نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

2 استاد دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران.

چکیده

در کلانشهرهای کشور از جمله تبریز توجه به ارائه خدمات الکترونیک و استفاده از ابزارهای هوشمند هم‌چون گوشی‌های هوشمند در زمینه گردشگری طی سال های اخیر رونق بیشتری یافته است. از این رو هدف تحقیق حاضر بررسی نقش استفاده از گوشی هوشمند در گردشگری در زمینه شکل‌گیری تصویر مقصد و ایجاد  تجربه سفر از منظر شهروندان کلانشهر تبریز است. از این رو جامعه آماری، شهروندان شهر تبریز در نظر گرفته شده که از گوشی‌های هوشمند استفاده می‌کنند و حجم نمونه طبق فرمول کوکران برای جامعه آماری مجهول، 384 نفر و روش نمونه‌گیری، خوشه‌ای دو مرحله‌ای است. به منظور جمع‎آوری داده‎ها از روش‌های اسنادی و میدانی در جهت طراحی پرسش نامه، استفاده شده و روایی پرسشنامه در دو بخش روایی محتوایی و روایی صوری بررسی شده و برای پایایی پرسشنامه نیز از ضریب آلفای کرونباخ شده است و با توجه به این که تمامی ضرایب بزرگتر از 7/0 است، می‎توان نتیجه گرفت که پایایی پرسشنامه در سطح مطلوبی قرار دارد. برای تجزیه و تحلیل داده‎ها نیز از روش معادلات ساختاری و تحلیل مسیر با نرم افزار Smart PLS اجرا شده است. نتایج تحقیق نشان داد که 1)استفاده از گوشی هوشمند در سفر بر تصویر مقصد شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد؛ 2) استفاده از گوشی هوشمند در سفر بر تجربه سفر شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد؛ 3)تجربه سفر بر تصویر مقصد شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد و 4) استفاده از گوشی هوشمند در سفر با نقش میانجی تجربه سفر بر تصویر مقصد شهروندان کلانشهر تبریز اثر مثبت دارد. نتایج تحقیق حاضر برای مدیران و سیاست‎گزارانی مفید است که در نظر دارند در عصر فناوری اطلاعات و ارتباطات با استفاده از گوشی‌های هوشمند، گردشگران را به سوی مقاصد گردشگری مورد نظر خود جذب کنند و زمینه ادامه حیات مقاصد گردشگری را در عرصه رقابت‌های جهانی و منطقه‌ای گردشگری فراهم کنند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The Role of Smartphones in the Formation of the Destination Image from the Perspective of Citizens of Tabriz Metropolis

نویسندگان [English]

  • Parya Tofighi Sardroudi Asl 1
  • Fariba Karami 2
  • Abolfazl Ghanbari 2

1 Master of Geography and Tourism Planning, Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.

2 Professor in Faculty of Planning and Environmental Sciences, Tabriz University, Tabriz, Iran.

چکیده [English]

The development of tourism-related apps and websites, the founding of startups in the information technology and tourism industries, the virtual tourism system in cities, and the use of smart tools have all gained prominence in recent years. Therefore, the purpose of this study is to investigate the role of using smart phones in tourism in the formation of destination images and travel experiences from the perspective of citizens of Tabriz metropolis. The statistical population is the citizens of Tabriz who use smart phones, and the sample size according to Cochran's formula for the unknown statistical population is 384 people. For data analysis, structural equation and path analysis methods have been implemented with Smart PLS software. The results showed that the use of smart phones in travel has a positive effect on the travel experience of citizens of Tabriz metropolis; the use of smart phones in travel has a positive effect on the destination image of the citizens of Tabriz metropolis; and the use of smart phones in travel with the mediating role of travel experience has a positive effect on the destination image of the citizens of Tabriz metropolis. The results of the present study are useful for managers and policymakers who intend to attract tourists to tourism destinations in the age of information and communication technology using smart phones, continue the life of tourism destinations in the field of global competition, and provide tourist areas.

کلیدواژه‌ها [English]

  • smart phones
  • tourist experience
  • destination image
  • Tabriz Metropolis
آردیان، آرام؛ اسعدی، میرمحمد و احمدخانی، مسعود. (1400). تحلیل تعاملات شبکه‌ای کسب‌وکارهای حوزه گردشگری با تمرکز بر رویکرد تحلیل شبکه‎های اجتماعی مورد مطالعه: شهر یزد، فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، سال 10 (1): 123-107.
اشراقی، سانلی. (1396). «تحلیلی بر نرخ جذابیت و رتبه‌بندی مقاصد گردشگری شهری کلانشهر تبریز»، پایان نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی گردشگری، دانشکده برنامه‌ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز.
اسماعیل‎زاده، حسن. (1398)، تحلیل ارتباط هوشمندسازی و پایداری در فضای شهری (مطالعه موردی: منطقه 6 شهر تهران)، نشریه علمی پژوهشی جغرافیا و برنامه‎ریزی، سال 23، شماره 68: 1-21.
جاوید، مجید؛ اسدی، حسن؛ گودرزی، محمد و محمدی ترکمانی، احسان. (1391)، نقش اینترنت و رسانه‌های نوین در بازاریابی گردشگری ورزشی، پژوهش‌های کاربردی در مدیریت ورزشی، دوره اول، شماره3: 43-49.
روحانی، سعید و زارع رواسان، احد. (1392). شناسایی و دسته بندی عوامل موثر بر ارتقاء گردشگری الکترونیکی در ایران، مجله برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، سال دوم، شماره 5: 184-206.
رتبه‌ای، ساینا و زارع رواسان، احد. (1394). ارزیابی ارتباط بین میزان استفاده از ابزارهای ارتباطی فناوری اطلاعات و افسردگی جوانان، فصلنامه مطالعات مدیریت فناوری اطلاعات، سال چهارم، شماره 13: 115-141.
روستایی، شهریور؛ رنجبرنیا، بهزاد و پورمحمدی، محمدرضا. (1400). تحلیلی بر مفهوم توسعه شهری دانش‌بنیان با تاکید بر عامل شکاف دیجیتال در کلانشهرهای ایران (مورد: تبریز 2018)، نشریه علمی و پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، سال 25، شماره 75: 170-157.
رضازاد عموزین الدینی، مجید. (1397). تاریخ تبریز از دوران باستان تا برآمدن مغولان، نشر اختر، چاپ پنجم.
رحیمی، بابک؛ کرمانی، حسین؛ علی حسینی، زهره و مشکینی، محمد مهدی. (1395). رابطه استفاده از تلفن همراه هوشمند و شکاف دیجیتالی در شهر تهران، فصلنامه مطالعات رسانه های نوین، سال دوم، شماره 7: 85-118.
سید علی‌پور، سید خلیل و صدر، سیده زهرا. (1398). نقش فضاهای مجازی در آشنایی و تصویر ذهنی گردشگران خارجی در سفر به ایران (مطالعه موردی: شهر تهران)، فصلنامه علمی پژوهشی برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، دوره 8، شماره4: 217-197.
شفیعی، ساناز؛ رجب زاده قطری، علی؛ حسن زاده، علیرضا و جهانیان، سعید .(1396). بررسی تأثیر فناوری اطلاعات بر توسعة پایدار مقاصد گردشگری به منظور توسعة مقاصد گردشگری هوشمند (با استفاده از رویکرد فراترکیب)، فصلنامه علمی پژوهشی تحقیقات بازاریابی نوین، سال هفتم، شماره 4، شماره پیاپی 27: 116-95.
کروبی، مهدی و فکری زاد، نازنین. (1396). نقش رسانه‌ها در ترویج گردشگری غذایی در شهرستان رشت، فصلنامه علمی ترویجی جامعه، فرهنگ و رسانه، سال 6، شماره 23: 150-127.
فلاح تفتی، نازنین؛ رجوعی، مرتضی و غیور باغبانی، سید مرتضی. (1400). واکاوی عوامل موثر بر اشتراک‎گذاری دانش درباره مقصد گردشگری در شبکه اجتماعی اینستاگرام، فصلنامه علمی- پژوهشی گردشگری و توسعه، سال دهم، شماره اول: 188-173.
قنبری، ابوالفضل؛ آقایاری هیر، محسن و زیدی، لاله. (1399). ارزیابی تاثیر آمادگی الکترونیکی بر گردشگری الکترونیکی، مورد مطالعه: اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان آذربایجان شرقی، فصلنامه علمی پژوهشی گردشگری و توسعه، سال نهم، شماره 3: 17-30.
محمدی، مصطفی؛ میرتقیان رودسری، سید محمد (1395) نگرش گردشگران به نقش رسانه‌های اجتماعی در فرآیند برنامه‌ریزی سفر، فصلنامه مطالعات رسانه‌های نوین، سال دوم، شماره 8: 238-203.
مشکینی، ابوالفضل؛ علیپور، سمیه و حاجی‌زاده، مریم. (1397). ارزیابی تاثیر رسانه‌های مجازی در توسعه صنعت گردشگری از دیدگاه کاربران شبکه‌های مجازی، گردشگری شهری، دوره 5، شماره 2: 69-53.
مرکز آمار ایران به آدرس:                  .https://www.amar.org.ir
Buhalis, D. & Amaranggana, A., (2013), Smart tourism destinations, Information and Communication Technologies in Tourism, Springer International Publishing: 553-564.
Buhalis, D., (2020), Technology in tourism- from information communication technologies to eTourism and smart tourism towards Ambient Intelligence Tourism: a perspective article, Tourism Review 75: 267-272.
Chaulagain, S., Wiitala, J. & Fu, X., (2019), The impact of country image and destination image on US tourists’ travel intention, Journal of Destination Marketing & Management 12: 1-11.
Coves-Martinez, A. L., (2022), Cultural intelligence as an antecedent of satisfaction with the travel app and with the tourism experience, Computer in Human Behavior 127 (107049): 1-12.
Crompton, J., (1979), An assessment of the image of Mexico as a vacation destination and the influence of geographical location upon that image, Journal of Travel Research 17(4): 18–23.
Dayour, F., Park, S. & Kimbu, Albert. N., (2019), Backpackers’ perceived risks towards smartphone usage and risk reduction strategies: A mixed methods study, Tourism Management 72:52–68.
Garcia-Milon, A., Olarte-Pascual, C., Juaneda-Ayensa, E., (2021), Assessing the moderating effect of COVID-19 on intention to use smartphones on the tourist shopping journey, Tourism Management 87 (104361):1-12.
Goh, D. H., Ang, R. P., Lee C. S. & Lee, C. K., (2010), Determining services for the mobile tourist, Journal of Comput. Information Systems, 51(1): 31-40.
Govers, R. & M. Go, F., (2005), Projected destination image online: Website content analysis of pictures and text, Information Technology & Tourism 7(2): 73–89.
Gunn, C., (1972), Vacation scape: Designing Tourism Regions, Austin Bureau of Business Research. University of Texas.
Hasnat, M. & Hasan, S., (2018), Identifying tourists and analyzing spatial patterns of their destinations from location-based social media data, Transportation Research, Part C 96: 38–54.
Huang, C. Derrick, Goo, J., Nam, K. & Yoo, C. W., (2017), Smart tourism technologies in travel planning: The role of exploration and exploitation, Information & Management 54: 757–770.
Ivars-Baidal, J., A. Celdran-Bernabeu, M, Femenia-Serra, F., F. Perles-Ribes, J. & Giner-Sanchez, D., (2021), Measuring the progress of smart destinations: The use of indicators as a management tool, Journal of Destination Marketing & Management 19 (100531):1-20.
Jamal, S. H., Muhammad, A. & Khan, N. A., (2016), Does the Use of Smartphone Influence Travel Outcome? An Investigation on the Determinants of the Impact of Smartphone Use on Vehicle Kilometers Travelled, World Conference on Transport Research - WCTR 2016 Shanghai, 10-15 July 2016, Transportation Research Procedia 25: 2690–2704.
Jeong, C., Holland, S., Jun, H. So. & Gibson, H., (2012), Enhancing destination image through travel website information, International Journal of Tourism Research, 14(1): 16-27.
Kalia, P., Dwivedi, Y.  K. & Acevedo-Duque, A., (2022), A novel smartphone user classification metrics, Journal of Innovation & Knowledge 7 (100179):1-4.
Meiliana, Irmanti, D., Hidayat, M. R., Amalina, N. V. & Suryani, D., (2017), Mobile Smart Travelling Application for Indonesia Tourism, 2nd International Conference on Computer Science and Computational Intelligence, 13-14 October 2017, Bali, Indonesia, Procedia Computer Science 116: 556–563.
Moores, S., (2003), The doubling of place: Electronic media, time-space arrangements and social relationships, In N. Couldry & A. McCarthy (Eds.), Mediaspace: Place, scale, and culture in a media age, London, pp. 21–36.
Parro, L., (2013), Smart Traveling with Smartphones – or is it? Turku University of Applied Sciences, Degree program in Hospitality Management | Production in Management of Services, pp 1-54.
Rudez, H. N. & Vodeb, K., (2015), Students’ Use of social media-during the Travel Process, Tourism and Hospitality Management 21(2): 179-190.
Saura, J. R., (2021), Using Data Sciences in Digital Marketing: Framework, method, and performance metrics, Journal of Innovation & Knowledge 6: 92-102.
Scuttari, A., (2021), Tourism experience in motion. Mobile, visual and psychophysiological methods to capture tourist on the move, Tourism Management Perspectives 38 (100825): 1-13. 
Smith, W. W., Li, X., Pan, B., Witte, M. & Doherty, S. T., (2015), Tracking destination image across the trip experience with smartphone technology, Tourism Management 48: 113-122.
Tan, W. K., (2017), The relationship between smartphone usage, tourist experience and trip satisfaction in the context of a nature-based destination, Telematics and Informatics 34: 614–627.
Tavitiyaman, P., Qu, H., Tsang, W. L. & Lam, C. R., (2021), The influence of smart tourism applications on perceived destination image and behavioral intention: The moderating role of information search behavior, Journal of Hospitality and Tourism Management 46: 476-487. 
Ting, D. H., Lim, S. F., Patanmacia, T. S., Low, C. G. & Ker, G. C., (2011), Dependency on smartphone and the impact on purchase behavior, young consumer. Emerald Group Publishing Limited 12(3): 193-203.
Tussyadiah, I. P. & Zach, J. F., (2012), The role of geo-based technology in place experiences. Annuals of Tourism Research 39(2): 780-800.
Wang, D., Xiang, Z. & Fesenmaier, R. D., (2014), Adapting to the mobile world: A model of smartphone use, Annals of Tourism Research 48: 11–26.
Wang, N. (2000), Tourism and modernity: A sociological analysis, Amsterdam: Pergamon.
Xia, M., Zhang, Y. & Zhang, C., (2018), A TAM-based approach to explore the effect of online experience on destination image: A smartphone user's perspective, Journal of Destination Marketing & Management 8: 259–270.
Yuan, Y., Gretzel, U. & Fesenmaier, D. R., (2006), The role of information technology use in American convention and visitors bureaus, Tourism Management 27(2): 326-341.