نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسنده

دانشگاه اصفهان

10.22034/gp.2023.54632.3074

چکیده

روش تحقیق در پژوهش حاضر توصیفی - تحلیلی و نوع آن ازنظر هدف، بنیادی و برای جمع‌آوری اطلاعات از روش‌های‌ اسنادی و میدانی استفاده‌شده است. جامعه آماری این پژوهش راکلیه نواحی روستایی شهرستان جیرفت تشکیل می دهد. که طبق آمار ارائه شده از سوی مرکز آمار ایران سال 1395، شهرستان جیرفت دارای 308858 نفر جمعیت و 92937 خانوار می‌باشد. که از این تعداد 153153 نفر با 46543 خانوار ساکن شهری و 155698 نفر با 46392 خانوار در نواحی روستایی شهرستان ساکن هستند. همچنین در این پژوهش از روش نمونه گیری خوشه ای (چندمرحله ای) استفاده گردید. برای این منظور در مرحله اول از میان 4 بخش شهرستان جیرفت از بین 14 دهستان این شهرستان طبق سرشماری سال 1395 تعداد 11دهستان به عنوان نمونه خوشه‌ای انتخاب گردید و در ادامه از هر خوشه به طور تصادفی تعدادی روستا انتخاب و در مجموع نمونه های مورد نظر از سطح 11دهستان جمع آوری شد. این شهرستان طبق سرشماری 1395 دارای30 روستای دارای سکنه بیشتر از 1000 نفر جمعیت ( جبالبارز 2 روستا، مرکزی 21 روستا، اسماعیلی 7 روستا) می‌باشد.

در ادامه برای بررسی تأثیر عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر "زیرساخت‌های روستای خلاق"، ضمن تائید همبستگی مثبت و معنی‌داری این دو متغیر با آزمون همبستگی پیرسون، نتایج مدل‌سازی معادلات ساختاری با رویکرد تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) نشان می‌دهد که بُعد عدالت توزیعی با در نظر گرفتن اثرات مستقیم و غیرمستقیم، با ضریب 755/0، تأثیر بیشتری بر زیرساخت‌های روستای خلاق در سکونتگاه‌های نمونه داشته است. در کل با توجه به مقدار ضریب تعیین (R2) برای متغیر زیرساختهای روستای خلاق (969/0) مشخص گردید تأثیرگذاری عدالت توزیعی و عدالت رویه ای بر زیرساخت‌های روستای خلاق در سطح قوی است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Analysis of the effect of distributive justice and procedural justice on creative village recruiting platforms

نویسنده [English]

  • ahmad hajarian

univercity Isfahan,Isfahan.iran

چکیده [English]

The research method in the present research is descriptive-analytical and its type is basic in terms of purpose and documentary and field methods are used to collect information. The statistical population of this research consists of all the rural areas of Jiroft city. According to the statistics provided by Iran Statistics Center in 2015, Jiroft city has a population of 308,858 people and 92,937 households. Of these, 153,153 people with 46,543 households live in urban areas and 155,698 people with 46,392 households live in rural areas of the city. Also, in this research, cluster sampling method (multi-stage) was used. For this purpose, in the first stage, among the 4 districts of Jiroft city, among the 14 villages of this city according to the census of 2015, 11 villages were selected as a cluster sample, and then a number of villages were randomly selected from each cluster, and in total, the desired samples were from The level of 11 villages was collected. According to the 2015 census, this city has 30 villages with more than 1000 inhabitants (Jabalbarz 2 villages, Markazi 21 villages, Ismaili 7 villages).

In the following, to investigate the effect of distributive justice and procedural justice on the "infrastructure of the creative village", while confirming the positive and significant correlation of these two variables with Pearson's correlation test, the results of structural equation modeling with the Partial Least Squares (PLS) approach show that The dimension of distributive justice, taking into account the direct and indirect effects, has had a greater impact on the infrastructure of the creative village in the sample settlements with a coefficient of 0.755. In general, according to the coefficient of determination (R2) for the variable of creative village infrastructure (0.969),

کلیدواژه‌ها [English]

  • procedural justice
  • distributive justice
  • rural settlements
  • creative village infrastructure
  • Jiroft city