مقاله علمی پژوهشی
ارزیابی ارزش علمی و ارزش افزوده مکان ژئومورفیک تالاب های پل دختر

زینب بهرامی؛ شهرام روستایی

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 1-21

چکیده
  ﻳﻜﻲ از مهم­ترﻳﻦ ﻇﺮﻓﻴﺖﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﻫﻤﻮاره ﻧﻘﺶ ﺗﻌﻴﻴﻦﻛﻨﻨﺪه­ای را در ﺗﻮﺳﻌﻪ و ارﺗﻘﺎی ﺳﻄﺢ رﺷﺪ اﻗﺘﺼﺎدی اﻳﻔﺎ ‫ﻣﻲﻛﻨﺪ ﺻﻨﻌﺖ ﺗﻮرﻳﺴﻢ اﺳﺖ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺎذﺑﻪ­ﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﮔﺮدﺷﮕﺮی ‫اﻳﺮان، محرومیت­های آن به­ویژه در ﻣﻮرد تالاب­ها در زﻣﻴﻨﻪ ﮔﺮدﺷﮕﺮی ﻧﮕﺮان­ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ ﭘـﺲ ﺑـﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
ارزیابی الگوهای مکان یابی بیمارستان ها در شهر تبریز

فیروز جمالی؛ میرستار صدر موسوی؛ مهدی اشلقی

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 23-53

چکیده
  بیمارستان، یکی از عناصر مهم بهداشت عمومی نوین است. سلامتی یک جمعیت یک جامعه نیازمند دسترسی به خدمات پزشکی و بیمارستانی است، همچنان که مراقبت­های پیشگیرانه و داشتن یک محیط سالم نیز در کنار آن لازم و ضروری است. مکان­یابی تسهیلات عمومی شهری، یکی از اهداف مهم برنامه­ریزی شهری است. برنامه­ریزان از طریق اختصاص زمین­های شهری به ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی نقش ویژگی های فردی در میزان دلبستگی کاربران به فضاهای شهری (نمونه موردی: خیابان خیام در قزوین)

مریم چرخچیان

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 55-69

چکیده
  رابطه انسان و مکان جنبه­های گوناگونی دارد که دلبستگی به مکان، به عنوان بُعد عاطفی این رابطه از اهمیت ویژه­ای برخوردار است. در این رابطه، علل و عوامل مختلفی در مطالعات گوناگون مطرح گردیده­اند که برخی به ویژگی­های مکان و برخی به ویژگی­های فردی اشاره دارند. در تحقیق حاضر با عـنایت به اهمیت این امر در توسـعه رابطه انسان و مکان ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیلی بر برنامه ریزی حمل و نقل شهری مبتنی بر رویکرد CDS با استفاده از نرم-افزار Super Decisions (مطالعه موردی: کلان شهر رشت)

سیده خدیجه رضاطبع؛ رحیم حیدری چیانه

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 71-108

چکیده
  حمل و نقل یکی از مهم­ترین بخش­های زیربنایی شهرها بوده از این­رو برنامه­ریزی مناسب برای آن، پایه اولیه موجودیت و تبیین روابـط متقابل فضایی شـهرها را ممکن مـی­سازد. ضعف مدیریت و عدم وجود برنامه­های یکپارچه سبب بروز چالش­هایی در بهره­برداری از قابلیت­های کنونی سیستم حمل و نقل شهری شده است. داده­های مورد نیاز تحقیق، ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تغییرات مجرا و فـرسایش کناره ای در رودخانه گاماسیاب از سال 1334 تا 1389

محمدحسین رضائی مقدم؛ نوشین پیروزی نژاد

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 109-132

چکیده
  تغییرات مجرای رودخانه، فرسایش کناره­ای و رسوبگذاری کناره­ای فرایندهای طبیعی رودخانه­های آبرفتی هستند. این مقاله با هدف بررسی جابه­جایی مئاندر و تغییرات الگوی رودخانه و تأثیر آن بر وضعیت فرسایش و رسوبگذاری رودخانه گاماسیاب در استان کرمانشاه انجام شده است. در این مطالعه از عکس­های هوایی سال­های 1334، 1348، 1382 و تصاویر ماهواره­ای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
پهنه بندی و مکان یابی دفن پسماندهای شهری (مطالعه موردی: شهرستان تبریز)

ابوالفضل رنجبر؛ فرشاد حکیم پور؛ میرحسن میریعقوب زاده؛ جواد شریف نژاد؛ عیسی پیری؛ الی ناز بابایی

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 133-148

چکیده
  رشد روز افزون جمعیت و به تبع آن افزایش پسماندها باعث شده است تا مساله دفع پسماندها توجه تعداد زیادی از کارشناسان مسائل زیست محیطی را به خود جلب کند. درک فرآیندهای زیست محیطی مستلزم دانستن روابط اکولوژیک ما بین موجودات زنده و غیرزنده و چرخه مواد غذایی و چرخه­های مهمی چون آب و چرخه نیتروژن می­باشد. شیرابه­های موجود در پسماندهای ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
پهنه بندی زمین برای توسعه شهری بخش مرکزی منطقه آزاد ارس با استفاده از مدل AHP

شهریور روستایی؛ اکبر اصغری زمانی؛ علی زلفی

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 149-169

چکیده
  در این مقاله با توجه به اهمیت و ضرورت شناخت ویژگی‌های محیط طبیعی جهت تمیز و تشخیص نقاط مناسب برای ایجاد بناها و ساختمان‌ها شهری، از مناطق نامساعد، دست به پهنه­بندی اراضی بخش مرکزی منطقه آزاد ارس، برای توسعه شهری زده شده است. برای این منظور 6 شاخص (فاصله از گسل، حریم رودخانه ارس، حریم مسیل‌ها، جنس زمین، فرسایش و شیب) در نظر گرفته شده ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
بررسی تغییرات کاربری زمین شهری از طریق مصوبات کمیسیون ماده پنج (مطالعه موردی شهر رشت)

نورالدین عظیمی؛ صالح پویان

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 171-195

چکیده
  از اوایل دهه 1350 کمیسیون ماده پنج (کمپ) به­عنوان مرجع قانونی برای انعطاف­پذیری اجرای طرح­های جامع و تفصیلی شهری در ایران مورد استفاده قرار گرفته است. بر پایه این قانون کلیه تغییرات مربوط به کاربری­های زمین شهری در محدوده قانونی شهرها از طریق تصمیمات این کمیسیون انجام می­گیرد. مقاله حاضر تلاش می­کند وضعیت تغییرات کاربری زمین ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
تحلیل فضایی شـاخص های اشتغال با استفاده از تحلیل عاملی و تـحلیل خوشه ای (نمونه موردی شهرستان های استان اصفهان)

سمانه مسیبی؛ سیداسکندر صیدایی؛ علی زنگی آبادی؛ علیرضا رحیمی

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 197-213

چکیده
  فزونی جمعیت جوان کشور و افزایش نرخ بیکاری نسبت به سال­های قبل از آن به وی‍ژه دهه اخیر، سبب شده است که، موضوع اشتغال یکی از چالش­های جدی و بحث­انگیز کشور باشد. بنابراین شناخت وضعیت اشتغال و بیکاری، درک نقاط قوت و ضعف و کاستی­های آن در برنامه­ریزی­های اشتغال و توسعه انسانی تأثیر بسزایی دارد. علی­رغم اینکه موضوع اشتغال و ...  بیشتر

مقاله علمی پژوهشی
مطالعه ویـژگی های اقلیمی استان های کرمانـشاه و کردسـتان بر مبنای تحلیل های عاملی و خوشه ای

سیدحسین میرموسوی؛ ندا خائفی؛ هوشنگ آبختی گروسی

دوره 18، شماره 47 ، فروردین 1393، صفحه 215-233

چکیده
  تقسیم­بندی­های آب و هوایی و شناخت مهم­ترین عوامل و عناصر تأثیرگذار بر اقلیم هر ناحیه، یکی از راه­های شناخت شناسنامه اقلیمی نواحی است. به منظور انجام این تحقیق، از داده­های سالانه­ 22 متغیر اقلیمی 12 ایستگاه­ سینوپتیک دو استان کرمانشاه و کردستان طی دوره آماری 20 ساله (1989-2008) استفاده شده است. جهت افزایش دقت میان­یابی­، 7 ...  بیشتر