، زمستان 1396
 • تقوایی، مسعود، کیومرثی، حسین ،(1396)، کاربرد تکنیک ها در برنامه ریزی شهری و منطقه ای، اصفهان، انتشارات نگارخانه
 • تقوایی، مسعود، علی اکبری، عطیه ،(1397)، ارزیابی میزان رضایتمندی از مسکن های سازمانی شهر اصفهان،جغرافیا ( فصلنامه علمی- پژوهشی و بین المللی انجمن جغرافیای ایران)، دوره جدید، سال شانزدهم، شماه 59، زمستان 1397
 • حاجی نژاد علی, علی زاده محمدرضا, اسلام فرد فاطمه, فاطمی محمدمهدی، (1392)، رتبه بندی میزان برخورداری جاذبه ها و زیرساخت‌های گردشگری در مراکز شهرستان های استان مازندران با استفاده از رویکرد تحلیل عوامل استراتژیک، نگرش های نو در جغرافیای انسانی، دوره 3، صص 130-113
 • حسینی، سیدعلی، قلی پور، یاسر، مظفری، اعظم، (1395)، تحلیل شاخص های شهر خلاق و ارتباط آن با توسعه پایدار شهری (مونه: شهر رشت)، نشریه علمی پژوهشی انجمن علمی معماری و شهرسازی ایران، صص 227-209.
 • حیدری چیانه، رحیم، روستایی، شهریور، فیضی زنگیر، سلمان، (1400)، بررسی تاثیر جاذبه های ناملموس بر توسعه گردشگری شهرهای اسلامی نمونه موردی: کلانشهر تبریز، جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، سال یازده، شماره 3، صص 485-471.
 • حیدری شهپر، رامین، احمدی دهکا، فریبرز، مجیدی هروی، آنیتا، (1399)، ارائه مدل برنامه ریزی استراتژیک برای جاذبه های گردشگری کلانشهر کرج، بوم شناسی شهری، شماره 1، صص 150-137.
 • رحیمی، محمد، مردعلی، محسن، داها، الهام، فلاح زاده، عبدالرسول، (1392)، شهر خلاق (مبانی نظری و شاخص ها)، مرکز مطالعات و برنامه ریزی مدیریت، امور اجتماعی و اقتصادی، صص 1-39.
 • رسولی، نشمیل، موسوی، میرنجف، هوشیار، حسن، (1399)، تدوین سناریوهای گردشگری خلاق در شهر ارومیه، دانش شهرسازی، صص 116-101.
 • زال، محمد حسن، دوستی، فرشته، رمضان زاده لسبوئی مهدی، (1397)،گردشگری خلاق، ابزاری برای توسعۀ شهری (مطالعه موردی: کلانشهر تبریز)، پژوهش‌های برنامه‌ریزی شهری، دورۀ6، صص768- 753
 • شاطریان، محسن، حیدری سورشجانی، رسول ، ورفی نژاد، ژیلا ،(1396)، اثرات توان گردشگری در گسترش زیرساخت­ها و ایجاد شهر خلاق مطالعه موردی: شهر کرمانشاه، فصلنامه علمی- پژوهشی و بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران، دوره جدید سال پانزدهم، شماره 52، صص 216- 202
 • شفیعی، زاهد، فرخیان، فیروزه ، میرقدر، لیلا ،(1393)، اصفهان به‌عنوان شهر خلاق صنایع‌دستی با رویکرد توسعه گردشگری، ﻓﺼﻠﻨﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲ-ﭘﮋوﻫﺸﻲ و بین‌المللی اﻧﺠﻤﻦ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎی اﻳﺮان، دوره جدید، سال دوازدهم، شماره 43، صص 278- 252
 • صابری فر، رستم، (1399)، نقش گردشگری خلاق در ماندگاری گردشگران و اثر آن بر توسعه اقتصادی، نمونه موردی بشرویه خراسان جنوبی، برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره 24، شماره 4، 207-177.
 • صحرائیان، زهرا، موحد، علی ،( 1396)، تحلیل و شناسایی پهنه های زمینه ساز توسعۀ خلاق بافت های فرسوده با تأکید بر گردشگری. مطالعه موردی: محلۀ فهادان شهر یزد، مجله آمایش جغرافیایی فضا، فصلنامه علمی- پژوهشی دانشگاه گلستان، سال هفتم، شماره 26، زمستان 1396.
 • صفایی پور، مسعود، جعفری، یحیی، (1400)، تحلیل وضعیت مولفه های گردشگری خلاق در کلانشهر تبریز به عنوان پایتخت گردشگری کشورهای اسلامی، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال بیست و یکم، شماره 60، صص 126-107.
 • صنیعی، ماندانا، صنیعی، ترانه ، میرپویا نقی پور، نمین،(1393)، نقش هنرمند سرای پردیس در راستای توسعه گردشگری خلاق و کارآفرینی جزیره هرمز، مجموعه مقالات دهمین همایش ملی علمی- پژوهشی خلیج فارس
 • سپهرنبا، رزیتا ،(1394)، نگرش خلاق به صنعت گردشگری در ارتقاء سرمایه فرهنگی در ایران، فصلنامه علمی- پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره چهارم، شماره چهارم، صص 70- 51
 • کیانی سلمی،صدیقه، صفری، حامد ،(1398)، تحلیل و بررسی شاخص ها و عوامل گردشگری خلاق در بافت های فرسوده شهری اصفهان، فصلنامه علمی پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسانی، دوره نهم، شماره یک، تابستان 1398
 • محمدی، علی، محرر، معصومه، باباخانی فرد، محمدصادق ،(1395)، ارائه چارچوبی برای ارزیابی محصولات گردشگری خلاق با استفاده از کارت امتیازی متوازن، فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، سال پنجم، شماره6. پاییز 1395
 • مختاری ملک آبادی، رضا، عظیمی نیا، سحر ،(1398)، نقش آفرینی شهر اصفهان به عنوان شهر خلاق صنایع دستی با رویکرد توسعه گردشگری پایدار، مجله مدیریت شهری، شماره55، تابستان 1398
 • مهاجر، بشری، شفیعی، زاهد، خواجه احمدعطاری، علیرضا، طغرایی، محمدتقی، (1398)، شناسایی مولفه های کلیدی گردشگری خلاق کودک محور، مطالعه موردی: شهر خلاق صنایع دستی، مطالعات شهری، شماره 35، صص 86-75.

 

 • همتی، سیما،(1397)، نقش توانمندی ها و زیرساخت های گردشگری در توسعه گردشگری مدرن و پویایی اقتصادی با تأکید بر نقش متغیر های سیستمی به ویژه هتل ها و اقامتگاه ها، فصلنامه علمی- پژوهشی نگرش های نو در جغرافیای انسانی، سال دهم، شماره دوم، بهار 1397.
 • Boivina ,Maryse,. Tanguaya ,Georges A,(2019). Analysis of the determinants of urban tourism attractiveness: The case of Quebec City and Bordeaux,Journal of Destination Marketing & Management.
 • Chuenpraphanusorn, Teeradet, Bhulapatha, Prakit, Boonchart, Jongkon, Snguanyat, Sarawut Ongorn ,Combuathong , Natpinit, Nipatchanok (2018)The Development of the Creative Tourism’s Model within the Peranakan Culture in Andaman Folkway of Life at the Southern Part of Thailand beyond the Authenticity Trend: The Old Fashion Improve for the Modernization, Mediterranean Journal of Social Sciences , Vol 9 No 3,PP.113-120
 • Creative Cities: Principles and Practices, Nancy Duxbury, Background Paper F 74|Family Network, Background Paper F|47 Family Network, August 2004
 • Hollanders,H Van Cruysen, A. (2009). Design, Creativity and Innovation: A Scoreboard Approch, PRO INNO/INNO Metrics: Design, Creativity and Innovation, UNU-MERIT: Utrecht.
 • Ken, S. (2013). An innovative creative experience model in Creative Tourism, magazine Parmogan, 41, 153-174.
 • Marques, Lénia, Borba, Carla (2017), Co-creating the city: Digital technology and creative tourism, Tourism Management Perspectives 24, Pages 86–93
 • Messineo, E.(2012), Tourism Creative Processes and Experience in the European Cultural Itinerary The Phoenicians Route, Journal of Tourism Consumption and Practice, Vol4.
 • Morais De Castro, C.(2012). New Technology and Creative Tourism-A Case Study For the city of Porto, Master Thesis, School of Arts of the Portuguese Catholic University.
 • Ohridska-Olson Rossitza and Ivanov Stanislav. (2010). Creative Tourism Business Model and Its Application in Bulgaria, Cultural Realms, International University College.
 • Pine, B. Joseph and James H. Gilmore, (1998) Welcome to the Experience Economy, har-vard business review, pp. 96_106.
 • Qiang Li, P, Kovacs, J, (2021), Creative tourism and creative spectacles in China, Journal of Hospitality and Tourism Management, (49), 34-43.
 • Raymond, Crispin, (2009). Creative tourism new zeland, Creative Tourism New Zealand and Australia Council for the Arts.
 • Richards,Greg Crispin Raymond. (2000). Creative Tourism.
 • Richards, G and Wilson, J. (2007).The creative turn in regeneration creative speace, spectacles and tourism in cities.
 • Richards, G. and Marques, L.(2012).Exploring creative tourism. Special issue of the journal of tourism comsumption and practice ( volume 4.No.2.)
 • Richards, G, (2020), Designing creative places: The role of creative tourism, Annals of Tourism Research, (85), 1-11
 • Ross, David, Saxena, Gunjan. (2019). Participative co-creation of archaeological heritage: Case insights on creative tourism in Alentejo, Portugal, Annals of Tourism Research ,(79). PP.1-14
 • Rogerson, Christian m.& Irma Booyens (2015) Creative Tourism in Cape Town: AnInnovation PerspectiveUrban Forum ,Spiringer.
 • Stipanovic, C, Ruden, E(2014), Development Consept and Strategy For Creative Tourism of the KVARNER Destination,22 Biennial International Congress Tourism and Hospitality Industry.
 • Sarantou, M, Kugapi, O, Huhmarniemi, M, (2021), Context mapping for creative tourism, Annals of Tourism Research, (86), 1-11.
 • Tan Siow-Kian, Kung Shiann-Far, Luh Ding-Bang, (2012), A Model of ‘Cretive Experience’ in Cretive Tourism, Annals of Tourism Research, Vol. xx, No. xx, pp. 153–174
 • Tan,S.K., Kung, S.F., Luh, D.B.(2013) A Model of Creative Experience In Creative Tourism, Annal of Tourism Research,Vol.41.
 • Tang Z (2014) Focus on Cultural Creative Tourism Based on SWOT Analysis: a Case of Heilongjiang Province, China. International Journal of Applied Environmental Sciences, 9(4): 1645-1652.
 • Yozecu ,O., Icoz, O.(2010). A Model Proposal on the Use of Creative Tourism Experience in Congress Tourism and the Congress Marketing Mix, PASOS, Vol.8(3) Special Issue.