دوره و شماره: دوره 18، شماره 47، فروردین 1393 
ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان ها در شهر تبریز

صفحه 23-53

فیروز جمالی؛ میرستار صدر موسوی؛ مهدی اشلقی


پهنه بندی و مکان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

صفحه 133-148

ابوالفضل رنجبر؛ فرشاد حکیم پور؛ میرحسن میریعقوب زاده؛ جواد شریف نژاد؛ عیسی پیری؛ الی ناز بابایی