نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 عضو هیات علمی دانشگاه فردوسی

2 گروه جغرافیا، دانشکده ادبیات، دانشگاه فردوسی مشهد

10.22034/gp.2023.54637.3075

چکیده

احساس تعلق به مکان شاخصی است که به وسیله آن می توان میزان متمایز بودن آن مکان را برای مردم، نسبت به دیگر مکان ها سنجید. به همین منظور در تحقیق حاضر سعی شده است به بررسی و تحلیل میزان احساس تعلق به مکان در نواحی روستایی و عوامل موثر بر آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر به لحاظ ماهیت از نوع توصیفی- تحلیلی و به لحاظ اجرا از نوع پیمایشی و به لحاظ روش جمع آوری داده ها از نوع میدانی می باشد. منطقه مورد مطالعه تحقیق دهستان شوسف از دهستان های بخش شوسف شهرستان نهبندان استان خراسان جنوبی می باشد. این دهستان دارای 56 روستای دارای سکنه می باشد که از این تعداد 15 روستا مبنای مطالعه میدانی قرار گرفته است. پس از گردآوری اطلاعات و تحلیل آنها براساس آزمونهای آماری، یافته ها بیانگر این است که سطح معناداری در تمامی ابعاد سه گانه ارزیابی احساس تعلق مکانی کمتر از 0.05 و میانگین بالاتر از حد ارزش میانه یعنی 3 می باشد. در بین این ابعاد، بعد تعلق هویتی با میانگین 3.89 دارای بیشترین میانگین می باشد. در متغیر عوامل موثر بر احساس تعلق مکانی نیز نتایج آزمون مقایسه میانگین بیانگر معناداری و اثر گذاری بیش از حد متوسط هر یک از ابعاد سه گانه بر احساس تعلق مکانی است. نتایج یافته های آزمون رگرسیون نشان می دهد که مقدار سطح معناداری در تمامی عوامل موثر بر حس تعلق به مکان کمتر از 0.05 می باشد که بیانگر این می باشد که این عوامل به طور مستقیم تاثیر زیادی بر میزان احساس تعلق به مکان داشته اند. از بین عوامل سه گانه متغیر محیطی-کالبدی یا خصوصیات مکان با بتای 0.556 بیشترین تاثیر را بر میزان حس تعلق به مکان داشته است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

Investigating and analyzing the sense of place belonging and factors affecting it in rural areas (Study area: villages of Shosef district, Nehbandan city)

نویسندگان [English]

  • sakineh arab 2
  • hamid shayan 2

2 Department of Geography, Faculty of Literature, Ferdowsi University of Mashhad

چکیده [English]

The sense of belonging to a place is an indicator by which one can measure the degree of distinctiveness of that place for people compared to other places. For this purpose, in the present research, an attempt has been made to investigate and analyze the sense of belonging to a place in rural areas and the factors affecting it. The current research is descriptive-analytical in nature, survey-type in execution, and field-type in terms of data collection method. The area under study is Shusef village, one of the villages of Shusef district, Nehbandan city, South Khorasan province. This village has 56 inhabited villages, of which 15 villages are the basis of the field study. After collecting data and analyzing them based on statistical tests, the findings indicate that the significance level in all three dimensions of the evaluation of the sense of place belonging is less than 0.05 and the average is higher than the median value of 3. Among these dimensions, the identity dimension has the highest average with an average of 3.89. In the variable of factors affecting the sense of place belonging, the results of the average comparison test show the significance and more than the average effect of each of the three dimensions on the sense of place. The results of the regression test show that the level of significance in all the factors affecting the sense of belonging to a place is less than 0.05, which indicates that these factors have a direct impact on the sense of belonging to a place. Among the three factors, the environmental-physical variable or place characteristics with a beta of 0.556 had the greatest impact on the sense of belonging to the place

کلیدواژه‌ها [English]

  • Place belonging
  • sense of place
  • permanence
  • rural communities
  • Shusef Dehstan