تحلیل عوامل مؤثر بر میزان زیست پذیری محله های متراکم شهر بر اساس نقشه شناختی فازی(مورد مطالعه شهر آمل)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه آموزشی جغرافیا دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دانشگاه فردوسی

3 دانشگاه ارومیه

چکیده

هدف پژوهش حاضر تعیین و تشخیص میزان ارتباط بین شاخص های زیست پذیری محله های متراکم می باشد. بدین منظور، نوزده شاخص از طریق مطالعه ادبیات موضوع و مصاحبه با متخصصان برنامه ریزی شهری و شهرسازی که دربارة زیست پذیری دارای تجربه بوده اند، شناسایی شد. این عوامل در شش دسته کلی کالبدی-عملکردی، اجتماعی، طبیعی، اقتصادی، بصری و ادراکی مورد تقسیم بندی قرار گرفتند. سپس به منظور شناسایی شاخص های محوری مدل، از ترسیم نقشة شناختی فازی استفاده شد و میزان نفوذ هر یک از شاخص ها بر یکدیگر تعیین گردید در ادامه، ماتریس بدست آمده در نرم افزارFcmapper اجرا و نقشه شناختی فازی ترسیم گردید. در این تحقیق پس از بررسی 19 شاخص مشخص شد شاخص های زمین و تراکم، رضایت از سکونت، اندازه قطعات، تعاملات اجتماعی، گوناگونی مسکن و رونق و شکوفایی اقتصاد محله 6 شاخص مهم از نظر محوریت هستند که بیشترین اثرگذاری و اثرپذیری در ارتباط با سایر شاخص های زیست پذیری دارند در این میان شاخص زمین و تراکم دارای محوریت بیشتری نسبت به سایر عوامل است اندازه قطعات در رتبة دوم اهمیت قرار می گیرد این دو شاخص بیشترین اثرگذاری را در سایر متغیرها دارند شاخص رضایت از سکونت بیشترین تأثیرات را از سایر متغیرها دریافت می کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

analysis of factors affecting the voidability of dense neighborhoods in the city Based on fuzzy cognitive map (studied amol city)

نویسندگان [English]

  • Bratali Khakpoor 1
  • Zohre Bolori 2
  • Roghayeh davari 3
1 Associate Professor Department of Geography Faculty of Letters and Humanities Ferdowsi University Of Mashhad (FUM)
2 frdosi university
3 Urmia University
چکیده [English]

The purpose of this study was to determine and diagnose the relationship between viability indices of dense neighborhoods. For this purpose, nineteen operators were identified by studying the literature of the subject and interviews with urban planning specialists and urban planning that has been experienced about life. These factors were divided into six general, functional, social, natural, economic, visual and perceptual categories. Then, in order to identify the axial indexes of the model, the cognitive fuzzy mapping was used and the penetration rate of each indicator was determined on each other In the following, the matrix obtained in the FCmapper software was implemented and the fuzzy cognitive map was drawn.In this study, after reviewing 19 indicators, land indices and density, residence satisfaction, parts size, social interactions, diversity of housing and prosperity and flourishing of the neighborhood economy are 6 important indicators in terms of focusing the most effectiveness and effectiveness in relation to other There are environmental indicators, among which the earth and density are more centered than other factors. The size of the components is important in the second rank. These two indicators have the greatest influences in other variables. The satisfaction index of residence receives the most influences from other variables.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Livable city
  • dense neighborhoods
  • fuzzy cognitive maps
  • Amol city