ارز‌ش‌گذاری و اولویت‌بندی عوامل موثر بر انتخاب برج‌های مسکونی به عنوان خانه از دیدگاه ساکنان در منطقه2شهر اردبیل

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گرو جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشکده علوم اجتماعی. محقق اردبیلی. اردبیل ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ،ایران

چکیده

رشد جمعیت، تحولی بزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است که از جمله آنها می‌توان به وضعیت فضایی محل مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت‌های مهم هر جامعه محسوب می‌گردد. از لحاظ داشتن مسکن خوب و مناسب در بین محلات و مناطق شهری تفاوت‌های زیادی وجود دارد و این تفاوت‌ها سبب شده است که شهروندان شاخص‌های مختلفی را برای انتخاب محل سکونت خود در نظر بگیرند. از این رو، هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص‌های مسکن‌گزینی در شهر اردبیل می-باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علّی و بر اساس مدل‌یابی معادلات ساختاری است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه با 4 شاخص(اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و کالبدی) و 33 گویه برمبنای پاسخ‌های ساکنان برج‌های مسکونی آفتاب، مهتاب، بنفشه و میلاد در منطقه 2 شهر اردبیل و با حجم نمونه400 نفر انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS , Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب تحلیل مسیر و آزمونt نشان داد که متغیرهای(رعایت اصول شهری و عریض بودن کوچه و خیابان، مناسب بودن شرایط محله برای رفت و آمد بانوان، داشتن پارکینگ، با نشاط و سرزنده بودن محله، سطح فرهنگ افراد بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج نشان داد 4 شاخص پژوهش تاثیر مثبت و معنی داری بر مسکن‌گزینی ساکنان شهر اردبیل دارند. با شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مسکن‌گزینی از نظر شهروندان، مدیران شهری می‌توانند شرایط مسکونی شهروندان را ارتقا و بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Evaluating and Prioritizing Factors Affecting Residential Towers Selection as a house from the Viewpoint of Residents in District 2 of Ardabil City

نویسندگان [English]

  • MohammadHasan Yazdani 1
  • samira saeidi zaranji 2
  • hadi eskandari eynodin 3
1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran
2 Department of Geography and Urban Planning. Faculty of Social Sciences. Mohaghegh Ardabili. Ardabil Iran
3 Department of Geography and Urban Planning Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran
چکیده [English]

Population growth has made a huge difference in the various aspects of human life and their function, including the spatial status of individuals. In this growth. This growth usually includes having good and proper housing is one of the most important priorities of every society. There are many differences between neighborhoods and urban areas in terms of having a good and affordable housing, and these differences have led citizens to consider different indicators for their choice of residence. Therefore, the aim of this study was to evaluate domiciliation indices in Ardabil city. The present study is applied in terms of purpose and causal in nature based on structural equation modeling. Data were collected through a questionnaire with 4 indices (socio-cultural, economic, environmental and physical) and 33 items based on the responses of residents of Aftab, Mahtab, Banafsheh and Milad residential towers in District 2 of Ardabil city with a sample size of 400 . The collected data were analyzed by SPSS, Smart-PLS software. The results of path coefficient analysis and t-test showed that the variables (suitability of neighborhood conditions, heeding of urban principles and widespreading of alleyways and streets, suitability of neighborhood conditions for traffick of women, having parking, freshity and inanity of neighborhood, people's culture level had dedicated the most date for itself. The results showed that 4 research indicators have a positive and significant impact on domiciliation selection of Ardebil residents. With identifying and evaluating domiciliation indicators in the view of citizens, city managers can improve and perferment the housing conditions of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Housing
  • domiciliation Factors
  • Structural Equations
  • Ardabil City