نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار، گرو جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشگاه محق اردبیلی، اردبیل، ایران

2 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری. دانشکده علوم اجتماعی. محقق اردبیلی. اردبیل ایران

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه محقق اردبیلی، اردبیل ،ایران

چکیده

رشد جمعیت، تحولی بزرگ در ابعاد مختلف زندگی انسان‌ها و عملکرد آنها ایجاد کرده است که از جمله آنها می‌توان به وضعیت فضایی محل مسکونی افراد اشاره کرد. در این رشد معمولاً داشتن مسکن خوب و مناسب از اولویت‌های مهم هر جامعه محسوب می‌گردد. از لحاظ داشتن مسکن خوب و مناسب در بین محلات و مناطق شهری تفاوت‌های زیادی وجود دارد و این تفاوت‌ها سبب شده است که شهروندان شاخص‌های مختلفی را برای انتخاب محل سکونت خود در نظر بگیرند. از این رو، هدف این پژوهش، ارزیابی شاخص‌های مسکن‌گزینی در شهر اردبیل می-باشد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت علّی و بر اساس مدل‌یابی معادلات ساختاری است. گردآوری داده‌ها از طریق پرسشنامه با 4 شاخص(اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، محیطی و کالبدی) و 33 گویه برمبنای پاسخ‌های ساکنان برج‌های مسکونی آفتاب، مهتاب، بنفشه و میلاد در منطقه 2 شهر اردبیل و با حجم نمونه400 نفر انجام شد. اطلاعات جمع‌آوری شده از طریق نرم‌افزارهای SPSS , Smart-PLS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند. نتایج ضریب تحلیل مسیر و آزمونt نشان داد که متغیرهای(رعایت اصول شهری و عریض بودن کوچه و خیابان، مناسب بودن شرایط محله برای رفت و آمد بانوان، داشتن پارکینگ، با نشاط و سرزنده بودن محله، سطح فرهنگ افراد بیشترین مقدار آماره را به خود اختصاص داده‌اند. نتایج نشان داد 4 شاخص پژوهش تاثیر مثبت و معنی داری بر مسکن‌گزینی ساکنان شهر اردبیل دارند. با شناسایی و ارزیابی شاخص‌های مسکن‌گزینی از نظر شهروندان، مدیران شهری می‌توانند شرایط مسکونی شهروندان را ارتقا و بهبود بخشند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Evaluating and Prioritizing Factors Affecting Residential Towers Selection as a house from the Viewpoint of Residents in District 2 of Ardabil City

نویسندگان [English]

 • MohammadHasan Yazdani 1
 • samira saeidi zaranji 2
 • hadi eskandari eynodin 3

1 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Mohaghegh Ardabili, Ardabil, Iran

2 Department of Geography and Urban Planning. Faculty of Social Sciences. Mohaghegh Ardabili. Ardabil Iran

3 Department of Geography and Urban Planning Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran

چکیده [English]

Population growth has made a huge difference in the various aspects of human life and their function, including the spatial status of individuals. In this growth. This growth usually includes having good and proper housing is one of the most important priorities of every society. There are many differences between neighborhoods and urban areas in terms of having a good and affordable housing, and these differences have led citizens to consider different indicators for their choice of residence. Therefore, the aim of this study was to evaluate domiciliation indices in Ardabil city. The present study is applied in terms of purpose and causal in nature based on structural equation modeling. Data were collected through a questionnaire with 4 indices (socio-cultural, economic, environmental and physical) and 33 items based on the responses of residents of Aftab, Mahtab, Banafsheh and Milad residential towers in District 2 of Ardabil city with a sample size of 400 . The collected data were analyzed by SPSS, Smart-PLS software. The results of path coefficient analysis and t-test showed that the variables (suitability of neighborhood conditions, heeding of urban principles and widespreading of alleyways and streets, suitability of neighborhood conditions for traffick of women, having parking, freshity and inanity of neighborhood, people's culture level had dedicated the most date for itself. The results showed that 4 research indicators have a positive and significant impact on domiciliation selection of Ardebil residents. With identifying and evaluating domiciliation indicators in the view of citizens, city managers can improve and perferment the housing conditions of citizens.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Housing
 • domiciliation Factors
 • Structural Equations
 • Ardabil City
 • اکبری، نعمت اله، عماد زاده و رضوی(1383). بررسی عوامل موثر بر قیمت مسکن در شهر مشهد، رهیافت اقتصادسنجی فضایی در روش هدانیک؛ فصلنامه پژوهش های اقتصادی، شماره11 و 12، بهار و تابستان:78-57.
 • اکبری، نعمت اله؛خوش اخلاق، رحمان؛مردیها،سارا؛(1392). سنجش و ارزش‌گذاری عوامل موثر بر انتخاب مسکن با استفاده از روش انتخاب تجربی از دیدگاه خانوارهای ساکن در بافت فسوده شهراصفهان، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی( رشد و توسعه پایدار)، سال سیزدهم، شماره سوم،19-47.
 • اهری، زهرا، و دیگران؛ مسکن حداقل؛ مرکز تحقیقات ساختمان و مسکن، وزارت مسکن و شهرسازی،1367
 • بزی، خدارحم؛جواهری، عباس؛(1390)، بررسی افتراق مکانی- فضایی محل های شهر زابل در برخورداری ازشاخص های مسکن سالم، مجله جغرافیا و برنامه ریزی محیطی، شماره پیاپی43،202-185.
 • بمانیان، محمدرضا،(1377)، بررسی عوامل موثر بر شکل گیری ساختمانهای بلند در ایران، پایان نامه دکتری در گرایش معماری، دانشگاه تهران.
 • پورحیدرتوچاهی،مریم؛ پوراشمنان طالمی، محمد مهدی پور(1399). تاثیر مسکن بر محرمیت(نمونه موردی مسکن مهر رشت)، فصلنامه معماری شناسی، سال سوم، شماره15، 1399.
 • تاجیک، وحید؛ عسکری، محسن؛ نالایی، امیر حسین؛ مهدی نیا، محمد هادی(1396).مکانیابی پهنه های مستعد بلندمرتبه سازی نمونه موردی: حوزه شمال غربی مشهد، فصلنامه تحقیقات جغرافیایی، سال سی و دوم، شماره سوم، پاییز1396، شماره پیاپی126.
 • دفتر اقتصاد مسکن؛ بولتن اقتصاد مسکن،وزارت مسکن و شهرسازی، شماره18، 1375.
 • قلمبر دزفولی، مریم؛ نقی زاده محمد، ماجدی، حمید(1395). تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص های کیفی مسکن، مجله هویت شهر، شماره سی و ششم، سال دوازدهم، زمستان1397.
 • رفیعیان،محمدرضا، عسگری و عسگری زاده،(1388) سنجش میزان رضایتمندی سکونتی ساکنان محله نواب؛ پژوهش های جغرافیای انسانی،شماره67:68-53.
 • روستایی، شهریور، فرخی صومعه، مینا، قربانی، رسول(1399). تحلیلی بر سبک زندگی مسکونی و الگوی سکونت شهری با تأکید بر رضایت، انتخاب و ترجیح (مطالعه موردی: کلان‌شهر تبریز). نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی(58).
 • زیاری، کرامت الله؛پرهیز؛ فریاد؛ مهدنژاد، حافظ، اشتری، حسن(1389). ارزیابی مسکن گروه‌های درآمدی و ارائه برنامه تامین مسکن اقشار کم درآمد(نمونه موردی:استان لرستان)، پژوهش‌های جغرافیای انسانی، شماره74،1-21.
 • زیاری، کرامت الله؛ آروین،محمود؛ فرهادی خواه، حسین؛(1396). ارزیابی وضعیت شاخص های مسکن گزینی در شهر(نمونه موردی:شهر اهواز)،فصلنامه مطالعات مدیریت شهری،سال نهم، شماره سی ام، تابستان1396،7.
 • زراء نژاد و انوری(1385) برآورد تابع قیمت هدانیک مسکن شهر اهواز به روش داده های ترکیبی، فصلنامه پژوهش های اقتصادی ایران، شماره 28: 168-139.
 • جعفری صمیمی،احمد؛علمی،زهرا؛هادی زاده، آرش،(1386).عوامل موثربر تعیین رفتار شاخص قیمت مسکن در ایران، فصلنامه پژوهش‌های اقتصادی ایران،سال نهم،شماره32،31-53.
 • چرخچیان، مریم. (1398). مقایسه‌ رضایتمندی از فضاهای مسکونی در محلات نمونه موردی: سه محله فردوسی، دانشگاه و پونک در قزوین. نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی 23(67), 109-128.
 • حاتمی نژاد،حسین؛سیف الدینی،فرانک؛ میره، محمد؛(1385). بررسی شاخص‌های مسکن در ایران نمونه موردی: مجله شیخ آباد قم، پژوهش های جغرافیایی، شماره58،145-129.
 • شکرگزار،اصغر؛ و رضایی پور،غنچه؛(1392). تحلیل بر نقش انبوه سازان در توسعه مسکن کلانشهر رشت، چشم انداز جغرافیایی(مطالعات انسانی)، سال هشتم، شماره22،36-47.
 • خلخالی، سیده زهرا؛ آیوازیان، سیمون(1399) بررسی عوامل موثر بر رضایتمندی ساکنان از مجتمع های مسکونی، مورد مطالعاتی: مجتمع مسکونی دانشگاهیان الهیه، مجله معماری و شهرسازی آرمان شهر،شماره32، پاییز1399.
 • سعیدی زارنجی، سمیرا؛(1397) پایان نامه بررسی جایگاه برند مسکن از دیدگاه ساکنان با استفاده از فن نقشه ادراکی(مجتمع آپارتمان های بلند با خانه و آپارتمان های کوتاه در شهر اردبیل).
 • صارمی، حمید رضا و ابراهیم پور، مریم؛(1391). بررسی شاخص های مسکن ایران و جهان0مطالعه موردی: ایران، انگلیس و فرانسه)، هویت شهر، شماره دهم، سال ششم،91-102.
 • ضرغام بروجنی،حمید؛ بارازانی،هلیا؛(1391).آسیب شناسی برند گردشگری ایران؛ فصلنامه علمی- پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین،سال سوم،شماره8،1391،صص:63-80.
 • عزیزی، محمد مهدی،(1378)، ارزیابی اثرات کالبدی- فضایی برج سازی در تهران، نشریه هنرهای زیباشماره4و5، صفحات33-46.
 • کامرانی،حسن؛ امینی، داود؛ حسینی امینی، حسن؛(1391). کاربرد پدافند غیرعامل در برنامه ریزی مسکن شهری، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال چهارم، شماره پانزدهم،88-75.
 • لینچ، کوین،(1355)، سیمای شهر، ترجمه: منوچهر مزینی، انتشارات دانشگاه شهید بهشتی.
 • طرح جامع شهر اردبیل.1387
 • متوسلی، محمد مهدی، سرمست بهرام(1389)، بررسی و تحلیل نقش مقیاس شهر در میزان حس تعلق به مکان، فصلنامه مدیریت شهری، شماره26، صفحه146-133.
 • ملکی، سعید(1389). بررسی وضعیت شاخص های اجتماعی مسکن در مناطق روستایی شهرستان اهواز، مسکن و محیطزیست روستا برنامه ریزی روستایی، دوره29، شماره 129، صص49-32.
 • مهدی‌نیا، محمدهادی(1382) ، معیارهای شناخت مکان بهینه در بلندمرتبه‌سازی - نمونه موردی: منطقه یک شهرداری تهران، پایان نامه کارشناسی ارشد شهرسازی، دانشکده هنر دانشگاه تربیت مدرس
 • محمدی، علیرضا؛ حسینی، میلاد؛ ارژنگی مستعلی بیگلو، حجت؛(1396)، شناسایی پهنه های مناسب احداث ساختمان های بلندمرتبه شهری مطالعه موردی: شهر اردبیل، نشریه برنامه ریزی فضایی، شماره4، زمستان 1396، ص37.
 • موحد،علی؛ شهسوار، امین(1399)، تحلیل رضایت شهروندان از گسترش بلندمرتبه سازی و توسعه فشرده شهری(موردمطالعه: منطقه یک شهر ارومیه)، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، سال24، شماره74، فصل زمستان،صص.261-249.
 • هادیزادهزرگر، صادق؛ هاشمی امری، وحید؛ مسعود، محمد؛(1392). سنجش توسعه یافتگی مناطق شهری اصفهان در بخش مسکن، مطالعات و پژوهش های شهری و منطقه ای، سال پنجم، شماره هفدهم،85-100.
 • Abdul-Muhimn, A.G.(1998). Demographic Differnces in usage and Attitudes Toward the Saudi Arabian eft pos system. International journal of banking marketing,16(3).117.
 • Adeoye, D. O. 2016, Challenges of Urban Housing Quality: Insights and Experiences of Akure, Nigeria. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 216, 260-26.
 • Jahanbin,R, & poormohammadi, M,R.(2010). Principles of provision of housing for low-income Groups, case study: Tabriz city. Journal of geographic perspective of zagros,2(3),119-137.
 • Clark, D. E. and Cosgrove, J. C. (1990). Hedonic Prices, Identification, and the Demand for Public Safety; Journal of Regional Science,30(1):105-121.
 • Jarjomi,k,& kalteh, E.(2007). Measurement the status of life Quality Indicators in city for Citizens, Case study: Gonbad Kaboos. Journal of geography and development,4(8),5-18.
 • knapp,E; housing problems in third world, university of stuttgart,p.35. 1982. pugh, c: housing and urbanisation: A study of india; london: sage publications, chapter1,1990.
 • Kuala Lumpur, Malaysia. Habitat International, 34, 18–27.
 • Opoku,r.a,& Abdul- muhmin, A.G.(2010). Housing Prefernces and Attribute Importance among low-income Consumers in Saudi Arabia. Habitat International,34(2),219-227.
 • Short, J. R. 2014, Urban theory: A critical assessment. Palgrave Macmillan.Tao, L., Hui, E. C., Wong, F. K., & Chen, T. (2015). Housing choices of migrant workers in China: Beyond the Hukou perspective. Habitat International, 49, 474-483.
 • Weisbrod,G,Ben-Akiva, M. and Lerman, S. (1980). Tradeoffs in Residential Location Decisions: Transportation versus other Factors; Transportation policy and Decision Making,1.