ارزیابی آثار زیست محیطی اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان؛ مورد مطالعه شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 Ahvaz

2 دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان

3 دانشیار دانشکده مهندسی زراعی و عمران روستایی، دانشگاه علـوم کشـاورزی و منـابع طبیعـی خوزسـتان، ملاثـانی، ایران.

چکیده

ارزیابی اثرات محیط زیستی یکی از راه‌های قابل قبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می‌تواند به عنوان یک ابزار برنامه‌ریـزی، اثـرات بالقوه محیط زیستی که در نتیجه اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه، پدیدار می‌شوند را شناسـایی و گزینـه‌هـای منطقـی جهـت حـل آن‌ها را ارائه دهد. در واقع ارزیابی مستمر از این گونه طرح‌ها می‌تواند دستاوردهای متعدد و ارزشمندی برای سیاست‌گذاران، برنامه‌ریزان و متولیان بهره‌برداری و نگهداری، به منظور اعمال اصلاحات و ارتقای سطح کارایی اقدامات انجام شده و جلوگیری از اتلاف منابع در طرح‌های آتی به ارمغان آورد. لذا هدف از پژوهش حاضر ارزیابی آثار محیط‌زیستی طرح احیای اراضی در استان خوزستان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر است، بدین منظور از روش ماتریس ICOLD استفاده شد. در این روش، اثر هر یک از فعالیت‌های طرح بر مؤلفه‌های محیط‌زیستی (اکولوژیکی، فیزیکی و اجتماعی – اقتصادی) در دو فاز ساختمانی و بهره‌برداری مورد ارزیابی قرار گرفت. نتایج حاکی از این است که اجرای طرح بر عدم اجرای آن ارجحیت دارد، به این صورت که مجموع پیامدهای ناشی از اجرای طرح بر محیط زیست پیرامون مثبت می باشد (108+ امتیاز). در میان پیامدهای اجرای طرح، محیط اجتماعی – اقتصادی دارای بیشترین آثار مثبت (176+ امتیاز) است و محیط اکولوژیکی با 49- بیشترین تأثیر منفی را بر محیط داشته است. با توجه به یافته‌های مطالعه، اجرای طرح احیای اراضی در استان خوزستان در محدوده شبکه آبیاری و زهکشی میاناب شوشتر از نظر محیط زیستی مناسب بوده و ادامه اجرای آن در اراضی همجوار به شرط رعایت معیارهای محیط زیستی بلامانع است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

Environmental Impact Assessment of Land reclamation Project in Khuzestan Province; case of study Miyanab irrigation and drainage network

نویسندگان [English]

  • Mansour Ghanian 1
  • Milad Taqipour 2
  • Abas Abdeshahi 2
  • Masomeh Forouzani 3
1 Ahvaz
2 Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan
3 Agricultural Sciences & Natural Resources University of Khuzestan
چکیده [English]

Environmental impact assessment is one of the acceptable ways to achieve sustainable development goals and can, as a planning tool, identify the potential environmental impacts that arise as a result of the implementation of constructional projects and provide rational options for their resolution. Undoubtedly, continuous evaluation of such projects can bring numerous and valuable achievements for policy makers, planners and those in charge of operation and maintenance, in order to implement improvements and improve the efficiency of the measures taken and prevent the waste of resources in future projects. Therefore, the purpose of this study was to evaluate the environmental effects of land reclamation project in Khuzestan province within the Mianab irrigation and drainage network of Shushtar and for this purpose the ICOLD matrix method was used. In this method, the effect of each project activity on environmental components (ecological, physical and socio-economic) in the two phases of structural and operational was measured. The results indicate that the implementation of the project is preferable to its non-implementation, as the total consequences of the implementation of the project on the surrounding environment are positive (+108 points). Among the consequences of the project, the socio-economic environment has the most positive effects (176+ points) And the ecological environment with -49 has had the most negative impact on the environment. According to the findings of the study, the implementation of land reclamation plan in Khuzestan province within the Mianab irrigation and drainage network of Shushtar is environmentally appropriate and its continued implementation in neighboring lands is unrestricted provided that environmental standards are met.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Environmental impact assessment (EIA)
  • ICOLD matrix
  • Irrigation and drainage network
  • Khuzestan Province