نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 هیات علمی دانشگاه تبریز

3 عضو هیات علمی دانشگاه تبریز

10.22034/gp.2022.49206.2934

چکیده

در کلانشهرهای کشور از جمله تبریز توجه به ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از ابزارهای هوشمند هم‌چون گوشی‌های هوشمند در زمینه گردشگری طی سال های اخیر رونق بیشتری یافته است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی نقش استفاده از گوشی هوشمند در گردشگری در زمینه شکل‌گیری تصویر مقصد و ایجاد تجربه سفر از منظر شهروندان کلانشهر تبریز است. از این رو جامعه آماری، شهروندان شهر تبریز در نظر گرفته شده که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند و حجم نمونه طبق فرمول کوکران برای جامعه آماری مجهول، 384 نفر و روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای دو مرحله‌ای است. به منظور جمع‎آوری داده‎ها از روش‌های اسنادی و میدانی در جهت طراحی پرسش نامه، استفاده شده و روایی پرسشنامه در دو بخش روایی محتوایی و روایی صوری بررسی شده و برای پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ شده است و با توجه به این که تمامی ضرایب بزرگتر از 7/0 است، می‎توان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه در سطح مطلوبی قرار دارد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار Smart PLS اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان داد که 1)استفاده از گوشی هوشمند در سفر بر تصویر مقصد شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد؛ 2) استفاده از گوشی هوشمند در سفر بر تجربه سفر شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد؛ 3)تجربه سفر بر تصویر مقصد شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد و 4) استفاده از گوشی هوشمند در سفر با نقش میانجی تجربه سفر بر تصویر مقصد شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد. نتایج تحقیق حاضر برای مدیران و سیاست‎گزارانی مفید است که در نظر دارند در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از گوشی‌های هوشمند، گردشگران را به سوی مقاصد گردشگری مورد نظر خود جذب کنند و زمینه ادامه حیات مقاصد گردشگری را در عرصه رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای گردشگری فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of Smartphone in the formation of the destination image from the Perspective of Citizens of Tabriz metropolis

نویسندگان [English]

  • Parya Tofighi Sardroudi Asl 1
  • Fariba Karami 2
  • Abolfazl Ghanbari 3

1 Master of Geography and Tourism Planning , Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran

2 Academic Sttaf

3 Academic Staff

چکیده [English]

In the metropolises of Iran, including Tabriz, attention to the provision of electronic services and the use of smart tools such as smart phone in the field of tourism has increased in recent years. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of using smart phones in tourism in the formation of destination image and travel experience from the perspective of citizens of Tabriz metropolis. Therefore, the statistical population is the citizens of Tabriz who use smart phones and the sample size according to Cochran's formula for the unknown statistical population is 384 people. For data analysis, structural equation and path analysis methods have been implemented with Smart PLS software. The results showed that the use of smart phones in travel has a positive effect on the travel experience of citizens of Tabriz metropolis; The use of smart phones in travel has a positive effect on the destination image of the citizens of Tabriz metropolis; And the use of smart phones in travel with the mediating role of travel experience has a positive effect on the destination image of the citizens of Tabriz metropolis. The results of the present study are useful for managers and policy makers who intend to attract tourists to tourism destinations in the age of information and communication technology using smart phones and to continue the life of tourism destinations in the field of global competition and provide tourist areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • .Smart phones
  • Tourist experience
  • Destination Image
  • Travel PlanningTabriz Metropolis