نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از ارکان مهم توسعه پایدار روستایی، توجه به بهداشت محیط زیست و عاری از آلودگی‌هاست. پژوهش با هدف شناسایی آلاینده های زیست محیطی و تاثیر آنها بر سلامتی ساکنین روستاهای استان کردستان در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ترکیبی(مصاحبه نیمه ساختار یافته) که در آن 6 نوع آلاینده که دارای منشاء طبیعی و انسانی دارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. متغیرهای طبیعی شامل عوامل اقلیمی(دما، روز های گرد وغبار، نسیم محلی باد) و شیب زمین، متغیرهای انسانی شامل عدم برنامه ریزی در مکان یابی دفن فضولات دامی، فقدان طراحی و معماری همساز با اقلیم و عدم دسترسی به منابع آب سالم تصفیه شده از جمله عوامل مهم در آلودگی محیط زیست روستایی شناسایی شده است. نتایج نشان داد یکی از عوامل تهدید سلامتی و تندرستی ساکنین روستایی در محیط داخلی خانه ها ناشی از تولید گاز متان ناقص و منواکسید ناشی از فضولات دامی به میزان ppm30-25 در 10ساعت است. اما در محیط روستا، گرد و غبار، بادهای پائیزی و محلی، بالا بودن درجه حرارت در تابستان و رها سازی فضولات دامی در محیط روستا که منجر به تولید انواع حشرات و جانوران موذی شده به عنوان مهمترین عوامل آلاینده زیست محیطی و تهدید سلامتی ساکنین روستایی محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Identifying the factors of environmental pollution in rural settlements and its impact on the health of villagers Case: Villages of Kurdistan province

نویسنده [English]

 • rahmat bahrami

geography,university payam noor

چکیده [English]

One of the important pillars of sustainable rural development is attention to environmental health and pollution-free. The aim of this study is to identify environmental pollutants and their impact on the health of rural residents in Kurdistan province in mountainous and foothill areas. Descriptive-analytical analysis method in which 6 major pollution variables of natural and human origin were identified. 3 natural variables. Including temperature, dusty days, local wind, in human dimensions, 3 variables, lack of planning in locating landfills, lack of investment in safe water supply and lack of design and architecture compatible with climate are important factors in environmental pollution. Rural biology identified.The results showed that one of the factors threatening the health and well-being of rural residents in the interior of houses is due to the production of incomplete methane and monoxide produced by animal waste at the rate of 25-30 ppm in 10 hours. But in the rural environment, dust, regional and local winds, high temperatures in summer and the release of livestock waste in the rural environment, which leads to the production of various insects and vermin. The combination of these factors is considered as the most important environmental pollutants and a threat to the health of rural people.

کلیدواژه‌ها [English]

 • Pollution
 • Environmental health
 • Rural
 • Mountainous areas
 • Kurdistan
 • آئیژ عزمی، مطیعی لنگرودی سید حسن(1390)مروری بر مشکلات زیست محیطی روستاهای ایران و راهکارهای حل این مشکلات ، مسکن و محیط روستا، دوره30،شماره133.صص:118-101.
 • احدی پریسا، خالدی شهریار ، احمدی محمود (1399). اثرات بلندمدت گرد و غبار در حوزه سلامت جهت پیشگیری از آثار آن در برنامه ریزی های آینده ی استان خوزستان، نشریه برنامه ریزی منطقه ای،دوره10،شماره39.صص:36-21.
 • اروین عباسعلی،دانا سعید (1399). اثرتغییرات اقلیمی بر شدت ومیزان آلودگی هوای شهر اصفهان، پژوهش های تغییرات آب و هوایی،شماره 3.صص:90-76
 • امینی نجات حسین یدالهی ،اینالو صدیقه(1385). رتبه بندی سلامت استان های کشور، مجله رفاه اجتماعی،شماره20،صص:48-27.
 • بهرامی رحمت اله(1400). بررسی اثرات اقتصادی- اجتماعی و زیست‌محیطی خشکسالی بر مناطق روستایی استان کردستان،مجله روستا و توسعه، شماره1صص:194-173.
 • بهرامی رحمت اله(1397). ارزیابی روستای سالم با تاکید بر شاخص های مسکن پایدار (مطالعه موردی: نواحی روستایی استان کردستان) دوره 5، شماره 4 ،صص:126-113.
 • بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان کردستان(1392). واحد معاونت عمران روستایی.
 • جمینی داود و همکاران(1395چالش های زیست محیطی و اثرات آن بر ساکنین روستای بدرآباد با استفاده از روش نظریه بنیانی، جغرافیا و پایداری محیط، شماره19،صص:87-71.
 • حنفی علی، حاتمی امیر(1392). تهیه نقشه اقلیمی استان کردستان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی،مجله سپهر جغرافیایی، دوره 22، شماره 87،صص:28-24.
 • ریاحی وحید، فتحی زاده فرح(1398) تحلیل آلودگی‌های زیست‌‌محیطی روستاهای الحاقی به کلان‌شهرها (مطالعه موردی: شهر مشهد)، مجله راهبرد توسعه روستایی،شماره21،صص:51-38
 • شاهسونی عباس و همکاران(1394). اثرات طوفان های گرد و غباری بر سلامت و محیط زیست، مجله دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی، شماره2،صص:56-45.
 • عنابستانی علی اکبر(1388). بررسی آلودگی های زیست محیطی ناشی از سکونتگاه های روستایی (مطالعه موردی: محدوده تاثیرگذار بر آب شرب شهر سبزوار) جغرافیا و توسعه ناحیه ای،دوره7شماره13.صص: 281-261.
 • فرجی عبدالله،کمانگر محمد،قادری فیروزه(1399). واکاوی و مدل‌سازی توزیع مکانی بیماری‌های تنفسی مرتبط با عوامل محیطی (مطالعه موردی: استان کردستان)، فصلنامه علوم و تکنولوژی محیط زیست،شماره7،صص:163-151.
 • کردوانی پرویز, امیری ابراهیم (1391). تحلیلی بر اثرات دفع غیر بهداشتی زباله و فضولات دامی در ایجاد آلودگی های زیست محیطی به کمک نرم افزارهای GIS و SPSS (مطالعه موردی: روستاهای شهرستان بجنورد) مجله جغرافیایی سرزمین دوره 9 , شماره33، صص 1 -21.
 • گودرزی علامرضا(1394).بررسی کیفیت بهداشتی هوای شهرستان زابل براساس شاخصAQI و محاسبه‌ی میزان مرگ و میر ناشی از ریزگردها، دانشگاه علوم پزشکی سبزوار، دوره22،شماره5صص:841-832.
 • صلاحی مقدم، ع. (1393). آسیب شناسی جغرافیایی ایران، انتشارات مگستان.
 • محمدی ده چشمه مصطفی،شنبه پور فرشته(1395) تحلیل تطبیقی شاخص های سلامت در استان خوزستان، جغرافیا و برنامه ریزی محیطی،دوره27،شماره64.صص:74-57.
 • مرکز آمار ایران(1395) سرشماری استان کردستان- فرهنگ آبادی های استان کردستان.
 • نامداری سودابه، حاجیبگلو علی، اباذری غلامرضا(1400) تحلیل تغییرات کانون‌های گردوغبار داخلی ایران در بیست سال اخیر، نشریه علمی جغرافیا و برنامه ریزی، دوره25 شماره78.صص:361-345.
 • Achilleos, S, Al-Ozairi, E, Alahmad, B, Garshick, E, Neophytou, A. M., Bouhamra, W

&Koutrakis, P (2019): Acute effects of air pollution on mortality: A 17-year analysis inKuwait. Environment international, 126, pp: 476-483. doi.org/10.1016/j.envint.2019.01.072.

 • Ghiauddin, M. (2016) Air Pollution, University of Tehran Publisher (2017).
 • Ellwanger, J, H. BogoChies, J, A. (2020) Wind: a neglected factor in the spread of infectious diseases, The Lancet Planetary Health 2(11): 475.DOI: 10.1016/S2542-5196(18)30238-9.
 • Griffin DW, Atmospheric Movement of Microorganisms in Clouds of Desert Dust and Implications for Human Health, Clinical Microbiology Reviews 2007; 20(3): 459-577. org/10.1128/CMR.00039-06
 • Hu, Y., Cheng, H., & Tao, S. (2017). Environmental and human health challenges of industrial livestock and poultry farming in China and their mitigation. Environment international, 107, 111-130. https://doi.org/10.1016/j.envint.2017.07.003
 • Lewis, E., & Claasen, T. (2018). Monitoring groundwater quality in a Namibian rural settlement. Water Practice & Technology, 13(2), 312-320. doi.org/10.2166/wpt.2018.040
 • Meslin, F. X. (1997). Global aspects of emerging and potential zoonoses: a WHO perspective. Emerging infectious diseases, 3(2), 223. Doi: 10.3201/eid0302.970220
  • Przekop, R., 2011. Oxygen Transport in Human Alveolar Sacs. Chemical Engineering Transactions, 24, pp. 565-570. https://org/10.1111/ina.12823.
  • Ścibor, M., Bokwa, A., & Balcerzak, B. (2020). Impact of wind speed and apartment ventilation on indoor concentrations of PM10 and PM2. 5 in Kraków, Poland. Air Quality, Atmosphere & Health, 13(5), 553-562.doi.org/10.1007/s11869-020-00816-8.
  • Taylor, L. H., Latham, S. M., & Woolhouse, M. E. (2001). Risk factors for human disease emergence. Philosophical Transactions of the Royal Society of London. Series B: Biological Sciences, 356(1411), 983-989. doi.org/10.1098/rstb.2001.0888.
  • United Nations Environment Programm, Environmental News Emergencies and Available from: URL: www unep org/depi/programmes/emergencies html.