نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار دانشگاه تربیت مدرس

2 دانشجوی دکتری جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری جغرافیا دانشگاه تربیت مدرس

10.22034/gp.2023.53956.3057

چکیده

با شروع عصر شهر نشینی و توسعه روز افزون آن دیگر شهر ها به عنوان مهمترین سکونتگاه انسانی شناخته می شوند. بنابر این نیاز سنجی پژوهشی و اولویت بندی تحقیقات، متناسب با مشکلات شهرها می تواند گامی موثر در شناخت و حل مشکلات موجود باشد. هدف پژوهش حاضر نیز نیاز سنجی پژوهشی رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری و اولویت بندی آنها بوده. روش پژوهش ، به لحاظ هدف از نوع کاربردی و به لحاظ روش شناسی از نوع توصیفی و تحلیلی است. جامعه آماری پژوهش شامل 15 نفر از اساتید و دانشجویان دکتری رشته جغرافیا و برنامه ریزی شهری یوده که از نظرات آنها استفاده شده است. نتایج حاصله از نظرات جامعه آماری منجر به تدوین 58 عنوان پژوهشی شده که هریک از این عناوین در قالب پنج گروه ((اجتماعی فرهنگی)) ،(( اکولوژی و زیست محیطی))، ((مالی و اقتصادی ))، (( کالبدی فضایی و زیر ساختی)) و ((سیاستی، مدیریتی و فناوری)) دسته بندی شدند. به منظور وزن دهی و رتبه بندی این موضوعات نیز از روش آنتروپی شانون استفاده شده است. در ادامه، بعد از رتبه بندی وزنی، هرکدام از موضوعات از لحاظ تعداد فراوانی چاپ مقاله طی دوره زمانی 1390-1399 در پایگاه نمایه سازی مقالات علمی(علم نت) مورد بررسی قرار گرفتند. نتایج حاصل از اولویت بندی و وزن دهی موضوعات و بررسی تعداد مقالات چاپ شده نشان داد که دسته موضوعی اقتصادی با میانگینی وزنی 0.01729 دارای بیشترین وزن بوده، و در بین موضوعات به صورت مستقل نیز بیشترین وزن مربوط به موضوع مشارکت مردمی و دموکراسی شهری در مدیریت شهری با وزن 0.01740 بوده است. از لحاظ فراوانی مقالات نیز بیشترین مقالات چاپ شده مروبط به دسته موضوعی سیاستی، مدیریتی و فناوری با تعداد 433014 مقاله چاپ شده و کمترین مقالات مروبط به دسته موضوعی اقتصادی با 103436 مقاله چاپ شده می باشد.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Examining Research Needs and Priorities of Geography and Urban Planning in Iran

نویسندگان [English]

  • Abolfazl meshkini 1
  • ayat rashnoofar 2
  • mehran hajilou 3

1 Associate Professor of Tarbiat Modares University

2 Ph.D. student of geography at Tarbiat Modares University

3 PhD in Geography, Tarbiat Modares University

چکیده [English]

With the beginning of the era of urbanization and its increasing development, other cities are known as the most important human settlements.Therefore, research needs assessment and prioritization of research, according to the problems of the cities, can be an effective step in recognizing and solving the existing problems. The aim of this research is to assess the research needs of geography and urban planning and prioritize them. The research method is applied in terms of purpose and descriptive and analytical in terms of methodology. The statistical population of the research includes 15 professors and doctoral students in the field of geography and urban planning in Yoda, whose opinions have been used. The results obtained from the opinions of the statistical community led to the compilation of 58 research titles, each of these titles in the form of five groups ((socio-cultural), ((ecology and environment), ((financial and economic)), ((physical and spatial) and infrastructure) and (politics, management and technology) were categorized. In order to weight and rank these issues, Shannon's entropy method has been used. In the following, after the weight ranking, each of the subjects was examined in terms of the frequency of publication of articles during the period of 1390-1399 in the indexing database of scientific articles .The results of prioritizing and weighting the subjects and examining the number of published articles showed that the economic subject category with a weighted average of 0.01729 has the highest weight, and among the subjects independently, the highest weight is related to the subject of public participation and urban democracy in management. It was a city with a weight of 0.01740.In terms of the number of articles, the most published articles are related to political, managerial and technological topics with 433,014 articles and the least articles are related to economic topics with 103,436 articles

کلیدواژه‌ها [English]

  • "
  • Urban Planning"
  • Needs assessment"
  • Research"
  • Prioritization"
  • , "
  • Articles"