نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه ترویج و آموزش کشاورزی، دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی خوزستان، ملاثانی، ایران

2 کارشناسی ارشد توسعه روستایی

10.22034/gp.2023.54282.3062

چکیده

این پژوهش با هدف کلی تدوین راهبردهای استفاده از انرژی‏های تجدیدپذیر در بخش کشاورزی در استان بوشهر انجام شد. در این پژوهش ابتدا با استفاده مطالعات تحلیلی و ادبیات موضوع نقاط چهارگانه SWOT یعنی قوت، ضعف، فرصت و تهدید شناسایی شد و با استفاده از تکنیک AHP اولویت‏بندی شدند. جامعه آماری پژوهش کارشناسان و متخصصان آگاه به موضوع در سازمان‏های ذیربط بودند که به‏طور هدفمند برای مطالعه انتخاب شدند. تجزیه و تحلیل داده‏ها در قالب تکنیک SWOT-AHP با استفاده از نرم‏افزار Expert Choice‌ انجام شد. یافته‏های پژوهش نشان داد که در ارزیابی معیارها، نقاط قوت، ضعف، تهدید، فرصت اولویت‏های اول تا چهارم را به خود اختصاص دادند که وزن‏های بدست آمده از برآیند این نقاط نشان دهنده غالب بودن فضای مخاطره‏آمیز بر فضای مفید است. علاوه بر این در اولویت‏بندی نواحی استراتژیک نتایج نشان داد که راهبرد اول SO یعنی راهبرد تهاجمی (حداکثر – حداکثر)، راهبرد دوم راهبرد ST یعنی راهبرد اقتضایی (حداکثر – حداقل)، راهبرد سوم WO یعنی راهبرد انطباقی (راهبرد حداقل – حداکثر) و در نهایت آخرین راهبرد در موضوع مورد بررسی راهبرد WT یعنی راهبرد دفاعی (حداقل – حداقل) است. به طور کلی نتایج این پژوهش می‏تواند بینش‏های جدیدی برای سیاست‏گذاران حوزه انرژی و محیط زیست را فراهم کند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Compilation of renewable energy development strategies in the agricultural sector of Bushehr Province

نویسندگان [English]

  • Moslem Savari 1
  • farshad Razmavar 2

1 Department of Agricultural Extension and Education, Agricultural Sciences and Natural Resources University of Khuzestan, Mollasani, Iran

2 MSC

چکیده [English]

This study was conducted with the general purpose of developing strategies for the use of renewable energy in the agricultural sector in Bushehr province. In this study, first, using analytical studies and literature, the subject of the four SWOT points, namely strength, weakness, opportunity and threat, were identified and prioritized using the AHP technique. The statistical population of the study were subject-aware experts and specialists in relevant organizations who were purposefully selected for the study. Data analysis was performed using SWOT-AHP technique using Expert Choice software. Findings showed that in evaluating the criteria, strengths, weaknesses, threats, opportunities were the first to fourth priorities that the weights obtained from the results of these points indicate the dominance of risky space over space. useful. In addition, in prioritizing strategic areas, the results showed that the first SO strategy is aggressive strategy (maximum-maximum), the second strategy is ST strategy is contingent strategy (maximum-minimum), the third WO strategy is adaptive strategy (minimum-maximum strategy). And finally, the last strategy in the subject under consideration is the WT strategy, that is, the defense strategy (at least - at least). In general, the results of this research can provide new insights for energy and environmental policy makers.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Renewable Energy
  • Agriculture
  • Sustainable Development
  • Environmental Protection
  • SWOT-AHP