شناسایی عوامل آلودگی محیط زیست سکونتگاه های روستایی و تاثیر آن بر سلامت روستاییان مورد: روستاهای استان کردستان

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

گروه جغرافیا و برنامه ریزی روستایی دانشگاه پیام نور

چکیده

یکی از ارکان مهم توسعه پایدار روستایی، توجه به بهداشت محیط زیست و عاری از آلودگی‌هاست. پژوهش با هدف شناسایی آلاینده های زیست محیطی و تاثیر آنها بر سلامتی ساکنین روستاهای استان کردستان در نواحی کوهستانی و کوهپایه ای پرداخته است. روش پژوهش توصیفی-تحلیلی و ترکیبی(مصاحبه نیمه ساختار یافته) که در آن 6 نوع آلاینده که دارای منشاء طبیعی و انسانی دارند، مورد شناسایی قرار گرفتند. متغیرهای طبیعی شامل عوامل اقلیمی(دما، روز های گرد وغبار، نسیم محلی باد) و شیب زمین، متغیرهای انسانی شامل عدم برنامه ریزی در مکان یابی دفن فضولات دامی، فقدان طراحی و معماری همساز با اقلیم و عدم دسترسی به منابع آب سالم تصفیه شده از جمله عوامل مهم در آلودگی محیط زیست روستایی شناسایی شده است. نتایج نشان داد یکی از عوامل تهدید سلامتی و تندرستی ساکنین روستایی در محیط داخلی خانه ها ناشی از تولید گاز متان ناقص و منواکسید ناشی از فضولات دامی به میزان ppm30-25 در 10ساعت است. اما در محیط روستا، گرد و غبار، بادهای پائیزی و محلی، بالا بودن درجه حرارت در تابستان و رها سازی فضولات دامی در محیط روستا که منجر به تولید انواع حشرات و جانوران موذی شده به عنوان مهمترین عوامل آلاینده زیست محیطی و تهدید سلامتی ساکنین روستایی محسوب می گردد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Identifying the factors of environmental pollution in rural settlements and its impact on the health of villagers Case: Villages of Kurdistan province

نویسنده [English]

  • rahmat bahrami
geography,university payam noor
چکیده [English]

One of the important pillars of sustainable rural development is attention to environmental health and pollution-free. The aim of this study is to identify environmental pollutants and their impact on the health of rural residents in Kurdistan province in mountainous and foothill areas. Descriptive-analytical analysis method in which 6 major pollution variables of natural and human origin were identified. 3 natural variables. Including temperature, dusty days, local wind, in human dimensions, 3 variables, lack of planning in locating landfills, lack of investment in safe water supply and lack of design and architecture compatible with climate are important factors in environmental pollution. Rural biology identified.The results showed that one of the factors threatening the health and well-being of rural residents in the interior of houses is due to the production of incomplete methane and monoxide produced by animal waste at the rate of 25-30 ppm in 10 hours. But in the rural environment, dust, regional and local winds, high temperatures in summer and the release of livestock waste in the rural environment, which leads to the production of various insects and vermin. The combination of these factors is considered as the most important environmental pollutants and a threat to the health of rural people.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Pollution
  • Environmental health
  • Rural
  • Mountainous areas
  • Kurdistan