نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

2 دانشیار گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه تبریز

3 گروه جغرافیا و برنامه ریزی شهری، دانشکده برنامه ریزی و علوم محیطی، دانشگاه تبریز، تبریز، ایران

10.22034/gp.2023.54601.3072

چکیده

خط آسمان می‌تواند مؤلفه مؤثری در تبیین ویژگی‌های مکانی و کیفی منظر شهری باشد. نادیده‌گرفتن این مقوله مهم و همچنین عدم رعایت تناسب میان ارتفاع جداره نسبت به عرض خیابان، منجر به ایجاد سیما و منظر ناهنجار و در بعضی موارد به وجود آمدن محصوریت بیش از حد در خیابان‌های شهری می‌گردد. بدیهی است که خیابان‌ها فقط دارای بعد کالبدی نبوده بلکه نمایانگر حیات و پویایی در جوامع و شهرها می‌باشند. از این رو خط آسمان میتواند یک مؤلفه مؤثر در ارتقای کیفیت منظر شهری باشد.

در این تحقیق از روش کتابخانه‌ای و پیمایش میدانی بهره گرفته شده‌ است. همچنین از نرم افزار سیتی انجین و آرک‌ سین در جهت مدلسازی سه بعدی، شبیه سازی ارتفاعی و تحلیل های مورد نیاز (خط‌آسمان، گراف خط آسمان و...)، استفاده گردیده است. محدوده‌های منتخب در شهر، از بافت جدید با قدمت کمتر از ۲۰ سال، بافت میانی با قدمت حدود ۵۰ سال و بافت قدیمی با قدمت بیش از ۵۰ سال (از هسته اولیه شهر)، انتخاب شده‌اند. نتایج بدست آمده از تحلیل گراف خط آسمان نشان می‌دهد الگوی خط آسمان خیابان شریعتی جنوبی (بافت قدیمی) با میانگین عددی 74.06% دید افق وضعیت بهتری نسبت به خیابان‌های امام خمینی با میانگین 63.5% و تختی با میانگین عددی 55.66% دارد. نتایج حاصل از تحلیل‌های سه‌بعدی نشان از وجود رابطه مستقیم بین ارتفاع ساختمان‌ها، گشودگی فضا و تعادل خط‌ آسمان دارد. هرچه ارتفاع ساختمان‌ها متناسب تر، فضا گشوده تر و معبر عریض تر باشد، شعاع گراف خط‌ آسمان پهن تری را شاهد هستیم.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Skyline evaluation in old, middle and new urban fabric in Tabriz metropolis using skyline graph analysis in GIS

نویسندگان [English]

  • Akbar Asghari Zamani 1
  • Firouz Jafari 2
  • Kosar Sakhaeian 3

1 Associate Professor of Department of Geography and Urban Planning. Faculty of Planning and Environmental Sciences. University of Tabriz. Tabriz. Iran

2 Associate Professor, Department of Geography and Urban Planning, University of Tabriz

3 Department of Geography and Urban Planning. Faculty of Planning and Environmental Sciences. University of Tabriz. Tabriz. Iran

چکیده [English]

Skyline can be an effective component in explaining the spatial and qualitative features of the urban landscape. Ignoring this important category, as well as not observing the proportion between the height of the wall and the width of the street, leads to the creation of an abnormal appearance and in some cases, excessive confinement in city streets. It is obvious that the streets do not only have a physical dimension, but also represent life and dynamics in communities and cities. Therefore, skyline can be an effective component in improving the quality of the urban landscape.

In this research, the library studies methods and field surveying have been used. ArcScene was used for height simulation and evaluation of the appropriate as well as the required analysis (skyline, skyline graph, etc.). The selected areas in the city were from the new fabric (less than 20 years old), middle fabric (about 50 years old) and old fabric (more than 50 years old). The results obtained from the skyline graph analysis show that the skyline pattern of South Shariati Street (old fabric) with an average of 74.06% has better view of the horizon than Imam Khomeini street with an average of 63.5% and Takhti street with an average of 55.66%. Also, this research explains the reason for the relatively irregular skyline caused by high density sale in Tabriz metropolis, the method of densification and height zoning of that area. The results of 3D analysis show the existence of a direct relationship between the heights of building. In this way, the more proportional the height of the buildings, the more open the space will be, and the wider the passage, the wider the radius of the skyline graph will be.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Skyline
  • 3D Modeling
  • Skyline Graph
  • Urban Planning
  • Tabriz