تحلیل و ارزیابی شاخص‌هایِ راهبرد توسعه شهری ملارد با استفاده از مدل کوداس

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری و مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه خوارزمی،

چکیده

چکیده

طرح‌های CDS و برنامه‌ریزی‌های راهبردی آخرین مرحله از تکامل برنامه‌ریزی شهری می‌باشند که با رویکرد انعطاف‌پذیر و مشارکت جویانه درصدد ایجاد اجماع در بین شهروندان برای خلق چشم‌انداز آتی توسعه شهر هستند. تأکید راهبرد توسعه شهری بیشتر بر تقویت رقابت اقتصادی است، ولی کاهش فقر، بهبود ساختار مدیریت شهری و همچنین افزایش کیفیت جنبه‌های محیطی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و بر اساس روش توصیفی – تحلیلی است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی شاخص‌های راهبرد توسعه شهری ملارد در چهار بُعد(حکمروایی خوب شهری، زیست پذیری، بانک‌پذیری و رقابت‌پذیری) است. جامعه آماری این تحقیق منتخبی از شهروندان(380 نفر) و مدیران شهری ملارد (50 نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر) می‌باشد. داده‌های تحقیق بر اساس پرسشنامه گردآوری شده‌اند و برای ارزیابیِ پایایی ابزار پژوهش، از روش کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بین شاخص‌هایِ ابعاد چهارگانه راهبرد توسعه شهری ملارد، شاخص «میزان امنیت در سیستم‌های بانکی درجهت ایجاد اعتماد بین شهروندان» با 3.73 دارای بالاترین امتیاز و شاخص «نظارت بر حفظ استاندارد زندگی(درآمد سرانه) و سرمایه» با 3.40 دارای کمترین امتیاز بوده‌اند. در قالب مقایسه مؤلفه‌های چهارگانه نیز، مشخص شد که مؤلفه "بانک‌پذیری" بهترین شرایط نسبی و مؤلفه "حکمروایی خوب شهری" بدترین شرایط را نسبت به سایر مؤلفه‌ها دارد.واژگان کلیدی: توسعه شهری، شهر ملارد، برنامه‌ریزی راهبردی، مدل کوداس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the city development strategy indicators of Mallard by using the CODAS model

نویسندگان [English]

  • mostafa khazaee 1
  • Farzaneh Sasanpour 2
1 پژوهشگر پسا دکتری و مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه شهید بهشتی
2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran
چکیده [English]

Abstract

CDS plans and strategic planning is the last version of the evolution of urban planning which with flexibility and participatory approach seeks to build consensus among citizens to create a future vision for urban development. The emphasis of the city development strategy is more on strengthening economic competition, but it also covers poverty reduction, improving the structure of urban management, as well as increasing the quality of environmental aspects. The present research is applied in terms of purpose and is based on descriptive-analytical method. The main purpose of this research is evaluating indicators of Mallard's City Development Strategy (urban good governance, livability, bankability and competitiveness). The statistical population of this study is a selection of citizens (380 people) and Mallard city managers (50 employees of the municipality and city council). Research data were collected based on a questionnaire and Cronbach's method was used to evaluate the reliability of the research tool. The results show that among the four-dimensional indicators of Mallard's city development strategy, the index "Security in banking systems to build trust between citizens" with 3.73 had the highest score and the index "Monitoring the maintenance of living standards (per capita income) and capital" with 3.40 had the lowest score. By comparing the four components, the "bankability" component had the best relative conditions and the "urban good governance" component had the worst conditions compared to the other components.

Keywords: Urban Development, Mallard City, Strategic Planning, CODAS Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urban Development
  • Mallard City
  • Strategic Planning
  • CODAS Model