نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه جغرافیا، دانشگاه پیام نور، ایران

2 دانش آموخته دکتری جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه اصفهان، ایران

چکیده

گردشگری به عنوان یک صنعت پویا در اقتصاد منطقه ای و سرزمینی، می تواند بسیاری از چالش های اجتماعی و اقتصادی را مدیریت نماید. در همین راستا شناخت موانع پیش رو در مرحله اول و سپس ارائه راهبردهای موثر در مرحله دوم، می تواند به توسعه گردشگری هر منطقه کمک نماید؛ چرا که هر منطقه فارغ از مسائل کلان گردشگری، موانع و راهبردهای خاص خود را دارد. هدف این تحقیق، شناخت موانع توسعه گردشگری در شهرستان دزپارت و سپس ارائه راهبردهای موثر جهت رفع این موانع است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و از نوع ژرف نگر و جز تحقیقات کمی است. جامعه آماری تحقیق را جمعیت منطقه دزپارت برابر با 19351 نفر بوده است. بر اساس محاسبه فرمول کوکران، حجم نمونه به تعداد 377 نفر محاسبه شد. ابزار گردآوری داده ها، پرسش نامه بوده که روایی آن از طریق جامعه نخبگان تایید و پایایی نیز از طریق آلفای کرونباخ با ضریب 74/0 تایید شد. تحلیل آزمون تی تک نمونه ای نشان داد که موانع محیطی، اجتماعی-فرهنگی، مدیریتی و زیربنایی با سطح معناداری کمتر از 05/0 و با اختلاف میانگین به ترتیب برابر با(111/0)، (160/0)، (965/0) و (012/1)، تاثیرگذاری زیادی در توسعه گردشگری منطقه دزپارت ایفاء می نمایند. نتیجه رگرسیون از تاثیرگذاری 65 درصدی این موانع اشاره دارد که موانع زیربنایی با ضریب231/0(23درصد) بیشترین تاثیرگذاری و موانع محیطی با ضریب113/0(11درصد)، کمترین تاثیرگذاری را در توسعه گردشگری دارند. در راستای رفع موانع، شش راهبرد برنامه ریزی فرهنگی، مدیریت یکپارچه، بهبود خدمات و امکانات، ظرفیت سنجی و عرضه محصولات، توسعه عمرانی-زیربنایی و بهبود دانش گردشگری ارائه شد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of obstacles and strategies for tourism development in the Dezpart County

نویسندگان [English]

 • mashood Safari Aliakbari 1
 • hojatollah sadeghi 2

1 Assistant of Professor Geography, Payame Noor University,Iran

2 PhD in Geography and Rural Planning,Isfahan University, Iran

چکیده [English]

Introduction
Tourism, as a dynamic industry in the regional and territorial economy, can manage many social and economic challenges. In this regard, recognizing the obstacles ahead in the first stage and then presenting effective strategies in the second stage, can help the development of tourism in each region; Because each region, regardless of major tourism issues, has its own obstacles and strategies. Dezpart county was separated from the Izeh county  in 1400 and is known as a separate political area. Therefore, on the one hand, considering that this city has recently become administratively independent and planning for its development by managers and officials is very important and vital, and on the other hand, one of the programmable capacities for its development is tourism. Obstacles and strategies for the development of this industry can not only provide a proper knowledge to the authorities, but also can identify important obstacles and strategies for the development of tourism in the Despart region for optimal and sustainable planning. The purpose of this study is to identify obstacles to tourism development in the Dezpart County and then provide effective strategies to address these obstacles
Data and Method
Due to its descriptive-analytical nature, the research method is in-depth and applied in terms of purpose. It is also quantitative-survey based on method. The statistical population of the study is the population of Despart region in 2016 equal to 19,351 people. Based on the calculation of Cochran's formula, the sample size was calculated to be 377 people. There are 84 villages and one urban point in this area, and it was not possible to conduct interrogation operations in all of them. Based on this, the city center (Dehdez city) and rural areas over 400 people in this study were selected for questioning, the number of which was 7 villages. Therefore, Dehdez city and the villages of Shivand, Faleh, Kalimalek, Mallah, Chaman, Deh Kian and Mozarm were selected in this study. The data collection tool was a questionnaire whose validity was confirmed by the elite community and its reliability was confirmed by Cronbach's alpha with a coefficient of 0.74. SPSS software was used for data analysis.
Results and discussion
The result of one-sample t-test at the level of indicators shows that all four indicators of environmental barriers, managerial barriers, socio-economic obstacles and infrastructure barriers are significant at the level of less than 0.05. In other words, the study of the results at the level of indicators shows that in order to develop tourism in the region, managerial, environmental, infrastructural and socio-economic obstacles play an important role. The study of the difference between the average of environmental index (0.111), socio-economic index (0.160), management index (0.965) and infrastructure index (1.012) also confirms this in all four dimensions in the field of tourism development. They have a great impact and action should be taken to remove these obstacles.
The strength of effective obstacles (environmental, socio-economic, infrastructure and management) in the development of tourism in the region is not the same. Environmental barriers with a rate equal to 0.113 units predict the tourism development variable, which means predicting 11% of the changes in this variable. Also, managerial obstacles with a rate of 0.176 units, means a forecast of 17% of changes in tourism development. In other words, managerial barriers to the development of tourism in the region are 17% effective. Infrastructural obstacles with an amount of 0.231 units, ie 23% of the explanation has also been effective. Socio-economic barriers can also explain more than 13% of tourism development variables.
 Conclusion
The analysis showed that environmental, socio-cultural, managerial and infrastructural obstacles have a great impact on the development of tourism in the Dezpart region. These obstacles are 65% effective, with infrastructure barriers with a coefficient of 0.231 having the most impact and environmental barriers with a coefficient of 0.113 having the least impact on tourism development in the region. In order to remove obstacles, six strategies of cultural planning, integrated management, improving services and facilities, capacity measurement and product supply, development-infrastructure development and improving tourism knowledge were presented.
According to the results and strategies of tourism development in the region, it can be suggested that cultural planning, management reform, increasing knowledge and awareness of the local community about tourism and its effects, improving tourism technology, developing access and development of the region and finally improving Tourism services in the Dezpart region should be considered.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Obstacles
 • Strategies
 • Tourism
 • Dezpart County
 • اسماعیل زاده، حسن؛ هرایینی، مصطفی؛ بهرامی، مهرداد. (1397). میزان رضایت گردشگران از کیفیت خدمات گردشگری بر اساس مدل سروکوال (مطالعه‌ موردی: رستوران های محله درکه تهران)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، 22(66): 1-21.
 • بشکار، اسلام؛ بذرافشان، جواد؛ طولابی نژاد، مهرشاد. (1398). حمایت اجتماعات محلی از توسعه گردشگری و ارتباط آن با معیشت پایدار روستاهای مرزی شهرستان چابهار. مجله جغرافیا و برنامه ریزی، 23(69): 41-64.
 • بهرامی، رحمت الله.(1389). بررسی قابلیت ها و تنگناهای توسعه گردشگری روستایی در استان کردستان، چهارمین کنگره بین المللی جغرافیدانان جهان اسلام دانشگاه زاهدان، نشر دانشگاه سیستان و بلوچستان، زاهدان.
 • پاپلی یزدی، محمد حسین.(1386). گردشگری(ماهیت و مفاهیم)، تهران: نشر سمت.
 • حسینی، علی؛ محمدی، جلیل.(1391). تحلیل قابلیت ها و تنگناهای گردشگری سلطانیه به منظور برنامه ریزی راهبردی با استفاده از الگوی تحلیلی سوات، مجله مطالعات گردشگری، 35(1): 35-49.
 • حیدری ساربان، وکیل.(1391). تحلیل موانع موثر بر توسعه گردشگری روستای سردابه، شهرستان اردبیل، جغرافیا و مطالعات محیطی، 1(1): 68-81.
 • خوش الحان، وحید؛ حسین زاده دلیر، کریم؛ نظم فر، حسین.(1399). راهکارهای توسعه صنعت گردشگری پایدار تبریز مبتنی بر مؤلفه‏ های منطقه‏ ای،فضای گردشگری،9(35): 1-16.
 • رکن الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داود؛ اکبری سامانی، ناهید.(1392). ارائه الگوی برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری پایدار روستایی(مطالعه موردی دهستان لواسان کوچ)، مجله پژوهش های جغرافیای انسانی، 45(3):123-146.
 • رکن‌الدین افتخاری، عبدالرضا؛ مهدوی، داود.(1384). راهکارهای توسعه گردشگری روستایی با استفاده از مدل SWOT؛ دهستان لواسان کوچک، مجله مدرس، 2(10): 1-30.
 • سازمان هواشناسی کشور.(1399). آمار و اطلاعات هواشناسی استان خوزستان، سایت سازمان.
 • سلیمی سبحان، محمدرضا؛ یاپنگ غراوی، محمد؛ محمدبیگی سلخوری، مریم؛ بالی چلندر، مصطفی.(1400). تاثیر اعتماد اجتماعی و امنیت فضاهای شهری در توسعه گردشگری شهری (مطالعه موردی:شهر گرگان)، مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، 1(5): 23-38.
 • سندگل، مهدی؛ شریفی نیا، زهرا.(1395). بررسی موانع و مشکلات توسعه گردشگری مطالعه موردی: شهرستان قائمشهر، مجله جغرافیا و برنامه ریزی منطقه ای، 7(1): 71-83.
 • شربتی، اکبر؛ نظری، عبدالحمید؛ طالشی، مصطفی؛ موسی کاظمی، سیدمهدی.(1400). گونه شناسی، ارزیابی اثرات و پیامدهای گردشگری خانه های دوم (مورد مطالعه: سکونتگاههای روستایی غرب استان گلستان)، مطالعات جغرافیایی مناطق کوهستانی، 2(7): 1-23.
 • صادقی، حجت الله؛ غلامیان، سمیه.(1396). بوم شناختی نظم و امنیت در گردشگری روستایی استان اصفهان، اصفهان: نشر کوثر
 • صادقی،حجت الله؛ موسوی فرد، پرتو سادات. (1399). نقش سدها در توسعه پایدار گردشگری روستایی (مورد مطالعه: روستاهای بالادست سد کارون سه در شهرستان ایذه)، مجله روستا و توسعه پایدار فضا، 1(1): 85-98.
 • صیدایی، اسکندر؛ صادقی، حجت الله.(1398). مبانی گردشگری پایدار روستایی-عشایری با تاکید بر ایران، اصفهان: نشر جهاد دانشگاهی.
 • طیب نیا، سیدهادی؛ قنبری، سیروس. (1396). پهنه بندی گردشگری اقلیمی استان های ایلام و کرمانشاه، مجله جغرافیا و برنامه ریزی،21(62): 183-202.
 • علیزاده آذر، کامران؛ احمد توزه، واحد؛ عزیزیان، صلاح.(1394). تحلیلی بر وضعیت توسعه گردشگری و موانع عمده جذب گردشگر در شهرها (نمونه موردی مهاباد)، مجله گردشگری شهری، 2(3): 233-252.
 • فراهانی، حسین؛ منوچهری، سوران.(1394). شناسایی موانع و مشکلات توسعه گردشگری در نواحی روستایی هدف گردشگری غرب شهرستان مریوان، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی،3(1): 161-172.
 • قربانی، رسول؛ زادولی، فاطمه؛ زادولی خواجه، شاهرخ.(1393). ارزیابی اثرات منفی توسعه ی گردشگری بر روستاهای جاذب گردشگر (نمونه موردی: روستای کندوان شهرستان اسکو)، مجله برنامه ریزی منطقه ای، 4(15): 103-118.
 • لطیفی، سمیه؛ نادری، کریم؛ زلیخانی سیار، لیلا.(1392). موانع مؤثر بر توسعه فعالیت های گردشگری در نواحی روستایی همدان (با تأکید بر روستاهای هدف گردشگری)، مجله برنامه ریزی منطقه ای،3(9): 77-87.
 • لطیفی، سمیه؛ ودادی، الهام.(1390). تحلیل موانع توسعه گردشگری روستایی در روستاهای هدف گردشگری شهرستان همدان، مجموعه مقالات اولین همایش ملی جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، مشهد.
 • مرکز آمار ایران.(1395). سرشماری نفوس و مسکن1395، سایت مرکز.
 • مطیعی لنگرودی، سیدحسن؛ رضائیه آزادی، مریم.(1392). ارزیابی اثرات اقتصاد گردشگری از دیدگاه جامعه میزبان در تفرجگاه بند ارومیه، اقتصاد فضا و توسعه روستایی،2(4): 75-91.
 • میرزائی، رحمت.(1388). تاثیر توسعه گردشگری روستایی بر اشتغال در منطقه اورامانات، فصلنامه روستا و توسعه، 12(4): 49-76.
 • نژاد ایرانی، فرهاد؛ علوی متین، یعقوب؛ اشرف پور، عظیمه.(1390). بررسی موانع توسعه صنعت گردشگری دراستان آذربایجان شرقی و ارائه راهکارهای مناسب، مجله تغییرات اجتماعی-فرهنگی، 7(1): 1-21.
 • نظری سرمازه، حمید؛ صیدایی، اسکندر. (1400). واکاوی عوامل بنیادین اثرگذار بر توسعه کارآفرینی گردشگری با استفاده از تحلیل مقایسه کیفی مجموعه فازی (مطالعه موردی شهرستان کوهرنگ)، مجله جغرافیا و برنامه ریزی، 25(77): 261-276.
 • Amit, J.(2011). Impact analysis of a rural tourism on county development, Journal of Event Management, 9(4): 78-93.
 • Creaco, S., Quesrini, G.(2003). The role of tourism in sustainable economic development, ERSA conference papers ersa03p84, European Regional Science Association.
 • Desbiolles, F.(2006). More Than an Industry: The Forgotten Power of Tourism as a Social Force, Journal of Tourism Management,27(6): 1192–1208.
 • Diamonded, J.(2006).Tourism role in rural development, Journal of Developing Areas, 21(2): 34-49.
 • Ekinci, M.B. (2014). The Cittaslow philosophy in the context of sustainable tourism development; the case of Turkey, Tourism Management, 41(2): 178-189.
 • Goggin, M. L., Bowman, A. O.’M., Lester, J. P., & O’Toole, L. J., Jr. (1990). Implementation theory and practice: Toward a third generation. Glenview Ill: Scott Foresman/Little, Brown and Company.
 • Hall, C. M. (2008). Tourism planning: Policies, processes and relationships , Harlow: Prentice Hall.
 • Lukjanova,J.(2019). Problems and trends of regional tourism development in Latvia, Journal of Economics Ecology Socium,  3(1):1-11
 • Milova,Y., Piskovets, E., Chernyshenko,M.(2017). Challenges and Opportunities for Regional Tourism Development, Advances in Economics, Business and Management Research,38(2): 438-442.
 • Nicula, V., Spanu, S., Neagu, R.(2013). Regional tourism development, Procedia Economics and Finance, 6(1): 530-541.
 • Romao, J., Guerreiro,J., Rodrigues,P.(2012). Regional tourism development: Culture, nature, life cycle and attractiveness, Journal of Current Issues in Tourism, 16(6): 1-18.
 • Ryan, N. (1996). Some advantages of an integrated approach to implementation analysis: a study of Australian industry policy, Public Administration, 74(4): 737-753.
 • Sharpley, R. (2009b). Tourism, Development and the Environment: Beyond Sustainability?, London: Earthscan.
 • Sharpley, R. and Telfer, D. (2015). Tourism and Development: Concepts and Issues, Uk: Channel View Publications.
 • Steck, B. (1999). Sustainable Tourism as a Development Option Practical Guide for Local Planners Developers and Decision Makers. Bonn: Federal Ministry for Economic Co-operation and Development GTZ
 • Summers,J., Cavaye,J., Woolcock, G.(2019). Enablers and Barriers of Tourism as a Driver of Economic and Social-cultural Growth in Remote Queensland, Journal of Economic Papers,38(2): 77094.
 • Wang, D. & Ap, J. (2013). Factors affecting tourism policy implementation: A conceptual framework and a case study in China, Tourism Management36(2): 221-233.
 • Weaver, D.(2001). The Encyclopedia of Ecotourism, Wallingford, Oxon: CABI Publishing.