نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 پژوهشگر پسا دکتری و مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه شهید بهشتی

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه خوارزمی،

چکیده

چکیده

طرح‌های CDS و برنامه‌ریزی‌های راهبردی آخرین مرحله از تکامل برنامه‌ریزی شهری می‌باشند که با رویکرد انعطاف‌پذیر و مشارکت جویانه درصدد ایجاد اجماع در بین شهروندان برای خلق چشم‌انداز آتی توسعه شهر هستند. تأکید راهبرد توسعه شهری بیشتر بر تقویت رقابت اقتصادی است، ولی کاهش فقر، بهبود ساختار مدیریت شهری و همچنین افزایش کیفیت جنبه‌های محیطی را نیز تحت پوشش قرار می‌دهد. پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی است و بر اساس روش توصیفی – تحلیلی است. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی شاخص‌های راهبرد توسعه شهری ملارد در چهار بُعد(حکمروایی خوب شهری، زیست پذیری، بانک‌پذیری و رقابت‌پذیری) است. جامعه آماری این تحقیق منتخبی از شهروندان(380 نفر) و مدیران شهری ملارد (50 نفر از کارکنان شهرداری و شورای شهر) می‌باشد. داده‌های تحقیق بر اساس پرسشنامه گردآوری شده‌اند و برای ارزیابیِ پایایی ابزار پژوهش، از روش کرونباخ استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان می‌دهد که در بین شاخص‌هایِ ابعاد چهارگانه راهبرد توسعه شهری ملارد، شاخص «میزان امنیت در سیستم‌های بانکی درجهت ایجاد اعتماد بین شهروندان» با 3.73 دارای بالاترین امتیاز و شاخص «نظارت بر حفظ استاندارد زندگی(درآمد سرانه) و سرمایه» با 3.40 دارای کمترین امتیاز بوده‌اند. در قالب مقایسه مؤلفه‌های چهارگانه نیز، مشخص شد که مؤلفه "بانک‌پذیری" بهترین شرایط نسبی و مؤلفه "حکمروایی خوب شهری" بدترین شرایط را نسبت به سایر مؤلفه‌ها دارد.واژگان کلیدی: توسعه شهری، شهر ملارد، برنامه‌ریزی راهبردی، مدل کوداس.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis and evaluation of the city development strategy indicators of Mallard by using the CODAS model

نویسندگان [English]

  • mostafa khazaee 1
  • Farzaneh Sasanpour 2

1 پژوهشگر پسا دکتری و مدرس گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری در دانشگاه شهید بهشتی

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, Kharazmi University, Tehran, Iran

چکیده [English]

Abstract

CDS plans and strategic planning is the last version of the evolution of urban planning which with flexibility and participatory approach seeks to build consensus among citizens to create a future vision for urban development. The emphasis of the city development strategy is more on strengthening economic competition, but it also covers poverty reduction, improving the structure of urban management, as well as increasing the quality of environmental aspects. The present research is applied in terms of purpose and is based on descriptive-analytical method. The main purpose of this research is evaluating indicators of Mallard's City Development Strategy (urban good governance, livability, bankability and competitiveness). The statistical population of this study is a selection of citizens (380 people) and Mallard city managers (50 employees of the municipality and city council). Research data were collected based on a questionnaire and Cronbach's method was used to evaluate the reliability of the research tool. The results show that among the four-dimensional indicators of Mallard's city development strategy, the index "Security in banking systems to build trust between citizens" with 3.73 had the highest score and the index "Monitoring the maintenance of living standards (per capita income) and capital" with 3.40 had the lowest score. By comparing the four components, the "bankability" component had the best relative conditions and the "urban good governance" component had the worst conditions compared to the other components.

Keywords: Urban Development, Mallard City, Strategic Planning, CODAS Model.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Keywords: Urban Development
  • Mallard City
  • Strategic Planning
  • CODAS Model
- احدنژاد محسن، حیدری محمدتقی، تیموری اصغر و حسین طهماسبی (1397). تحلیلی بر شاخص‌های استراتژی توسعه شهری  با رویکرد برنامه‌ریزی استراتژیک (مطالعه موردی: شهر زنجان)، فصلنامه مطالعات عمران شهری، دوره 2، شماره 5، 23-4.
- آذرگون نادر، منصوری سید امیر، ناصر براتی (1397). ارائه شاخص‌های سنجش و ارزیابی توسعه پایدار شهری در طرح‌های توسعه راهبردی شهری(CDS)  با استفاده از مدل کارت امتیاز متعادل، فصلنامه آرمان‌شهر، دوره 11، شماره 23، 281-265.
- آزاد خانی، پاکزاد و بریمی‌پور، سونیا و سلاورزی‌زاده، محمد (1396). نقش راهبردی توسعه شهری (CDS) در توسعه گردشگری شهر اصفهان، فصلنامه مطالعات عمران شهر‌ی، دوره 1، شماره 3، 15-4.
- برزگر، علی (1391). بررسی تغیر و تحول در توسعه فرایند شهری (نمونه موردی؛ شهر ملارد)، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری، دانشگاه آزاد اسلامی- واحد تهران مرکز.
- پیرسرائی، آرش؛ شیری، عباس و حسنعلی مؤذن زادگان (1397). رابطه سرمایه اجتماعی با پیشگیری از جرم (موردمطالعه: شهرستان ملارد)، فصلنامه مدیریت سرمایه اجتماعی، دوره 5، شماره 1، 42-25.
- تلیار، مریم، عربی، یاسر (1392). استراتژی توسعه شهری رویکردی راهبردی در فرایند مدیریت شهری، ششمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر مؤلفه‌های شهری اسلام.
- حاتمی نژاد، حسین و فرجی ملایی، امین (1390). امکان‌سنجی اجرای طرح‌های استراتژی توسعه شهری در ایران، نشریه مطالعات و پژوهش‌های شهری منطقه‌ای، دوره 2، شماره 8، 76-55.
- خدمت‌زاده، علی و فیضی زاده، بختیار (1398). بررسی کیفیت زندگی شهری با استفاده از سنجش از دور و GIS (مطالعه موردی: مناطق شهری ارومیه)، نشریه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، شماره 67، ۲۷۹-۲۵۹.
- خزایی، مصطفی و اجاق، عقیل (1396). ‌ CDS رویکردی کارآمد در حل مسائل شهری ایران، اولین کنگره بین المللی معماری، هنر و تحقیقات شهری، ایرانی – اسلامی.
- ده چشمه، پژمان و مهدوی، داود (1398). برنامه‌ریزی راهبردی بهبود جایگاه سیستم حمل‌ونقل شهری در شهرکرد با استفاده از تلفیق رویکردهای SWOT و QSP، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 23، شماره 68، 245-264.
- زیاری کرامت الله؛ قاسمی سعید؛ معصومه مهدیان بهنمیری و علی مهدی (1394). CDS، رویکردی مشارکتی در فرآیند چشم انداز سازی توسعه شهری (موردپژوهش: شهر مهاباد)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 19، شماره 53، 167-201.
- رضا طبع سیده خدیجه و حیدری چیانه رحیم (1393). تحلیلی بر برنامه‌ریزی حمل‌ونقل شهری مبتنی بر رویکرد CDS با استفاده از نرم-افزار Super Decisions (مطالعه موردی: کلان شهر رشت)، نشریه جغرافیا و برنامه‌ریزی، دوره 18، شماره 47، 71-108.
- رهنما محمد رحیم، غلامزاده خادر مرتضی، جعفری سید آباد وحید (1391) تحلیل جایگاه شاخص‌های راهبرد توسعه شهری(CDS) در شهر چناران. فصلنامه تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، دوره ۱۲، شماره ۲۶. 125-107.
- سلیمی صبحان محمدرضا, ابراهیم‌زاده عیسی, منصوری کامران (1398). بررسی و تحلیل شاخص‌های راهبرد توسعه شهری (مطالعه موردی: شهر کازرون)، فصلنامه مطالعات برنامه‌ریزی سکونتگاه‌های انسانی (چشم‌انداز جغرافیایی)، دوره 14، شماره 2، 440-427.
- شیخی، عبدالله، پوراحمد، احمد، حاتمی نژاد، حسین، شریف‌زاده اقدم، ابراهیم (۱۳۹۶). تحلیل وضعیت پیرانشهر بر اساس شاخص‌های استراتژی توسعه شهری (CDS)، نشریه مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال هفتم، شماره ۲۵، 58-35.
- صفرزاده، سوسن (1395) تحلیل راهبردی توسعه شهر با استراتژی توسعه شهری (CDS). موردمطالعه : شهر قاین، پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشته جغرافیا و برنامه‌ریزی شهری (گرایش: آمایش شهری)، دانشگاه پیام نور
- طرح تفصیلی شهر ملارد، 1393.
- طرح جامع شهر ملارد، 1390.
- عاقلی، مهراب (1396). استراتژی توسعه شهری(CDS) کنارک، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، رشته برنامه‌ریزی شهری گرایش بهسازی و نوسازی شهری، دانشگاه فردوسی مشهد، دانشکده ادبیات و علوم انسانی
- عباسی، مراد؛ کاروانی، عبدالطیف (1399). رابطه بین فرهنگ فقر و جرم در مناطق حاشیه‌نشین، مجله پژوهش‌های اطلاعاتی و جنایی، دوره 15، شماره 1، 50-33.
- علی‌اکبری اسماعیل، حسین کماسی (1397) ارزیابی شاخص‌های استراتژی توسعه شهری (CDS). در کلان‌شهر کرمانشاه، فصلنامه جغرافیا و توسعه فضای شهری، سال پنجم، شماره 1، 210-193.
- قره‌گزلو علیرضا؛ علی زاده معصومه (1391). ارزیابی تناسب اراضی برای استقرار صنایع به روش فرآیند تحلیل سلسله مراتبی- منطق فازی Fuzzy-AHP (مطالعه موردی: شهرستان ملارد)، فصلنامه سنجش‌ازدور و سامانه اطلاعات جغرافیایی در منابع طبیعی ( کاربرد سنجش‌ازدور و   GISدر علوم منابع طبیعی )، دوره 3، شماره 4، 24-1.
- کریمی فریده، عبداله زاده فرد علیرضا، علی شکور (1396). نقش راهبرد توسعه شهری در توسعه پایدار شهری، مطالعه موردی: منطقه 3 شهرداری شیراز، دو فصلنامه علمی- پژوهشی پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال نهم، شماره 1، 104-91.
- گرجی پور، فاطمه (1399). چشم‌انداز سازی مشارکتی در فرایند استراتژی توسعه شهری(CDS) شهر گچساران تا سال 1406، نشریه رهیافتی در مدیریت بازرگانی، شماره 2، 843-831.
- گودرزی، سایه؛ یگانگی، حسن، یوسفی، مجتبی و ناصر شهابی (1396). تحلیل وضعیت آسیب‌پذیری بناهای شهرستان ملارد در برابر بحران زلزله بعد از فعال شدن گسل ماهدشت اشتهارد و وقوع زلزله‌های اخیر، چهارمین همایش بین‌المللی مهندسی سازه.
- درگاه مرکز آمار ایران، 1400.
- مهدی زاده، جواد (۱۳۸۵). برنامه‌ریزی استراتژی توسعه شهری (تجربیات اخیر جهانی و جایگاه آن در ایران)، معاونت شهرسازی و معماری وزارت مسکن و شهرسازی، چاپ دوم.
- نصرتی کاظم؛ رجبی، علی و مجتبی صیادی (1397). تحلیل و طبقه‌بندی کیفیت آب شـرب شهرستان ملارد - تهران با استفاده تکنیک‌های آماری چندمتغیره، فصلنامه هیدروموفولوژی، دوره 5، شماره 15، 190-171.
- نصرتی کاظم؛ صیادی، مجتبی و رضا پور رجب (1396). بررسی روند تغییرات کیفی آب زیرزمینی شهرستان ملارد، چهارمین کنفرانس بین‌المللی برنامه‌ریزی و مدیریت محیط‌زیست.
- هوشیار، حسن (1399) چشم انداز سازی مشارکتی مبتنی بر راهبرد CDS در شهرهای مرزی (مطالعه موردی: شهر مرزی اشنویه)، نشریه علوم و فنون مرزی، دوره 9، شماره 4. 201-171.
- Abbasi, Morad; Caravani Abdul Latif (2020). The Relationship between the Culture of Poverty and Crime in Marginal Areas, Journal of Intelligence and Criminal Research, Volume 15, Number 1, 33-50.
- Agheli M (2017). city Development Strategy (CDS) Konarak, Master Thesis in Urban Planning, majoring in Urban Improvement and Renovation, Supervisor Dr. Mohammad Rahim Rahnama (In Persian).
- Ahadnejad M, Heidari M T, Teymouri A and H Tahmasebi (2018). Analysis of city Development Strategy Indicators with Strategic Planning Approach (Case Study: Zanjan City), Quarterly Journal of Urban Development Studies, Volume 2, Number 5, 4-23(in Persian).
- Akbari, N., Moayedfar, R., & Mirzaie Khondabi, F. (2018). Analyzing Livability in the Distressed Areas of Isfahan City with an Emphasis on City Development Strategy. 37-54.
- Ali Akbari E, H Kamasi (2019). Evaluation of city Development Strategy (CDS) Indicators in Kermanshah Metropolis, Quarterly Journal of Geography and Urban Development, Fifth Year, No. 1, 193-210(In Persian).
- Asefi Sedigheh, João Matias and Carlos Gonçalves (2020). Transitions between Centralization and Metapolization: From City Development Strategy (CDS) to Peri-Urban Development Strategy (PDS), Sustainability 2020, 12, 10653; doi:10.3390/su122410653.1-24.
- Azargun N, Mansouri S A, N Barati (2018). Presenting indicators for measuring and evaluating sustainable urban development in city strategic development plans (CDS) using balanced scorecard model, Armanshahr Quarterly, Volume 11, Number 23, 265-281( in Persian).
- Barzegar, A (2012). Study of change and transformation in the process of urban development (case study; Mallard city), Master Thesis in Geography and Urban Planning, Islamic Azad University - Tehran Markaz (in Persian).
- Benites Ana Jane, Andr´e Felipe Sim˜oes (2021). Assessing the urban sustainable development strategy: An application of a smart city services sustainability taxonomy, Ecological Indicators 127 (2021) 107734. 1-11.
- Cerreta, M. Concilio, G. Monno, V. (2010). Making Strategies in Spatial Planning, Volume 9. Springer, London.
- City Alliance. (2004). Guide to City Development Strategies Improving Urban Performance, First printing. Downloaded from www.Citiesalliance. Org.
- Detailed plan of Mallard (2014) (In Persian).
- Gharagozlo A; Alizadeh M (2012). Land Suitability Assessment for Establishment of Industries by Fuzzy-AHP Hierarchical Analysis Process (Case Study: Mallard County), Quarterly Survey Quarterly and Geographic Information System in Natural Resources (Application of Survey in Natural Resources), Volume 3, Number 4, 1-24(In Persian).
- Gorjipour, F (2020). Participatory Visioning in the Process of city Development Strategy (CDS) in Gachsaran until 1406, Approach Journal in Business Management, No. 2, 831-843(In Persian).
- Hatami Nejad, H and Faraji Mollai, A (2011). Feasibility Study of Urban Development Strategy Plans in Iran, Journal of Regional Urban Studies and Research, Volume 2, Number 8, 55-76(In Persian).
- Hoshyar, Hassan (2020) Participatory Perspective Based on CDS Strategy in Border Cities (Case Study: Oshnavyeh Border City), Journal of Border Science and Technology, Volume 9, Number 4. 171-201.
- Karimi F, Abdollahzadeh Fard A, A Shakur (2017). The Role of city Development Strategy in Sustainable Urban Development, Case Study: District 3 of Shiraz Municipality, Bi-Quarterly Journal of Urban Ecology Research, Year 9, Issue 1, 91-104(In Persian).
- Karl Krähmer (2020). Are green cities sustainable? A degrowth critique of sustainable urban development in Copenhagen, European Planning Studies.
- Khazaee, M and Ajagh, A (2017). CDS An Effective Approach to Solving Iran's Urban Problems, First International Congress of Architecture, Art and Urban Research, Iranian-Islamic. (In Persian).
- Khedmatzadeh, Ali and Feizizadeh, Bakhtiar (2019). Assessing the quality of urban life using remote sensing and GIS (Case study: Uromyeh urban areas), Journal of Applied Research in Geographical Sciences, No. 67, 259-279(In Persian).
- Korah, Issahaku (2021). Smart urban development strategies in Africa? An analysis of multiple rationalities for Accra’s City Extension Project, Smart Cities for Technological and Social Innovation, 2021, Pages 157-180. 157-180.
- Master Plan of Mallard, (2011). (In Persian).
- Masika Grzegorz, Iwona Sagana, James W. Scotta (2021). Smart City strategies and new urban development policies in the Polish context, www.elsevier.com/locate/cities. 1-9.
 - Nosrati K; Sayadi, M and Rezapour R (2017). Study of the trend of groundwater quality changes in Mallard County, the 4th International Conference on Environmental Planning and Management (In Persian). 
- Nosrati Kazem; Rajabi, Ali and Mojtaba Sayadi (2018). Analysis and Classification of Drinking Water Quality in Mallard - Tehran Using Multivariate Statistical Techniques, Quarterly Journal of Hydromophology, Volume 5, Number 15, 171-190(In Persian). 
- Pirsarai, A; Shiri, A and H A Moazenzadegan (2018). The Relationship between Social Capital and Crime Prevention (Case Study: Mallard County), Social Capital Management Quarterly, Volume 5, Number 1, 25-42. (In Persian).
- Rahnama Mohammad Rahim, Gholamzadeh Khader Morteza, Jafari Seyed Abad Vahid (2012) Analysis of the position of indicators of City development strategy (CDS) in Chenaran. Journal of Applied Research in Geographical Sciences, Volume 12, Number 26. 107-125.
- Rasoolimanesh, S. M., Jaafar, M., & Badarulzaman, N. (2014). Examining the contributing factors for the successful implementation of city development strategy in Qazvin City, Iran. Cities, 41, 10-19.
- Rasoolimanesh, S. M., Badarulzaman, N., & Jaafar, M. (2011). Achievement to sustainable urban development using city development strategies (CDS): A comparison between cities alliance and the World Bank definitions. Journal of Sustainable Development, 4(5), 151-161.
- Safarzadeh, Susan (2016). Strategic analysis of city development with city development strategy (CDS) studied: Shahr Ghaen, Master Thesis in Geography and Urban Planning, Payame Noor University, Supervisor: Dr. Mohammad Eskandari Thani (In Persian).
- Salimi Sobhan M, Ebrahimzadeh I, Mansouri K (2019). A Study and Analysis of city Development Strategy Indicators (Case Study: Kazerun City), Quarterly Journal of Human Settlement Planning Studies (Geographical Perspective), Volume 14, Number 2, 427-440(In Persian).
- Sasanpour, Farzaneh. Mehrnia, Siamak (2012). Comparative Survey of City Development Strategy in Several City of Worldwide, Journal of Sustainable Development, Vol. 5, No. 4: 192-204.
- Sheikhi, A, Poorahmad, A, Hatami Nejad, H, Sharifzadeh Aghdam, E (2017). Analysis of Piranshahr Status Based on city Development Strategy Indicators (CDS), Journal of Urban and Regional Studies and Research, Year 7, No. 25, 35-58(In Persian).
- Statistics Center of Iran, 2021(In Persian).
- Taliar, M, Arabi, Y (2013). City Development Strategy A Strategic Approach in the Urban Management Process, Sixth National Conference on Urban Planning and Management with Emphasis on Islamic Urban Components. (In Persian). 
- Zhao Hengyu and Xiuhua Shi (2021). Study on the Development Strategy of Tourism City Planning in Harbin under the Background of New Urbanization. IOP Conf. Ser.: Earth Environ. Sci. 787 012055. 1-5.