نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

استادیار گروه توسعه روستایی، دانشکده کشاورزی، دانشگاه شهرکرد، شهرکرد، ایران

10.22034/gp.2023.53484.3047

چکیده

پژوهش حاضر از نظر هدف کاربردی بوده و از نظر روش شناسی جزو دسته تحقیقات توصیفی- پیمایشی تلقی می‌گردد که با استفاده از تکنیک دلفی در ابتدا شاخص‌های ارزیابی کیفیت خدمات در مناطق مستعد بوم‌گردی روستایی طی 3 راند تعریف گردید و در ادامه با بهره‌مندی از تکنیک AHP اولویت‌بندی شهرستان‌های استان صورت پذیرفت و سپس با استفاده از روش درون‌یابی (روش کریجینگ در محیط GIS) گستره استان با محوریت کیفیت خدمات (در 5 گزینه به شرح پاسخگویی، تضمین، همدلی، اطمینان و ملموسات) مورد ارزیابی قرار گرفت. روش نمونه‌گیری در پژوهش حاضر به صورت هدفمند بوده که با استفاده از تکنیک گلوله برفی، 18 نفر به عنوان متخصص در زمینه بوم‌گردی شناسایی گردید. به‌منظور جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه محقق ساخت (با استناد به چارچوب مفهومی تحقیق و 5 زیربخش ذکر شده در مورد کیفیت خدمات) استفاده شد و برای تحلیل داده‌ها از نرم‌افزارهای SPSS، Expert Choice و GIS استفاده گردید. نتایج بخش دلفی که به منظور اجماع نظر متخصصان انجام شد، حاکی از آن بود که پذیرش صاحبان مشاغل گردشگری در پاسخگویی سریع به درخواست مشتری، ارائه خدمات مقرر در زمان وعده داده‌شده، دانش و آگاهی لازم کارکنان برای پاسخگویی به سؤالات مشتری، توجه به سخنان مشتری و برقراری ارتباط صمیمانه و استفاده از تجهیزات مناسب در ارائه خدمات می‌تواند مهم‌ترین اولویت‌ها جهت ارائه خدمات باکیفیت می‌باشد، همچنین یافته‌ها نشان داد شهرستان‌های "شهرکرد، بن و سامان" و "بروجن" به ترتیب با مقادیر وزنی 336/0 و 274/0 رتبه‌های اولویت اول و دوم در این زمینه می‌باشند و سپس به ترتیب، شهرستان‌های فارسان، کیار، اردل، کوهرنگ، خانمیرزا و لردگان کسب رتبه نموده‌اند؛ در انتها نتایج مربوط به بخش درون‌یابی نشان داد، روستاهای مستقر در شرق و شمال شرق استان دارای استعداد بیشتری در این زمینه بوده و این سهم در پهنه مرکز و غرب استان کم‌رنگ‌تر می‌باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Prioritization of areas prone to rural ecotourism in Chaharmahal and Bakhtiari province

نویسندگان [English]

  • Mehdi Karami Dehkordi
  • Ghasem Layani

Assistant Prof. of Rural Development, Faculty of Agriculture, Shahrekord University, Shahrekord, Iran

چکیده [English]

The sampling method in the current research was purposeful, and using the snowball technique, 18 people were identified as experts in the field of ecotourism. In order to collect data, a researcher-made questionnaire was used (based on the conceptual framework of the research and the 5 subsections mentioned about service quality) and SPSS, Expert Choice and GIS software were used for data analysis. The results of the Delphi section, which was conducted for the consensus of experts, indicated that the acceptance of tourism business owners in responding quickly to customer requests, providing prescribed services at the promised time, the necessary knowledge and awareness of employees to answer customer questions, paying attention to words The customer and establishing sincere communication and using the right equipment in providing services can be the most important priorities for providing high-quality services, also the findings showed that the cities of "Shahrkord, Ben and Saman" and "Borujen" respectively with weighted values ​​of 0.336 and 0.274 The first and second priority ranks are in this field, and then Farsan, Kiar, Ardel, Kohrang, Khanmirza and Lordegan cities have been ranked; Finally, the results related to the interpolation section showed that the villages located in the east and northeast of the province have more talent in this field, and this share is less in the central and western areas of the province.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Ecotourism
  • service quality
  • Delphi technique
  • hierarchical analysis
  • Chaharmahal and Bakhtiari province