نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشیار جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی،تهران

2 دانشجوی دکتری جغرافیا و برنامه ریزی شهری دانشگاه خوارزمی،تهران، ایران.

3 دانش آموخته کارشناس ارشد جغرافیا و برنامه ریزی شهری داشنگاه شهید چمران اهواز

10.22034/gp.2023.54761.3080

چکیده

گردشگری یک صنعت حیاتی است که تأثیر بسزایی در توسعه اقتصادی بسیاری از شهرها و کشورهای جهان دارد. شهرهای کوچک مقیاس نیز می توانند با درآمدزایی، ایجاد فرصت های شغلی و ترویج تبادل فرهنگی از گردشگری بهره مند شوند. ایذه علیرغم داشتن جاذبه های گردشگری متعدد، هنوز از ظرفیت های خود برای توسعه گردشگری به طور کامل استفاده نکرده است. صنعت گردشگری این شهر نسبتاً توسعه نیافته است و توجه چندانی از سوی دولت یا بخش خصوصی به آن نشده است. پژوهش حاضر ازنظر هدف کاربردی ازنظر ماهیت بر اساس روش‌های جدید علم آینده‌پژوهی، تحلیلی و اکتشافی است که با به‌کارگیری ترکیبی از مدل‌های کمی و کیفی انجام‌گرفته است. شیوه‌های جمع‌آوری داده در این تحقیق اسنادی - کتابخانه‌ای و میدانی است. جامعه آماری تحقیق را 60 نفر از کارشناسان اجرایی و دانشگاهی شهر ایذه که با استفاده از تکنیک دلفی گزینش و با روش نمونه گیری گلوله برفی نمونه گیری شدند. برای رتبه‌بندی متغیرها در چهار بعد گردشگری ایذه از مدل MARCOS استفاده شد بر اساس نتایج حاصل‌شده از 43 متغیر، عوامل سرمایه‌گذاری، زیرساخت، درآمد، اشتغال بیشترین تأثیر را بر توسعه اقتصادی شهر ایذه دارند. درجه تأثیرپذیری و تأثیرگذاری متغیرها، 11 متغیر تأثیرگذار، 16 متغیر در طیف ریسک، 7 متغیر در طیف تأثیرپذیری و مابقی متغیرها دارای درجه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری پایینی قرارگرفته‌اند. درنهایت بر اساس تأثیرات متغیرها، روابط مستقیم و غیرمستقیم متغیرها در 5 طیف دسته‌بندی‌شده‌اند. همچنین رتبه‌بندی هر یک از عوامل 43 گانه پژوهش در چهار بعد گردشگری مذهبی، طبیعی،تاریخی و فرهنگی ایذه باهم متفاوت هستند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of Tourism Effects on Economic Development of Middle Cities Based on Futurology Approach (Case Study: City of Izeh)

نویسندگان [English]

  • Taher parizadi 1
  • omid saeidi 2
  • Masomeh Razavi 2
  • mohammad hajian 3

1 Associate Professor of Geography and Urban Planning, Kharazm Universitya

2 PhD student in Geography and Urban Planning, Kharazmi University

3 Graduated from Shahid Chamran University of Ahvaz with a master's degree in geography and urban planning

چکیده [English]

Tourism is a vital industry that has a significant impact on the economic development of many cities and countries around the world. Small-scale cities can also benefit from tourism by generating income, creating job opportunities and promoting cultural exchange. Despite having many tourist attractions, Izeh has not yet fully utilized its capacities for tourism development. The tourism industry of this city is relatively undeveloped and has not received much attention from the government or the private sector. The current research is applied in terms of nature based on the new methods of futurology, analytical and exploratory science, which was carried out by using a combination of quantitative and qualitative models. The methods of data collection in this research are documentary-library and field. The statistical population of the research is 60 executive and academic experts of Izeh, who were selected using the Delphi technique and sampled by the snowball sampling method. MARCOS model was used to rank the variables in the four dimensions of tourism in Izeh. Based on the results obtained from 43 variables, investment, infrastructure, income, and employment factors have the greatest impact on the economic development of Izeh city. The degree of influence and influence of the variables, 11 influential variables, 16 variables are in the risk spectrum, 7 variables are in the influence spectrum and the rest of the variables have a low influence and influence degree. Finally, based on the effects of the variables, the direct and indirect relationships of the variables are categorized into 5 spectrums. Also, the ranking of each of the 43 research factors in the four dimensions of religious, natural, historical and cultural tourism in Izeh are different.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Tourism
  • future research
  • economic development
  • Izeh