نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

2 پژوهشکده مطالعات فناوری‌های نوین، سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران، تهران، ایران

3 دانشکده مدیریت کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان، گرگان، ایران.

4 گروه مدیریت توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه یاسوج، یاسوج، ایران.

چکیده

یکی از اصلی‎ترین عوامل مؤثر در توسعه مناطق، برخورداری از زیرساخت‎ها است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف ارزیابی توسعه‌یافتگی استان‌های کشور بر اساس شاخص‌های زیربنایی انجام شد و بر اساس 20 شاخص، 31 استان رتبه‌بندی شدند. ابتدا شاخص‌ها گردآوری شدند، سپس با استخراج وزن به روش تحلیل مؤلفه‌های اصلی، تلفیق شاخص با روش تاپسیس انجام شد و شاخص ترکیبی توسعه زیربنایی استان‌ها محاسبه شد. به منظور بررسی نابرابری منطقه‌ای از ضرایب تغییرات و ویلیامسون استفاده شد. همچنین پهنه‌بندی استان‌ها انجام گرفت. تجزیه و تحلیل داده‌ها با استفاده از نرم‌افزارهای SPSS، Excel و Arc GIS انجام شد. براساس نتایج بیشترین نابرابری مربوط به زیرساخت‌های مرتبط با حمل و نقل کشور و کمترین نابرابری مربوط به شاخص‌های مرتبط با زیربنای روستاها بوده است. یافته‌های شاخص‌های ترکیبی نشان داد، استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان بهترین وضعیت در حالی که سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کهگیلویه و بویراحمد، خراسان جنوبی و البرز به ترتیب پایین‌ترین رتبه را داشتند. براساس نتایج پهنه‌بندی استان‌های تهران، خراسان رضوی، اصفهان، گیلان و همدان در سطح اول توسعه، بیشتر استان­های شمالی، مرکزی و جنوبی در سطح دوم، استان­های جنوبی و جنوب شرقی در سطح سوم قرار گرفتند. همچنین براساس تحلیل خوشه‌ای سلسله مراتبی استان‌ها به سه گروه برخوردار، نیمه برخوردار و غیر برخوردار تقسیم شدند. بنابراین می‌توان نتیجه گرفت که الگوی پراکنش فضایی توسعه زیربنایی در بین استان‌های‎ ایران متعادل نیست و لازم است در هرگونه تصمیم‌گیری برای سرمایه‌گذاری در بخش زیربنایی، استان‌های غیربرخوردار و کم برخوردار مورد توجه بیشتر قرار گیرند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Development Assessment of Provinces of Iran Based on Infrastructural Indicators

نویسندگان [English]

  • Negin Fallah Haghighi 1
  • Ghasem Ramezanpour Nargesi 2
  • Gholamhossein Abdollahzadeh 3
  • Zeinab Sharifi 4

1 Assistant Professor Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran

2 Department of Technology Development Studies (DTDS), Iranian Research Organization for Science and Technology (IROST), Tehran, Iran

3 Faculty of Agricultural Management, Gorgan University of Agricultural Sciences and Natural Resources, Gorgan, Iran.

4 Department of Rural Development Management, Faculty of Agriculture, Yasouj University, Yasouj, Iran.

چکیده [English]

One of the most significant factors affecting the regional development is having infrastructure. Therefore, the present study aimed at assessing the development of the country's provinces in terms of infrastructure indicators which based on 20 indicators, 31 provinces were ranked. First, indicators were collected. Then, extracting the weight by principal component analysis method, the indicator was combined using TOPSIS method and the composite indicator of infrastructure development of the provinces was calculated. In order to investigate the regional inequality, the coefficients of variation and Williamson were applied. Also, zoning the provinces was carried out. Data analysis was performed using SPSS, Excel and Arc GIS software. According to the results, the highest inequality was the infrastructure related to the country's transportation whereas the lowest inequality was related to indicators of the rural infrastructure. The findings of composite indicators revealed that the provinces of Tehran, Khorasan Razavi, Isfahan, Gilan and Hamedan have the best situation whereas Sistan and Baluchestan, Hormozgan, Kohgiluyeh and Boyer-Ahmad, South Khorasan and Alborz have the lowest rank, respectively. Based on the results of zoning, provinces including Tehran, Khorasan Razavi, Isfahan, Gilan and Hamedan placed in the first level of development, most of the northern, central and southern provinces were in the second level, southern and southeastern provinces were in the third level. Furthermore, according to the hierarchical cluster analysis, the provinces were divided into three groups: developed, semi-developed and underdeveloped. Therefore, it can be concluded that the pattern of spatial distribution of infrastructure development is not balanced among the provinces of Iran and in any decision to invest in the infrastructure sector; underdeveloped provinces should be more taken into consideration.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Regional development
  • Inequality
  • TOPSIS method
  • zoning
  • infrastructure development
ابراهیم‌زاده، عیسی؛ رئیس‌پور، کوهزاد. (1390). بررسی روند تغییرات درجه توسعه‌یافتگی مناطق روستایی سیستان و بلوچستان با بهره گیری از تاکسونو، جغرافیا و توسعه، سال 9، شماره 24، صص 76-51.
ازوجی، علاالدین. (1390). سنجش و تحلیل نابرابری های منطقه ای بازار کار در برنامه چهارم توسعه، برنامه‌ریزی و بودجه، سال 16، شماره 133، صص 106-.83
اکبریان، رضا؛ قائدی، علی. (1390). سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های اقتصادی و بررسی تاثیر آن بر رشد اقتصادی، پژوهش‌‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 1، شماره 3، صص 48-11.
اکبری، محسن؛ فرخنده، مهسا؛ ایاغ، زهرا. (1396). رابطه میان زیرساخت‌‌ها و سرمایه انسانی با رشد اقتصادی: نقش تعدیل‌کننده شاخص‌های اقتصاد دانش بنیان. سیاست نامه علم و فناوری، سال 7، شماره 4، صص 16-5.
اولاد، محمود؛ پورپیرعلی، هدی؛ چگینی، طیبه؛ شفیعی، سعیده؛ نریمانی ابر، سینا. (1399). نیم‌نگاهی به شاخص‌های توسعه استان سیستان و بلوچستان. گزارش شماره (3) (ویراست دوم- خرداد 1399). معاونت اموراقتصادی و برنامه ریزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی.
پاپلی یزدی، محمدحسین؛ ابراهیمی، محمدامیر. (1390). نظریه‌های توسعه روستایی، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه‌ها (سمت)، مرکز تحقیق و توسعه علوم انسانی، 306 صفحه.
پهلوانی، مصیب؛ مهرابی بشرآبادی، حسین؛ افشارپور، مهلا. (1393). بررسی تاثیر توسعه زیرساخت‎های حمل و نقل بر رشد اقتصادی استان‎های ایران، تحقیقات مدلسازی اقتصادی، سال 4، شماره16، صص 127-99.
جعفری، فیروز؛ حاتمی، افشار؛ کرمی، سونیا. (1399). تحلیل فضایی توسعه منطقه ای استان های کشور بر مبنای شاخص های اقتصادی، جغرافیا و برنامه ریزی، سال 24، شماره 74، صص 72-61.
خداپناه، کیومرث. (1400). واکاوی نقش حمل و نقل در توسعه ابعاد اقتصادی مناطق روستایی مورد مطالعه: دهستان کلخوران- شهرستان اردبیل، جغرافیا و برنامه ریزی، سال 25، شماره 76، صص 112-99.
رهنمایی، محمدتقی؛ احمدپور، احمد؛ حاتمی نژاد، حسین؛ منوچهری میاندوآب، ایوب. (1395). تحلیلی بر نابرابری‌های فضایی شهر تهران و پیش‌بینی اولویت برنامه‎ریزی، جغرافیا و آمایش شهری - منطقه ای، سال 6، شماره 20، صص 56-35.
سجادیان، ناهید؛ اکرامی، نعیم. (1397). سنجش میزان برخورداری استان‌های مرزی کشور از شاخص های توسعه با استفاده از مدل‎های تاکسونومی عددی و تاپسیس، آمایش محیط، سال 11، شماره 41، صص69-47.
 سرایی، محمدحسین؛ لطفی، صدیقه؛ ابراهیمی، سمیه. (1389). ارزیابی و سنجش سطح پایداری توسعه محلات شهر بابلسر، پژوهش و برنامهریزی شهری، سال 1، شماره 2، صص 60-37.
شیخ‌بیگلو، رعنا؛ تقوایی، مسعود؛ وارثی، حمیدرضا. (1391). تحلیل فضایی محرومیت و نابرابری‌های توسعه در شهرستان‌های ایران، رفاه اجتماعی، سال 12، شماره 46، صص 214-189.
صادقی، عزیز؛ مسعودی، عصمت. (1397آ). رتبه‌بندی رشد، توسعه یافتگی و پیشرفت استان‌های کشور در عرصه‌های مختلف، مدیریت فردا، سال 17، شماره ۵۴، صص 36-17.
صدرموسوی، میر ستار؛ طالب‌زاده، میر حیدر. (1392). تعیین و تحلیل سطوح توسعه‌یافتگی نواحی روستایی شهرستان چالدران، جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 17، شماره 44، صص 235-215.
ضرابی، اصغر؛ ایزدی، ملیحه. (1392). تحلیلی بر توسعه منطقه‌ای استان‌های کشور، برنامه‌ریزی فضایی (جغرافیا)، سال 3، شماره 1، صص 116-101.
ضرابی، اصغر؛ وارثی، حمیدرضا؛ علی زاده، جابر. (1391). کاربرد تکنیک‌های تصمیم‌گیری چند معیاره فازی در ارزش گذاری و تحلیل فضایی شاخص‌های توسعه مطالعه موردی؛ استان اردبیل، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال 12، شماره 25، صص 125-97.
طاهرپور، فاطمه؛ واعظی، موسی؛ خرمی، هابیل؛ اکبری، مجید. (۱۳۹۹). ارزیابی شهرستان‌های استان آذربایجان شرقی از لحاظ شاخص‎های زیربنایی با استفاده از تحلیل رابطه خاکستری، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 10، شماره 38، صص 50-33.
عبدالله‎زاده، غلامحسین؛ شریف زاده، ابوالقاسم. (1391). سطح‌بندی توسعه منطقه‌ای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)، مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، سال 4، شماره 13، صص 62-41.
علی محمدی، عارفه؛ ایلدرمی، علیرضا؛ میرسنجری، میر مهرداد؛ عابدیان، سحر. (1400). مسیریابی بهینه شبکه جاده‌ای با تأکید بر پارامترهای محیط طبیعی و بهره‌گیری از الگوریتم کم‌هزینه‎ترین مسیر و سامانه اطلاعات جغرافیایی نمونه پژوهش: دلیجان- الیگودرز، جغرافیا و برنامه‌ریزی محیطی، سال 32، شماره 2، صص 22-1.
غفاری‌فرد، محمد. (1398). بررسی روند سیاستگذاری توسعه و توازن منطقه‌ای طی برنامه‌های توسعه در ایران و ارایه راهبردهای اساسی، مطالعات راهبردی سیاست گذاری ‌عمومی، سال 9، شماره 30، صص 41-21.
قنبری، ابوالفضل. (1397). بررسی رابطه توسعه یافتگی و پتانسیل‌های جغرافیایی در استان‎های ایران، مطالعات راهبردی، سال 20، شماره 4، صص 18-7.
کریمی موغاری، زهرا؛ براتی، جواد. (1395). تعیین سطح نابرابری منطقه‎ای استان‎های ایران: تحلیل شاخص ترکیبی چند بعدی، پژوهش‌های رشد و توسعه اقتصادی، سال 7، شماره 26، صص 70-49.
کلانتری، خلیل. (1388). برنامه‌ریزی و توسعه منطقه‌ای (تئوری‌ها و تکنیک‌ها). انتشارات خوش‌بین. چاپ سوم، 290 صفحه.
ملکی، سعید؛ حسینی، نبی‌الله. (1395). سطح‌بندی شهرستان‌های استان ایلام از لحاظ شاخص‌های توسعه با استفاده از تکنیک فازی، فرهنگ ایلام، سال 17، شماره 50، صص 36-23.
ملکی، سعید؛ سلطانی، زهرا؛ اکرامی، نعیم؛ راشدی، احمد. (1398). سنجش میزان برخورداری شهرستان‌های استان کهگیلویه و بویراحمد از شاخص‌های توسعه، آمایش جغرافیایی فضا، سال 9، شماره 33، صص 16-1.
موسوی، میرنجف؛ زنگی‌آبادی، علی؛ تقوایی، مسعود؛ وارثی، حمیدرضا؛ زیاری، کرامت الله. (1389). تحلیل ساختار فضایی شهرهای مرزی استان آذربایجان غربی با استفاده تحلیل‌های آماری چند متغیره و شبکه‌های عصبی، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، سال 42، شماره 71، صص 121-107.
یاسوری، مجید؛ سجودی، مریم. (1397). استراتژی توسعه منطقه‌ای (RDS) راهکاری نوین جهت توسعه متوازن منطقه‌ای (مطالعه موردی: شهرستان رشت)، برنامه‌ریزی منطقه ای، سال 8، شماره 29، صص 106-93.
یزدانی، محمدحسن؛ سیدین، افشار؛ طایفه، رسول؛ خواجه‎لو، عیسی. (1394). سنجش و تحلیل سطوح توسعه‌یافتگی زیربنایی در نواحی روستایی استان اردبیل، اقتصاد فضا و توسعه روستایی، سال 4، شماره 3، صص 56-39.
Belmar, J., & Passaro, D. G. (2021). Bimodal Transport Infrastructure and Regional Development: Evidence from Argentina, 1960-1991, CAF Documento De Trabajo, 3, 1-36.
Botric, V., Sisinacki, J., & Skuflic, L. (2006). Road Infrastructure and Regional Development: An Evidence from Croatia.‏ 46th Congress of the European Regional Science Association: "Enlargement, Southern Europe and the Mediterranean", August 30th - September 3rd, 2006, Volos, Greece, European Regional Science Association (ERSA), Louvain-la-Neuve
El‐Anis, I. (2021). Transport Infrastructure and Regional Integration in the Middle East. The Muslim World, 111(1), 27-53.‏
Elburz, Z., & Cubukcu, K. M. (2021). Spatial effects of transport infrastructure on regional growth: the case of Turkey. Spatial Information Research, 29(1), 19-30.‏
Sebayang, A. F., & Sebayang, L. K. (2020). Infrastructure Investment and Its Impact to Regional Development. Economics Development Analysis Journal, 9(3), 269-280.‏
Zhou, J., Raza, A., & Sui, H. (2021). Infrastructure investment and economic growth quality: empirical analysis of China’s regional development. Applied Economics, 53(23), 2615-2630.‏
Zhou, P., Ang, B.W., Poh, K.L. (2007). A mathematical programming approach to constructing composite indicators. Ecological Economics, 62: 291-297.
Nardo, M., Paisana, M., Saltelli, A., Tarantola, S., Hoffman, A., Giovannini, E. (2005). Handbook on constructing composite indicators: Methodology and user Guide. OECD Statistics Working Paper 2005/3, OECD Statistics Directorate.