نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2022.49677.2950

چکیده

امروزه با پیشرفت روزافزونی که در جامعه وجود دارد، یکی از مسائل مهم جامعه تغییر و تحول می‌باشد که همواره بوده و ادامه دارد. تمایل به پیشرفت بدون تغییر و تحول امکان‌پذیر نیست. آینده پیش ‌روی، آینده‌ای مبهم و نامعلوم است و باید برای شناخت آن به کمک علم آینده‌پژوهی همواره تلاش کنیم. در‌ دهه‌‌های اخیر به دلیل تحولات و دگرگونی‌های روی‌داده در عرصه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی، زیست‌محیطی در شهرها نگاه انسان به آینده متفاوت شده است. این تحقیق با رویکرد آینده‌پژوهی به موضوع تراکم و تغییرات آتی تراکم شهری می‌پردازد که با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی می‌باشد و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش کتابخانه‌ای- میدانی و دیدگاه نوین برنامه‌ریزی (آینده‌پژوهی) همچنین برای به‌دست آوردن اطلاعات و جمع‌آوری نظرات کارشناسان از روش پویش محیطی و برای شناسایی پیشران‌ها، از روش تحلیل اثرات متقابل/ ساختاری و نرم‌افزار میک‌مک و برای تدوین سناریوهای مطلوب از نرم‌افزار سناریوویزارد استفاده گردید تا مهم‌ترین پیشران‌ها و میزان تأثیرگذاری این پیشران‌ها در وضعیت به‌وجود آمده و درنهایت تدوین سناریوهای مطلوب در وضعیت آینده تراکم شهری در منطقه ۲ شهرداری تبریز به دست آید.که به صورت خلاصه نتایج به‌دست آمده چنین می‌باشد: از 60 عامل موثر شناسایی شده در تغییرات تراکمی شهر تبریز بااستفاده از نر‌م‌افزار میک‌مک 13 عامل پیشران به‌دست آمد،سپس با تعیین47 وضعیت‌های احتمالی برای این13 عامل و وارد کردن آن‌ها در نرم‌افزار سناریوویزارد،تعداد سناریوهای قوی 4 و تعداد سناریوهای ضعیف 270 و تعداد سناریوهای با سازگاری بالا11 به‌دست آمد که تحلیل‌های به دست آمده از سناریوها نشان می‌دهد که وضعیت آینده تغییرات تراکمی شهر تبریز با روند مطلوب در پیش خواهد بود هرچند نباید از وقوع شرایط بحرانی آینده غافل باشیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Futures studies of the Process of Urban Density Changes (Case Study: Region 2 of Tabriz Municipality)

نویسندگان [English]

  • shahrivar rostaei
  • kosar araghi

university of tabriz

چکیده [English]

Today,with the ever-increasing advancement in society,it is becoming a major issue for the society of transformation that has always been and continue.The desire for progress,not be possible without this transformation.The future of human beings is a vague and unknown future,and we must always try to know it with the help of future science.in recent decades, due to changes in events in various social, economic ,environmental and urban spheres, discussions about Urban density and Density.human look to the future also differ.This research, is based on a Futures studies approach, that with the using of descriptive-analytic method focus on the issues of urban congestion and future changes.and for data collection, using library-field-based approach and a new planning perspective (Futures studies) also In order to obtain information and collect relevant expert opinions, use of environmental scanning methods and to identify the proponents , the method of analyzing the interactions / structural effects and MICMAC software and for compiling the of the desired scenarios using the SCENARIOWIZARD software To the most important drivers in it The impact of these propellers on the situation has come to light, and, finally, the development of favorable scenarios in the future state of urban density in Region 2 of Tabriz Municipality will be achieved. At first, 60 effective factors identified in the condensation changes inTabriz city were investigated using a analysis MICMAC software of the 13 impeller agents, then by determining 47 possible probabilities for these13 factors and introducing them into the software the SCENARIOWIZARD, the number of strong scenarios4,and and the number of poor scenarios270 and the number of high-compatibility scenarios11.the analyzes from the scenarios show that the future status of the condensation changes in Tabriz city with the desired and better trend However,we should not forget about the occurrence of critical situations of the future situation.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Futures studies
  • Urban density
  • Scenario
  • MICMAC
  • SCENARIOWIZARD
  • Tabriz