نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری /دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

این پزوهش، بر حسب هدف کاربردی، بر حسب روش، تحقیقی توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. داده‌های تحقیق، به روش میدانی از طریق پرسشنامه و همچنین به روش آرشیوی گردآوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگرانی است که در طول فصل تابستان طی سال های 98 و 99 به روستاهای هدف گردشگری و مناطق عشایری دارای پتانسیل گردشگری خلاق در منطقه ارسباران، مراجعه نموده‌اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران برای جوامع نامعین استفاده شده است. با توجه به مقادیر حاصل، حجم نمونه مناسب برای انجام پژوهش، 384 نفر از گردشگران می‌باشد. در تنظیم پرسشنامه برای سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شده است. با سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ کل 987/0، پایایی پرسشنامه تحقیق، در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای کمی و کیفی، از سه روش بهره گرفته شده است: 1.از آزمون‌ فریدمن، برای مقایسه میانگین‌های جامعه آماری، مربوط به گردشگری خلاق با نرم‌افزار SPSS و تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که از بین ابعاد گردشگری خلاق روستایی، بیشترین تاثیر را تعامل با رتبه میانگین 3.70 بر گردشگری خلاق روستایی می‌گذارد. 2.برای تحلیل‌های چند متغیره و تعیین روابط ساختاری میان متغیرها حس لذت گردشگران خلاق، تکنیک‌های آماری تحلیل عاملی به کمک نرم افزار Amos Graphic 22 به کار گرفته شده است و تحلیل‌ها حاکی از آن است که بعد کالبدی و زیست محیطی احساس لذت با ضریب 01/1 بیشترین ضریب را در بین ابعاد حس لذت به خود اختصاص داده است. 3.برای تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عوامل موثر بر رفتار آتی گردشگران روستایی و عشایری، از روش حداقل مجذورات جزیی به کمک نرم-افزار PLS نسخه 3 بهره گرفته شد و نتایج تحلیل‌ها رابطه معنی‌داری بین متغیرهای پژوهش را نشان داده و مشخص شد بیشترین تاثیر را گردشگری خلاق بر حس لذت با ضریب 968/0 دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

An analysis of the factors affecting creative tourism and the future behavior of rural and nomadic tourists in Arasbaran region

نویسندگان [English]

 • hossein karimzade 1
 • Abolfazl Ghanbari 2
 • Samira Hashemi Amin 3

1 Assistant Professor / Department of Geography and Urban Planning / University of Tabriz

2 Faculty member of Tabriz University

3 University Of Tabriz

چکیده [English]

This research has been done with practical purpose and descriptive-analytical survey method. Research data were collected by field method through questionnaire and also by archival method by referring to related documents, books and articles.The statistical population of the study includes tourists who have traveled to the target villages of tourism and nomadic areas with creative tourism potential in Arasbaran region during the summer of 1398 and 1399. To determine the sample size, Cochran's sampling formula for indeterminate communities was used.According to the obtained values, the appropriate sample size for conducting research is 384 tourists. Content validity was used to assess validity. By measuring the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha of 0.987, its reliability was confirmed at a high level. To measure quantitative and qualitative variables, three methods have been used: 1. Friedman test has been used to compare the means of the statistical population related to creative tourism with SPSS software. 2. For multivariate analysis of creative tourists' sense of pleasure, statistical techniques of factor analysis by using Amos Graphic 22 software have been used to determine the structural relationships between variables in the conceptual model. 3. To analyze the data related to the factors affecting the future behavior of rural and nomadic tourists, the method of minimum squares with the help of PLS software version 3 and ArcGIS software has been used to prepare the map.The results of the present study show that among the dimensions of creative rural tourism, the interaction with an average rank of 3.70 has the greatest impact on creative rural tourism. In addition, the physical and environmental dimension of pleasure with a coefficient of 1.01 has the highest coefficient among the dimensions of pleasure. The effect of factors affecting the future behavior of tourists has shown a significant relationship between research variables

کلیدواژه‌ها [English]

 • Creative tourism
 • tourist behavior
 • tourist pleasure
 • rural and nomadic tourism
 • اعوانی، غلامرضا و دیگران (1396). «نگاهی به شهر خلاق؛ مجموعه مقالات و گفتگوها»، سازمان فرهنگی تفریحی شهرداری اصفهان، سال چاپ : 1396 شماره شابک : 9786001323522.
 • برندگی، بدری و داریوش نعمتی (1397). «گردشگری خلاق»؛ راهی به سوی توسعه، اولین همایش ملی گردشگری و طبیعت­گردی ایران زمین.
 • بنی­ کمالی، سهند (1392). اهمیت شناخت رفتار گردشگر برای مدیران کسب و کارهای گردشگری در عصر جهانی شدن، همایش ملی توسعه صنعت گردشگری با تاکید بر پارک های ملی و تالاب ها با محوریت استان گلستان، 1392.
 • پاپ ­زن، عبدالحمید؛ قبادی، پرستو؛ زرافشانی، کیومرث و شهپر گراوندی (1389). «مشکلات و محدودیت­های گردشگری روستایی با استفاده از نظریه بنیانی (روستای حریر، استان کرمانشاه)»، فصلنامه پژوهشهای روستایی، دوره 1 ،شماره 3،پاییز 1389، صص 25-52.
 • دهشیری، محمدرضا (1394). ارزیابی عوامل مؤثر بر توسعه گردشگری مذهبی در ایران، برنامه­ریزی و توسعه گردشگری، سال 4، 12، 72-92.
 • رحیمی، محمد و فاطمه پازند (1395). «الگوی گردشگری خلاق شهری درایران با استفاده از مدل تحلیلی سلسله مراتبی»، فصلنامة علمی، پژوهشی ابتکار و خلاقیت در علوم انسان، دورة ششم، شمارة سه، زمستان 95 ، صص 97-124.
 • شاکریان، امید (1392). «رابطه سرمایه انسانی و سرمایه رابطه­ای در کسب و کارهای کوچک و متوسط گردشگری فرهنگی»،پایاننامه کارشناسی ارشد، تهدان: دانشگاه علامه طباطبایی، دانشکده مدیریت و حسابداری.
 • صادقی، منصور و محبت رییسی (1389). «ارائه مدل مفهومی برای سنجش خلاقیت»، دوماهنامه توسعه انسانی پلیس، سال هفتم، شماره 30، مرداد و شهریور، 1389.
 • صالحی ­فرد، محمد (1390). «گردشگری روستایی مبانی نظری و طرح­های ساختاری»، انتشارات مرندیز. مشهد.
 • صحنــه، بهمــن و مهــدی خــداداد (1393). «بررســی راهکارهــای توســعه گردشــگری روســتایی بــا اســتفاده از مــدل SWOT مطالعــه مــوردی: دهســتان فیروزجــاه- شهرسـتان بابـل«. دومیـن همایـش ملـی پژوهـش هـای کاربــردی در جغرافیــا و گردشــگری.
 • عینالی، جمشید و حسن قاسملو (1398). «نقش گردشگری خلاق در توسعه پایدار مناطق روستایی (مطالعه موردی روستاهای تاریخی- فرهنگی شمال غرب کشور)، مجله پژوهش و برنامه ریزی روستایی،سال هشتم شماره ۲ (پیاپی ۲۵، بهار ۱۳۹۸)، صص 19-39.
 • غلام­رضایی، سعید، زینعلی، مریم. ناصری، علیرضا و سـهیلا نـورائی (1391). «توریسـم عشـایری فرصـتی کارآفرینانه در صنعت توریسم کشور»، ارائه شده در دومین همـایش ملـی راهکارهـای توسـعه اقتصـادی بـا محوریت برنامهریزی منطقه­ای- صص 12-21.
 • فاضل نیا، غریب و صالح هدایتی، (1389). «راهبردهای مناسب برای توسعه گردشگری دریاچه زریوار، مجله جغرافیا و توسعه، 19، 145-170.
 • فاضلی، محمد و سحر صالحی (1392). «شکاف نگرش، دانش و رفتار زیست محیطی گردشگران»، فصلنامه علمی ـ پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هشتم ـ شماره 22 ـ تابستان 22 صفحات 731 تا 717.
 • فرجی راد، علیرضا و سمیه آقاجانی (1388). «تحلیلی نو پیرامون گردشگری و جدیدترین طبقه بندی آن«، فصلنامه جغرافیایی سرزمین، علمی پژوهشی، سال ششم، شماره 23، پاییز 1388، 61-72.
 • فرجی، حسنعلی؛ مطیعی لنگرودی سیدحسن؛ یداللهی، جهانگیر و حسین کریم­زاده (1393). شناسایی و تحلیل فضایی بسترهای مناسب فرصت های کارآفرینی در گردشگری نواحی روستایی مطالعه موردی نواحی روستایی شهرستان ورزقان، فصلنامه علمی- پژوهشی فضای جغرافیایی، سال چهاردهم، شماره 45، بهار 1393، صص 17-44.
 • قنبری، محسن (1393). تأثیر تصویر مقصد بر تمایلات رفتاری گردشگران شهر شیراز، پایان­نامه کارشناسی ارشد، به راهنمایی محمدرضا فرزین، دانشکده علوم انسانی، دانشگاه عالمه طباطبایی تهران، 1393.
 • قنبری، ابوالفضل؛ عباس­زاده، محمد و سمیرا هاشمی امین (1396). «بررسی عوامل موثر بر رفتار آتی گردشگران مناطق 2 و 8 کلانشهر تبریز»، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه­ریزی، سال 21، شماره 62، زمستان 96، صص 262-247.
 • کریم­زاده حسین؛ قنبری، ابوالفضل و سمیرا هاشمی  امین (1400). «بررسی و سنجش اثر ابعاد حس لذت بر قصد رفتاری گردشگران در ١ مناطق روستایی و عشایری شهرستان کلیبر»، فصلنامه علمی-پژوهشی برنامه ریزی و توسعه گردشگری، دوره ۱۰، شماره ۳۶، بهار ۱۴۰۰، صفحات ۷۳ تا ۹۷.
 • لطفی، حیدر؛ یوسفی باصری، علی­محمد و رضـا موسوی (1390). «عشـایر، توسـعه و گردشـگری»، تهـران: سازمان جغرافیایی نیروهای مسلح.
 • محمدی، سعدی، طلعتی، مرضیه، اسدی، سیوان و سوران منوچهری (1397). «تبیین اثرات گسترش گردشگری در تغییر سطح معیشت روستاهای کوهستانی (مطالعه موردی دهستان اورامان -غرب استان کردستان)»، مجله تحقیقات جغرافیایی، سال 33 ،شماره 1، 191-208.
 • منصوری مؤید، فرشته و سمیرا سلیمانی (1391). «ابزارهای بازاریابی و تصویر ذهنی گردشگران از مقصد»، فصلنامه علمی پژوهشی مطالعات مدیریت گردشگری سال هفتم  شماره 18  تابستان 91،  صفحات 93  تا 
 • مهدوی، مسعود، (1383)؛ مقدمه­ای بر جغرافیای روستایی ایران، انتشارات سمت، تهران.
 • مهدیان، معصومه و مهدی تقوایی (1400). «تحلیل پراکنش فضایی برخورداری از ابعاد عملگرا‌های گردشگری خلاق (مطالعه موردی شهرستان‌های استان گلستان)»، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی.
 • میرکتولــی، جعفــر و راضیــه مصــدق (1389). «بررســی وضعیــت گردشــگری روســتایی و نقــش آن در رونــق صنایع دســتی دهســتان اســترآباد جنوبی.شهرســتان گــرگان»، مطالعــات و پژوهش­هــای شــهری و منطقــهای، دوره 2 ،شــماره 7 ،ص 135-154.
 • نعمت الهی، زهرا.، مجاوریان، مجتبی و مسعود حسین زاده، (1395) «اولویت­بندی روستاهای هدف گردشگری در استان مازندران»، نشریه اقتصاد و توسعه کشاورزی، جلد30 ،شماره 3 ، صص226-218.
 • نوروزی، اسرا (1398). شناخت نظریات مطرح در روابط متقابل شهر و روستا در جهان و ایران جهت دستیابی به توسعة پایدار، فصلنامه علمی تخصصی معماری سبز سال پنجم، شماره 1( پیاپی: 4) بهــار 1398 ،جلد دو.
 • Abdullah, Siti Intan Nurdiana Wong & Eric Lui (2018). SATISFACTION DRIVERS AND REVISIT INTENTION OF INTERNATIONAL TOURISTS IN MALAYSIA, Journal of Tourism, Hospitality and Environment Management, Volume: 3 Issues: 9 [June,2018] pp.01-13.
 • Ali, F., Ryu, K & Hussain, K. (2016). Influence of experiences on memories, satisfaction and behavioral, Vol. 12, pp. 5–18.
 • Antón, C., Camarero, C & Laguna-García, M. (2017).“Towards a new approach of destination loyalty drivers: Satisfaction, visit intensity and motivations”, Current Issues in Tourism, 20(3), 238-260.
 • Blapp, M., & Mitas, O. (2018). Creative tourism in Balinese rural communities. Current Issues in Tourism, 21(11), 1285-1311.
 • Syafruddin (2018). A Ali Muslim and Said Musnadi, (2018). Effect of Creative Tourist Experience and Leisure Enjoyment to Behavioral Intention on Marine Tourism Destination, The IRES International Conference, Antalya, Turkey, 7th-8th August, 2018.
 • Curtis, A., & Davidson, P. (2013). A review of the concepts of enjoyment, appreciation and understanding as applied to Victoria’s Marine Protected Areas (MPA) Report No. 71. edu.au. Retrieved from https://www.csu.edu.au/__data/assets/pdf_file/0004/884281 developing a scale to measure the enjoyment of webexperiences. Journal of Interactive Marketing, 22, 40–57.
 • Doris Anna Carson (2018), Challenges and opportunities for rural tourism geographies: a view from the ‘boring’ peripheries, Tourism Geographies, VOL 20: NO 4, 737-741.
 • Einali, J., Mohammadi Yeganeh, B. & Ghasemlou, H. (2019). The role of creative tourism in sustainable development of rural areas (Case study: Historic-Cultural Villages in North-West of Iran). Journal of Research & Rural Planning, 8(2), 19-39.
 • Horng, J.S., Tsai, C.Y., Yang, T.C., Liu, C.H.C. and Hu, D.C. (2016). Exploring the relationship between proactive personality, work environment and employee creativity among tourism and hospitality employees, International Journal of Hospitality Management, No. 54: 25-34.
 • Hung Wei-Li, Lee Yi-Ju & Po-Hsuan Huang (2014), Creative experiences. Intentions: A study of creative tourism. Journal of Travel & Tourism Marketing. intention: The effects of novelty seeking and satisfaction. Tourism Management.
 • M. Gokovali.U. & Bahar, O., (2007). Determinants of length of stay: A practical use of survival analysis. Tourism management, 28. 736-746.
 • Lee J. & Lee H. (2015). Deriving Strategic Priority of Policies for Creative Tourism Industry in Korea using AHP. Procedia Computer Science, 55, 479-484.
 • Lee, T. H. (2009). A Structural Model to Examine How Destination Image, Attitude, and Motivation Affect the Future Behavior of Tourists. Leisure Sciences, 31: 215–236.
 • Lin, Aleck, Gregor, Shirley, and Ewing, M. (2008). Management. Retrieved from http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S026151770 9000557
 • Melo, H., Moniz, A., Silva, F., & Batista, M. (2017). Tourist destination image and consumer behavior: The case of the Azores. Journal of Spatial and Organizational Dynamics, 5(2), 73–82.
 • Meng, SH-M., Liang, G-SH & Yang, SH-H (2011). The relationships of cruise image, perceived value, satisfaction, and post-purchase behavioral intention on Taiwanese tourists. African Journal of Business Management. 5(1), 19-29.
 • Mill, R. C. & A. M. Morrison, (1992), The Tourism system: an introductory Text, 2nded. Prentice Hall, New Jersey, 1-31.
 • Mohammadi, A., Moharrer, M., & Babakhanifard, M. S. (2019). The business model and balanced scorecard in creative tourism: the ultimate strategy boosters. Current Issues in Tourism, 22(17), 2157-2182.
 • Mousavi Seyed Sina (2016). Defining Cultural Tourism, International Conference on Civil, agriculture and sustainable Development, London.
 • Özdemir, Gökçe: Şimşek, Ömer (2015). The Antecedents of Complex Destination Image, Journal of Procedia - Social and Behavioral Sciences, 10.1016/j.sbspro.2015.01.1229.
 • Rabazauskaitė Vaida (2015) Revitalisation of public spaces in the context of creative tourism, Creativity Studies, 8:2, 124-133,Research in Tourism, Leisure and Events, 3:1, 18-30
 • Richards, G., & Marques, L. (2012). Exploring Creative Tourism: Editors Introduction, Journal of Tourism Consumption and Practice, 4(2), 1-11.
 • Sangchumnong, A (2018). Development of a sustainable tourist destination based on the creative economy:Case study of Klong Kone Mangrove Community,Thailand. Kasetsart Journal of Social Sciences.
 • Sleuwaegen, L. and Boiardi, P. (2014). Creativity and regional innovation: Evidence from EU regions, Research Policy, 43(9): 1508-1522
 • Teresa M. Fernández, (2010), more than sun, beach and heritage: innovating Mediterranean tourism through creative tourism. Interactions, co-operation, competitiveness and economic development, Prof. of Applied Economics Institution: Universidad Rey Juan Carlos Department: Economía Aplicada.
 • Wang, Jia, Huang, Xijia, Gong, Zhiqiang, Cao, Kaiying, (2020), Dynamic assessment of tourism carrying capacity and its impacts on tourism economic growth in urban tourism destinations in China, Journal of Destination Marketing & Management 15 ,100383.