سنجش و ارزیابی نقش پارکلت‌ها در جهت افزایش سرزندگی بلوارهای شهری (نمونه موردی: بلوار ارم همدان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد طراحی شهری، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

2 دانشیار شهرسازی، دانشکده هنر و معماری، دانشگاه بوعلی سینا، همدان، ایران

10.22034/gp.2023.14663

چکیده

سرزندگی یکی از نیازهای اساسی شهرهاست که با توسعه روند شهرنشینی و آسیب های اجتماعی، اهمیت آن روزبه روز بیشتر می‌شود. تمرکز بر کیفیت‌های محیطی کارآیی و سرزندگی فضاهای شهری، استمرار حیات شهری و تقویت ویژگی‌های سلامتی جسمی- روحی و تعلق به مکان را به دنبال دارد. امروزه شاهد تنزل کیفیت‌های محیطی، فعالیت‌های سرزنده، کمبود فضاهای طبیعی و سبز شهری و در نتیجه کم‌رنگ شدن حضور فعال و سرزنده افراد در فضاهای شهری هستیم. پارکلت از جمله عواملی است که در ترغیب حضور شهروندان به پیاده‌روی و افزایش سرزندگی در فضاهای شهری می‌تواند تأثیر گذار باشد. از این‌رو، هدف پژوهش حاضر سنجش و ارزیابی نقش پارکلت‌ها در جهت افزایش سرزندگی در یکی از مهم‌ترین بلوارهای تفرجگاهی و پیاده‌مدار شهر همدان به نام بلوار ارم می‌باشد. روش تحقیق کاربردی و پیمایشی است و داده‌های مورد نظر با استفاده از ابزار پرسشنامة محقق ساخته به منظور کسب نظر شهروندان جمع‌آوری و پایایی داده‌ها به وسیله آلفای کرونباخ 845/0 محاسبه شد. با توجه به جامعه‌ی آماری پژوهش بر اساس فرمول کوکران 360 نفر به عنوان حجم نمونه در نظر گرفته شده است. به منظور تجزیه و تحلیل داده‌ها، از آزمون T تک نمونه‌ای، همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره در قالب نرم‌افزار آماری SPSS، استفاده شده است. نتایج پژوهش حاکی از آن است که میان متغیرهای گسترش فضای عمومی، بهبود چشم‌انداز خیابان، مکانی در جهت تعاملات اجتماعی، افزایش سطح درآمد اقتصادی و بهبود کیفیت زندگی با سرزندگی رابطه مثبت و معناداری وجود دارد. همچنین شاخص تعاملات اجتماعی و بهبود چشم‌انداز خیابان بیش‌‌ترین تأثیر را در افزایش سرزندگی بلوار ارم همدان می‌گذارند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Assessing the role of Parklets in increasing the vitality of urban spaces (Case study: Eram Boulevard, Hamadan)

نویسندگان [English]

  • neda sohrabi 1
  • hassan sajadzadeh 2
1 MSc of Student Urban Design, University of Hamedan Bu-Ali Sina , Faculty of Art and Architecture, Hamedan, Iran.
2 Associate Professor Of Urban Design in University of Hamadan Bu-Ali Sina University, Faculty of Art and Architecture, Hamadan, Iran
چکیده [English]

Vitality is one of the basic needs of cities that with the development of urbanization and social harms, its importance is increasing day by day. Focusing on environmental qualities leads to the efficiency and vitality of urban spaces, the continuation of urban life and the strengthening of physical-mental health characteristics and belonging to the place. Today, we are witnessing a decline in environmental qualities, lively activities, lack of natural and urban green spaces, and as a result, the active and lively presence of people in urban spaces is diminishing. Parklet is one of the factors that can be effective in encouraging citizens to walk and increase vitality in urban spaces. Therefore, the purpose of this study is to assess and evaluate the role of Parklets in order to increase vitality in one of the most important promenades and pedestrian boulevards in Hamadan called Eram Boulevard. The research method is applied and survey and the data were collected using a researcher-made questionnaire to obtain citizens' opinions and the reliability of the data was calculated by Cronbach's alpha of 0.845. According to the statistical population of the study, based on Cochran's formula, 360 people are considered as the sample size. In order to analyze the data, one-sample t-test, Pearson correlation and multivariate regression in SPSS statistical software were used. The results indicate that there is a positive and significant relationship between the variables of public space expansion, improving street landscape, a place for social interactions, increasing economic income and improving quality of life with vitality. Also, the index of social interactions and improving the landscape of the street have the greatest impact on increasing the vitality of Eram Boulevard in Hamedan.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Parklet
  • vitality
  • urban space
  • Eram Boulevard
  • Hamedan