نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران.

2 استادیارگروه جغرافیا وبرنامه ریزی شهری،واحد تبریز،دانشگاه آزاد اسلامی ،تبریز،ایران.

3 استاد دانشگاه , مرند , ایران

4 استادیار گروه جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، واحد تبریز، دانشگاه آزاد اسلامی، تبریز، ایران

10.22034/gp.2022.49025.2926

چکیده

یکی از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی مدیریت شهری، اسکان غیر‌رسمی است. این پدیده از پیامد‌های نا‌مطلوب شهرنشینی در جهان معاصر است که به ویژه در نتیجه صنعتی شدن شتابان و نابرابری‌های منطقه‌ای شکل گرفته و به دلیل محرومیت و عدم برخورداری سکونتگاه‌های غیررسمی از تسهیلات زندگی شهری در قیاس با دیگر نواحی شهری، آنها را کانون مسائل و مشکلات حاد شهری و ضد توسعه پایدار انسانی نموده است. وضعیت موجود سکونتگاه‌های غیررسمی نشان می‌دهد که برنامه‌ریزی‌ها، پیش‌بینی‌ها و اقدامات انجام‌شده برای برای رفع معضلات این پدیده به‌ویژه در کلانشهر تبریز، کارایی آن‌چنانی نداشته است به گونه‌ای که گسترش پهنه‌های سکونتگاه‌های غیررسمی در این شهر خود دلیلی بر این ادعاست. بدین منظور در این پژوهش سعی گردیده است که به‌صورت سیستمی و نظام‌مند پیشران‌های کلیدی مؤثر بر شکل‌گیری و گسترش اسکان غیررسمی در محدوده کلانشهر تبریز شناسایی و تحلیل شوند. روش تحقیق در مطالعه‌ی حاضر آمیخته (کمی-کیفی) با ماهیت تحلیلی-اکتشافی می‌باشد .در این پژوهش ابتدا با تکنیک پویش محیطی و دلفی، 64 عامل اولیه در پنج حوزه مختلف استخراج‌شده و سپس با استفاده از روش دلفی مدیران، ماتریس اثرات متقاطع مؤلفه‌ها تشکیل گردیده است. در مرحله بعدی از طریق نرم‌افزار میک‌مک نسبت به تحلیل ماتریس اقدام شده است. نتایج حاصل از پراکندگی متغیر‌ها در محور تأثیر‌گذاری و تأثیر‌پذیری عوامل در نرم‌افزار میک‌مک، حاکی از ناپایداری سیستم در محدوده مورد‌‌مطالعه است و بر همین اساس پنج دسته متغیر مورد شناسایی قرار گرفت. درنهایت با توجه به امتیاز بالای اثر‌گذاری مستقیم و غیر‌مستقیم عوامل، هجده عامل اصلی به‌عنوان پیشران‌های کلیدی در شکل‌گیری و گسترش اسکان غیررسمی منطقه مورد شناسایی قرار گرفتند. از بین پیشران‌های موردبررسی نیز، متغیر‌های بخش اقتصادی بیشترین تأثیر را بر شکل‌گیری و گسترش اسکان غیررسمی در محدوده موردمطالعه داشته‌اند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of key drivers affecting the development of informal settlement with a futures research approach, a case study of informal settlements in Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • mahmood parvinzad 1
  • Reza valizade 2
  • karim hoseinzade delir 3
  • hasan ahmadzade 4

1 PhD student in Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

2 Assistant Professor of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

3 professor ,azad university ,marand ,iran

4 Assistant Professor, Department of Geography and Urban Planning, Tabriz Branch, Islamic Azad University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

One of the most important challenges facing urban management is informal housing. This phenomenon is one of the adverse consequences of urbanization in the contemporary world, which is especially formed as a result of rapid industrialization and regional inequalities, and due to the deprivation and lack of informal settlements in urban living facilities compared to other Urban areas have made them the focus of acute urban issues and problems and against sustainable human development. The current situation of informal settlements shows that the plans, forecasts and measures taken to address the problems of this phenomenon, especially in the metropolis of Tabriz, have not been so effective that the expansion of informal settlements in this city is a reason for this claim. For this purpose, in this study, an attempt has been made to systematically identify and analyze the key drivers affecting the formation and expansion of informal settlements in the Tabriz metropolis. The research method in the present study is mixed (quantitative-qualitative) with analytical-exploratory nature. The intersection of the components is formed. In the next step, the matrix is analyzed using Micmac software. The results of the dispersion of variables in the axis of influence and the influence of factors in Mikmak software indicate the instability of the system in the study area and accordingly, five categories of variables were identified. Finally, due to the high score of direct and indirect influence of factors, eighteen main factors were identified as key drivers in the formation and expansion of informal settlement in the region. Among the studied drivers, the variables of the economic sector had the greatest impact on the formation and expansion of informal settlement in the study area.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futurism
  • Urban Instability
  • Informal Housing
  • Tabriz Metropolis