منطقه‌بندی سبز: رویکردی نوین برای مقابله با چالش‌های اپیدمی کرونا در مناطق گردشگری سلامت (محدوده جغرافیایی: شهرهای چشمه‌های آب‌گرم دامنه کوه سبلان)

نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

استادیار گروه مدیریت دولتی و گردشگری دانشگاه محقق اردبیلی

10.22034/gp.2023.15803

چکیده

شیوع ویروس کرونا، به منزله بحرانی همه‌گیر و وسیع بود که توانست تمام مناطق جغرافیایی را تحت‌تأثیر پیامدهای خود قرار دهد. کشورهای بسیاری اقدامات و استراتژی‌های مختلفی را پیاده‌سازی و اجرا کردند که یکی از موفق‌ترین و به‌روزترین آن‌ها، منطقه‌بندی سبز بود. منطقه‌بندی سبز، یکی از شیوه‌های منطقه‌بندی در مناطق جغرافیایی مختلف است که پویا موقت بوده و با پیاده‌سازی مکانیزم و استراتژی‌های مختلف، مسائل و مخاطرات ناشی از اپیدمی کرونا را به حداقل می‌رساند. هدف اصلی تحقیق حاضر، ارائه رویکرد منطقه‌بندی سبز در مقابله با چالش‌های اپیدمی کرونا در مناطق گردشگری سلامت شهرهای چشمه‌های آب‌گرم دامنه کوه سبلان است که با استفاده از روش ترکیبی یا آمیخته، به بررسی موضوع می‌پردازد. رویکرد مورد استفاده در آن، رویکرد متوالی اکتشافی است که در فاز اول از روش کیفی تحلیل مضمون و در فاز دوم از روش کمّی پیمایش استفاده می‌نماید. ابزار اصلی مورد استفاده در فاز کیفی، مصاحبه نیمه ساختاریافته و در فاز کمّی، پرسشنامه است که به ترتیب از 11 نفر از خبرگان در فاز کیفی و 23 نفر هم در فاز کمّی اطلاعات و داده‌های مربوطه استخراج شدند. مطابق با یافته‌های تحقیق، در فاز کیفی از مصاحبه‌های نیمه ساختاریافته 67 شاخص شناسایی شدند که از میان آن‌ها، 22 مضمون پایه، 8 مضمون سازمان دهنده و 3 مضمون فراگیر استخراج شد. در فاز کمّی نیز با استفاده از تکنیک آنتروپی شانون و تاپسیس فازی، وزن و اهمیت نماگرهای مورد مطالعه، بررسی و تحلیل شدند. از نتایج تحقیق حاضر می‌توان به شناسایی ابعاد و مولفه‌های بومی این نوع منطقه‌بندی اشاره کرد که با استفاده از نظرات خبرگان و روش‌های علمی بدست آمدند. همچنین به وضعیت شهرهای دامنه کوه سبلان اشاره کرد که از لحاظ شاخص‌های بدست آمده، شهر سرعین در محدوده مساعد یا خوب قرار داشته و طبق مولفه‌های منطقه‌بندی سبز، می تواند در راستای ارائه خدمات گردشگری سلامت، فعالیت

کلیدواژه‌ها

موضوعات


عنوان مقاله [English]

Green Zoning: A New Approach to Dealing with the Corona Epidemic Challenges in Health Tourism Areas (Geographical Area: Sabalan Mountain Spa Cities)

نویسنده [English]

  • Javad madani
Assistant Professor, Department of Public Administration and Tourism, Mohaghegh Ardabili University
چکیده [English]

The outbreak of the corona virus was a widespread crisis that affected all geographical areas. Many countries implemented various measures and strategies, one of the most successful and up-to-date being green zoning. Green zoning is one of the zoning methods in different geographical areas that is dynamic and temporary and by implementing different mechanisms and strategies, minimizes the problems and risks caused by the corona epidemic. The main purpose of this study is to present a green zoning approach to deal with the challenges of the Corona epidemic in the health tourism areas of spa cities. The approach used in research, is a sequential exploratory approach that uses the qualitative method of thematic analysis in the first phase and the quantitative survey method in the second phase. The main tool used in the qualitative phase is a semi-structured interview and in the quantitative phase is a questionnaire, which was extracted from 11 experts in the qualitative phase and 23 in the quantitative phase, respectively, relevant information and data. According to the research findings, in the qualitative phase of the semi-structured interviews, 67 indicators were identified, from which 22 basic themes, 8 organizing themes and 3 global themes were extracted. In the quantitative phase, the weight and importance of the studied indicators were studied and analyzed using Shannon entropy and fuzzy TOPSIS techniques. From the results of the present study, we can identify the dimensions and indigenous components of this type of zoning, which were obtained using the opinions of experts and scientific methods. Also, pointed to the situation of the cities at the foot of Sabalan Mountain, which in terms of the obtained indicators, the city of Sarein is in a favorable or good range and according to the components of green zoning, can work to provide health tourism services.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Health tourism
  • green zoning
  • combined method
  • cities on the slopes of Sabalan mountain