نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد ژئومورفولوژی

2 ژئومورفولوژی دانشگاه تبریز

چکیده

ﻳﻜﻲ از مهم­ترﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه­ای را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻔﺎ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ­ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ‫اﻳﺮان، محرومیت­های آن به­ویژه در ﻣﻮرد تالاب­ها در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﮕﺮان­ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ﺗـﻮان ‫ﺑﺎﻻی ﻛﺸﻮر، ﺟﻬﺖ ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش اﻣﺮ ﮔﺮدﺷﮕﺮی و ﻛﻤﻚ ﺑﻪ رﺷﺪ و ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻗﺘﺼﺎدی، اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ و ‫ﺑﺎﻻﺑﺮدن ﺳﻄﺢ اﺷﺘﻐﺎل در ﻛﺸﻮر، ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺗﻮرﻳﺴﻢ، اﻣﺮی اﺳﺖ ﻻزم و ﻛﻮﺗﺎﻫﻲ در اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ، ﺑﺎﻋﺚ ‫ﻋﻘﺐ ﻣﺎﻧﺪن ﻳﻜﻲ از زﻣﻴﻨﻪ­ﻫﺎی ﻣﻬﻢ اﻗﺘﺼﺎدی و ﻓﺮﻫﻨﮕﻲ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.یکی از جاذبه­های طبیعی استان لرستان تالاب­های زیبای پل­دختر است که به­عنوان مکان­های توریستی ژئومورفولوژیک تعریف می­شوند. این منطقه از نظر جغرافیایی در47 درجه و43 دقیقه طول شرقی و 33 درجه و 47 ثانیه عرض شمالی و در ارتفاع 680­ متری از سطح دریا واقع شده است. به­منظور ارزیابی و رتبه­بندی عیار­های موجود در ژئومورفوسایت تالاب­های پل­دخـتر از روش ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده اسـتفاده شد در این پـژوهش، ضمن آنالیز کامل این مـکان از لحاظ ارزش­های علمی، اقـتصادی، اکولوژیکی، زیبایی­شناختی و تاریخی بین ژئومورفولوژی و دیگر پدیده­های طبیعی و فرهنگی رابطه ایجاد گردید. نتایج حاصل از این پژوهش نشان داد که ارزش علمی این مکان نسبت به ارزش افزوده امتیاز بالاتری کسب نتموده است. همچنین زیرمـعیارهای ارزش افزوده که شامل ارزش اقـتصادی و ارزش زیبایی می­باشند به ترتیب کمترین و بیشترین امتیاز را کسب نموده­اند.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Evaluation of Scientific and Additional Value of Pole-dokhtar Wetlands Geomorphosites

نویسندگان [English]

  • zeinab Bahrami 1
  • Shahram Roostaei 2

1 Master of geomorphology

2 Geomorphology, University of Tabriz

چکیده [English]

During the last two decades, a lot of efforts in different grounds have taken for completing and developing of geomorphological inheritances. One of the natural attractions of Lorestan Province is beautiful Pole-dokhtar wetlands which define as a geomorphologic tourist place. This area is located at 47˙, 42’ of eastern longitudes and 33˙, 5’ of northern latitude, and at height 735 m from sea level. Evaluation of scientific value and additional value methods are used in order to evaluate of landforms in geomorphosite of Pole-dokhtar wetlands.
 In this study, besides a complete analysis of this place according to scientific, economic, ecologic, aesthetic and historical values, a relation was caused between geomorphology and other natural phenomena. After the explanation of the purposes of evaluation methods and identification of the features of Pole-dokhtar wetlands, the results of this study showed that the scientific and aesthetic value of this location is at the first place than other criteria.  While the economic value of this place receive the lowest rate. The existence of such a situation Indicate lack of identification of this place, Lack of coordination between planners, Poor management of related organizations and inadequate knowledge in the field of geotourism that led to the Lack of economic development.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Geomorphosite
  • Additional Value
  • Scientific Value
  • Wetland
  • Pole-Dokhtar
  • Lorestan
1ـ بهاروند، مهدی (1387)، «شناسایی پتانسیل­های ژئوتوریسم استان لرستان و رتبه­بندی جاذبه­ها بر اساس مدل AHP»، پایان­نامه کارشناسی ارشد، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی.
2ـ توکلی، مجید. پیروزی، فاطمه (1375)، «بررسی اکوسیستم تالاب­های پل­دختر»، مجله آبزیان، سال 7، شماره 70، صفحات 12-16.
3ـ رمضانی، بهمن (1385). «شناخت پتانسیل­های اکوتوریستی آسایش زیست اقلیمی تالاب کیاکلایه­ لنگرود با روش اوانز»، مجله­ جغرافیا و توسعه، شماره 7.
4ـ مختاری، داود (1389). «ارزیابی توانمندی­های اکوتوریستی مکان­های ژئومورفیکی حوضه آبریز آسیاب خرابه در شمال غرب ایران به روش پرالونگ«، مجله جغرافیا و توسعه، شماره 18.
5- Amberaseys, N.N. and Melville, C.P., (1982), “A History of Persian Earthquakes”, Cambridge Univ. Press, London, 219 pp. 
6- Bacon, R.P (1987), “Use of Wetlands for Tourism in the Insular Caribbean”, Annals of Tourism Research, Volume 14, Issue 1, 1987, Pages 104-117.
7- Carcavilla, L. Durán, J. (2009), “Geological Heritage and Geoconservation in Spain: Past, Present, and Future”, Geoheritage, 1:75-91.                                                     
8- Comanescu, L.Dobre, R (2009), “Inventorying, Evaluating and Tourism Valuating the Geomorphosites from the Central Sector of the Ceahla National Park”, Geo Journal of Tourism and Geosites, Pp. 86-96.
 11-Hose, T.A. (2007), “Geotourism in Almeria Province, Southeast Spain”, Preliminary Communication, Vol. 55, Pages 259-276.
12- Leman, M. Reedman, A. Pie, C. (2008), “Geoheritage of East and Southeast Asia”, Lesastari.
13- Mari, S. Fernanda, G. Cesar, M. (2009), “A Geodiversity Map: Geological-tourist Map of Calamuchitas Valley,Cordobaargentina”, Servicio Geológico Minero Argentino.              
14- Panizza, V. Mennella, M. (2007), “Assessing Geomorphosites Used for Rock Climbing: the Example of Monteleone Roccadori (Sardinia, Italy)”, Geographica Helvetica, Vol. 62(3).P.181-191.
15- Patzak, M. (2009), “UNESCO and the Global Geoparks Network Geological Heritage and Dustainable Fevelopment Eord Eide.new Challenges with Geotourism”, Proccedings of the VIII European Geoparks Conference, Idanha-a-Nova., 4-6 September (Portugal).
16- Pralong, J.P. (2005), “A Method for Assessing the Tourist Potential and Use of Geomorphological Sites”, Géomorphologie, Relief, Processus, Environnement, 3: 189- 196.
 17- Reynard, E., Fontana G., Kozlik, L., Scapozza, C., (2007), “A Method for Assessing «Scientific and Additional Values» of Geomorphosites, Geographica Helvetica Jg. 62, Heft 3, 148-158.
18- Wantzen, K.M. Junk, W.J (2008), “Riparian Wetlands”, Encyclopedia of Ecology, Pages 3035-3044.
19- Yao, Z. Bao, Z. Gao., P. (2006), “Environmental Assessments of Trace Metals in Sediments from, Dongting Lake”, Central China, Journal of China University of Geosciences, Volume 17, Issue 4, December 2006, Pages 310-319.
www.mehrnews.com.