نوع مقاله : مقاله علمی پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه صنعتی شاهرود

2 دانشکده مهندسی معماری و شهرسازی، دانشگاه صنعتی شاهرود، شاهرود، ایران

10.22034/gp.2023.55835.3117

چکیده

رشد شهرنشینی با افزایش اختلالات روانی همراه است و یکی از موضوعات مغفول در اکثر برنامه ها و طرح های مرتبط با محیط ، بحث‌زیبایی‌شناسی می‌باشد و کانون توجه بیشتر بر مباحث و عوامل کمی و به خصوص عوامل اقتصادی متمرکز شده است. مساله این پژوهش، بررسی سلامت روان ساکنین مجتمع‌های مسکونی با پیش فرض نقش زیبایی‌شناسی است. این پژوهش با هدف ارتقای سلامت روان ساکنین با توجه به نقش مولفه-های زیبایی‌شناسی انجام شده است. تبیین مولفه ها و معیارهای سلامت روان و زیبایی‌شناسی و چگونگی تحقق آن در نمونه مورد پژوهش (شهرک تالار گرگان) سوالات پژوهش است. پژوهش میدانی از طریق نمونه گیری تصادفی در نمونه آماری (301نفر) و با استفاده از پرسشنامه طیف لیکرت، در نرم‌افزار spss تائید شده، انجام گرفته است. نتایج مطالعات با استفاده از آزمون‌های توصیفی، میانگین، تی تک‌نمونه‌ای، همبستگی، رگرسیون و تحلیل مسیر در نرم‌افزار spss ارائه شده است. یافته ها نشان می دهد، بین دو متغیر زیبایی‌شناسی و سلامت روان رابطه معنادار منفی و همبستگی برقراراست و تنها دو متغیر جنسیت و مدت اقامت تاثیر مستقیم و منفی بر متغیر سلامت روان دارند. نتایج پژوهش و راهکارهای معماری جهت ارتقای سلامت روان ساکنین با توجه به ادراک ارائه گردیده است.

کلیدواژه‌ها

موضوعات

عنوان مقاله [English]

The role of the perceptual-aesthetic components of the place in the mental health of the residents Case study: residential complexes of Talar town, Gorgan

نویسندگان [English]

  • Mohaddeseh Esmaieli 1
  • islam karami 2
  • Abolfazl Dehagn mongabadi 2

1 Master's student in architecture at Shahrood University of Technology

2 Faculty of architectural engineering and urbanism. Shahrood university of technology. Shahrood. Iran

چکیده [English]

The growth of urbanization is associated with the increase of mental disorders, and one of the neglected issues in most of the programs and projects related to the environment is the discussion of aesthetics, and the focus of attention is focused on quantitative issues and factors, especially economic factors. The problem of this research is to examine the mental health of residents of residential complexes with the presupposition of the role of aesthetics. This research was done with the aim of improving the mental health of the residents, considering the role of aesthetic components. Explaining the components and standards of mental health and aesthetics and how to realize it in the research sample (Talar Gorgan town) are the questions of the research. Explaining the components and standards of mental health and aesthetics and how to realize it in the research sample (Talar Gorgan town) are the questions of the research. Field research was conducted through random sampling in a statistical sample (301 people) and using a Likert scale questionnaire, approved in spss software. The results of the studies are presented using descriptive tests, mean, one-sample t-test, correlation, regression and path analysis in spss software. The findings show that there is a significant negative relationship and correlation between the two variables of aesthetics and mental health, and only two variables of gender and length of stay have a direct and negative effect on the variable of mental health. The research results and architectural solutions to improve the mental health of the residents have been presented with regard to perception.

کلیدواژه‌ها [English]

  • aesthetics
  • mental health
  • residential complexes
  • anxiety