تحلیلی بر عوامل موثر بر گردشگری خلاق و رفتار آتی گردشگران روستایی و عشایری منطقه ارسباران

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار/ گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری /دانشگاه تبریز

2 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

3 دانشگاه تبریز

چکیده

این پزوهش، بر حسب هدف کاربردی، بر حسب روش، تحقیقی توصیفی-تحلیلی از نوع پیمایشی محسوب می‌شود. داده‌های تحقیق، به روش میدانی از طریق پرسشنامه و همچنین به روش آرشیوی گردآوری گردیده است. جامعه آماری تحقیق شامل گردشگرانی است که در طول فصل تابستان طی سال های 98 و 99 به روستاهای هدف گردشگری و مناطق عشایری دارای پتانسیل گردشگری خلاق در منطقه ارسباران، مراجعه نموده‌اند. برای تعیین حجم نمونه از فرمول نمونه‌گیری کوکران برای جوامع نامعین استفاده شده است. با توجه به مقادیر حاصل، حجم نمونه مناسب برای انجام پژوهش، 384 نفر از گردشگران می‌باشد. در تنظیم پرسشنامه برای سنجش روایی از روایی محتوا استفاده شده است. با سنجش پایایی پرسشنامه با آلفای کرونباخ کل 987/0، پایایی پرسشنامه تحقیق، در سطح بالایی مورد تایید قرار گرفت. برای سنجش متغیرهای کمی و کیفی، از سه روش بهره گرفته شده است: 1.از آزمون‌ فریدمن، برای مقایسه میانگین‌های جامعه آماری، مربوط به گردشگری خلاق با نرم‌افزار SPSS و تجزیه و تحلیل‌ها نشان داد که از بین ابعاد گردشگری خلاق روستایی، بیشترین تاثیر را تعامل با رتبه میانگین 3.70 بر گردشگری خلاق روستایی می‌گذارد. 2.برای تحلیل‌های چند متغیره و تعیین روابط ساختاری میان متغیرها حس لذت گردشگران خلاق، تکنیک‌های آماری تحلیل عاملی به کمک نرم افزار Amos Graphic 22 به کار گرفته شده است و تحلیل‌ها حاکی از آن است که بعد کالبدی و زیست محیطی احساس لذت با ضریب 01/1 بیشترین ضریب را در بین ابعاد حس لذت به خود اختصاص داده است. 3.برای تجزیه و تحلیل داده‌های مربوط به عوامل موثر بر رفتار آتی گردشگران روستایی و عشایری، از روش حداقل مجذورات جزیی به کمک نرم-افزار PLS نسخه 3 بهره گرفته شد و نتایج تحلیل‌ها رابطه معنی‌داری بین متغیرهای پژوهش را نشان داده و مشخص شد بیشترین تاثیر را گردشگری خلاق بر حس لذت با ضریب 968/0 دارد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

An analysis of the factors affecting creative tourism and the future behavior of rural and nomadic tourists in Arasbaran region

نویسندگان [English]

  • hossein karimzade 1
  • Abolfazl Ghanbari 2
  • Samira Hashemi Amin 3
1 Assistant Professor / Department of Geography and Urban Planning / University of Tabriz
2 Faculty member of Tabriz University
3 University Of Tabriz
چکیده [English]

This research has been done with practical purpose and descriptive-analytical survey method. Research data were collected by field method through questionnaire and also by archival method by referring to related documents, books and articles.The statistical population of the study includes tourists who have traveled to the target villages of tourism and nomadic areas with creative tourism potential in Arasbaran region during the summer of 1398 and 1399. To determine the sample size, Cochran's sampling formula for indeterminate communities was used.According to the obtained values, the appropriate sample size for conducting research is 384 tourists. Content validity was used to assess validity. By measuring the reliability of the questionnaire with Cronbach's alpha of 0.987, its reliability was confirmed at a high level. To measure quantitative and qualitative variables, three methods have been used: 1. Friedman test has been used to compare the means of the statistical population related to creative tourism with SPSS software. 2. For multivariate analysis of creative tourists' sense of pleasure, statistical techniques of factor analysis by using Amos Graphic 22 software have been used to determine the structural relationships between variables in the conceptual model. 3. To analyze the data related to the factors affecting the future behavior of rural and nomadic tourists, the method of minimum squares with the help of PLS software version 3 and ArcGIS software has been used to prepare the map.The results of the present study show that among the dimensions of creative rural tourism, the interaction with an average rank of 3.70 has the greatest impact on creative rural tourism. In addition, the physical and environmental dimension of pleasure with a coefficient of 1.01 has the highest coefficient among the dimensions of pleasure. The effect of factors affecting the future behavior of tourists has shown a significant relationship between research variables

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creative tourism
  • tourist behavior
  • tourist pleasure
  • rural and nomadic tourism