نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیأت علمی گروه شهرسازی دانشکده معماری و هنر- دانشگاه گیلان

2 دانشجوی کارشناسی ارشد شهرسازی- برنامه ریزی منطقه ای، گروه شهرسازی دانشگاه گیلان

چکیده

افزایش شهرنشینی و نیاز به جابجایی، حمل و نقل مطلوب را به عنوان یک عامل اصلی در افزایش سطح رضایت مندی شهروندان معرفی می کند. به همین رو دولت ها اغلب بخش اعظمی از بودجه خود را صرف تعمیر و ساخت زیرساخت های حمل و نقلی می کنند. حال، چنانچه تصمیم گیری دقیق و کارشناسانه ای جهت اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقلی گرفته نشود، باعث هدر رفت بودجه، تاثیر منفی در اقتصاد و صدمات زیست محیطی و اجتماعی خواهد شد. با توجه به محدودیت بودجه استان گیلان و شرایط اقتصادی حاکم بر کل کشور، هدف این مقاله تعیین اولویت های سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقلی استان گیلان می باشد. این پژوهش از نظر هدف، کاربردی و از منظر روش، تحلیلی – توصیفی می باشد. گردآوری اسنادی با مراجعه به مقالات و اسناد و کتاب ها و گردآوری میدانی با استفاده از پرسش نامه صورت گرفته است. در پژوهش حاضر برای اولویت بندی سرمایه گذاری در زیرساخت های حمل و نقلی از روش چند معیاره ی چارچوب اولویت بندی زیرساخت ها یا IPF استفاده شد که یک روش اولویت بندی چند معیاره ی کمی است و شاخص های اجتماعی- زیست محیطی و مالی- اقتصادی را در کنار محدودیت بودجه در نظر می گیرد. در این روش با استفاده از نظر متخصصین به شیوه پرسشنامه و جمع آوری داده های مورد نیاز، محاسباتی صورت گرفت که در نهایت نتایج بر نموداری قابل رویت گشت. تحلیل یافته ها و نتایج حاکی از آن است که زیرساخت ریلی در استان گیلان دارای اولویت اول سرمایه گذاری می باشد و پس از آن زیرساخت جاده ای در رتبه دوم و زیرساخت حمل و نقل دریایی در رتبه سوم قرار دارند و در آخر زیرساخت حمل و نقل هوایی اولویت دارد.

کلیدواژه‌ها

عنوان مقاله [English]

Prioritization of Investment in Regional Transportation Infrastructure (Case Study: Gilan Province)

نویسندگان [English]

 • Saber Mohammadpour 1
 • saba naeima 2

1 Assistant Professor Dept. of Urban Planning & Design Faculty of Architecture & Art University of Guilan Rasht- Iran Website: https://guilan.ac.ir/~s.mohammadpour Phone: +989124243041 +989112474435 +9813333690276

2 University of Guilan

چکیده [English]

Increasing urbanization and the need for relocation introduces optimal transportation as a major factor in increasing the level of citizen satisfaction. As a result, governments often spend most of their budgets on repairing and building transportation infrastructure. Now, if a precise and expert decision is not made to prioritize investment in transportation infrastructure, it will cause budget waste, negative impact on the economy and environmental and social damage. Due to the limited budget of Gilan province and the economic conditions prevailing in the whole country, the purpose of this article is to determine the investment priorities in the transportation infrastructure of Gilan province. This research is applied in terms of purpose and analytical-descriptive in terms of method. Document collection was done by referring to articles, documents and books and field collection was done using a questionnaire. In the present study, the multi-criteria method of infrastructure prioritization framework or IPF was used to prioritize investment in transportation infrastructure, which is a quantitative multi-criteria prioritization method and measures socio-environmental and financial-economic indicators. In addition to budget constraints are considered. In this method, using the opinion of experts in the form of a questionnaire and collecting the required data, calculations were performed, which finally showed the results on a visible graph. The analysis of the findings and results shows that the railway infrastructure in Gilan province has the first priority of investment, followed by road infrastructure in the second place and maritime transport infrastructure in the third place, and finally the transport infrastructure. Air is a priority.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Infrastructure Prioritization Framework
 • Regional Transportation
 • Transportation Infrastructure
 • Investment
 • Gilan
 • بیضایی، سید ابراهیم. (1391). اصول کاربردی اقتصاد حمل‌ونقل، انتشارات سمت.
 • تبعه ایزدی، امین. «طراحی یک الگوی تعادل عمومی قابل‌محاسبه جهت تعیین اولویت‌های سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حمل‌ونقل ایران»، پایان‌نامه دکتری علوم اقتصادی، دانشکده اقتصاد و علوم اجتماعی، دانشگاه شهید چمران اهواز، 1393.
 • خدا پناه، کیومرث. (1400). واکاوی نقش حمل‌ونقل در توسعه ابعاد اقتصادی مناطق روستایی موردمطالعه: دهستان کلخوران- شهرستان اردبیل، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 25(76)، 99-108.
 • دائی کریم زاده، سعید؛ عمادزاده، مصطفی؛ کامکار دلاکه، هادی. (1388). اثر سرمایه‌گذاری دولت در بخش حمل‌ونقل بر رشد اقتصادی در ایران، فصلنامه مدلسازی اقتصادی، 3(4)، 63-82.
 • دفتر برنامه‌ریزی و اقتصاد حمل‌ونقل، طرح جامع حمل‌ونقل، 1395.
 • رجب‌زاده، آرمین؛ محجوب لاله، مینا؛ عباسی استمال، محمدرضا. (1390). بررسی تأثیر زیرساخت‌های حمل‌ونقل بر سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران در دوره 1353 تا 1386.
 • سعادت، محمد؛ اصفهانیان، محسن؛ بهبهانی، سعید. (1395). بهینه‌سازی مصرف سوخت قطار دیزل- الکتریک با استفاده از کنترل فازی آینده‌نگر، پژوهشنامه حمل‌ونقل، 13(1)، 45-52.
 • شمس یوسفی، احمدرضا. «توسعه منطقه‌ای استان گیلان از طریق یکپارچه‌سازی شبکه حمل‌ونقل منطقه‌ای»، پایان‌نامه کارشناسی ارشد برنامه‌ریزی منطقه‌ای، دانشکده معماری و شهرسازی، دانشگاه شهید بهشتی، 1393.
 • عالی خواه، علی. (1396). تحلیل الگوی فضایی نظام سکونتگاهی استان گیلان در ارتباط با عوامل طبیعی، نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 21(61)، 241.
 • قربانی، رسول؛ اسدی، احمد. (1394). بررسی عوامل مؤثر بر کاهش تمایل به استفاده از دوچرخه در سفرهای شهری (مطالعه موردی؛ شهر زنجان)، نشریه علمی- پژوهشی جغرافیا و برنامه‌ریزی، 19(51)، 273.
 • مجموعه برنامه پنج‌ساله پنجم توسعه کشور، 1389.
 • موسوی جهرمی، یگانه؛ عبادتی فرد، منصوره (1387)، «اثر سرمایه‌گذاری دولت در زیرساخت حمل‌ونقل بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی و رشد اقتصادی در ایران»، پژوهشنامه حمل‌ونقل، شماره 4، صص 361-371.
 • نجفی، محمدعلی؛ مولایی پور، منصور. (1393).سند اولویت‌های سرمایه‌گذاری در برنامه ششم (محور توسعه استان گیلان).
 • Ataei, Y., Mahmoudi, A., Feylizadeh, M., Deng-Feng Li, (2020), Ordinal Priority Approach (OPA) in Multiple Attribute Decision-Making, Applied Soft Computing Journal, 86.
 • Banister D and Berechman Y.(2001). Transport investment and the promotion of economic growth. J Transp Geogr; 9: 209–218.
 • Behr J, Diaz R, Tulpule M, et al.(2011). Modeling and simulating the economic and demographic impact of transport infrastructure investment. In: Proceedings of the 2011 emerging M&S applications in industry and academia symposium. Boston, MA: Society for Computer Simulation International.
 • Berg, C.N., Blankespoor, B., Selod, H. (2017). Roads and rural development in sub-saharan Africa. The journal of development studies, 54(5).
 • Boarnet MG. (1998). Spillovers and the locational effects of public infrastructure. J Reg Sci; 38.
 • Button K.(1998). Infrastructure investment, endogenous growth and economic convergence. Ann Reg Sci; 32.
 • ECORYS Nederland BV. (2006). Study on strategic evaluation on transport investment priorities under structural and cohesion funds for the programming period 2007-2013. Country report hungary.
 • Mandri-Perrott, C., Marcelo, D., and Haddon, J. (2014). A methodology to prioritize and select infrastructure investments. Report to the Vietnam Ministry of Planning and Investment. The World Bank.
 • Marcelo, D., Mandri-Perrott, C., House, S., and Schwartz, J. (2016). Prioritizing infrastructure investments: A framework for government decision- making. Policy research working paper, 7674. Washington, DC: world bank.
 • Marcelo, D., Mandri-Perrott, X. C., and House, S. (2015). Prioritizing infrastructure investments in panama: pilot application of the world bank infrastructure prioritization framework. Report to the panama ministry of economy and finance. The world bank.
 • Marcelo, D., House, S., Raina, A. (2018). Prioritizing infrastructure investments: A comparative review of applications in Chile. Policy research working paper, 8602.
 • Morgan, P., Plummer, M., Wignaraja, G. (2015). Regional transport infrastructure: mapping projects to bridge south asia and southeast asia, No:43.
 • Mumford, L. (1934). Technics and civilization. Routledge & Keagan paul Ltd.
 • Myrdal, G.(1957). Economic nationalism and internationalism. The DYASON lectures.
 • Nistor, F., & Popa, C. C. (2014). "The role of transport in economic development."
 • Piryonesi, S. M., (2019), "The Application of Data Analytics to Asset Management: Deterioration and Climate Change Adaptation in Ontario Roads", Doctor of Philosophy. Thesis of Civil & Mineral Engineering, University of Toronto.
 • Saaty, Thomas L. (1990). How to make a decision: The Analytic Hierarchy Process. European Journal of Operational Research, 48(1).
 • Short, J., Kopp, A. (2005). Transport infrastructure: investment and planning. Policy and research aspects. European conference of ministers of transport, ECMT and joint OECD/ECMT transport research centre, 2. Pp:360.
 • Shutte, I.C., Brits, A. (2012). Prioritising transport infrastructure projects: towards a multi-criterian analysis. Southern African business review, 16(3).
 • Trimbath, S. (2011). Transportation infrastructure: paving the way. STP advisory services, LLC.
 • UK government's methodology paper for greenhouse gas reporting, (2018).
 • Van der ree, R., Smith, D.J., Grilo, C. (2015). The ecological effects of linear infrastructure and traffic: challenges and opportunities of rapid global growth.
 • Yu N, De Jong M, Storm S, et al.(2012). The growth impact of transport infrastructure investment: a regional analysis for China (1978–2008). Policy Soc; 31: 25–38.
 • Zhang L and Levinson D.(2007). The economics of transportation network growth. In: Coto-Milla P and Inglada V (eds) Essays on transport economics. Springer.