نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشدجغرافیا و برنامه ریزی شهری، واحدماهشهر، دانشگاه آزاداسلامی، ماهشهر، ایران

2 استادیار گروه حغرافیا و برنامه ریزی شهر ی ، واحدماهشهر،دانشگاه آزاداسلامی واحد ماهشهر، ایران

10.22034/gp.2023.55245.3097

چکیده

فضاهای آموزشی از جمله کاربری‌های استراتژیک شهری هستند. که بکارگیری اصول پدافند غیرعامل به عنوان مهمترین تمهیدات کاهش خطرپذیری آنها در برابر تهدیدات و افزایش امنیت و ایمن‌سازی و ارتقاء پایداری آن‌ها به شمار می‌رود. هدف در این پژوهش شناسایی و رتبه‌بندی شاخص‌های ایمنی ‌بخش غربی مدارس‌ دوره ابتدایی‌شهر بندر امام خمینی (ره) از منظر پدافند غیرعامل است. نوع تحقیق کاربردی و روش‌تحقیق، پیمایشی- ارزیابی با تاکید بر پرسشنامه می‌باشد. جامعه آماری شامل مدیران، معاونان، معلمان و تعدادی از کارشناسان اداره آموزش وپرورش و برخی مسئولین ادارات شهر بندرامام خمینی (ره) بوده که حجم نمونه تعیین شده 117نفر می‌باشد. به‌ منظور بررسی‌ نرمال‌بودن توزیع ‌داده‌ها از آزمون کلموگروف-‌اسمینروف و جهت‌بررسی وضعیت متغیرهای پژوهش از مدل‌یابی معادلات ساختاری به روش حداقل مربعات جزیی (PLS) و استفاده از نرم‌افزار SMARTPLS و برای وزن دهی و رتبه‌بندی مدارس انتخابی پژوهش از مدل‌های آنتروپی شانون وکداس استفاده شده است. یافته‌های پژوهش حاصل از نتایج آزمون PLS، برای تعیین سطح ایمنی و خطرپذیری این مدارس نشان می‌دهد: شاخص تجهیزات با درجه اهمیت 842/0 بالاترین میزان و شاخص مجاورت ودسترسی با درجه اهمیت 595/0 پایین‌ترین سطح را در میان شاخص‌های پژوهش داشته‌اند. همچنین نتایج حاصل از رتبه‌بندی مدارس مستقر در محدوده مورد مطالعه براساس شاخص‌های انتخابی پژوهش بوسیله مدل کداس، سطح ایمنی و خطرپذیری مدرسه ستایش با امتیاز نهایی (Hi) 625/0 در وضعیت مناسب(جایگاه اول) و مدرسه سیزده آبان با امتیاز نهایی 125/0 در وضعیت نامناسب (جایگاه آخر) را در بین شاخص‌های مورد بررسی نشان می‌دهند.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Measuring the Significance and Rating of Safety Indices of Public Elementary Schools from the View of Passive Defense in Imam Khomeini Port City

نویسندگان [English]

  • Masoumeh Javidan 1
  • abbas maroofnezhad 2

1 M.A Student of Geography and urban planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

2 Ph.D., Department of Geography and urban planning, Mahshahr Branch, Islamic Azad University, Mahshahr, Iran

چکیده [English]

Educational spaces are among strategic urban land uses. that use the principles of passive defense as the most important measures to reduce their risk against threats and increased security and safety and the improvement of their sustainability is considered. The aim of this research, identify and evaluate the indicators of the safety western sector of elementary schools is bandar Imam khomeini city with an emphasis on passive defense. The current research is applied and the research method is survey evaluation with emphasis on the questionnaire. The statistical populations are all managers, assistants, teachers, and several experts of the department of education and some city officials of bandar imam khomeini city, and the determined sample size is 117 people. To ass the data distribution normality, the kolmogorov-sminrov test was used, and to check the research variables status the structural equation modeling using the partial least squares (PLS) method the SMARTPLS software was used and for weighting and shannon entropy and codas models were used for ranking the selected research schools. The research findings from the PLS test to determine the level of safety and risk taking of these schools reveal that: the equipment index with an impact factor of 0.842 is the highest rate and the proximity and accessibility index with 0.595 has the lowest rate impact among the research indicators. similarly, the results of the ranking schools located in the study area and the calculation of the selected research indicators by the codas model, level of safety and risk taking setayesh school with a final score of 0.625 (Hi) was in good situation(first place) and sizdeh aban school with a final score of 0.125 was in adverse situation (last place) among the investigated indicators.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Risk Taking
  • Level of Safety
  • Threats
  • Public Elementary Schools
  • Passive Defense