نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

چکیده

شیوع ویروس کرونا، به منزله بحرانی همه‌گیر و وسیع بود که توانست تمام مناطق جغرافیایی را تحت‌تأثیر پیامدهای خود قرار دهد. کشورهای بسیاری اقدامات و استراتژی‌های مختلفی را پیاده‌سازی و اجرا کردند که یکی از موفق‌ترین و به‌روزترین آن‌ها، منطقه‌بندی سبز بود. منطقه‌بندی سبز، یکی از شیوه‌های منطقه‌بندی در مناطق جغرافیایی مختلف است که پویا و موقت بوده و با پیاده‌سازی مکانیزم و استراتژی‌های مختلف، مسائل و چالش‌های ناشی از اپیدمی کرونا را به حداقل می‌رساند. هدف اصلی تحقیق حاضر، پیاده‌سازی روش منطقه‌بندی سبز در مقابله با چالش‌های اپیدمی کرونا در مناطق گردشگری سلامت شهرهای چشمه‌های آب‌گرم دامنه کوه سبلان است که با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته، به بررسی موضوع می‌پردازد. رویکرد مورد استفاده در آن، رویکرد متوالی اکتشافی است که در فاز اول از روش کیفی تحلیل مضمون و در فاز دوم از روش کمّی پیمایش استفاده می‌نماید. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در فاز کمّی، پرسشنامه است که به ترتیب از 11 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 23 نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده‌های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته‌های تحقیق، در فاز کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته 67 شاخص شناسایی شدند که از میان آن‌ها، 22 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد. در فاز کمّی نیز با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و تاپسیس فازی، وزن و اهمیت نماگرهای مورد مطالعه، بررسی و تحلیل شدند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به شناسایی ابعاد و مولفه‌های داخلی این نوع منطقه‌بندی اشاره کرد که با استفاده از نظرات خبرگان و روش‌های علمی بدست آمدند. همچنین به وضعیت شهرهای دامنه کوه سبلان اشاره کرد که از لحاظ شاخص‌های بدست آمده، شهر سرعین در محدوده مساعد یا خوب قرار داشته و طبق مولفه‌های منطقه‌بندی سبز، می‌تواند در راستای ارائه خدمات گردشگری سلامت، فعالیت نماید.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Green Zoning: A New Approach to Dealing with the Corona Epidemic Challenges in Health Tourism Areas (Geographical Area: Sabalan Mountain Spa Cities)

نویسنده [English]

  • Javad madani

Assistant Professor, Department of Public Administration and Tourism, Mohaghegh Ardabili University

چکیده [English]

The outbreak of the corona virus was a widespread crisis that affected all geographical areas. Many countries implemented various measures and strategies, one of the most successful and up-to-date being green zoning. Green zoning is one of the zoning methods in different geographical areas that is dynamic and temporary and by implementing different mechanisms and strategies, minimizes the problems and challenges caused by the corona epidemic. The main purpose of this study is to present a green zoning approach to deal with the challenges of the Corona epidemic in the health tourism areas of spa cities. The approach used in research, is a sequential exploratory approach that uses the qualitative method of thematic analysis in the first phase and the quantitative survey method in the second phase. The main tool used in the qualitative phase is a semi-structured interview and in the quantitative phase is a questionnaire, which was extracted from 11 experts in the qualitative phase and 23 in the quantitative phase, respectively, relevant information and data. According to the research findings, in the qualitative phase of the semi-structured interviews, 67 indicators were identified, from which 22 basic themes, 8 organizing themes and 3 global themes were extracted. In the quantitative phase, the weight and importance of the studied indicators were studied and analyzed using Shannon entropy and fuzzy TOPSIS techniques. From the results of the present study, we can identify the dimensions and indigenous components of this type of zoning, which were obtained using the opinions of experts and scientific methods. Also, pointed to the situation of the cities at the foot of Sabalan Mountain, which in terms of the obtained indicators, the city of Sarein is in a favorable or good range and according to the components of green zoning, can work to provide health tourism services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • green zoning
  • combined method
  • cities on the slopes of Sabalan mountain
بریمانی، فرامرز؛ رمضان زاده لسبوئی، مهدی؛ تبریزی، نازنین؛ نوذراصل، سهند. (1397). ارزیابی رقابت پذیری مقاصد گردشگری سلامت با تاکید بر منابع و جاذبه های محوری (مطالعه موردی: چشمه های آبگرم رامسر). نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی. دوره 22، شماره 63، بهار 1397، صفحه 26-50.
سالنامه آماری استان اردبیل (1395)، مرکز آمار ایران.
طیب‌نیا، سید هادی؛ قنبری، سیروس. (1396). پهنه‌بندی گردشگری اقلیمی استان‌های ایلام و کرمانشاه. نشریه علمی جغرافیا و برنامه‌ریزی. سال 21 زمستان 1396 شماره 62.
Barimani, faramarz; Ramezanzadeh, Mehdi; Tabrizi, Nazanin & nozarasl, sahand. (2018). Evaluating Competitiveness of Heath Tourism Destinations based on “Core Resources and Attractions” Factor (Case Study: Spas of Ramsar). Scientific Journal of Geography and Planning. 63 (22), PP. 26-50. [In Persian].
Benevides, Mariana Navarro; Teixeira, David Bruno de Sousa & Carlo, Joyce Correna. (2021).  Climatic zoning for energy efficiency applications in buildings based on multivariate statistics: The case of the Brazilian semiarid region. Frontiers of Architectural Research. Available online 4 September 2021.
Braun, V. & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. Qualitative Research in Psychology, 3, 77-101.
Bulun, M. A., & Yarar, O. (2021). The Effects of COVID-19 on Health Tourism and Tourist Health. In Handbook of Research on the Impacts and Implications of COVID-19 on the Tourism Industry (pp. 747-767). IGI Global.‏
Chhabra, A., Munjal, M., Mishra, P. C., Singh, K., Das, D., Kuhar, N., & Vats, M. (2021). Medical tourism in the Covid-19 era: opportunities, challenges and the way ahead. Worldwide Hospitality and Tourism Themes.‏ DOI:10.1108/WHATT-05-2021-0078.
Chi, Yuan; Zhang, Zhiwei; Wang, Jing; Xie, Zuolun & Gao, Jianhua. (2020). Island protected area zoning based on ecological importance and tenacity. Ecological Indicators. Volume 112, May 2020, 106139
Coruhlu, Yakup Emre; Uzun, Bayram & Yildiz, Okan. (2020). Zoning plan-based legal confiscation without expropriation in Turkey in light of ECHR decisions. Land Use Policy. Volume 95, June 2020, 104598.
Claessens, Dennis P.H.; Boonstra, Sjonnie & Hofmeyer, Hèrm. (2020). Spatial zoning for better structural topology design and performance. Advanced Engineering Informatics. Volume 46, October 2020, 101162.
Clauset, A.; Moore, C. & Newman, M.E.J. (2008). Hierarchical structure and the prediction of missing links in networks. Nature, 453 (2008), pp. 98-101.
Domingo, Darío; Palka, Ga¨etan & Hersperger, Anna M. (2021). Effect of zoning plans on urban land-use change: A multi-scenario simulation for supporting sustainable urban growth. Sustainable Cities and Society 69 (2021) 102833. https://doi.org/10.1016/j.scs.2021.102833.
Dryglas & Salamaga. (2018). Segmentation by push motives in health tourism destinations: A case study of Polish spa resorts. Journal of Destination Marketing & Management. Volume 9, September 2018, Pages 234-246.
Gabbel, C.J.; Kevane, Michael; Sundstrom, William A. (2021). The effects of an “urban village” planning and zoning strategy in San Jose, California. Regional Science and Urban Economics. Volume 88, May 2021, 103648.
Heath, G; Cameron, E & Cummins, C. (2012). Paediatric ‘care closer to home’: stake-holder views and barriers to implementation. Health Place, 18 (5) (2012), pp. 1068-1073.
Jabbari, Arman; Tommelein, Iris D. & Kaminsky, Philip M. (2020). Workload leveling based on work space zoning for takt planning. Automation in Construction. Volume 118, October 2020, 103223.
 
 
Kosaka, M., Kobashi, Y., Kato, K., Okawada, M., & Tsubokura, M. (2021). Lessons from COVID-19's impact on medical tourism in Cambodia. Public Health in Practice, 2, 100182.‏
Luan, Chaoxu; Liu, Renzhi; Peng, Sicheng & Li, Wei. (2021). Improving integrated environmental zoning from the perspective of logic scoring of preference and comparative advantage: A case study of Liangjiang New Area, China. Journal of Cleaner Production. Volume 325, 20 November 2021, 129350.
Konu, H. (2015). Developing a forest-based wellbeing tourism product together with customers- An ethnographic approach. Tourism Management, 49, 1–16. http://dx.doi. org/10.1016/j. tourman. 2015. 02. 006.
Natoli, Salvatore J. (1971). Zoning and the Development of Urban Land Use Patterns, Economic Geography, Vol. 47, No. 2 (Apr., 1971), pp. 171-184 Published. Clark University Stable URL: http://www.jstor.org/stable/143044 .
Nkengasong, J., (2020). China’s response to a novel coronavirus stands in stark contrast to the 2002 SARS outbreak response. Nat. Med. 26, 310–311. https://doi.org/10.1038/ s41591-020-0771-1
Oliu-Barton, M. & Pradelski, B.S.R. (2020). Exit strategy: from self-confinement to green zones, EsadeEcPol. Policy Insight (2020), pp. 1-12.
Oliu-Barton, M. & Pradelski, B.S.R. (2021). Green zoning: An effective policy tool to tackle the Covid-19 pandemic. Health Policy. Volume 125, Issue 8, August 2021, Pages 981-986.
Pradelski, B.S.R. & Oliu-Barton, M. (2020). Green bridges: Reconnecting Europe to avoid economic disaster, In A. Benassy-Quere and B. Weder di Mauro (Eds.), Europe in the Time of Covid-19, Chapter 11, pp. 83–87, CEPR Press (2020).
Ritchie, B.W. & Jiang, Y. (2019). A review of research on tourism risk, crisis and disaster management: Launching the annals of tourism research curated collection on tourism risk, crisis and disaster management. Annals of Tourism Research, 79 (2019), Article 102812.
Sharun, K.; Tiwari, R.; Natesan, S.; Yatoo, M.I.; Malik, Y.S. & Dhama, K. (2020). International travel during the COVID-19 pandemic: Implications and risks associated with ‘travel bubbles”, Journal of Travel Medicine, 27 (8) (2020), p. taaa184.
Statistical Yearbook of Ardabil Province (2016), Statistics Center of Iran. [In Persain].
Tayebnia, Seyed Hadi & Ghanbari, Sirous. (2018). Climatic Tourism in Ilam and Kermanshah provinces. Scientific Journal of Geography and Planning. 21 (62). PP. 183-202. [In Persain].
Tian, Xinghao; Jiao, Wenling; Ren, Lemei; Liu, Shanshan & Liu, Tianjie. (2020). Research on climate zoning indicators for operating environment of liquefied natural gas ambient air vaporizer. Sustainable Cities and Society. Volume 60, September 2020, 102186.
Uğur, Naciye Güliz & Akbıyık, Adem. (2020). Impacts of COVID-19 on global tourism industry: A cross-regional comparison. Tourism Management Perspectives 36 (2020) 100744.
 
 
 
Venier, Chiara; Menegon, Stefano; Possingham, Hugh P.; Gissi, Elena; Zanella, Andrea; Depellegrin, Daniel; Sarretta, Alessandro; Barbanti, Andrea; McGowan, Jennifer. (2021). Multi-objective zoning for aquaculture and biodiversity. Science of The Total Environment. Volume 785, 1 September 2021, 146997.
WHO. (2021). Listings of WHO’s response to COVID-19. https://www.who.int/news/item/29-06-2020-covidtimeline. WTO.
Wang, Yujun; Yang, Hongbo; Qi, Dunwu; Songer, Melissa; Bai, Wenke; Zhou, Caiquan; Zhang, Jindong & Huang, Qiongyu. (2021). Efficacy and management challenges of the zoning designations of China's national parks. Biological Conservation. Volume 254, February 2021, 108962.
Wei, Dongying; Feng, Aixia & Huang, Jingyi. (2020). Analysis of ecological protection effect based on functional zoning and spatial management and control. International Journal of Geoheritage and Parks. Volume 8, Issue 3, September 2020, Pages 166-172.
World Travel & Tourism Council, WTTC calls for ‘air corridors’ between key global cities to restore business travel, 8 September (2020).
Xu, Kaipeng; Wang, Jinnan; Wang, Jingjing; Wang, Xiahui; Chi, Yanyan; Zhang, Xiao. (2020). Environmental function zoning for spatially differentiated environmental policies in China. Journal of Environmental Management. Volume 255, 1 February 2020, 109485
Yu, Jin-Kai; Ma, Jian-Qiu & Liu, D. (2020). Historical evolution of marine functional zoning in China since its reform and opening up in 1978. Ocean & Coastal Management. Volume 189, 1 May 2020, 105157.
Zhou, Ye; Wu, Tao & Wang, Yechenzi. (2022). Urban expansion simulation and development-oriented zoning of rapidly urbanising areas: A case study of Hangzhou. Science of The Total Environment. Volume 807, Part 2, 10 February 2022, 150813