اندیشه جغرافیایی اساس مکان‌یابی بهینه برای پروژه‌های حساس (مطالعه موردی: پسماندهای ویژه در استان کرمانشاه)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

2 دانش آموخته دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

3 استادیار مهندسی محیط زیست، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

4 دانشجوی دکتری ژئومورفولوژی، گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

5 استادیار مهندسی صنایع، دانشکده فنی مهندسی، دانشگاه رازی، کرمانشاه، ایران

10.22034/gp.2022.49740.2954

چکیده

با توسعه صنایع و گسترش فعالیتهای انسانی و تولید پسماندهای خطرناک، دفع آنها را در محلی مناسب که دارای کمترین تهدید به حیات انسان باشد ضروری می‌گرداند و ملاحظات اساسی را در بارۀ آسیب پذیری محل در برابر مخاطرات طبیعی و انسانی، سهولت عایق‌بندی و ریسک آلایندگی محیط می طلبد. بررسی این موضوع خیلی ساده به نظر می‌رسد به همین دلیل در سطح پروژه های اجرایی هر متخصصی در مکان یابی خود را سهیم می‌داند. غاقل از اینکه هر محیطی پیچیدگی‌های خاصی دارد که غقلت از آنها ممکن است به ضایعات بزرگ انسانی و محیطی منجر شود. بر این اساس در این پژوهش سعی شد نخست با مطالعه استانداردها و راهنماهای بین‌المللی معتبر در خصوص مکان‌یابی محل‌های دفن پسماندهای ویژه معیارهای مورد نظر ایران با توجه به شرایط جغرافیایی ارتقا یابد. دوم اینکه با رویکرد جغرافیایی به موضوع با ترکیب لایه‌ها، دقت عوامل مورد نظر افزایش یابد و با ترکیب 46 نقشه یا لایۀ اطلاعاتی 35 عامل مورد نظر با دقت بالا انتخاب شود. سوم اینکه با درک این موضوع که روش‌های مبتنی بر پرسش‌تامه مانند تحلیل سلسله مراتبی (AHP) نمی تواند در ارزش گذاری لایه‌ها به نتایج مطمئنی برسد روشهای اصلاحی جدیدی را می‌توان ارائه داد که به نتایج رضایتبخشی منجر شوند و چهارم اینکه درک جغرافیایی از پدیده ها می تواند در مراحل نهایی به سنجش اعتبار نتایج کمک کند و بسته به تخصصهای آن در نوع خاصی از مکانیابی مؤثر واقع شود. در این تحقیق مساحت زمین مورد نیاز برای این پروژه 70 هکتار به دست آمد. موقعیت زمینی با این مساحت که آسیبی به محیط نرساند تنها در چهار مکان در غرب استان شناسایی شد. مطالعات ژئومورفولوژیک نیز نشان داد که یکی از قطعات که در جنوب شرق قصرشیرین قرار گرفته است باید به عنوان اولویت اصلی قرار گیرد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Geographical thinking is the basis of optimal sit selection for sensitive projects (Case study: Special wastes in Kermanshah province)

نویسندگان [English]

  • Iraj Jabbari 1
  • Majid Ahmadi-Molaverdi 2
  • Nafise Jami Alahmadi 3
  • Ali Rezapoor 4
  • Mohammad Mohammadnejad 5
1 Associate Professor of Geomorphology, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
2 Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
3 Assistant Professor of Environmental Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
4 Ph.D. Student of Geomorphology, Department of Geography, Faculty of Literature and Humanities, Razi University, Kermanshah, Iran
5 Assistant Professor of Industrial Engineering, Faculty of Engineering, Razi University, Kermanshah, Iran
چکیده [English]

With the development of industries and the expansion of human activities and the production of hazardous wastes, it is necessary to dispose of them in a suitable place that has the least threat to human life, and requires basic considerations about the site's vulnerability to natural and human hazards, ease of insulation and the risk of environmental pollution. Examining this issue seems very simple, which is why at the level of executive projects, each specialist considers himself entitled to location projects; unaware that each environment has certain complexities, the neglect of which may lead to great human and environmental waste. Accordingly, in this study, we first tried to improve the criteria for Iran according to geographical conditions by studying valid international standards and guidelines regarding the location of landfills for special waste. Second, with a geographical approach to the subject, by combining layers, the accuracy of the desired factors will increase, and by combining 46 maps or information layers, 35 desired factors will be selected with high accuracy. Third, by understanding that questionnaire-based methods such as hierarchical analysis (AHP) can not achieve reliable results in the evaluation of layers, new corrective methods can be proposed that lead to satisfactory results. Fourth, a geographical understanding of the phenomena can help assess the validity of the results in the final stages and, depending on its specialization, be effective in a particular type of site selection. We need 70 hectares In this study . Land location including the area that is not cause damage to environment elements and is close to industrial centers and roads but away from residential areas, airports and tourist areas was identified only in four places in the west of the province and on or near the Iranian-Iraqi border. Geomorphological studies also give proitey to one of them .

کلیدواژه‌ها [English]

  • Site selection
  • Special waste
  • Analytic hierarchy process
  • Kermanshah province
  • Applied geography