نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

چکیده

ویروس کرونا آثار و تبعات بسیاری بر ساختار اجتماعی مناطق مختلف از جمله مناطق روستایی داشته است. مناطق روستایی، به ویژه در کشورهای در حال توسعه برای مقابله با تاثیر مستقیم و غیرمستقیم این بحران، آمادگی کمتری دارند.. لذا هدف از این تحقیق آینده پژوهی وضعیت شاخص های اجتماعی روستایی در آینده می باشد.

اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ ﺑﻪ روش ﺗﻮﺻﻴﻔﻲ و ﺗﺤﻠﻴﻠﻲ و در چهارچوب آﻳﻨﺪه ﻧﮕﺎری ﺑﺮ ﭘﺎﻳﻪی ﺳﻨﺎرﻳﻮﻧﮕﺎری اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ. روش ﮔﺮدآوری اﻃﻼﻋﺎت ﺑﻪ دو روش اﺳﻨﺎدی و ﻣﻴﺪاﻧﻲ ﺑﻮده اﺳﺖ. برای جمع آوری اطلاعات از روش پرسشنامه و برای تجزیه و تحلیل از تکنیک های تحلیل اثرات متقاطع استفاده شده است و پرسشنامه ها صرفا از 10 کارشناس که به مسائل روستا و توسعه روستایی احاطه دارند در دو مرحله تکمیل شده است. نتایج مرحله اول با استفاده از نرم افزار میک مک به شناسایی 5 عوامل کلیدی(سلامت خانواده، میزان اضطراب و افسردگی، امنیت غذایی خانواده، انزاوی خانواده، مراسم مذهبی و شادی) از بین 15 عامل شناسایی شد. این عوامل به عنوان پایه اصلی در سناریو نویسی در ادامه مورد استفاده قرار گرفت. در مرحله دوم 15 وضعیت محتمل برای 5 عامل تعریف گردید. با تحلیل های انجام شده توسط نرم افزار سناریو ویزارد، 3 سناریوی قوی، 20 سناریوی باور کردنی براساس 15 وضعیت محتمل مربوط به 5 پیشران کلیدی استخراج گردید. همچنین، نتایج پژوهش نشان داد قویترین سناریو این مطلب است که در دوران پساکرونا و اثراتی که بر شاخص های اجتماعی می گذارد به علت شیوع کرونا سلامت خانوارهای روستایی کاهش میابد. میزان اضطراب و افسردگی بیشتر می شود. همچنین امنیت غذایی خانوارهای روستایی به تبع ویروس کرونا تحت تاثیر قرار می گیرد ولی انزوای خانواده قبل و بعد کرونا تغییری نمی نماید. مردم به علت ترس قبل از کرونا در مراسمات شرکت نمی کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Future study of rural social indicators affected by Corona based on scenario planning methods and cross-impact analysis (Case study: villages of Zahedan city)

نویسنده [English]

 • ahmad hajarian

univercity Isfahan,Isfahan.iran

چکیده [English]

Corona virus is one of the infectious and infectious diseases of the 21st century that has spread from China to the world since the end of December 2019 and has had many effects and consequences on the social structure of various regions, including rural areas. Rural areas, especially in developing countries, are less prepared to deal with the direct and indirect impact of this crisis. Therefore, the purpose of this research is to study the future of rural social indicators.

The results of the first stage were identified using Mick Mac software to identify 5 key factors (family health, anxiety and depression, family food security, family isolation, religious ceremonies and happiness) among 15 factors. These factors were used as the main basis in the following script writing. In the second stage, 15 possible situations were defined for 5 factors. With the analysis performed by Scenario Wizard software, 3 strong scenarios, 20 plausible scenarios based on 15 possible situations related to 5 key drivers were extracted. Also, the results of the study showed that the strongest scenario is that in the post-corona period and the effects it has on social indicators, due to the prevalence of corona, the health of rural households decreases. Anxiety and depression increase. The food security of rural households is also affected by the corona virus, but the isolation of the family before and after the corona does not change. People do not attend ceremonies due to fear before the corona.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Futurology
 • Social Indicators
 • Scenario
 • Mick Mac
 • Wizard Scenario
 • احمدی، حسن، نادر زالی و مسعود زمانی پور،1392، تحلیل جهت گیری های کلی آینده نگاری توسعه استان مازندران، دومین همایش ملی «آینده پژوهی»
 • امیری فهلیانی محمدرضا. تحلیل متغیرهای کلیدی سرمایۀ اجتماعی بر آیندۀ بیماری های واگیردار و کووید-۱۹ (مورد مطالعه؛ شهر نورآباد ممسنی). مسائل اجتماعی ایران. ۱۴۰۰; ۱۲ (۱) :۳۲-۵
 • آئین، یاسر، 1390، گفتگو از آینده پژوهی دینی با تأکید بر آموزه مهدویت، فصلنامه پژوهش های مهدوی، سال اول، شماره 3، صص113-92).
 • باباغیبی ازغندی، علیرضا،1389، آینده پژوهی، رهیافتی نو در مدیریت جامع حمل و نقل شهری، فصلنامه مطالعات مدیریت ترافیک، سال پنجم، شماره 16، صص77-100.
 • بهشتی، محمد باقر و نادر زالی، 1389، فصلنامه مدرس علوم انسانی-برنامه ریزی و آمایش فضا، دوره پانزدهم، شماره 1، صص41-63.
 • تربتی، حمید، مجید پور محمدی نجف آبادی،1395، آینده پژوهی در حمل و نقل شهری، اولین همایش بین المللی مدیریت نوین در افق 1404، صص11-1.
 • شکوری، شهرام،. نائینی، بنیادی، 1394، سناریو پردازی آینده صنعت نرم افزارهای کاربردی در ایران با رویکرد آینده پژوهی، فصلنامه مدیریت توسعه فناوری، دوره سوم، شماره 3، صص 111-138.
 • طاهری دمنه، محسن، علیرضا نادری خورشیدی،1393، آینده نگاری منابع انسانی در نیروی انتظامی جمهوری اسامی ایران با استفاده از روش تلفیقی سناریوپردازی و تحلیل اثرات متقاطع، نشریه علمی ترویجی، سال نهم، شماره 36، تابستان 93، صص29-49.
 • مظفری، علی،1389، آینده پژوهی، بستر عبور از مرزهای دانش، فصلنامه نظم و امنیت انتظامی، شماره چهارم، سال دوم، صص25-47.
 • مولایی، محمد مهدی و حامد طالبیان، 1394، آینده پژوهی مسائل ایران با روش تحلیل ساختاری، فصلنامه مجلس و راهبرد، سال بیست و سوم، شماره 86، صص 5-32.
 • مهدوی، مسعود، محمدامین محی الدینی، 1389، بررسی توانهای محیطی و نقش آن در توسعه روستایی، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، سال هفتم، شماره 25، صص12-1.
 • Ahmadi, Hasan, Nader Zali and Masoud Zamanpoor, 1392, Analysis of general directions of prospective development of Mazandaran province, second national conference "Future Studies."
 • Anderson R, (2020). Economic Impacts of COVID-19 on Food and Agricultural Markets, une 2020, DOI:10.13140/RG.2.2.17630.66881,
 • Amiri, Mojtaba, Snazar Nowroozi and Gilireza Najjari, 2013, Optimization of Emergency Transportation Management System of Tehran Metropolitan Area after Natural Disasters with Futuristic Research Approach, Human Resource Research, Volume 47, Issue 1, Pages 157-143.
 • Ayin, Yasir (2011), A Conversation of Religious Future Studies with an Emphasis on the Doctrine of Mahdism, Quarterly Journal of Mahdavi Studies, Vol. 1, No. 3, pp. 11-92.
 • Babaqibi Azghandi, Alireza, 2010, Future Studies, A New Approach to Integrated Urban Transport Management, Journal of Traffic Management Studies, Vol. 5, No. 16, pp. 77-100.
 • Beheshti, Mohammad Bagher and Nader Zali, 2010, Quarterly Journal of Humanities, Planning and Space Design, Vol. 15, No. 1, pp. 41-63.
 • Carlsson-Szlezak, P., Reeves,M. and Paul, S. (2020), Harvard Business Review: What Coronavirus Could Mean for the Global Economy; https://hbr.org/2020/03/what-coronavirus-could-mean-for-the-global-economy
 • Chang, O. D. Najarian, A. S. M. & Wright, K. M. (2018). Understanding the Association Between Spirituality, Religiosity, and Feelings of Happiness and Sadness Among HIVPositive Indian Adults: Examining Stress-Related Growth as a Mediator, Journal of Religion and Health, 57 (3): 1052- 1061.
 • Duffin, Erin(2020); Impact of coronavirus pandemic on the global economy – Statistics & Facts; https://www.statista.com/statistics/1102971/covid-19-monetary-global-gdp-loss-scenario/
 • Hutt, Rosamond(3 April 2020); the economic effects of COVID-19 around the world; https://www.wefourm .org/agenda/2020/02/coronavirus –economic-efects-global-economy-trade-travel/
 • Forecasting, Center for Modern Industries of the Ministry of Industry and Minerals, 2005.
 • Georghiou, L., Futures, Vol. 28, No. 4, pp 359-377.
 • Godet, M. (2006). Creating Futures: Scenario Planning as a Strategic Management Tool, France, Economica publis.
 • Mahdavi, Masoud, Mohammadamin Mohiddini, 2010, Environmental Impact Assessment and its Role in Rural Development, Geographical Quarterly of the Territory, seventh year, No. 25, pp. 12-1
 • Martin, B.,1995, Technology Analysis & Strategic Management, Vol. 7, No. 2, pp. 139-168.
 • MICHELGODET,2006,CreangFutureScenarioPlanningasaStrategicManagementTool,PrefacebyJosephF .COATES,TranslatedbyAdamGerberandKathrynRadford
 • Molavi, Mohammad Mehdi and Hamed Talebian, 1394, Future Studies of Iran's Issues by Structural Analysis, Journal of Parliament and Strategy, Year 23, Issue 86, pp. 5-32.
 • Mozafari, Ali, 1389, Future Studies, The Crossing of the Borders of Knowledge, Quarterly Journal of Security and Police, No. 4, Second Year, pp. 25-47.
 • Muro M, Maxim R and Whiton J. “The places a COVID-19 recession will likely hit hardest” March 17, (2020). Brookings Institute. https://www.brookings.edu/blog/theavenue/2020/03/17/the-places-a-COVID19 recession will likely hit hardest.
 • Phillipson J; Gorton M, Turner R; Shucksmith M, Aitken-McDermott K, Areal F; Cowie P, Hubbard C, Maioli S,. McAreavey R, Souza-Monteiro D, Newbery R, Panzone L, Rowe F, Shortall S. The COVID-19Pandemic and It's Implications for Rural Economies. Sustainability 2020, 12, 3973.
 • Rawals Vikas, Manish Kumar, Ankur Verma and Jesim Pais (2020). COVID-19 Lockdown: Impact on agriculture and rural economy, Agriculture, COVID- 19, Featured Themes, Human Development, slider.
 • Ringland, Gill, (2010).The role of scenarios in strategic foresight, Technological Foresight & Social Change, 77 (15).
 • Salami, Reza, Morteza Khani, and Ali Safari Rabzizi, 2012, Investigating the Impact of Future Studies in the Field of Science Development, Industrial Technology Development Quarterly, No. 19, pp. 73-87.
 • Shakoori, Shahram Naeini, Snyadi, 1394, Future scenarios of application software industry in Iran with futuristic study approach, Quarterly Journal of Technology Development Management, Volume 3, Issue 3, Pages 111-138.
 • Taheri Demneh, Mohsen, Alireza Naderi Khorshidi, 1393, Forecasting of Human Resources in the Republican Republican Police Force Using the Integrated Scenario Analysis and Cross-Effect Analysis, Proceeding of the Ninth, No. 36, Summer 93, pp. 29-49.
 • Terbati, Hamid, Majid Pour Mohammadi Najafabadi, 1395, Future Studies in Urban Transport, The First International Management Conference on Horizon 1404, pp. 11-1.
 • Zali, Nader, 2011, Regional Strategic Forecasting and Policy Making with Scenario Approach, Strategic Studies Quarterly, No. 54, pp. 33-54.